العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

از تا
نمایش در هر صفحه
نام کارگزارتاریخ عرضهنام کالانمادنوع بسته بندیمشخصات کالای قابل عرضهتولید کنندهعرضه کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضهقیمت پایه(ریال)حداقل قیمت پایهمکان تحویلنوع معاملهسررسید تحویلحداکثر افزایش عرضهواحد پایه تخصیصحداقل خریدحداقل خرید جهت کشف نرخحداکثر خرید در صورت وجودحداقل قیمت مجاز حداکثر قیمت مجازخطای مجاز تحویلنوع تسویهحداقل تغییر قیمت سفارشنحوه عرضهروش خرید
بانک کارآفرین 1396/09/22 سبد گندم دورم ILAL-DWHB-000فله صرفا جهت مصارف کارخانجات تولیدی ماکارونی فعال دارای پروانه بهره برداری ودر سقف تعیین شده انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی می باشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.محصول سال 95-شروط مذکور و کنترل آن بر عهده فروشنده می باشد.ایلام50%+البرز 50% میباشد-محل تحویل از استان های ایلام و البرز می باشدایلام - البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,000 10 9,380 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/09/27 0500 500 5 2,000 1 103185نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 گندم خوراکی KORD-WhE0104-371فلهفروش گندم معمولی صرفاجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف مورد نیازبمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنوف وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک و کلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشد و ضوابط مربوطه در خصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آرد سازی وجود دارد در بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیر از کارخانه تعین شده غیرمجازاست. درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه وحواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد.محصول سال 95-شروط مذکور وکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1کردستاننقدی 1396/09/27 4000250 250 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 سبد گندم دورم KEAL-DWHB-000فلهصرفا جهت مصارف کارخانجات تولیدی ماکارونی فعال دارای پروانه بهره برداری ودر سقف تعیین شده انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی می باشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.محصول سال 95-شروط مذکور و کنترل آن بر عهده فروشنده می باشد.کرمان50%+ البرز 50%-محل تحویل انبارهای استان کرمان و البرز می باشدکرمان - البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,000 10 9,380 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/09/27 0500 500 5 2,000 1 103185نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 شکر سفید GHSD-SuA0069-00کیسهتحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد. در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره، هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد. محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد فروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال، درحال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک، کلوچه، شیرینی، شکلات و ... و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر وشرکتهای تعاونی تولیدی وتعاونی مصرف می باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهینامه تسویه و حواله خرید کالا(نسخه7) می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.هر کد بورسی مجاز به خرید حداکثر500تن از مجموع شکرهای سفید عرضه شده این شرکت چه در تالار و چه در مچینگ می باشدمحصول سال95مواد غذایی سوغاتی شاهین دژمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/09/27 95050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 گندم خوراکی MAK-WhE0104-379فلهفروش گندم معمولی صرفاجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف مورد نیازبمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنوف وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک و کلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشد و ضوابط مربوطه در خصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آرد سازی وجود دارد در بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیر از کارخانه تعین شده غیرمجازاست. درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه وحواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد.محصول سال 95-شروط مذکور وکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1مرکزینقدی 1396/09/27 4000250 250 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک ملی 1396/09/22 دی اتیل هگزانول SHPC-EHB-00فلهداشتن پروانه مرتبط در سایت بهین یاب الزامی است.مهلت حمل تا 30 روز پس از صدور حواله، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد.پتروشیمی شازندشرکت پتروشیمی شازند 110 20 38,967 1انبار کارخانهنقدی 1396/09/27 110011 11 20 110 1 526055نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 شکر سفید GASF-SuA0069-00کیسهتحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد. در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره، هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد. محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد فروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال، درحال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک، کلوچه، شیرینی، شکلات و ... و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر وشرکتهای تعاونی تولیدی وتعاونی مصرف می باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهینامه تسویه و حواله خرید کالا(نسخه7) می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.هر کد بورسی مجاز به خرید حداکثر500تن از مجموع شکرهای سفید عرضه شده این شرکت چه در تالار و چه در مچینگ می باشدمحصول سال95قند ارمغان صبای فسامادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/09/27 95050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 گندم خوراکی HAM-WhE0104-293فلهفروش گندم معمولی صرفاجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف مورد نیازبمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنوف وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک و کلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشد و ضوابط مربوطه در خصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آرد سازی وجود دارد در بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیر از کارخانه تعین شده غیرمجازاست. درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه وحواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد.محصول سال 94-شروط مذکور وکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1همداننقدی 1396/09/27 4000250 250 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 سبد گندم خوراکی KOKH-EWHB-000فلهجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف موردنیازبمنظورتامین نیازواحدخبازی آزادپز،نانهای صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک وکلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشدضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجود دارددر بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی واداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری ازخریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس مندرج درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درگواهینامه تسویه وحواله خریدکالامی بایست مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسنادمرتبط باشد.کردستان محصول95وخوزستان محصول96شروط مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده است.کردستان70%+خوزستان30%-محل تحویل انباراستان کردستان و خوزستان کردستان - خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,100 10 9,020 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/09/27 0300 300 5 2,100 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 شکر سفید GHTH-SuA0069-00کیسهتحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد. در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره، هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد. محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد فروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال، درحال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک، کلوچه، شیرینی، شکلات و ... و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر وشرکتهای تعاونی تولیدی وتعاونی مصرف می باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهینامه تسویه و حواله خرید کالا(نسخه7) می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.هر کد بورسی مجاز به خرید حداکثر500تن از مجموع شکرهای سفید عرضه شده این شرکت چه در تالار و چه در مچینگ می باشدمحصول سال95قند تربت حیدریهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/09/27 45050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 روغن خام سویا PAG-CRSOYOI-537فلهمحصول 2017-انقضا پایان 2018-تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد. در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره، هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد. محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد- اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی تسویه و حواله خرید کالا(نسخه 7) می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد-صرفا جهت کارخانجات روغن نباتی می باشد- کارخانجات خریدار روغن خام از مخازن بندعباس موظفند پس از تحویل و ورود روغن خام به کارخانه مقصد در اسرع وقت نسبت به ثبت پته گمرکی(مجوز خروج کالا از گمرک) در سامانه هوشمند گمرک اقدام نمایند. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشدپاراگوئهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 100 10 33,000 1بندر عباسنقدی 1396/09/27 400100 100 5 100 1 363005نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 گندم خوراکی KSH-WhE0104-223فلهفروش گندم معمولی صرفاجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف مورد نیازبمنظور تامین نیاز واحدهای خبازی آزادپز،نان های صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنوف وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک و کلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشد و ضوابط مربوطه در خصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آرد سازی وجود دارد در بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیر از کارخانه تعین شده غیرمجازاست. درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه وحواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد.محصول سال 95-شروط مذکور وکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1کرمانشاهنقدی 1396/09/27 4000250 250 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 سبد گندم خوراکی KSHK-EWHB-000فلهجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف موردنیازبمنظورتامین نیازواحدخبازی آزادپز،نانهای صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک وکلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشدضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجود دارددر بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی واداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری ازخریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس مندرج درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درگواهینامه تسویه وحواله خریدکالامی بایست مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسنادمرتبط باشد.کرمانشاه محصول95وخوزستان محصول96شروط مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده است.کرمانشاه70%+خوزستان30%-محل تحویل انباراستان کرمانشاه و خوزستان کرمانشاه - خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,100 10 9,020 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/09/27 0300 300 5 2,100 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 شکر سفید SHC-SuA0069-00کیسهتحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد. در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره، هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد. محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد فروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال، درحال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک، کلوچه، شیرینی، شکلات و ... و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر وشرکتهای تعاونی تولیدی وتعاونی مصرف می باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهینامه تسویه و حواله خرید کالا(نسخه7) می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.هر کد بورسی مجاز به خرید حداکثر500تن از مجموع شکرهای سفید عرضه شده این شرکت چه در تالار و چه در مچینگ می باشدمحصول سال95قند شیروانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/09/27 45050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 سبد گندم خوراکی HAKH-EWHB-000فلهجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف موردنیازبمنظورتامین نیازواحدهای خبازی آزادپز،نانهای صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک وکلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشدضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجود دارددر بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری ازخریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس مندرج درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درگواهینامه تسویه وحواله خریدکالامی بایست مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسنادمرتبط باشد.همدان محصول95وخوزستان محصول96شروط مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده است.همدان70%+خوزستان30%-محل تحویل انبار استان همدان و خوزستان همدان - خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,100 10 9,020 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/09/27 0300 300 5 2,100 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 روغن خام آفتابگردان RUS-CRSUNFLOI-537فلهمحصول 2017-انقضا پایان 2018-تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد. در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره، هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد. محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد- اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی تسویه و حواله خرید کالا(نسخه 7) می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد-صرفا جهت کارخانجات روغن نباتی می باشد- کارخانجات خریدار روغن خام از مخازن بندعباس موظفند پس از تحویل و ورود روغن خام به کارخانه مقصد در اسرع وقت نسبت به ثبت پته گمرکی(مجوز خروج کالا از گمرک) در سامانه هوشمند گمرک اقدام نمایند. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد-روسیهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 100 10 32,500 1بندر عباسنقدی 1396/09/27 400100 100 5 100 1 357505نقدی1عمدهعادی
سی ولکس 1396/09/22 تیرآهن متوسط 16 NSG-MBNEN03E-00شاخهتیرآهن متوسط 16_ شرایط عرضه بصورت نگهداری وجه میباشدگروه ملی صنعتی فولاد ایرانگروه ملی صنعتی فولاد ایران 600 44 21,010 1انبار کارخانهنقدی 1396/09/27 600120 120 22 600 1 231115نقدی1عمدهعادی
بانک کشاورزی 1396/09/22 جوجه یک روزه گوشتی MJN-MCHCK-00کارتنواحدشمارش:قطعه.مزرعه:شرکت مهرجوجه نور،سن گله:41هفته،وزن:میانگین42گرم.نژاد:راس،جوجه کشی: مهرگان آمل به آدرس:مازندران،آمل،جاده قدیم آمل به بابل1کیلومتربعدازنساجی بابکان-سمت راست نظام آبادروستای دکترآباد. مشخصات طبق آنالیزدرسایت بورس کالا.گله مولدباواکسن لارنگو واکسینه نشده.واکسنND.MD.IB.AI.IBD.FP.REO.AE.MS.CAV.SHS.TRT.ORTوچهارگانه مصرف شده.کارتن100تایی.تحویل گله منوط به ارائه مجوزجوجه ریزی دارای اعتبارازسامانه سماصط وسازمان دامپزشکی به نام خریدارمیباشد.هنگام تحویل خریداربایدشخصاحضورداشته یانماینده باداشتن وکالتنامه رسمی وحق امضایاپیمانکارحمل مکلف است نامه اصل تأییدکیفیت وکمیت محموله همزمان تحویل گردد.درصورت خریدازسوی اتحادیه هاوتعاونی هاکارگزارخریداربایدنسبت به ارائه معرفی نامه مرغدار،مجوزجوجه ریزی دارای اعتبارسماصط وسازمان دامپزشکی وکارت ملی وشناسنامه مرغدارومحل تخلیه حداکثرتاروزتسویه همراه مدارک و فرم7به کارگزارفروشنده اقدام کند.حق بیمه جوجه خریداری شده228.9ریال برای هرقطعه به حساب672202333نزدبانک کشاورزی به نام مهرجوجه نورواریز گردد.این شرکت پس ازتحویل جوجه دردرب کارخانه مسئولیتی درقبال تلفات احتمالی نداردمهر جوجه نورمهر جوجه نور 88,000 20,000 16,500 1انبار کارخانهسلف 1396/10/10 044000 44,000 10000 88,000 1 198005نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 گندم خوراکی KSH-WhE0104-223فلهپروتئین9.5تا11%-جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی طبق آنالیزاعلامی در بورس کالا-ضمانتنامه بانکی1_ تعهد صادرات صرفابرای کارخانجات آردومشتقات فعال درتولید ومتقاضی صادرات معادل قیمت فروش دربورس تا 1.1 برابرقیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف وصنعت(9030ریال)در موعدمقررموفق به صادرات آردومشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع بازرگانی دولتی ضبط وگندم خریداری شده یا باقیمانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف وصنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف وصنعت پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشدومسئولیت متوجه مدیران قانونی کارخانه میباشد2)درخصوص سایرصادرکنندگان فاقد کارخانه آرد و مشتقات ضمانتنامه بانکی معادل مابه التفاوت قیمت فروش دربورس تا1/1برابرقیمت خریدتضمینی محصول 95یا96میباشد تبصره ها:1-تاییدیه سازمان صنعت و معدن وتجارت استان مربوطه برای فعال بودن کارخانه باید توسط کارگزار پس از معامله اخذ و همراه مستندات به فروشنده تحویل گردد.گندم تحویلی توسط شرکت بازرسی کالامنتخب بازرگانی دولتی به هزینه خریداربازرسی شده و گواهی کیفیت و کمیت جهت رفع تعهد صادراتی ارائه گردد.شرایط گشایش اعتبار5%نقدو 95%اعتبار اسنادی حداکثر4ماهه با 1/5%کارمزد-محصول95کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 10,000 10 7,560 1کرمانشاهنقدی 1396/09/27 1000010000 10,000 5 10,000 1 83165نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 سبد گندم خوراکی MAGO-EWHB-000فلهجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف موردنیازبمنظورتامین نیازواحدهای خبازی آزادپز،نانهای صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک وکلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشدضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجود دارددر بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری ازخریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس مندرج درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درگواهینامه تسویه وحواله خریدکالامی بایست مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسنادمرتبط باشد.مرکزی محصول95وگلستان محصول96شروط مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده است.مرکزی70%+گلستان30%-محل تحویل انبار استان مرکزی وگلستان مرکزی - گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,100 10 9,020 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/09/27 0300 300 5 2,100 1 99225نقدی1عمدهعادی
فارابی 1396/09/22 گندم خوراکی KHO-WhE0104-363فلهپروتئین حداقل 12-جهت صادرات آردومشتقات-مشخصات فنی طبق آنالیزاعلامی درسایت بورس کالا-ضمانتنامه بانکی:1_ تعهد صادرات صرفابرای کارخانجات آردومشتقات فعال درتولید ومتقاضی صادرات معادل قیمت فروش در بورس تا 1.1برابرقیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف وصنعت(9030ریال)اگردر موعدمقررموفق به صادرات آردومشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع بازرگانی دولتی ضبط وگندم خریداری شده یاباقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف وصنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف وصنعت بایدپاسخگوی دستگاههای نظارتی باشد و مسئولیت متوجه مدیران قانونی کارخانه میباشد2)درخصوص سایرصادرکنندگان فاقد کارخانه آردومشتقات ضمانت نامه بانکی معادل مابه التفاوت قیمت فروش دربورس تا1/1برابرقیمت خریدتضمینی محصول 95یا96میباشد تبصره ها:1-تاییدیه سازمان صنعت و معدن وتجارت استان مربوطه درخصوص فعال بودن کارخانه بایدتوسط کارگزار پس از معامله اخذ و همراه سایرمستندات به فروشنده تحویل گردد.گندم تحویلی توسط شرکت بازرسی کالامنتخب بازرگانی دولتی به هزینه خریداربازرسی شده و گواهی کیفیت و کمیت بایدجهت رفع تعهد صادراتی ارائه گردد.گردد-محصول96خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 3,000 10 8,348 1خوزستاننقدی 1396/09/27 30003000 3,000 5 3,000 1 91825نقدی1عمدهعادی
بانک کشاورزی 1396/09/22 جوجه یک روزه گوشتی MJN-MCHCK-00کارتنواحدشمارش:قطعه.مزرعه:شرکت مهرجوجه نور،سن گله:40هفته،وزن:میانگین42گرم.نژاد:راس،جوجه کشی: مهرگان آمل به آدرس:مازندران،آمل،جاده قدیم آمل به بابل1کیلومتربعدازنساجی بابکان-سمت راست نظام آبادروستای دکترآباد. مشخصات طبق آنالیزدرسایت بورس کالا.گله مولدباواکسن لارنگو واکسینه نشده.واکسنND.MD.IB.AI.IBD.FP.REO.AE.MS.CAV.SHS.TRT.ORTوچهارگانه مصرف شده.کارتن100تایی.تحویل گله منوط به ارائه مجوزجوجه ریزی دارای اعتبارازسامانه سماصط وسازمان دامپزشکی به نام خریدارمیباشد.هنگام تحویل خریداربایدشخصاحضورداشته یانماینده باداشتن وکالتنامه رسمی وحق امضایاپیمانکارحمل مکلف است نامه اصل تأییدکیفیت وکمیت محموله همزمان تحویل گردد.درصورت خریدازسوی اتحادیه هاوتعاونی هاکارگزارخریداربایدنسبت به ارائه معرفی نامه مرغدار،مجوزجوجه ریزی دارای اعتبارسماصط وسازمان دامپزشکی وکارت ملی وشناسنامه مرغدارومحل تخلیه حداکثرتاروزتسویه همراه مدارک و فرم7به کارگزارفروشنده اقدام کند.حق بیمه جوجه خریداری شده228.9ریال برای هرقطعه به حساب672202333نزدبانک کشاورزی به نام مهرجوجه نورواریز گردد.این شرکت پس ازتحویل جوجه دردرب کارخانه مسئولیتی درقبال تلفات احتمالی نداردمهر جوجه نورمهر جوجه نور 88,000 20,000 16,500 1انبار کارخانهسلف 1396/10/06 044000 44,000 10000 88,000 1 198005نقدی1عمدهعادی
فارابی 1396/09/22 گندم خوراکی KHO-WhE0104-363فلهپروتئین حداقل 12-جهت صادرات آردومشتقات-مشخصات فنی طبق آنالیزاعلامی درسایت بورس کالا-ضمانتنامه بانکی:1_ تعهد صادرات صرفابرای کارخانجات آردومشتقات فعال درتولید ومتقاضی صادرات معادل قیمت فروش در بورس تا 1.1برابرقیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف وصنعت(9030ریال)اگردر موعدمقررموفق به صادرات آردومشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع بازرگانی دولتی ضبط وگندم خریداری شده یاباقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف وصنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف وصنعت بایدپاسخگوی دستگاههای نظارتی باشد و مسئولیت متوجه مدیران قانونی کارخانه میباشد2)درخصوص سایرصادرکنندگان فاقد کارخانه آردومشتقات ضمانت نامه بانکی معادل مابه التفاوت قیمت فروش دربورس تا1/1برابرقیمت خریدتضمینی محصول 95یا96میباشد تبصره ها:1-تاییدیه سازمان صنعت و معدن وتجارت استان مربوطه درخصوص فعال بودن کارخانه بایدتوسط کارگزار پس از معامله اخذ و همراه سایرمستندات به فروشنده تحویل گردد.گندم تحویلی توسط شرکت بازرسی کالامنتخب بازرگانی دولتی به هزینه خریداربازرسی شده و گواهی کیفیت و کمیت بایدجهت رفع تعهد صادراتی ارائه گردد.گردد-محصول96خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 6,000 10 8,400 1خوزستاننقدی 1396/09/27 60001000 1,000 5 6,000 1 92405نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 گندم دورم FAA-WhFD0104-368فله محصول سال 95-صرفا جهت مصارف کارخانجات تولیدی ماکارونی فعال دارای پروانه بهره برداری ، در سقف تعیین شده انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی می باشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت می باشد.در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره ، هزینه های انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه وحواله خرید کالا(نسخه7)می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری وسایر اسنادمرتبط باشدشروط مذکور وکنترل آن بر عهده فروشنده و کارگزار فروشنده استفارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 3,000 10 9,380 1فارسنقدی 1396/09/27 0250 250 5 3,000 1 103185نقدی1عمدهعادی
فارابی 1396/09/22 گندم خوراکی KHO-WhE0104-363فلهپروتئین حداقل12%-جهت صادرات آردومشتقات-مشخصات فنی طبق آنالیزاعلامی درسایت بورس کالا-ضمانتنامه بانکی:1_تعهدصادرات صرفابرای کارخانجات آردومشتقات فعال درتولید ومتقاضی صادرات معادل قیمت فروش در بورس تا1.1برابرقیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف وصنعت(9030ریال)اگردرموعدمقررموفق به صادرات آردومشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع بازرگانی دولتی ضبط وگندم خریداری شده یاباقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف وصنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف وصنعت بایدپاسخگوی دستگاههای نظارتی باشدومسئولیت متوجه مدیران قانونی کارخانه میباشد2)درخصوص سایرصادرکنندگان فاقدکارخانه آردومشتقات ضمانت نامه بانکی معادل مابه التفاوت قیمت فروش دربورس تا1/1برابرقیمت خریدتضمینی محصول95یا96میباشدتبصره ها:1-تاییدیه سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان مربوطه درخصوص فعال بودن کارخانه بایدتوسط کارگزارپس ازمعامله اخذوهمراه سایرمستندات به فروشنده تحویل گردد.گندم تحویلی توسط شرکت بازرسی کالامنتخب بازرگانی دولتی به هزینه خریداربازرسی وگواهی کیفیت وکمیت بایدجهت رفع تعهدصادراتی ارائه گردد2-شرایط گشایش اعتبار 5%نقد و 95%اعتبار اسنادی حداکثر4ماهه با 1/5%کارمزد-محصول96خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 5,000 10 8,295 1خوزستاننقدی 1396/09/27 50005000 5,000 5 5,000 1 91245نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 سبد گندم خوراکی SEGO-EWHB-000فلهجهت مصارف کارخانجات آردبارعایت سقف موردنیازبمنظورتامین نیازواحدهای خبازی آزادپز،نانهای صنعتی،حجیم ونیمه حجیم وصنایع غیرنان ازقبیل صنعت ماکارونی،بیسکویت،کیک وکلوچه،شیرینی پزی،نشاسه سازی وغیره میباشدضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایر مواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجود دارددر بورس نیز صادق است.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری ازخریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس مندرج درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درگواهینامه تسویه وحواله خریدکالامی بایست مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسنادمرتبط باشد.سمنان محصول95وگلستان محصول96شروط مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده است.سمنان70%+گلستان30%-محل تحویل انبار استان سمنان وگلستان سمنان - گلستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,100 10 9,020 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/09/27 0300 300 5 2,100 1 99225نقدی1عمدهعادی
فارابی 1396/09/22 گندم خوراکی KHO-WhE0104-363فلهپروتئین حداقل12%-جهت صادرات آردومشتقات-مشخصات فنی طبق آنالیزاعلامی درسایت بورس کالا-ضمانتنامه بانکی:1_تعهد صادرات صرفابرای کارخانجات آردومشتقات فعال درتولید ومتقاضی صادرات معادل قیمت فروش در بورس تا1.1برابرقیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف وصنعت(9030ریال)اگردرموعدمقررموفق به صادرات آردومشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع بازرگانی دولتی ضبط وگندم خریداری شده یاباقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف وصنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف وصنعت بایدپاسخگوی دستگاههای نظارتی باشدومسئولیت متوجه مدیران قانونی کارخانه میباشد2)درخصوص سایرصادرکنندگان فاقدکارخانه آردومشتقات ضمانت نامه بانکی معادل مابه التفاوت قیمت فروش دربورس تا1/1برابرقیمت خریدتضمینی محصول95یا96میباشدتبصره ها:1-تاییدیه سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان مربوطه درخصوص فعال بودن کارخانه بایدتوسط کارگزارپس ازمعامله اخذوهمراه سایرمستندات به فروشنده تحویل گردد.گندم تحویلی توسط شرکت بازرسی کالامنتخب بازرگانی دولتی به هزینه خریداربازرسی وگواهی کیفیت وکمیت بایدجهت رفع تعهدصادراتی ارائه گردد2-شرایط گشایش اعتبار 5%نقدو 95%اعتبار اسنادی حداکثر4ماهه با 1/5%کارمزد-محصول96خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 10,000 10 8,243 1خوزستاننقدی 1396/09/27 1000010000 10,000 5 10,000 1 90675نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک کشاورزی 1396/09/22 جوجه یک روزه گوشتی MJN-MCHCK-00کارتنواحدشمارش:قطعه.مزرعه:شرکت مهرجوجه نور،سن گله:40هفته،وزن:میانگین42گرم.نژاد:راس،جوجه کشی: مهرگان آمل به آدرس:مازندران،آمل،جاده قدیم آمل به بابل1کیلومتربعدازنساجی بابکان-سمت راست نظام آبادروستای دکترآباد. مشخصات طبق آنالیزدرسایت بورس کالا.گله مولدباواکسن لارنگو واکسینه نشده.واکسنND.MD.IB.AI.IBD.FP.REO.AE.MS.CAV.SHS.TRT.ORTوچهارگانه مصرف شده.کارتن100تایی.تحویل گله منوط به ارائه مجوزجوجه ریزی دارای اعتبارازسامانه سماصط وسازمان دامپزشکی به نام خریدارمیباشد.هنگام تحویل خریداربایدشخصاحضورداشته یانماینده باداشتن وکالتنامه رسمی وحق امضایاپیمانکارحمل مکلف است نامه اصل تأییدکیفیت وکمیت محموله همزمان تحویل گردد.درصورت خریدازسوی اتحادیه هاوتعاونی هاکارگزارخریداربایدنسبت به ارائه معرفی نامه مرغدار،مجوزجوجه ریزی دارای اعتبارسماصط وسازمان دامپزشکی وکارت ملی وشناسنامه مرغدارومحل تخلیه حداکثرتاروزتسویه همراه مدارک و فرم7به کارگزارفروشنده اقدام کند.حق بیمه جوجه خریداری شده228.9ریال برای هرقطعه به حساب672202333نزدبانک کشاورزی به نام مهرجوجه نورواریز گردد.این شرکت پس ازتحویل جوجه دردرب کارخانه مسئولیتی درقبال تلفات احتمالی نداردمهر جوجه نورمهر جوجه نور 88,000 20,000 16,500 1انبار کارخانهسلف 1396/10/03 044000 44,000 10000 88,000 1 198005نقدی1عمدهعادی
بانک کارآفرین 1396/09/22 شکر سفید JCO-SuA0069-00کیسهتحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد. در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره، هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ خواهد شد. محل تخلیه کالا می بایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد فروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال، درحال کار و مرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک، کلوچه، شیرینی، شکلات و ... و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر وشرکتهای تعاونی تولیدی وتعاونی مصرف می باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهینامه تسویه و حواله خرید کالا(نسخه7) می بایست عینا مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.هر کد بورسی مجاز به خرید حداکثر500تن از مجموع شکرهای سفید عرضه شده این شرکت چه در تالار و چه در مچینگ می باشدمحصول سال95کشت و صنعت جوینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/09/27 80050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
بانک ملی 1396/09/22 دی اتانول آمین SHPC-DEAB-00فلهداشتن پروانه مرتبط در سایت بهین یاب الزامی است.در صورت درخواست به صورت بشکه مبلغ 3659 ریال به ازای هر کیلو بابت بسته بندی و مالیات آن دریافت می گردد. نوع بسته بندی پس از صدور حواله تغییر نمی نماید.مهلت حمل تا 45 روز پس از صدور حواله، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد.پتروشیمی شازندشرکت پتروشیمی شازند 220 20 47,077 1انبار کارخانهسلف 1396/10/06 011 11 20 220 1 517845نقدی1عمدهعادی
12345
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10

چهارشنبه 22 آذر 1396 05:00 ق.ظ

دسترسی سریع

 اطلاعات بازار

 نمایه ها  ارتباط با ما

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

        اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار مشتقه

        اطلاعات قیمتی نمادهای فیزیکی

        اطلاعات قیمتی نمادهای مشتقه

        اطلاعات کل بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار مشتقه

 

 RSS

   تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

                                        پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS