بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

مرجع تصویب: شورای عالی بورس، تاریخ تصویب 1387/12/19

در راستای اجرای بندهای 3 و 8 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره بورس‏ها و ارکان سایر تشکل‏های خودانتظام از تکالیف، وظایف و اختیارات آن‏ها در سمت‌های یاد شده، این دستورالعمل در 20 ماده و یک تبصره به پیشنهاد هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ 1387/12/19به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول - کلیات

ماده 1: کلیه اصطلاحات و واژه‏هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‏اند به همان مفاهیم در این دستورالعمل بکار رفته ‌است. سایر اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است:

افشا:ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به موقع اطلاعات مطابق قانون و مقررات مربوط.

تشکل‏های خودانتظام:بورس‏ها، کانون‏ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‏های سپرده‏گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‏شوند. مصادیق سایر تشکل‏های خودانتظام توسط شورا تعیین می‏شوند.

مقررات:اعم از مصوبات هیات وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات تشکل‏های خودانتظام در حدود صلاحیت آنان تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه.

ماده2: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان یا مصوبات و اساسنامه‌های تشکل‏های خود‌انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق دستورالعمل حاضر به تنبیهات مقرر محکوم می‏گردد.

ماده3:رسیدگی به تخلفات اشخاص زیر در صلاحیت مراجع رسیدگی موضوع این دستورالعمل می‏باشد:

الف- مدیرعامل، مدیران ارشد، دبیرکل، هیات عامل و کسانی که اصالتاً و یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و یا عضو شورای تشکل‏های خودانتظام هستند.

ب– اشخاص حقوقی که عضو ارکان تشکل‏های خودانتظام از قبیل هیات مدیره، شورا و یا هیات سازش کانون‏ها می‏باشند.

فصل دوم – تخلفات و مجازات‏های انضباطی

ماده4:تخلفاتی که موجب مجازات انضباطی اشخاص موضوع ماده 3 این دستورالعمل می‏شود به شرح ذیل است:

الف – تاخیر در اجرای قوانین و مقررات و یا عدم رعایت مهلت‏های مقرر درخصوص انجام وظایف و مسوولیت‏ها یا ارایه خدماتی که براساس اساسنامه، قوانین یا مقررات مکلف به انجام آن می‏باشد از قبیل؛

1. تاخیر در ارسال گزارش‏ها، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد درخواست سازمان.

2. تاخیر در ابلاغ مقررات، مصوبات، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها به اعضا.

3. تاخیر در مطلع‌نمودن یا عدم اطلاع به سازمان درخصوص تشکیل یا برگزاری جلسات مجامع یا هیات مدیره.

4. تاخیر در افشای اطلاعاتی که تشکل خودانتظام به موجب قوانین و مقررات مکلف به افشای آن می‏باشد.

ب – نقض، عدم رعایت یا عدم اجرای قوانین، مقررات و یا عدم رعایت مواد اساسنامه از قبیل:

1. اخذ کارمزد یا هزینه خدمات بیش از سقف نرخ‌های مصوب سازمان تحت هر عنوان

2. سرمایه‌گذاری یا فعالیت در امور خارج از موضوع فعالیت

3. اخذ هرنوع درآمد بدون تصویب نوع درآمد

4. پذیرش اوراق بهادار بدون رعایت ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار

ج – عدم ارسال گزارش‏ها، اطلاعات یا اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان و یا عدم افشای اطلاعات یا افشای خلاف واقع و یا ناقص تمام یا قسمتی از اطلاعاتی که تشکل خودانتظام به موجب قوانین و مقررات مکلف به افشای آن می‏باشد.

د – محکومیت قطعی به هر یک از جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. تحت عنوان مباشرت یا معاونت.

هـ - اجرا یا عدم اجرای آن دسته از تصمیماتی که طبق قوانین و مقررات نیاز به تایید، تصویب، موافقت یا هماهنگی با سازمان دارد بدون رعایت تشریفات مقرر.

و – عدم اجرای تصمیمات سازمان درخصوص شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشد بورس‏ها، کانون‏ها، نهادهای مالی و سایر شرکت‏هایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نمودند.

ماده5:مجازات‏های انضباطی عبارتند از:

1. اخطار کتبی با درج در پرونده

2. توبیخ کتبی با درج در پرونده

3. تعلیق صلاحیت از سمت به مدت شش ماه

4. تعلیق صلاحیت از سمت به مدت یکسال

5. تعلیق صلاحیت از سمت به مدت دو سال

6. سلب صلاحیت

تبصره1: مرجع رسیدگی‌کننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تکرار و آثار آن، حسب مورد حکم به اعمال یکی از تنبیهات فوق صادر می‏نماید.

ماده6: تکرار اقدامات موضوع ماده 4 این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخیص هیات مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‏های خودانتظام می‏گردد.

ماده7: رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع این دستورالعمل، مانع رسیدگی و مجازات آنان مطابق قوانین و مقررات دیگر نمی‏باشد.

فصل سوم – نحوه رسیدگی به تخلفات

ماده8: مراجع رسیدگی عبارتند از:

1. هیات رسیدگی به تخلفات

2. هیات مدیره سازمان

ماده9: هیات رسیدگی به تخلفات به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پرونده تخلفاتی و صدور رای مقدماتی تشکیل می‏شود. این هیات مرکب از سه عضو است که توسط هیات مدیره سازمان تعیین می‏شود.

ماده10:دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضا، تشکیل جلسات و تنظیم آرا انجام خواهد داد.

ماده11:آن دسته از تشکل‏های خودانتظام که در قالب شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان فعالیت می‌نمایند در صورتی‏که به عنوان ناشر تخلفی را مرتکب شوند به این‌گونه تخلفات نیز در هیات رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل رسیدگی می‏شود.

ماده12: تمامی گزارش‏های تخلفاتی اعم از گزارش‏های واصله از سازمان، بورس‏ها، کانون‏ها، تشکل‏های خودانتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات، ثبت و در هیات مطرح می‏گردد. در صورت ناقص بودن پرونده، دبیرخانه با قید موارد نقص، پرونده را جهت تکمیل به واحد ارجاع‌کننده گزارش تخلف ارسال می‏کند.

تبصره: تشکل‏های خودانتظام مکلفند تمامی پرونده های تخلفاتی را که خود یا مدیرانشان موضوع آن می‏باشند و مطابق سایر مقررات به ویژه ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا راسا صالح به رسیدگی می‏باشند، به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده13:دبیرخانه با دستور هیات رسیدگی به تخلفات، موارد تخلف و نسخه‌ای از مستندات پرونده را به اشخاص موضوع رسیدگی ابلاغ نموده و مهلت 10 روزه‌ای را از تاریخ ابلاغ برای دریافت پاسخ منظور می‏نماید. در ابلاغیه ارسالی باید قید شود که شخص موضوع رسیدگی، می‏تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح نماید. تاریخ دقیق جلسه و محل آن باید مشخص شود. عدم دریافت پاسخ مکتوب یا حضور شخص، مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

ماده14:هیات رسیدگی به تخلفات، به تخلفات اشخاص موضوع ماده 3 این دستورالعمل رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید. این رای همزمان به شخص یا اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیات مدیره سازمان ارسال می‏شود.

ماده15: رای هیات رسیدگی به تخلفات ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. در هر حال هیات مدیره سازمان پس از انقضای مدت مذکور حداکثر ظرف دو ماه نسبت به صدور رای قطعی اقدام می‏نماید.

ماده16:جلسات هیات رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم‌گیری می‏شود. کلیه اعضای حاضر، ذیل صورت جلسه و رای را باید امضا نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورت جلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید.

ماده17:آرا صادره باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوط و مشتمل بر خلاصه‌ای از شرح تخلف، جریان رسیدگی، دفاعیات و مشخصات شخص موضوع رسیدگی بوده و به امضا کلیه اعضای حاضر برسد.

ماده18:به منظور احراز تخلفات موضوع این دستورالعمل، سازمان می‏تواند بدون اطلاع قبلی از کلیه ارکان و بخش‏های تشکل‏های خودانتظام بازرسی به عمل آورد. تمامی مدیران و کارکنان تشکل‌خودانتظام مکلف به ارایه کامل و به موقع اطلاعات و مستندات لازم به بازرسان سازمان می‏باشند.

ماده19:در صورتی که ارکان تشکل خودانتظام از اجرای تنبیهات استنکاف نمایند، سازمان می‏تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط اقدام کند.

ماده20: در صورتی که در جریان رسیدگی محرز گردد که یکی از اشخاص موضوع ماده 7 مصوبه شماره 145275/ت34876ه مورخ 1385/11/07هیات وزیران در وقوع تخلف‌های موضوع این دستورالعمل مباشرت یا معاونت داشته است، هیات رسیدگی به تخلفات در خصوص تعلیق یا سلب صلاحیت از ادامه فعالیت نامبرده در تشکل یا تشکل‏های خودانتظام تصمیم‌گیری خواهد کرد. تشکل خودانتظام موظفند تصمیمات سازمان را اجرا نماید. مسوولیت عدم اجرای تصمیمات سازمان در این خصوص حسب مورد مشترکا بر عهده بالاترین مقام اجرایی تشکل خودانتظام و حسب مورد هیات مدیره یا هیات عامل و یا شورای کانون خواهد بود.

اطلاعات مرتبط
دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

کد: 500640

زمان انتشار: دوشنبه 4 شهریور 1392 11:00 ب.ظ

منبع: شورای عالی بورس

تعداد نمایش: 5852

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.