بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تاریخ تصویب 1389/03/04

مقدمه

در اجرای بند (2) ماده‌ی (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، این دستورالعمل به منظور تعیین چگونگی تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند (16) ماده‌ی (1) قانون مذکور، به شرح ذیل به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده­ی 1 قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه 1384، به همان معانی در این دستورالعمل به‌کار می‌روند. واژه‌های دیگر بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می‌شوند:

1. قانون بازار اوراق بهادار:منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و اصلاحات بعدی آن است.

2. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال 1388 است.

3.مشاوره­ ی سرمایه‌گذاری: عبارتست از هرگونه مشاوره‌ی موضوع بند 16 ماده‌ی 1 قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:

الف) توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛

ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

ج) اظهارنظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار.

4. مشتری: شخصی است که در قالب قراردادی مشخص، از خدمات مشاور سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

5. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است :

الف)شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه‌ی اول از طبقه‌ی اول آن شخص و هر شخص حقوقی که حداقل 20 درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی موردنظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند.

ب ) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخصی وابسته به واحد تجاری که استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

6. شریک عمده: یک شخص وقتی شریک عمده‌ی در یک شخص حقوقی محسوب می‌شود که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق رای برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در اختیار داشته یا حداقل در ده درصد منافع شخص حقوقی شریک باشد.

7. مؤسس عمده:یک شخص وقتی موسس عمده‌ی یک شخص حقوقی در شرف تاسیس محسوب می‌شود که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق‌رای برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را پس از تاسیس در اختیار می‌گیرد یا حداقل در ده درصد منافع شخص حقوقی پس از تاسیس، شریک می‌شود.

8. مجوز تاسیس یا تبدیل: مجوزی است که در اجرای بند 6 ماده‌ی 7 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضی اعطا می‌شود و در آن ضمن موافقت با تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، شرایط تاسیس یا تبدیل نیز قید می‌گردد.

9. مجوز فعالیت: مجوزی است که به منظور رعایت بند 1 ماده‌ی 49 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضی اعطا می‌شود و در آن با فعالیت در زمینه‌ی مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری موافقت می‌شود.

10. متقاضی: شخصی است که درخواست دریافت مجوز تاسیس، مجوز تبدیل یا مجوز فعالیت را به سازمان ارائه داده و حسب مورد یکی از اشخاص زیر است:

الف) درخصوص درخواست مجوز تاسیس برای تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ، منظور نماینده‌ی موسسین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری در شرف تاسیس است؛

ب) درخصوص درخواست مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت مورد نظر می‌باشد؛

ج) درخصوص درخواست مجوز فعالیت مشاوره­ی سرمایه‌گذاری، منظور شخص حقوقی درخواست‌کننده‌ی دریافت مجوز فعالیت مشاوره­ی سرمایه‌گذاری است.

اشخاص مکلف به دریافت مجوز تاسیس یا فعالیت

ماده 2- تاسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از دو کلمه­ی "مشاور" و "سرمایه‌گذاری" تواماً به طور متصل یا به طور منفصل استفاده نماید یا تغییر نام یک شخص حقوقی تاسیس شده به نامی که در آن از دو کلمه مذکور به طور متصل یا منفصل استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تاسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند 16 ماده­ی 1 قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان ارائه دهد. همچنین تصدی به فعالیت مشاوره­ی سرمایه­گذاری ( که در بند 5 ماده­ی 1 این دستورالعمل تعریف شده است) به موجب بند 1 ماده­ی 49 قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز لازم، مبادرت به این فعالیت نمایند، به موجب ماده­ی 52 قانون بازار اوراق بهادار تحت پی­گرد قانونی قرار می­دهد.

شرایط اعطای مجوز تاسیس

ماده3 - برای دریافت مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، ‌متقاضی باید حسب مورد مدارک و اطلاعات ذیل را به منظور بررسی به سازمان تسلیم نماید:

الف) برای دریافت مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری:

1- فرم تکمیل شده‌ی تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ( پیوست شماره‌ی یک این دستورالعمل)؛

2- طرح اساسنامه که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است؛

3- طرح تجاری شامل اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکت برای سه سال پس از تاسیس، و ترازنامه و صورت سود (زیان) پیش‌بینی شده برای یک‌سال کامل شمسی پس از تاسیس که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است؛

4- پرسشنامه‌ی تکمیل شده‌ی مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات‌مدیره‌ی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، مطابق دستورالعمل تائید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی.

ب) برای دریافت مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری:

1- فرم تکمیل شده­ی تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه­گذاری ( پیوست شماره دو این دستورالعمل)؛

2- اساسنامه یا شرکت­نامه­ی شرکت متقاضی؛

3- تصویر مدارک ثبت شرکت متقاضی نزد مرجع ثبت شرکت­ها ( شامل آگهی تاسیس در روزنامه­ی رسمی)؛

4- تصویر آگهی روزنامه­ی رسمی مربوط به آخرین مدیران شرکت، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن­ها؛

5- صورت­های مالی حسابرسی شده­ی دو سال اخیر شرکت متقاضی همراه با اظهارنظر حسابرس؛

6- طرح تجاری و برنامه­های شرکت متقاضی برای سه سال پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مطابق فرم‌های سازمان و ترازنامه و صورت سود( زیان) پیش‌بینی شده برای یک‌سال پس از تبدیل؛

7- پرسشنامه­ی تکمیل شده­ی داوطلبین تصدی سمت‌های مدیریت شرکت پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ( مطابق دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی).

تبصره: در مورد تقاضای مجوز تبدیل، صورت­های مالی آخرین سال مالی شرکت متقاضی باید توسط یکی از موسسات حسابرسی معتمد سازمان حسابرسی شده و راجع به آن‌ها اظهارنظر شده باشد.

ماده 4- ظرف مدت 30 روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات موضوع ماده­ی 3، تقاضای تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه­گذاری توسط مدیریت مربوطه در سازمان رسیدگی شده و در صورت احراز شرایط زیرحسب مورد به تشخیص سازمان، مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه­گذاری توسط سازمان، صادر و به متقاضی تسلیم می‌شود:

الف) شرایط موافقت با تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری:

1- طرح اساسنامه‌ی ارائه شده، مطابق نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری باشد؛

2- سرمایه‌ای که در نظر است هنگام تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرداخت شود، معادل یا بیش از 3 میلیارد ریال باشد؛

3- مؤسسین و اشخاص وابسته به آن­ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری به‌عنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند( مگر با ذکر دلایل و موافقت‌ هیات مدیره‌ی سازمان) و ترکیب مؤسسین یا شرکاء به گونه‌ای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر برای مشاور سرمایه‌گذاری را دنبال نماید؛

4- مؤسسین شرکت، براساس اطلاعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه‌ کیفری یا تخلفاتی مؤثر نباشند؛

5- داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات‌مدیره‌ی شرکت، طبق دستورالعمل مربوطه صلاحیت لازم را داشته باشند؛

6- درصورتی‌که در نظر است قسمتی از سرمایه­ی شرکت به صورت غیرنقد تامین شود، سرمایه­ی غیرنقد در راستای اهداف شرکت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش‌بینی شده و به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقویم شده باشد؛

7- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌های مالی پیش‌بینی شده، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری تنظیم شده باشد؛

8- نام پیشنهادی متضمن عنوان مشاور سرمایه‌گذاری و مناسب بوده و با نام­های ثبت شده­ی دیگر مشابه نباشد و به­گونه­ای گمراه­کننده انتخاب نشده باشد.

ب) شرایط موافقت با تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری:

1- جمع حقوق صاحبان سرمایه‌ی شرکت، معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری قابل استفاده‌اند، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت به بیش از سه میلیارد ریال بالغ خواهد شد؛

2- ترکیب دارایی­های شرکت و ساختار مالی آن برای فعالیت مشاوره‌ی سرمایه­گذاری مناسب باشد؛

3- اظهارنظر موسسه­ی حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورت­های مالی آخرین سال ( دوره) مالی فعالیت شرکت، مقبول بوده یا حاوی بندهای شرطی که نشان دهد فعالیت شرکت پس از تبدیل، در زمینه­ی مشاوره سرمایه­گذاری احتمالاً با مانع یا مشکل مواجه می­شود، نباشد؛

4- داوطلبانی که مقرر است پس از تبدیل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سمت مدیریت ( مدیرعامل یا عضو هیات مدیره) را به عهده بگیرند، براساس دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی، صلاحیت لازم را داشته باشند؛

5- شرکای عمده‌ی شرکت متقاضی، براساس اطلاعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه‌ی کیفری یا تخلفاتی موثر نباشند؛

6- شرکای عمده­ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه­ی مشاوره­ی سرمایه­گذاری فعالیت می­کند، به عنوان شریک یا موسس عمده نباشند(مگر با ذکر دلایل و موافقت‌ هیات مدیره‌ی سازمان)؛

7- ترکیب شرکای عمده­ی شرکت متقاضی به گونه­ای باشد که شرکت بتواند پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه­گذاری، اهداف مورد نظر برای مشاور سرمایه­گذاری را دنبال نماید؛

8- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌های مالی که برای دوره‌های پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده‌اند، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری تنظیم شده باشند؛

9- نام فعلی شرکت یا نام پیشنهادی برای شرکت پس از تبدیل، متضمن عنوان مشاور سرمایه‌گذاری و مناسب بوده و با نام‌های ثبت شده‌ی دیگر مشابه نباشد و به‌گونه‌ای گمراه‌کننده انتخاب نشده باشد.

تبصره1:درصورت عدم موافقت با تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، موضوع باید توسط مدیریت مربوطه در سازمان و با ذکر دلایل به متقاضی اطلاع داده شود.

تبصره 2: نام شرکت می‌تواند از طرق زیر گمراه کننده باشد:

الف) استفاده از کلمات و عباراتی نظیر "ایران"، "ملی" و غیره در نام شرکت که معمولاً از طرف اشخاص و نهادهای وابسته به دولت استفاده می­شوند در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد.

ب) استفاده از کلمات و عباراتی که عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را ( اعم از دولتی یا خصوصی) متبادر نماید، در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد.

تبصره 3:در صورتی که متقاضی بعضی از شرایط مذکور در این ماده را احراز ننموده باشد، سازمان می‌تواند به تقاضای متقاضی، موافقت اصولی خود را با صدور مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت متقاضی به شرکت مشاور سرمایه­گذاری، مشروط به احراز شرایط و رعایت این دستورالعمل به متقاضی اعلام کند. در این صورت مدت زمان احراز شرایط که حداکثر شش ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی خواهد بود، در موافقت اصولی صادره قید می‌گردد. در این صورت متقاضی موظف است برنامه‌ی احراز شرایط را به سازمان ارائه کند.

ماده 5- پس از ابلاغ مجوز تاسیس مشاور سرمایه‌گذاری یا مجوز تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، متقاضی شش ماه مهلت خواهد داشت تا شرکت مشاور سرمایه‌گذاری را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شرایط اعلام شده، تاسیس یا شرکت موجود را مطابق شرایط اعلام شده به یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص تبدیل نماید و موارد لازم را در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم کند، در غیر این‌صورت مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره:به تقاضای متقاضی و ذکر دلایل موجه، سازمان می­تواند مهلت موضوع این ماده را حداکثر سه ماه دیگر تمدید کند.

ماده6- حداکثر 20 روز کاری پس از تاسیس شرکت مشاور سرمایه­گذاری و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت­ها یا انجام تغییرات لازم در شرکت موجود برای تبدیل به شرکت مشاور سرمایه­گذاری و ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، شرکت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید تا در صورتی‌که شرایط مندرج در مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد، به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند 16ماده‌ی 1 قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و برای دریافت مجوز فعالیتاقدام نماید:

1- اساسنامه‌ی شرکت؛

2- تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها در روزنامه رسمی کشور؛

3- نام ثبت شده، تاریخ ثبت، محل ثبت و شماره‌ی ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛

4- تصویر آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور؛

5- مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، فهرست شرکاء و میزان سرمایه‌ی پرداخت شده و تعهد شده‌ی هریک؛

6- سایر مدارکی که نشان دهنده‌ی احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشد.

شرایط صدور مجوز فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری

ماده 7- تاسیس شرکت مشاور سرمایه­گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه­گذاری براساس مجوز سازمان و همچنین ثبت شرکت تحت عنوان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مطابق مواد 5 و 6 این دستورالعمل نزد سازمان، به عنوان مجوز فعالیت در زمینه­ی مشاوره­ی سرمایه­گذاری محسوب نمی­شود و شروع به فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری از سازمان است. اشخاص حقوقی با احراز شرایط زیر می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه (پیوست شماره‌ی 3) تقاضای دریافت مجوز فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری نمایند:

1 - متقاضی قبلاً مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت سبدگردان، شرکت تامین سرمایه، شرکت پردازش اطلاعات مالی،شرکت کارگزاری، یا شرکت کارگزار/معامله‌گری یا مجوز تبدیل به یکی از نهادهای مالی یاد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت یکی از این عناوین به‌صورت یک شخصیت حقوقی مورد تائید سازمان نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان به ثبت رسیده و خارج از موضوع فعالیت خود به فعالیت عمده‌ی دیگری نمی‌پردازد؛

2 - نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مناسب اداری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای را به شرح پیوست شماره‌ی 4 مهیا کرده باشد؛

3 - در صورتی که متقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری مبادرت کند، سرمایه‌ی ثبت و پرداخت شده‌ی متقاضی معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی‌های قابل استفاده در فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال گردد؛

4 - در صورتی‌که متقاضی به فعالیت یا فعالیت‌های دیگری بپردازد و جمع حقوق صاحبان سرمایه‌ی متقاضی براساس صورت‌های مالی آخرین دوره‌ی مالی و تراز آزمایشی حساب‌های وی در زمان تقاضای مجوز فعالیت، کمتر از50 میلیارد ریال باشد، آن‌گاه سرمایه‌ی متقاضی حداقل باید برابر مجموع سرمایه‌ی موضوع این بند و سرمایه‌ی مورد نظر برای فعالیت یا فعالیت‌های مذکور باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی‌های قابل استفاده در فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به علاوه‌ی حداقل سرمایه مورد نظر برای فعالیت یا فعالیت‌های مذکور گردد.

تبصره 1: در صورتی که در اثر زیان‌های وارده، بیش از ثلث سرمایه‌ یا حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده برای مشاور سرمایه‌گذاری طبق این ماده از بین برود، مشاور سرمایه‌گذاری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به ترمیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام اقدام نماید.

تبصره 2:در صورت احراز شرایط و ظرف حداکثر 30 روز پس از تکمیل مدارک و اطلاعات مربوطه مجوز فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، با اعتبار دوساله به‌نام متقاضی صادر می‌گردد. درصورتی‌که حکم لغومجوز تاسیس یا فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری طبق مقررات صادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری برای دوره‌های دوساله‌ی بعد تمدید می‌شود.

الزامات ارائه خدمات مشاور سرمایه‌گذاری

ماده 8- ارائه‌ی خدمات توسط مشاور سرمایه‌گذاری به هر مشتری بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد.در قرارداد منعقده ذکر موارد زیر الزامی است:

1- مشخصات و نشانی مشاور سرمایه‌گذاری به عنوان یک طرف و مشخصات و نشانی مشتری یا مشتریان به عنوان طرف دیگر قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛

2- خدماتی که مشاور سرمایه‌گذاری به مشتری ارئه می‌دهد و نحوه‌ی ارائه خدمات مذکور؛

3- مسئولیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در قبال خدمات ارائه شده به مشتری و ضمانت‌های اجرایی آن؛

4- حق‌الزحمه و کارمزدی که مشتری در قبال دریافت هر نوع خدمات مشاور سرمایه‌گذاری، باید پرداخت کند و زمان‌بندی پرداخت حق‌الزحمه و کارمزد مذکور؛

5- اینکه پرداخت حق‌الزحمه و کارمزد مشاور سرمایه‌گذاری صرفاً براساس صورت‌حساب صادره و از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد با ذکر مشخصات حساب بانکی مذکور؛

6- این موضوع که اطلاعات مشتری نزد مشاور سرمایه‌گذاری محرمانه تلقی شده و مشاور سرمایه‌گذاری نمی‌تواند آنها را بدون اجازه کتبی مشتری افشا کند یا به دیگری اعطاء، کند مگر در چارچوب مواردی که در این دستورالعمل مجاز یا مکلف به اعطا، افشا یا انتشار اطلاعات مذکور است؛

7- ذکر اینکه در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، مشاور سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، مشاور سرمایه‌گذاری مسئول جبران آن است؛

8- ذکر اینکه مشاور سرمایه‌گذاری ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می‌رسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت؛

9- اینکه قرارداد تحت چه شرایطی منفسخ می‌شود ( با رعایت ماده‌ی 9 این دستورالعمل) و طرفین قرارداد تحت چه شرایطی اختیار فسخ قرارداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آن دارند؛

10-ذکر این موضوع که مرجع رسیدگی به اختلافات بین مشتری و مشاور سرمایه‌گذاری در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، هیات داوری مذکور در ماده‌ی 37 قانون بازار اوراق بهادار است و تا تشکیل کانون مربوطه، وظیفه‌ی مذکور توسط سازمان صورت می‌پذیرد؛

11-تشریح نحوه‌ی برقراری ارتباط بین مشاور سرمایه‌گذاری و مشتری برای تبادل اطلاعات و مدارک مختلف؛

12-ذکر این موضوع که مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده‌ی مسئولیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود؛

13-تعداد نسخ قرارداد و نحوه‌ی توزیع آنها.

تبصره 1: مشاور سرمایه‌گذاری باید نمونه‌ی قراردادهای خود با مشتریان را قبل از بکارگیری به سازمان ارسال دارد تا از حیث رعایت این ماده به تایید برسد.

تبصره 2:هر گونه تغییر در مفاد قرارداد با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان‌پذیر است، مشروط به آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم‌های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره‌ی متمم؛

ب) مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است؛

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد؛

ماده 9 - در موارد ذیل مشاور سرمایه‌گذاری باید موضوع را به اطلاع مشتری برساند و قرارداد بین مشتری و مشاور سرمایه‌گذاری خود به خود منفسخ می‌گردد و مشاور سرمایه‌گذاری باید کلیه‌ی مطالبات مشتری را به وی پرداخت کند:

1 - تعلیق مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری به قسمی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با مشتری بیش از 15روز ممکن نباشد(مگر با توافق کتبی مشتری ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق)؛

2 - لغو مجوز تاسیس یا فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری؛

3 - ورشکستگی یا انحلال مشاور سرمایه‌گذاری؛

4 - کناره‌گیری از فعالیت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری.

ماده 10 - بخش‌های زیر در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری باید از یکدیگر جدا بوده و مستقیماً یا به واسطه‌‌ی مدیران جداگانه، تحت نظارت بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل ) باشند:

1 - بخش مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری؛

2 - بخش مالی؛

3 - بخش اخذ و اجرای سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشتریان، درصورتی‌که به فعالیت کارگزاری نیز می‌پردازد.

ماده 11 - مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند با اخذ مجوز از سازمان اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی کند. مسئولیت فعالیت شعبه یا نمایندگی مشاور سرمایه‌گذاری به عهده‌ی مشاور سرمایه‌گذاری است. در ایجاد شعبه یا نمایندگی رعایت موارد زیر ضروری است:

1- تعیین مسئول شعبه یا نمایندگی که باید حداقل دارای گواهی‌نامه اصول مقدماتی بوده و آموزش‌های لازم را سپری کرده باشد؛

2- تدوین رویه‌های مکتوب برای (الف) راهنمایی مشتریان،(ب) انعقاد قراردادهای مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری و (ج)کنترل‌های داخلی لازم؛

3- اختصاص امکانات مورد نیاز به شعبه یا نمایندگی، شامل فضای اداری، ملزومات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری؛

4- نصب تابلو در محل مناسب برای شعبه یا نمایندگی شامل نام و عنوان مشاور سرمایه‌گذاری.

تبصره: در صورت ثبت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری نزد سازمان درج عبارت « تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار» در تابلوهای مشاور سرمایه‌گذاری و کلیه‌ی اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های آن مجاز است.

ماده 12 - مشاور سرمایه‌گذاری، قبل از ارائه مشاوره به مشتری خود در زمینه‌ی خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار، موظف‌است ابتدا اطلاعات کافی در مورد مشتری را در قالب فرم‌های از پیش طراحی شده، کسب نموده و پس از تحلیل این اطلاعات، مشاوره را متناسب با نیازهای مشتری ارائه دهد. ارائه‌ی مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار بدون دریافت و تحلیل نظام‌مند اطلاعات مشتری، توسط مشاور سرمایه‌گذاری و همچنین ارائه‌ی مشاوره در مورد اوراق بهاداری که در تخصص مشاور سرمایه‌گذاری نبوده، و در تارنمای مشاور سرمایه‌گذاری به عنوان اوراق بهاداری که وی در خصوص آنها مشاوره می‌دهد، اعلام نشده‌اند، تخلف محسوب می‌گردد. اطلاعات دریافتی از مشتری باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

1 ) در مورد کلیه‌ی مشتریان اطلاعات هویتی، نشانی وتلفن؛

2 ) در مورد مشتریانی که در زمینه‌ی خرید، فروش، یا نگه داری اوراق بهادار مشاوره دریافت می‌کنند، اطلاعات زیر:

2 – 1 ) اطلاعاتی که دریافت آن‌ها اجباری است:

2 – 1 – 1 ) وضعیت شغلی، نحوه‌ی اشتغال، سن، سطح تحصیلات و تجربیات کاری مشتری؛

2 – 1 – 2 ) برنامه‌ها و اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری و مبلغی که قصد سرمایه‌گذاری دارد؛

2 – 1 – 3 ) تجربیات مشتری در سرمایه‌گذاری‌های قبلی؛

2 – 1 – 4 ) میزان وجوه نقدی که مشتری برای اجرای برنامه‌ها و اهداف آتی خود به آن نیازمند است و زمانبندی آن؛

2 – 2 ) اطلاعاتی که دریافت آن‌ها اختیاری است :

2 – 2 – 1) اطلاعات کلی راجع به افراد خانواده و افراد تحت تکفل مشتری که در مورد هر یک حداقل شامل: سن، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی و حدود درآمد می‌گردد؛

2 – 2 – 2 ) محدوده‌ی درآمدها و هزینه‌های کنونی مشتری و افراد تحت تکفل و پیش‌بینی وضعیت آتی آن با ذکر منابع درآمدی

2 – 2 – 3 ) میزان دارایی‌ها و بدهی‌های کنونی مشتری و افراد تحت تکفل به طور تقریبی؛

2 – 2 – 4 ) وضعیت درآمدی سایر اعضای خانواده و میزان مشارکت آنها در پرداخت هزینه‌های مشتری و افراد تحت تکفل؛

2 – 2 – 5 ) اهداف و برنامه‌های آتی مشتری؛

تبصره1: برای ارائه‌ی مشاوره در زمینه‌ی خرید، فروش، یا نگه‌داری اوراق بهادار، فرم کسب اطلاعات مشتریان باید طوری طراحی گردد که علاوه بر کسب اطلاعات این ماده، حاوی سوالاتی برای ارزیابی توان مشتری برای تحمل ریسک باشد. روش مشاور سرمایه‌گذاری برای اینکه از پاسخ به سوالات مذکور، میزان توان مشتری در تحمل ریسک را ارزیابی نماید باید مدون و مکتوب باشد. مشاور سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در این پرسشنامه،‌ ارزیابی میزان توان مشتری در تحمل ریسک را به خود مشتری واگذارد یا مستقیماً تعیین آن را از مشتری طلب کند.

تبصره 2: مشاور سرمایه‌گذاری باید فرم کسب اطلاعات مشتریان و رویه‌ی خود در ارزیابی میزان توان مشتری در تحمل ریسک را قبل از به‌کارگیری رسماً به سازمان ارسال کند. در صورتی که سازمان اصلاح فرم و روش یاد شده را ضروری تشخیص دهد، موضوع را به مشاور سرمایه‌گذاری ابلاغ می‌کند و وی موظف است قبل از اقدام براساس فرم و روش مذکور، اصلاحات درخواستی را اعمال نماید. تغییرات در فرم و روش یاد شده نیز باید قبل از اعمال، به سازمان ارسال گردد.

ماده13 - تحلیل موضوع ماده‌ی 12 باید مطابق رویه‌ی موضوع تبصره‌ی 2 ماده‌‌ی 12 که به سازمان ارسال شده است، توسط یکی از کارکنان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری که این مسئولیت را صریحاً پذیرفته و لااقل دارای گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری بازار سرمایه با حداقل 2 سال سابقه‌ی تجربی مرتبط است، انجام شده و نتایج تحلیل در فرم جداگانه‌ای حاوی نام و مشخصات تحلیل‌گر و تاریخ تحلیل درج گردد. نتایج این تحلیل باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

1- اهداف مشتری از سرمایه‌گذاری؛

2- میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتری؛

3 - مقاطع زمانی که سرمایه‌گذار تمایل یا نیاز به برداشت و مصرف تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی خود دارد و مبلغ برداشت در هر زمان؛

4 - دارایی‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مشتری و نسبت مناسب سرمایه‌گذاری در هر کدام.

تبصره 1 : مشاور سرمایه‌گذاری باید یک نسخه از فرم کسب اطلاعات مشتری و فرم تحلیل و نتیجه‌گیری آن ( موضوع این ماده) را در پرونده‌ی مشتری، نگه‌داری کند و یک نسخه از فرم تحلیل و نتیجه‌گیری موضوع تبصره‌ی این ماده را در اختیار مشتری و کارکنانی که وظیفه‌ی ارائه‌ی مشاوره را به عهده دارند، قرار دهد. مشاوره در زمینه‌ی خرید، فروش، یا نگه‌داری اوراق بهادار به مشتری باید براساس نتایج این تحلیل و توسط کارکنانی که لااقل دارای گواهی نامه‌ی تحلیل‌گری بازار سرمایه هستند، ارائه شود.

تبصره 2 : در صورت عدم کفایت دارندگان گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری، مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند با تایید سازمان از اشخاص دارنده‌ی گواهی‌نامه‌ی اصول مقدماتی که دارای سوابق حرفه‌ای مرتبط و کافی باشند، استفاده نماید.

ماده 14 - در شرایط وجود تضاد منافع بین مشاور سرمایه‌گذاری و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود.

ماده 15- انجام فعالیت‌های زیر توسط مشاور سرمایه‌گذاری مجاز نمی‌باشد:

1- ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری در خصوص اوراق بهاداری که بدون دریافت مجوز مربوطه منتشر شده یا در حال انتشارند؛

2- انعقاد قراردادها یا پذیرش تعهداتی که منجر شود تا مشاور سرمایه‌گذاری نتواند تمام یا بخشی از وظایف خود را مطابق این دستورالعمل انجام دهد یا مسئولیت‌های مشاورسرمایه‌گذاری را کمتر از مسئولیت‌هایی نماید که در این دستورالعمل برای مشاوران سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده ‌است؛

3- انعقاد قراردادهای مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری با مشتریان که در آن مسئولیت‌های مشاورسرمایه‌گذاری در قبال مشتریان از مسئولیت‌های مندرج در این دستورالعمل یا سایر مقررات مرتبط، محدودتر باشد؛

4- اعطای وام به مشتریانی که با آنها قرارداد مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری منعقد نموده یا دریافت وام از آنها؛

5- دریافت کارمزد در ارائه‌ی خدمات خود بیش از سقف‌های مصوب سازمان؛

6- استفاده از دارایی مشتریان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا به نفع اشخاص وابسته به خود.

ثبت و نگه‌داری حساب‌ها، مدارک و اطلاعات

ماده 16 - مشاور سرمایه‌گذاری موظف است طبق استانداردهای حسابداری ملی و دستورالعمل‌های اجرایی که سازمان ابلاغ می‌کند، وقایع مالی خود را ثبت و صورت‌های مالی خود را تنظیم نماید و در دفاتر مالی خود برای هر مشتری حساب جداگانه‌ای نگه‌داری و کلیه‌ی مبادلات مالی فیمابین خود و مشتری را در حساب مشتری ثبت کند.

ماده 17- مشاور سرمایه‌گذاری موظف است اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود از جمله اسناد و مدارک زیر را حداقل به مدت پنج سال نگه‌داری نماید:

1- فرم‌های شناسایی و اطلاعات مشتریان و نتایج حاصل از تحلیل این اطلاعات؛

2- قراردادهای منعقده با مشتریان؛

3- مکاتبات و گزارش‌های تبادل شده با مشتریان؛

4- گزارش ذینفعان اوراق بهادار، که مشاور سرمایه‌گذاری در اجرای تبصره‌ی 2 ماده‌ی 19 این دستورالعمل دریافت کرده است؛

5- مدارک مثبته‌ی وقایع مالی مرتبط با خود به خصوص مبادلات مالی با مشتریان و صورتحساب‌های صادره برای آن‌ها؛

6- نسخه‌ای از اطلاعاتی که مشاور سرمایه‌گذاری از طریق تارنمای رسمی خود منتشر کرده است، حاوی تاریخ و ساعت انتشار؛

7- مدارک راجع به دعاوی حقوقی له یا علیه مشاور سرمایه‌گذاری؛

8- سایر مدارک و گزارش‌هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 18 - مشاور سرمایه‌گذاری و کارکنان آن باید اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری طرف قرارداد خود را محرمانه تلقی نموده و به استثنای اشخاص زیر در حدود درخواست آن‌ها، بدون رضایت مشتری به شخص دیگری ارائه ننماید در غیر اینصورت مشمول ماده 48 قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد:

1- کارکنان مشاور سرمایه‌گذاری که برای ارائه‌ی خدمات به مشتری یا انجام سایر وظایف خود به اطلاعات و مدارک مشتری نیاز دارند، در حدود نیاز آن‌ها؛

2 - سازمان یا مراجعی که سازمان تعیین می‌کند؛

3 - وکیل، بازرس قانونی یا حسابرس مشاور سرمایه­گذاری؛

4 - مراجع صالح قضایی؛

5 - کانون مربوطه در حدودی که در مقررات مصوب سازمانتعیین شده است؛

6 - سایر مراجعی که ارائه‌ی مدارک و اطلاعات مذکور به آنها، طبق قانون الزامی است.

تبصره1: انتشار عمومی یا ارائه‌ی اطلاعات به صورت سرجمع به طوری که امکان ردیابی و تشخیص اطلاعات مربوط به هر مشتری ممکن نباشد، مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمی‌گردد.

تبصره2: مشاور سرمایه‌گذاری باید رویه‌ای مکتوب برای حفاظت، نگه‌داری و نحوه‌ی دسترسی به اطلاعات و مدارک مشتریان فارغ از اینکه به شکل الکترونیکی یا به اشکال دیگر نگه‌داری می‌شوند، داشته باشد به طوری که اطمینانی معقول از عدم دسترسی کارکنان غیر مرتبط به مدارک و اطلاعات مشتری، عدم افشای مدارک و اطلاعات مشتری یا عدم ارائه‌ی آنها به اشخاص غیر مرتبط و در غیر موارد مقرر، بوجود آید. مشاور سرمایه‌گذاری باید برای اجرای صحیح رویه‌ی یاد شده آموزش کافی به کارکنان داده و رعایت آن را کنترل نماید.

اطلاع‌رسانی و گزارش­دهی

ماده 19 - درصورتی‌که مشاور سرمایه‌گذاری به مشتری خود در زمینه‌ی ورقه‌ی بهاداری خاص، مشاوره می‌دهد در حالی که؛ (الف) شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته به آن (ب) کارکنان مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته به آن‌ها (ج) سایر مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری یا ( د) صندوق‌های تحت مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری، در آن ورقه‌ی بهادار مطابق تبصره‌ی 1 این ماده ذینفع محسوب می‌شوند، و مشاور سرمایه‌گذاری از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش‌های موضوع تبصره‌ی 2 این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آن‌گاه مشاور سرمایه‌گذاری موظف است قبل از انعقاد قرارداد با مشتری و همچنین قبل از ارائه‌ی مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری در مورد آن ورقه‌ی بهادار خاص، مشتری را از این موضوع مطلع کند. اطلاعات ارائه شده به مشتری در اجرای این ماده شامل مشخصات ورقه‌ی بهادار و شرح منافع ذینفع در آن ورقه‌ی بهادار خواهد بود.

تبصره1: در صورتی که یک شخصاز تغییر قیمت یک ورقه‌ی بهادار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سود یا زیان نماید یا آن ورقه‌ی بهادار برای وی حقوق یا منافعی ایجاد کند یا از معاملات آن ورقه‌ی بهادار منتفع شود یا خود ناشر ورقه‌ی بهادار محسوب شود، آن‌گاه شخص یادشده، نسبت به آن ورقه‌ی بهادار، ذینفع محسوب می‌شود. بنابراین شخص از جمله در شرایط زیر، ذینفع ورقه‌ی بهادار محسوب می‌گردد:

1- در صورتی که مالک ورقه‌ی بهادار باشد؛

2- در صورتی که اختیار خرید یا فروش ورقه‌ی بهادار را به دیگری اعطاء یا از دیگری دریافت نموده باشد؛

3- در صورتی که ورقه‌ی بهادار را قرض گرفته یا قرض داده باشد؛

4- در صورتی که پذیره‌نویسی یا فروش ورقه‌ی بهادار را تعهد کرده باشد یا بازاریابی برای پذیره‌نویسی یا فروش ورقه‌ی بهادار را پذیرفته باشد یا مشاور ناشر در زمینه‌ی عرضه ورقه‌ی بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشارکت داشته باشد؛

5- در صورتی که ناشر ورقه‌ی بهادار باشد.

تبصره2: کارکنان مشاور سرمایه‌گذاری موظف‌اند بلافاصله پس از ذینفع شدن خود یا اطلاع از ذینفع شدن هریک از اشخاص وابسته‌ی خود نسبت به هر ورقه‌ی بهادار، موضوع را با جزئیات کامل به مشاور سرمایه‌گذاری گزارش کنند. مشاور سرمایه‌گذاری موظف است فهرست اوراق بهاداری را که کارکنان در اجرای این ماده به وی گزارش نموده‌اند را به اضافه‌ی فهرست اوراق بهاداری که خود یا مشتریان یا اشخاص وابسته به مشاور سرمایه‌گذاری ( در حد اطلاع مشاور سرمایه‌گذاری) نسبت به آن‌ها ذینفع محسوب می‌شوند؛ تهیه کرده و در اختیار کارکنانی که وظیفه‌ی ارائه‌ی خدمات به مشتری را به عهده دارند قرار دهد، تا در اجرای این ماده مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش صرفاً شامل این موارد است : (الف) مشخصات اوراق بهادار، (ب) تعیین اینکه ذینفع شرکت است یا یکی از کارکنان یا اشخاص وابسته به آن‌ها یا مشتری یا صندوق‌تحت مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری، (ج) تعیین اینکه آیا منافع ورقه‌ی بهادار به طور مستقیم یا غیرمستقیمبه ذینفع تعلق می‌گیرد یا خیر و (د) تعیین اینکه افزایش یا کاهش قیمت ورقه‌ی بهادار منجر به سود یا زیان ذینفع، می‌گردد. سایر اطلاعات ارائه شده توسط کارکنان به مشاور سرمایه‌گذاری، به صورت محرمانه نزد مشاور سرمایه‌گذاری نگه‌داری شده و در اختیار مشتریان یا سایر کارکنان ( به استثنای کارکنانی که وظیفه‌ی تهیه یا تایید فهرست مذکور را به عهده دارند) قرار نمی‌گیرد.

ماده 20 - مشاور سرمایه‌گذاری ملزم است در تارنمای خود موارد زیر را افشا نماید:

1- نام، نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبتی، مبلغ سرمایه‌ی پرداخت شده‌ و مشخصات شرکای عمده؛

2- مشخصات و سوابق حرفه‌ای و تحصیلی اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان و نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری؛

3- خدمات قابل ارایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری و شرایط، حدود مسئولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و نحوه‌ی محاسبه‌ی این کارمزدها؛

4- عناوین خدماتی که مشاور سرمایه‌گذاری طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج درصد کل درآمد ارائه‌ی خدمات را کسب نموده است به تفکیک هر سال و ذکر درصد مربوطه؛

5- نوع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که مشاور سرمایه‌گذاری در مورد آنها مشاوره می‌دهد؛

6- روش‌هایی که مشاور برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌دهد تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛

7- منابع مهم اطلاعاتی که مشاور سرمایه‌گذاری برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است؛

8- تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه‌های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛

9- هر گونه رابطه‌ی تجاری اساسی که مشاور سرمایه‌گذاری با دیگران دارد و با خدمات مشاوره‌ای و سایر خدماتی که مشاور سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد در تضاد است ( نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آنها)؛

10-هر گونه منافعی که در نتیجه‌ی عمل مشتری به توصیه‌ی مشاور سرمایه‌گذاری به خرید یا فروش اوراق بهادار، نصیب مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود ( نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود)؛

11-هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، بوجود می‌آورد؛

12-هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیات‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان یا نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمام‌وقت، نیمه‌وقت یا پاره‌وقت؛

13-نشانی و تلفن دفتر مرکزی و هر یک از شعب یا نمایندگی‌ها و مشخصات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی؛

14-هر گونه اطلاعات دیگری که طبق مصوبات سازمان ضروری باشد.

نظارت و بازرسی

ماده 21 - سازمان می‌تواند به صورت ادواری یا در مواقع لزوم، مدارک و هرگونه مستندات مشاور سرمایه‌گذاری و هر گونه اماکن متعلق به مشاور سرمایه‌گذاری یا تحت اختیار یا کنترل وی را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد یا ارائه‌ی اطلاعات، مدارک و گزارش‌هایی را از مشاور سرمایه‌گذاری درخواست کند:

1 - اطمینان از تهیه و نگه‌داری اسناد، مدارک، گزارش‌ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات؛

2 - اطمینان از انطباق عملکرد مشاور سرمایه‌گذاری با قرارداد مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری و مقررات مربوطه؛

3 - اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده برای تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری؛

4 - بررسی شکایات و اعتراضات رسیده از سوی مشتری یا افراد دیگر؛

5 – بررسی تخلفات احتمالی مشاور سرمایه‌گذاری؛

6 – تهیه‌ی گزارش‌ها، اسناد و مدارک برای سایر نهادهای ذیصلاح.

تبصره: مشاور سرمایه‌گذاری موظف است کلیه‌ی اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مورد درخواست را در موعد مقرر در اختیار سازمان قرار دهد و به تمامی سوالات نمایندگان سازمان پاسخ داده و امکان بازرسی از دفاتر، مدارک و اماکن مورد نظر را برای بازرسین سازمان بدون فوت وقت فراهم آورد. بازرسین سازمان توسط رئیس سازمان معرفی می‌شوند.

ماده 22 - مشاور سرمایه‌گذاری باید بازرس قانونی و حسابرس خود را از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب کند و قرارداد خود با وی را به گونه‌ای تنظیم کند که بازرس یا حسابرس، رعایت قوانین و مقررات از جمله این دستورالعمل، آیین‌نامه‌های داخلی شرکت، تطبیق مفاد قراردادهای مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری با این دستورالعمل و ثبت صحیح حساب‌های مشتری را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهارنظر ‌نماید. هزینه‌ی این رسیدگی بر عهده‌ی مشاور سرمایه‌گذاری است و در قرارداد مربوطه پیش‌بینی می‌شود.

ماده23 - در صورت درخواست سازمان برای تهیه‌ی گزارش ویژه‌ی حسابرسی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مطابق ماده‌ی 29 قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه‌گذاری باید علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه‌ی این گزارش، هزینه‌های تهیه‌ی گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می‌کند، بپردازد.

ضمانت‌های اجرا

ماده 24 - تخلف مشاور سرمایه‌گذاری از قرارداد مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری یا مفاد این دستورالعمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسیدگی می‌شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی کننده متناسباً یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر می‌گیرد:

1 - تذکر کتبی به مشاور سرمایه‌گذاری بدون درج در پرونده؛

2 - تذکر کتبی به مشاور سرمایه‌گذاری با درج در پرونده؛

3 - تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر تا یک سال؛

4 - الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛

5 - محدود کردن فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری حداکثر تا یک سال؛

6 - محرومیت از ارائه‌ی خدمات مشاور سرمایه‌گذاری حداکثر تا یک سال؛

7 - تعلیق مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری برای مدت حداکثر تا یک سال؛

8 - تعلیق سایر فعالیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری به مدت حداکثر تا یک سال؛

9 - لغو مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری؛

10 - لغو مجوز تاسیس مشاور سرمایه‌گذاری؛

11 – جریمه‌ی نقدی مشاور سرمایه‌گذاری مطابق آیین‌نامه‌ی ماده‌ی 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.

تبصره 1: در صورتی که تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل مدیر یا مدیران یا سایر کارکنان مشاور سرمایه‌گذاری باشد، مرجع رسیدگی به تخلفات مشاور سرمایه‌گذاری، علاوه بر تنبیهات مقرر در این ماده برای مشاور سرمایه‌گذاری، مدیر یا هر یک از کارکنان متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می‌کند:

1 - تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

2 - اخطار کتبی با درج در پرونده؛

3 - محرومیت از ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری حداکثر تا دو سال؛

4 - سلب صلاحیت از ادامه‌ی تصدی سمت مدیریت در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مربوطه حداکثر تا دو سال؛

5 - محرومیت از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها و نهادهای مالی حداکثر تا دو سال؛

6 - محرومیت از استفاده از گواهی‌نامه‌ی حرفه‌ای صادره توسط سازمان به مدت حداکثر تا دو سال؛

7 – جریمه نقدی مطابق آیین نامه‌ی ماده‌ی 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.

تبصره 2:مرجع رسیدگی به تخلفات می‌تواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گسترش دامنه‌ی آن، اعاده‌‌ی وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع اثرات تخلف انجام شده، مشاور سرمایه‌گذاری را ملزم به موارد زیر نماید:

1 - اصلاح یا تقویت نظام کنترل‌های داخلی؛

2 – اصلاح رویه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی؛

3 - تامین، تکمیل و آموزش نیروی انسانی در بخش‌ها و زمینه‌های خاص؛

4 – منع مشاور سرمایه‌گذاری از گسترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت‌ها تا زمان احراز شرایطی خاص؛

مرجع رسیدگی همچنین می‌تواند برای انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشی از فعالیت‌ها یا رفع محدودیت از فعالیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری را منوط به اجرای آن‌ها در مهلت مقرر نماید. در صورت عدم اجرای موارد تعیین شده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگی می‌تواند تنبیهات مذکور در این ماده را اعمال کند.

تبصره 3:اعمال تنبیهاتموضوع این ماده مانع از مجازات‌هایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش‌بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

ماده25 - در صورتی که یک نهاد مالی بدون دریافت مجوز مشاور سرمایه‌گذاری، به ارائه خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری بپردازد، مرجع رسیدگی کننده پس از رسیدگی به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، یک یا ترکیبی از تنبیهات زیر را در نظر خواهد گرفت:

1 - تذکر کتبی بدون درج در پرونده‌ی نهاد مالی متخلف؛

2 - اخطار کتبی با درج در پرونده‌ی نهاد مالی متخلف؛

3 - تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت‌های نهاد مالی به مدت حداکثر تا یک سال؛

4 - سلب صلاحیت مدیر یا مدیران نهاد مالی متخلف، از تصدی برخی سمت‌ها در نهاد مالی مربوطه حداکثر به مدت دو سال؛

5 - محرومیت مدیر یا مدیران متخلف نهاد مالی از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها و سایر نهادهای مالی به مدت حداکثر تا دو سال؛

6 – محرومیت مدیران نهاد مالی از استفاده از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای صادره توسط سازمان حداکثر تا دو سال؛

7 - لغو مجوز تاسیس نهاد مالی متخلف؛

8 – جریمه‌ی نقدی مطابق آیین نامه‌ی ماده‌ی 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.

ماده 26 - به اختلافات بین مشاور سرمایه‌گذاری و مشتری، طبق ماده‌ی 36 قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌شود.

سایر موارد

ماده 27 - هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره‌نویسی سهام جدید در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که موجب شود شخصی به یک شریک عمده‌ی مشاور سرمایه‌گذاری تبدیل شود، باید ظرف هفت روز کاری توسط مشاور سرمایه‌گذاری به سازمان اطلاع داده شود.

ماده 28- مشاور سرمایه‌گذاری ملزم است هرساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت سازمان بر مشاور سرمایه‌گذاری به سازمان پرداخت نماید. این مبلغ به پیشنهاد سازمان توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد.

ماده 29- درصورت پیش‌بینی در قرارداد مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند به وکالت از طرف مشتری طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالکانه‌ی اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها و اعلام رای، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید. شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف‌اند، بخشنامه‌ای را که در این‌خصوص از طرف رئیس سازمان صادر می‌گردد، رعایت نمایند.

ماده 30 - تصمیم‌گیری ، اعلام نظر، تشخیص، صدور مجوز و انجام اقدامات توسط سازمان مطابق این دستورالعمل، به پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تایید رئیس سازمان صورت می‌گیرد.

ماده 31ا- این دستورالعمل در 31 ماده 22 تبصره و چهار پیوست در تاریخ 4/3/1389 به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.

فرمهای تقاضای دریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری،تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، تقاضای دریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای شروع فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

اطلاعات مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری

کد: 500630

زمان انتشار: سه شنبه 12 آذر 1392 12:00 ق.ظ

منبع: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد نمایش: 1005

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.