بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوارق بهادار، تاریخ تصویب 1391/02/09

در اجرای بندهای 2 و 11 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی و در راستای ایجاد سازوکارهای لازم جهت توسعه فعالیت‌های آموزشی در بازار سرمایه با هدف ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی در این حوزه و به منظور فراهم ساختن بستر تایید دوره‌های آموزشی بازار سرمایه که مطابق با این مقررات طراحی و برگزار می‌شوند، "دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه"، در 18 ماده و 8 تبصره در تاریخ 09/02/1391 به تصویب هیات مدیرة سازمان رسیـد.

مادة 1-در این دستورالعمل، اصطلاحات و واژه‌های موضوع مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار، همان معانی تعریف شده در آن ماده را دارند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

اشخاص تحت نظارت: بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده و تحت نظارت سازمان فعالیت می‌کنند.

دورة آموزشی: منظور دورة آموزشی اعم از عمومی یا تخصصی است که در چارچوب مقررات این دستورالعمل برگزار می‌شود.

دورة آموزشی تخصصی: دورة آموزشی است که به منظور ارایة آموزش‌های تخصصی در بازار سرمایه، آماده نمودن اشخاص برای قبولی در آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای دارندگان این مدارک یا تایید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت توسط نهاد آموزشی برگزار می‌شود.

دورة آموزشی عمومی: دورة آموزشی است که به منظور فرهنگ‌سازی در حوزة بازار سرمایه و آموزش مبانی سرمایه‌گذاری و فعالیت در اوراق بهادار توسط نهاد آموزشی برگزار می‌شود.

کمیتة راهبری آموزش: کمیته‌ای است که به موجب مادة 2 این دستورالعمل تشکیل می‌شود و بعد از این "کمیته" نامیده می‌شود.

نهاد آموزشی:شخص حقوقی است که دوره‌های آموزشی عمومی یا تخصصی را برگزار می‌کند، اعم از اینکه برگزاری دورة آموزشی مورد تایید یا بلامانع اعلام شده باشد.

مادة 2 - برگزاری دوره‌های آموزشی با اخذ موافقت سازمان و در چارچوب مقررات این دستورالعمل مجاز است.

تبصره : برگزاری دوره‌های آموزشی توسط شرکت‌ها، مؤسسات و نهادها برای کارکنان خود و نیز مؤسسات آموزش عالی و تشکل‌های خودانتظام، از شمول این مقررات مستثنی است.

مادة 3 - کمیته به منظور تعریف و تایید برگزاری دوره‌های آموزشی با عضویت اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس ادارة آموزش و امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان به عنوان رئیس کمیته

2- یک نفر به پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و تصویب هیات مدیرة سازمان

3- یک نفر به پیشنهاد شرکت بورس کالای ایران و تصویب هیات مدیرة سازمان

4- یک نفر به پیشنهاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات مدیرة سازمان

5- یک نفر به پیشنهاد کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و تصویب هیات مدیرة سازمان

6- یک نفر به پیشنهاد شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس و تصویب هیات مدیرة سازمان که به عنوان دبیر نیز انجام وظیفه خواهد کرد.

تبصرة 1- شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس به عنوان دبیرخانة کمیته فعالیت می‌کند.

تبصرة 2- اعضای بندهای 2 تا 6 این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. تجدید انتخاب این اشخاص برای دوره‌های بعد بلامانع است و هیات مدیرة سازمان می‌تواند هر زمان که صلاح بداند، هر یک از آنها را از عضویت در کمیته منعزل نماید. در این صورت لازم است شخص جایگزین به ترتیب مقرر در این ماده، انتخاب شود.

تبصرة 3- کمیته با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، مشروط بر اینکه رئیس کمیته نیز در جلسه حاضر باشد. تصمیمات کمیته با رای موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

مادة 4- کمیته وظایف زیر را بر عهده دارد:

1- پیشنهاد سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی فعالیت‌های آموزشی به هیات مدیرة سازمان

2- ارزیابی و بازنگری فعالیت‌های آموزشی در حوزة بازار سرمایه

3- بررسی شرایط متقاضیـان و اعطای موافقت اصولی برگزاری دوره‌های آموزشی براساس گزارش دبیرخانة کمیته

4- بررسی و تایید دوره‌های آموزشی پیشنهادی توسط متقاضی براساس گزارش دبیرخانة کمیته

5- طراحی و پیشنهاد سرفصل‌های آموزشی دوره‌های عمومی و تخصصی متناسب با سطوح مخاطبین

مادة 5- درخواست اخذ موافقت اصولی برای برگزاری دورة آموزشی و نیز درخواست تایید دورة آموزشی توسط دبیرخانة کمیته دریافت و بررسی می‌شود. دبیرخانه، ضمن تهیة گزارشی از مفاد و شرایط درخواست، مراتب را جهت اخذ تصمیم مقتضی به کمیته ارسال می‌کند.

مادة 6- طبقه‌بندی دوره‌های آموزشی و اهداف هر یک به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- دوره‌های آموزشی عمومی که اهداف زیر را دنبال می‌کند:

الف) فرهنگ‌سازی در حوزة بازار سرمایه

ب) تشویق به پس‌انداز و آشنایی با روش‌های تبدیل پس‌انداز به سرمایه با تاکید بر بازار سرمایه

ج) کمک به آشنایی با اصول اولیة سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به منظور دستیابی به توانایی سرمایه‌گذاری در این بازار از طریق نهادهای مالی دارای مجوز

2- دوره‌های آموزشی تخصصی که برای مدیران اشخاص تحت نظارت، دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، افراد فعال در نهادها و بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و دیگر متخصصین بازار سرمایه ایران طراحی و برگزار می‌شود و اهداف زیر را دنبال می‌کند:

الف) افزایش توانایی اشخاص برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

ب) آماده نمودن اشخاص برای قبولی در آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

ج) تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای دارندگان این مدارک یا تایید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت

مادة 7 - متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزشی باید دارای شرایط زیر باشند:

1- در صورتی که متقاضی تحت عنوان مؤسسۀ آموزشی فعالیت می‌کند باید مجوزهای لازم را جهت برگزاری دوره‌های آموزشی از مراجع ذیصلاح دارا باشند.

2- از حداقل سه سال سابقة آموزشی مرتبط برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مربوط به تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تایید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت، برخوردار باشند.

3- از امکانات مناسب جهت برگزاری دوره متناسب با نوع دوره اعم از حضوری و مجازی برخوردار باشند.

مادة 8 - شرایط عمومی تایید دوره‌های آموزشی به قرار زیر است:

1- سرفصل دوره‌های آموزشی باید مرتبط با نیازهای بازار سرمایه و متناسب با نوع دورة آموزشی اعم از عمومی و تخصصی و مخاطبان دوره بوده و به گونه‌ای تفکیک شود که جزییات کامل مفاد آموزشی را دربرداشته باشد.

2- دورة آموزشی باید دارای منابع آموزشی مشخص باشد و به نحو مناسبی موضوع مورد بررسی را مورد شرح و تفصیل قرار داده و متناسب با نوع دورة آموزشی براساس طبقه‌بندی موضوع مادة 6 باشد.

3- مدرس دوره‌های آموزشی از حداقل دو سال سابقة آموزش یا فعالیت در زمینة موضوع آموزش برخوردار باشد.

4- مدرس دوره‌های آموزشی عمومی از حداقل مدرک لیسانس و مدرس دوره‌های آموزشی تخصصی از حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در رشته‌های مرتبط یا مدرک CIIA یا سطح دوم یا سوم مدرک CFAبرخوردار باشد. در صورتی که مدرس، واجد شرایط مذکور نباشد کمیته می‌تواند در صورت وجود دلایل و جهات خاص نسبت به تایید مدرس برای دورة مورد نظر اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که دورة آموزشی پیشنهادی واجد تمامی شرایط فوق‌الذکر باشد، کمیته نسبت به تایید دورة آموزشی اقدام می‌نماید. در صورت عدم وجود تمام یا برخی از شرایط مذکور در این ماده، کمیته می‌تواند بنابه صلاحدید خود برگزاری دوره را بلامانع اعلام نماید. در این حالت دورة آموزشی تایید شده محسوب نمی‌شود و متقاضی نمی‌تواند تبلیغ نماید و یا اینکه در تبلیغات خود برای برگزاری دوره از نام سازمان استفاده کند.

مادة 9 - مراحل تایید یا اعلام بلامانع بودن برگزاری دوره‌های آموزشی به شرح زیر است:

1- دریافت و بررسی درخواست اخذ موافقت اصولی برگزاری دورة آموزشی؛

2- تهیة گزارشی از مفاد و شرایط درخواست برگزاری دوره‌های آموزشی توسط دبیرخانه جهت ارایه به کمیته؛

3- تصمیم‌گیری کمیته در خصوص تایید، بلامانع بودن یا عدم تایید دورة آموزشی براساس گزارش دبیرخانة کمیته؛

4- اعلام نتایج تصمیمات کمیته و حسب مورد صدور تاییدنامه یا اعلام بلامانع بودن برگزاری دورة آموزشی توسط رئیس کمیته؛

مادة 10- تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تایید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت منوط به شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی است که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیات مدیرة سازمان رسیده باشد.

مادة 11- در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژة تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تایید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت، کمیته علاوه بر وظایف برشمرده در مادة 4 این دستورالعمل، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:

1- طراحی و بازنگری سرفصل‌های دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای تمدید هر گواهی‌نامه و تایید یا تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اشخاص تحت نظارت و تعیین امتیاز مورد نیاز ناشی از شرکت در دوره با همکاری کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و پیشنهاد آن به هیات مدیرة سازمان جهت تصویب

2- دریافت فهرست نهایی شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی و تعیین امتیاز هر فرد و ارسال اسامی حسب مورد به مراجع ذیربط

مادة 12 - نهاد آموزشی می‌تواند در خصوص برگزاری دورة‌ آموزشی براساس ضوابط تبلیغاتی که به تصویب کمیته می‌رسد، اطلاع‌رسانی نماید.

مادة 13 - نهاد آموزشی مکلف است دورة آموزشی تایید شده را در چارچوب تاییدنامه یا ابلاغیة بلامانع بودن برگزاری دورة آموزشی صادره از سوی کمیته که به امضای رئیس کمیته می‌رسد و در آن حداقل نام نهاد آموزشی، مشخصات دوره، موضوع آموزش، مدرس، محل تدریس و بازة زمانی برگزاری دوره مشخص شده است، برگزار نماید.

مادة 14- نهاد آموزشی به هنگام آموزش، نمی‌تواند نسبت به انجام فعالیت‌هایی از قبیل مشاوره و توصیه به خرید و فروش اوراق بهادار، سبدگردانی و سایر فعالیت‌هایی که نیازمند اخذ مجوز است، اقدام نماید.

مادة 15 - نهاد آموزشی مکلف به رعایت مصوبات ابلاغی مربوطه از سوی هیات مدیرة سازمان و کمیته می‌باشد.

مادة 16 - مسئولیت نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی در چارچوب تاییدنامة صادره و مقررات این دستورالعمل بر عهدة ادارة آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای است. این اداره در حدود امکانات خود ضمن رسیدگی به نحوة اجرای دوره‌های آموزشی، در صورت مشاهدة تخلف، ضمن تهیة گزارش مراتب را جهت اخذ تصمیم به کمیته ارایه می‌دهد.

تبصره: ادارة آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای می‌تواند در فرآیند نظارت و نحوة برگزاری دوره‌های آموزشی در تهران از خدمات دبیرخانة کمیته و در شهرستان‌ها با هماهنگی بورس اوراق بهادار، از امکانات تالارهای منطقه‌ای استفاده نماید.

مادة 17 - دبیرخانة کمیته مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی دوره‌های آموزشی مورد تایید و نیز دوره‌های آموزشی که برگزاری آنها بلامانع اعلام شده است به شیوة مقتضی اقدام نماید.

مادة 18 - در صورت عدم رعایت مفاد تاییدنامه و مقررات این دستورالعمل توسط نهاد آموزشی، کمیته حسب مورد یکی از اقدامات ذیل را انجام خواهد داد:

1- تذکر کتبی

2- لغو تاییدنامة برگزاری دوره‌های آموزشی که زمان برگزاری آن فرا نرسیده است.

3- عدم بررسی درخواست برگزاری دورة آموزشی برای مدت معین تا حداکثر سه سال

4- صدور حکم مبنی بر محرومیت نهاد آموزشی از برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت حداکثر تا سه سال

تبصره 1: در صورتی که نهاد آموزشی سه تذکر کتبی دریافت نماید، درخواست‌های وی برای برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت یکسال بررسی نخواهند شد.

تبصره 2 : در صورت ارتکاب جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به ویژه بند یکم مادۀ 49 این قانون، کمیته می‌تواند علاوه بر تعیین مجازات‌های انضباطی موضوع این ماده، مراتب را جهت پیگیری قضایی به معاونت حقوقی ارجاع دهد.

اطلاعات مرتبط
دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه

کد: 5001928

زمان انتشار: سه شنبه 12 آذر 1392 12:00 ق.ظ

منبع: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد نمایش: 713

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.