العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

اطلاعیه عرضه بازار فرعی

از تا
نمایش در هر صفحه
نام کارگزارتاریخ عرضهنام کالانمادنوع بسته بندیمشخصات کالای قابل عرضهتولید کنندهعرضه کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضهقیمت پایه(ریال)حداقل قیمت پایهمکان تحویلنوع معاملهسررسید تحویلحداکثر افزایش عرضهواحد پایه تخصیصحداقل خریدحداقل خرید جهت کشف نرخحداکثر خرید در صورت وجودحداقل قیمت مجاز حداکثر قیمت مجازخطای مجاز تحویلنوع تسویهحداقل تغییر قیمت سفارشنحوه عرضهروش خرید
باهنر 1396/12/06 کره لاکتیکی BEL-DSMLABU162-209کارتنکره لاکتیکی بی نمک-صرفا جهت کارخانه های بسته بندی کره دارای پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی- مشخصات کالابراساس استاندارد اجباری 162 وآنالیزقرارگرفته درسایت بورس کالامی باشد.کارخانجات خریدار محموله های وارداتی ازبنادرموظفندپس ازتحویل کالادراسرع وقت نسبت به ثبت پته گمرکی در سامانه هوشمندگمرک اقدام نمایند.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری ازخریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده در گواهینامه تسویه وحواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج درپروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی واداره کل امور مالی این شرکت میباشد.محصول2017-انقضا: انتهای سال 2018-کارتن25کیلویی.خریدارصرفا کارخانجات بسته بندی کرهبلژیکمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 200 1 255,000 1قزویننقدی 1396/12/09 0100 100 1 200 1 7650005نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 PTC-PETLUMP2B-00فلهمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.در ضمن جهت بازدیداز مواد نامنطبق با مراجعه به شرکت و دریافت معرفی نامه بازدیداز واحد فروش میتوانند نسبت به بازدید اقدام نمایند./پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 80 1 10,154 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 1 80 1 304625نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 PTC-PETLUMP1B-00فلهمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.در ضمن جهت بازدیداز مواد نامنطبق با مراجعه به شرکت و دریافت معرفی نامه بازدیداز واحد فروش میتوانند نسبت به بازدید اقدام نمایند./پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 20 1 30,461 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 1 20 1 913835نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 اسید ترفتالیک - OFF درجه 2 PTC-PTACO2J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز بعد از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می شود./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./خریدارن محترم محصولات نامنطبق از زمان درج اطلاعیه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.در ضمن جهت بازدیداز مواد نامنطبق با مراجعه به شرکت و دریافت معرفی نامه بازدیداز واحد فروش میتوانند نسبت به بازدید اقدام نمایند./این محصول حاوی ذرات کاتالیست است و متقاضیانی که قبلا نمونه گرفته،تست کرده و رضایت داشته اندمیتواننند نسبت به خرید اقدام کنند.هرگونه شکایت کیفی در این مورد مسموع نخواهد بود.پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 420 1 23,199 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 1 420 1 695975نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 اسید ترفتالیک - OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز بعد از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می شود./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./خریدارن محترم محصولات نامنطبق از زمان درج اطلاعیه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.در ضمن جهت بازدیداز مواد نامنطبق با مراجعه به شرکت و دریافت معرفی نامه بازدیداز واحد فروش میتوانند نسبت به بازدید اقدام نمایند./پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 120 1 32,479 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 1 120 1 974375نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 PTC-PETTGSUB641O1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.ضمنا جهت بازدید از مواد نامنطبق با مراجعه به شرکت و دریافت معرفی نامه بازدید از واحد فروش می توانند نسبت با بازدید اقدام نمایند./نماد TG-SB641 نام تجاری TG-SB640Sمیباشد/ نوع cپتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 100 1 43,892 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 1 100 1 1316765نقدی / اعتباری1عمدهعادی
راهنمای سرمایه‌گذاران 1396/12/06 پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 BAN-PSEPSSCO3L-00کیسهکیسه 25 کیلویی ، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرماییدبانیار پلیمر گنبدبانیار پلیمر گنبد 600 1 41,000 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 05 5 1 600 1 1230005نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 PTC-PETTG641O1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.ضمنا جهت بازدید از مواد نامنطبق با مراجعه به شرکت و دریافت معرفی نامه بازدید از واحد فروش می توانند نسبت با بازدید اقدام نمایند./ /نماد TG641 نام تجاری TG640Sمیباشد/ نوع cپتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 120 1 44,768 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 1 120 1 1343045نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 PTC-PETBG821O1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.در ضمن جهت بازدیداز مواد نامنطبق با مراجعه به شرکت و دریافت معرفی نامه بازدیداز واحد فروش میتوانند نسبت به بازدید اقدام نمایند./نماد BG-821 نام تجاری BG820S میباشد/ گرید نوع Oپتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 30 1 50,768 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 1 30 1 1523045نقدی / اعتباری1عمدهعادی
توسعه کشاورزی 1396/12/06 شیرخشک ALNJ-DSMMILKPOW-031کیسهتولید سال 96.پرداخت بیمه و مالیات متعلقه به عهده خریدار می باشدپرداخت 9%مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد.محموله فوق صرفا جهت مصرف داخل کشور می باشد.تحویل محصول با حضور خریدار و یا نماینده وی در انبار کارخانه های طرف قرارداد سازمان تعاون روستایی می باشد.مسئولیت بارگیری و حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت خروج محصول از انبار به تناسب خرید و حداکثر یک ماه می باشد و بیشتر از زمان تعیین شده مشمول هزینه انبار داری به ازای هر تن 10000 ریال در روز می باشد.خریدار موظف است ضمانتنامه بانکی معادل 5%ارزش کل قرارداد را جهت تخلیه به موقع انبار در اختیار سازمان تعاون روستایی ایران قرار دهد(نوع ضمانتنامه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مشخص میشود).کیسه 25 کیلویی.حداقل خرید 10تن .آریان لبن نقش جهاناتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران 100 1 81,000 1اصفهاننقدی 1396/12/12 01 10 1 100 1 2430005نقدی1عمدهعادی
بانک کشاورزی 1396/12/06 گوشت منجمد BRA-FRME-089کارتنگوشت گوساله منجمد ساخت کشور برزیل و بصورت ران و سردست می باشد-تولیدکننده شرکت World business می باشد-محل تحویل کالا سردخانه کاروان واقع در شهریار می باشد-تاریخ انقضا 2018/11/07 می باشد-خریدار صرفا شرکت پشتیبانی امور دام می باشدبرزیلدشت بهشت آریا 100 1 245,000 1تهراننقدی 1396/12/13 0100 100 1 100 1 7350005نقدی1عمدهخاص
آخرین بروز رسانی: 1396/12/05 - 20:00:00

شنبه 5 اسفند 1396 01:10 ق.ظ

دسترسی سریع

 اطلاعات بازار

 نمایه ها  ارتباط با ما

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

        اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار مشتقه

        اطلاعات قیمتی نمادهای فیزیکی

        اطلاعات قیمتی نمادهای مشتقه

        اطلاعات کل بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار مشتقه

 

 RSS

   تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

                                        پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS