بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
مشخصات نمادهای گواهی سپرده کالایی
نام انبار نماد معاملاتی شرح نماد دارایی پایه واحد لات معاملاتی تاریخ سررسید ظرفیت زمان شروع سفارش‌گیری زمان حراج پیوسته معاملات نحوه انجام معامله تعداد بازارگردانان زمان انبارگردانی ساعت فعالیت اطلاعیه  نوبت دهی
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0008پ08 پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) پسته بادامی کیلوگرم 1 1400/08/30 70000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته -             - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-56727597
خلیل آباد كشم0001پ01 كشمش سبز0001خليل آباد(پ) کشمش سبز کیلوگرم 1 1400/01 100000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 28 الی 30 فروردین شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار 5157720610
شرکت تعاونی مینو بذر گلستان زیر 0003 پ 04 زيره سبز0003 شركت مينوبذر(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1400/03 46000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار 1758333009
دانش زیر 0003 پ 02 زيره سبز0003 دانش(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1400/03 285000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - هفته انتهای اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار 051-37677157(داخلی19)
کیمیا بذر تربت حیدریه زیر 0003 پ 01 زيره سبز0003 كيميابذر(پ) زیره سبز کیلوگرم  1 1400/03 175000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 20 الی 29 اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار 051-52224827
انبار خزانه بانک سامان سكه0112پ03 سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1401/12 150000 12:30 الی 13:00 13:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه

تحویل دادن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9:30 الی 12:30

تحویل گرفتن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9:30 الی 12:30

اطلاعیه گشایش نماد 23095122
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی زعف9908پ16 زعفران9908نگين بيرجند(پ) زعفران نگین گرم 1 1399/08 3000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد
اطلاعیه گشایش انبار
5632226930
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی زعف9908پ17 زعفران9908پوشالمعمول بيرجند(پ) زعفران پوشال گرم 1 1399/08 2000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد
اطلاعیه گشایش انبار
5632226930
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست9908-08 پسته فندقي32-30زرينمه ولات9908 پسته فندقی کیلوگرم 1 1399/08/30 100000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - -
 
شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد
اطلاعیه گشایش انبار
051-56727597
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز زعف9908پ11 زعفران9908نگين سحرخيز(پ) زعفران نگین گرم 1 1399/08/30 4000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه شنبه تا پنجشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 16
در روزهای اوج برداشت از شنبه تا جمعه به غیر از تعطیلات رسمی از ساعت 8 الی 18
اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 051-35413308
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز زعف9908پ12 زعفران9908پوشالمعمول سحرخيز(پ) زعفران پوشال معمولی گرم 1 1399/08/30 2000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه شنبه تا پنجشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 16
در روزهای اوج برداشت از شنبه تا جمعه به غیر از تعطیلات رسمی از ساعت 8 الی 18
اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 051-35413308
شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان زعف9908پ10 عفران9908نگين طلاي سرخ(پ) زعفران نگین گرم 1 1399/08/30 16000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 24 الی 26 مهر ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 051-35414435
شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان زعف9908پ15 عفران9908پوشالمعمول طلاسرخ(پ) زعفران پوشال معمولی گرم 1 1399/08/30 2000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 24 الی 26 مهر ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 051-35414435
شرکت نوین زعفران زعف9908پ09 زعفران9908نگين نوین(پ) زعفران نگین گرم 1 1399/08/30 1700000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 2 روز کاری انتهای اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی

051-35413333

051-35412222

شرکت نوین زعفران زعف9908پ14 زعفران9908پوشالمعمول نوین(پ) زعفران پوشال معمولی گرم 1 1399/08/30 800000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 2 روز کاری انتهای اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی

051-35413333

051-35412222

اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی زعف9908پ08 زعفران9908نگين روستا(پ) زعفران نگین گرم 1 1399/08/30 1700000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته 1 هفته انتهایی اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 051-35413103
اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی زعف9908پ13 زعفران9908پوشالمعمول روستا(پ) زعفران پوشال معمولی گرم 1 1399/08/30 800000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - هفته انتهایی اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 051-37677157(داخلی19)
شرکت زرین زعفران مشرق زمین زعف9908پ05 زعفران9908نگین زرین(پ) زعفران نگین گرم 1 1399/08/30 4200000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته 1 2 روز کاری انتهای شهریور ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی www.safnobat.com
شرکت زرین زعفران مشرق زمین زعف9908پ06 زعفران 9908پوشالمعمول زرین(پ) زعفران پوشال معمولی گرم 1 1399/08/30 800000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 2 روز کاری انتهای شهریور ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی www.safnobat.com
خزانه بانک ملت سکه 0011 پ02 سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1400/11/30 150000 12:30 الی 13:00 13:00 الی 15 پیوسته 1 -  شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 13 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 021-88822053
پسته خشک طبیعی خندان فندقی شرکت طلای سبز زرند پست9908-02 پسته فندقي32-30طلاسبززرند9908 پسته کیلوگرم 1 1398/08 280000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14

-اطلاعیه گشایش انبار

-اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی

09121114206
پسته خشک طبیعی خندان فندقی شرکت سبز دانه کویر پست9908-04 پسته فندقي32-30سبزدانه9908 پسته کیلوگرم 1 1398/08 140000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14

-اطلاعیه گشایش انبار

-اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی

09131782847
خزانه پردیس بانک رفاه کارگران سكه0012پ01 سکه تمام بهار تحویلی 1روزه رفاه سکه طلا واحد 100
(معادل یک قطعه سکه)
1400/12 290,670 12:30 الی 13:00 13:00 الی 15 پیوسته 1 10 روز انتهای اسفند ماه تحویل دادن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 13
تحویل گرفتن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14

اطلاعیه

سامانه نوبت دهی
انبار خزانه زرين سپهر بانک صادرات سكه9912پ04 سکه تمام بهار تحویل 1روزه صادرات سکه طلا واحد 100
(معادل یک قطعه سکه)
1399/12 425,160 12:30 الی 13:00 13:00 الی 15 پیوسته - ندارد تحویل دادن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 12
تحویل گرفتن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14
اطلاعیه سامانه نوبت دهی
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.