بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
نماد از تا
انواع اختیار نمایش در هر صفحه

قراردادشرححجمارزش(ریال)بالاترین(ریال)پایین ترین(ریال)آخرین(ریال)اولین(ریال)موقعیتهای بازتغییر موقعیت های بازتعداد مشتریان فعالتعداد کارگزاران فعالتعداد خریدارانتعداد فروشندگانقیمت پایانیدرصد تغییر قیمت پایانیتاریختاریخ اعمالارزش معاملات مشتریان حقیقی(خرید)(ریال)ارزش معاملات مشتریان حقیقی(فروش)(ریال)ارزش معاملات مشتریان حقوقی(خرید)(ریال)ارزش معاملات مشتریان حقوقی(فروش)(ریال)حجم معاملات مشتریان حقیقی(خرید)حجم معاملات مشتریان حقیقی(فروش)حجم معاملات مشتریان حقوقی(خرید)حجم معاملات مشتریان حقوقی(فروش)قیمت پایانی روز قبل (ریال)
SFSH98C14قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 140،000 ریال 0 0 0 0 0 0 1,963 0 611800 355 0 1398/05/28 1398/06/30 0 0 0 0 0 0 0 0 355
SFSH98P14قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 140،000 ریال 0 0 0 0 0 0 2 0 3200 38,524 -8/311 1398/05/28 1398/06/30 0 0 0 0 0 0 0 0 42,016
SFSH98C15قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 150،000 ریال 0 0 0 0 0 0 1,102 0 501400 203 0 1398/05/28 1398/06/30 0 0 0 0 0 0 0 0 203
SFSH98P15قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 150،000 ریال 1 4,999,000 49,990 49,990 49,990 49,990 5 1 5311 49,990 56/243 1398/05/28 1398/06/30 4,999,000 4,999,000 0 0 1 1 0 0 31,995
SFSH98C16قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 160،000 ریال 64 1,730,000 300 200 200 300 1,913 -2 591633 270 54/285 1398/05/28 1398/06/30 1,580,000 1,730,000 150,000 0 59 64 5 0 175
SFSH98P16قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 160،000 ریال 8 47,369,000 60,000 57,000 60,000 57,000 6 3 3223 59,211 -3/812 1398/05/28 1398/06/30 47,369,000 47,369,000 0 0 8 8 0 0 61,558
SFSH98C13قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 130،000 ریال 58 3,323,000 610 420 420 610 1,425 0 572133 573 -25/293 1398/05/28 1398/06/30 3,323,000 3,323,000 0 0 58 58 0 0 767
SFSH98P13قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 130،000 ریال 4 12,350,000 33,500 30,000 33,500 30,000 11 -3 8512 30,875 -4/349 1398/05/28 1398/06/30 12,350,000 12,350,000 0 0 4 4 0 0 32,279
SFSH98C12قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 120،000 ریال 19 2,050,000 1,300 1,000 1,000 1,300 326 1 411542 1,079 7/900 1398/05/28 1398/06/30 2,050,000 1,400,000 0 650,000 19 14 0 5 1,000
SFSH98P12قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 120،000 ریال 13 28,100,000 23,500 20,000 23,500 20,000 71 -6 10431 21,615 -1/75 1398/05/28 1398/06/30 28,100,000 28,100,000 0 0 13 13 0 0 22,000
GCSH98C4400قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 44،000،000 ریال 1 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 117 0 301511 750,000 -30/555 1398/05/28 1398/06/26 750,000 750,000 0 0 1 1 0 0 1,080,000
GCSH98C4600قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 46،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 78 0 211200 399,900 0 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 399,900
GCSH98C4800قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 48،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 304 0 431400 350,000 0 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000
GCSH98P4400قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 44،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 35 0 22500 2,846,192 89/746 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000
GCSH98P4600قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 46،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 5 0 2200 4,151,940 0 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 4,151,940
GCSH98P4800قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 48،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 12 0 8300 5,779,203 1/342 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 5,702,654
SFSH98P11قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 110،000 ریال 0 0 0 0 0 0 16 0 5200 10,884 -29/780 1398/05/28 1398/06/30 0 0 0 0 0 0 0 0 15,500
SFSH98C11قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 110،000 ریال 30 6,001,000 2,010 2,000 2,000 2,000 307 0 321342 2,000 3/412 1398/05/28 1398/06/30 6,001,000 6,001,000 0 0 30 30 0 0 1,934
GCSH98P4200قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 42،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 4 0 6400 1,759,732 0/401 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 1,752,687
GCSH98C4200قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 42،000،000 ریال 15 15,550,400 1,400,000 1,000,000 1,000,000 1,400,000 118 14 291152 1,036,693 -39/456 1398/05/28 1398/06/26 15,550,400 15,550,400 0 0 15 15 0 0 1,712,300
SFSH98C10قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 100،000 ریال 9 4,614,000 5,310 4,500 4,500 5,310 79 6 201123 5,127 -28/672 1398/05/28 1398/06/30 4,614,000 4,614,000 0 0 9 9 0 0 7,188
SFSH98P10قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 100،000 ریال 0 0 0 0 0 0 6 0 3200 4,490 -29/777 1398/05/28 1398/06/30 0 0 0 0 0 0 0 0 6,394
GCSH98P4000قرارداد اختیار معامله فروش سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 40،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 971,117 -0/568 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 976,669
GCSH98C4000قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 40،000،000 ریال 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 3,522,956 -3/734 1398/05/28 1398/06/26 0 0 0 0 0 0 0 0 3,659,640
SFSH98C09قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 90،000 ریال 20 20,010,000 10,010 10,000 10,010 10,000 20 10 2212 10,005 13/913 1398/05/28 1398/06/30 20,010,000 20,010,000 0 0 20 20 0 0 8,783
SFSH98P09قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 90،000 ریال 1 100,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0 2111 1,000 -47/943 1398/05/28 1398/06/30 100,000 100,000 0 0 1 1 0 0 1,921
SFSH98C14قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 140،000 ریال 39 1,235,000 350 300 320 350 1,988 25 601832 317 -10/704 1398/05/30 1398/06/30 1,060,000 1,235,000 175,000 0 34 39 5 0 355
SFSH98P14قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 140،000 ریال 1 4,444,000 44,440 44,440 44,440 44,440 3 1 4211 44,440 15/356 1398/05/30 1398/06/30 4,444,000 4,444,000 0 0 1 1 0 0 38,524
SFSH98C15قرارداد اختیار معامله خرید زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 150،000 ریال 5 125,000 250 250 250 250 1,102 0 501411 250 23/152 1398/05/30 1398/06/30 0 125,000 125,000 0 0 5 5 0 203
SFSH98P15قرارداد اختیار معامله فروش زعفران نگین سررسید شهریور ماه 98 با قیمت اعمال 150،000 ریال 3 16,665,000 55,550 55,550 55,550 55,550 6 1 4312 55,550 11/122 1398/05/30 1398/06/30 16,665,000 16,665,000 0 0 3 3 0 0 49,990
12345
آخرین بروز رسانی: : 1398/06/04 06:00
چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642015
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.