بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

کارمزد حق پذیرش اوراق بدهی کالایی

شرح مبنای محاسبه نرخ کارمزد حداقل مبلغ حق پذیرش (ريال) حداکثر مبلغ حق پذیرش (ريال)
کارمزد پذیرش/پذیره نویسی اوراق بدهی کالایی معاف از ثبت نزد سازمان ارزش اسمی اوراق 0/0002 20,000,000 300,000,000