بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تاریخ تصویب 1387/10/10

در راستای اجرای ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384 و بند 5 ماده 7 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد و در تاریخ 1387/10/10 در 17 ماده و 7 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده1:کلیه اصطلاحات و واژه‏هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‏اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است.

ماده2:به منظور ایجاد سازش در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‏ای کارگزاران، کارگزار/معامله گران، بازارگردانان که بین آن‏ها با یکدیگر یا با سایر اشخاص به وجود می‏آید کمیته‏ای تحت عنوان «کمیته سازش» در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده می‏شود) تشکیل می‏گردد.

ماده3: کمیته سازش متشکل از سه عضو شامل نماینده‏های از بورس ذی‏ربط بر حسب موضوع اختلاف به انتخاب هیات مدیره آن بورس، نماینده‏ای از کانون به‏ انتخاب کانون و نماینده‏ای از سازمان به انتخاب هیات مدیره می‏باشد. بورس ذی‏ربط، کانون و سازمان علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی‏البدل تعیین و معرفی می‏نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در جلسات کمیته سازش شرکت نمایند.

شرایط اعضای علی البدل همانند اعضای اصلی است.

تبصره1:نماینده بورس از میان کارکنان خبره، مورد وثوق و با تجربه آن انتخاب می‏شود.

تبصره2:نماینده کانون از میان یکی از اعضای ارکان کانون، مدیر عامل یا عضو هیات مدیره یکی از شرکت‏های کارگزاری انتخاب می‏شود.

تبصره3:مدت ماموریت اعضای اصلی و علی‏البدل دو سال می‏باشد و انتخاب مجدد آن‏ها برای دوره های متوالی بلامانع است.

تبصره4: انتخاب جایگزین هر یک از اعضای اصلی و علی البدل، توسط شخص منصوب کننده امکان پذیر است.

ماده4: در موارد زیر عضو علی‏البدل به جای عضو اصلی در جلسات کمیته شرکت خواهد کرد:

الف- در صورت وجود عذر موجه، فوت، استعفا یا سلب شرایط عضو اصلی.

ب- قرابت نسبی یا سببی درجه اول از هر طبقه بین عضو اصلی با یکی از اصحاب دعوا.

ج- دعوای حقوقی یا جزایی بین عضو اصلی با یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

د- عضو اصلی، مدیر عامل، عضو هیات مدیره یا مالک بیش از پنج درصد سهام، یکی از اصحاب دعوا باشد.

تبصره:در مواردی که عضو اصلی به دلیل یکی از موارد مندرج در بندهای الف تا دال نتواند در جلسه حضور یابد یا به هر دلیل عضو اصلی، خود را در پرونده مطروحه فاقد استقلال بداند موظف است قبلاً مراتب را به دبیرخانه اعلام نماید تا از عضو علی‏البدل جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید.

ماده5:جلسات کمیته با حضور 2 عضو که یکی از آن‏ها باید نماینده سازمان باشد، رسمیت می‏یابد. حسب تشخیص اعضای کمیته، اشخاص ثالث نیز می‏توانند در جلسه به منظور ارایه مشاوره در حل و فصل موضوع اختلاف شرکت نمایند.

ماده6: دبیرخانه کمیته سازش در محل کانون مستقر است و امور مربوط را از قبیل دریافت شکایات، تشکیل پرونده، تعیین وقت جلسه، دعوت از تمامی اعضا، تشکیل جلسات و تنظیم صورت جلسه‏ها و گواهی‏های سازش و عدم سازش انجام خواهد داد. مسوول دبیرخانه کمیته سازش که توسط کانون انتخاب می‏شود، به عنوان دبیر کمیته سازش در جلسات شرکت خواهد کرد. دبیرخانه کمیته سازش، از نظر سازمانی زیر نظر دبیر کل کانون فعالیت می‏کند.

ماده7: دبیرخانه کمیته سازش موضوع دعوا را ظرف سه روز کاری پس از دریافت شکایت به همراه مستندات آن به خوانده ابلاغ نموده و مهلت ده روزه‏ای را برای دریافت پاسخ تعیین می‏نماید. پس از انقضای مهلت مذکور، در صورت دریافت پاسخ، حداکثر ظرف سه روز پاسخ مربوطه به خواهان ابلاغ می‏شود. در غیر این صورت، پرونده به کمیته سازش ارسال خواهد شد.

تبصره:دبیرخانه کمیته سازش نسخه‏ای از ادعای خواهان و مستندات مربوطه را ظرف دو روز کاری جهت پیگیری امور انضباطی به سازمان ارسال می‏نماید.

ماده8:در صورتی که خواهان، پاسخ خوانده را پذیرفت، طرفین ضمن حضور در دبیرخانه یا به نحو مقتضی مراتب سازش را اعلام و مستندات مربوطه را کتباً به دبیرخانه ارایه می‏نمایند.

ماده9: در صورتی که خواهان، پاسخ خوانده را نپذیرد، دبیرخانه ضمن تکمیل پرونده و دریافت هزینه رسیدگی از خواهان، پرونده را به کمیته سازش ارسال می‏نماید.

تبصره1: در صورتی که خواهان در جواب خوانده پاسخی ارایه ننماید، جریان پرونده تا پیگیری خواهان و پرداخت هزینه رسیدگی متوقف می‏شود.

ماده10:میزان هزینه رسیدگی، به پیشنهاد کانون به تصویب سازمان می‏رسد.

ماده11:کمیته سازش پس از بررسی مقدماتی پرونده، چنانچه تهیه گزارش کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، مراتب را به دبیرخانه اعلام می‏نماید. پس از

تهیه گزارش کارشناسی یا در صورت احراز عدم نیاز به تهیه گزارش کارشناسی توسط کمیته سازش، دبیرخانه به دستور کمیته سازش نوبت رسیدگی تعیین می‏نماید.

ماده12:طرفین دعوا یا نمایندگان آنان پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه شرکت کرده و در صورت حصول سازش، کمیته سازش گواهی سازش صادر می‏کند و پس از ابلاغ به طرفین پرونده را مختومه می‏نماید. در غیر این صورت، ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارایه به طرفین دعوا و ارسال رونوشت به دبیرخانه هیات داوری، خواهان را جهت طرح دعوای خود به هیات داوری ارشاد می‏نماید.

ماده13:گواهی عدم سازش شامل مشخصات اطراف دعوا، موضوع اختلاف و ادعای خواهان، پاسخ خوانده و پیشنهادات کمیته سازش نسبت به موضوع متنازع فیه و در نهایت اعلام عدم امکان حصول سازش بین طرفین می‏باشد.

ماده14:اعضای کمیته سازش به عنوان میانجی‏گر، موضوع اختلاف را برای طرفین دعوا تحلیل و تشریح و در جهت حل و فصل مسالمت آمیز آن تلاش می‏نمایند. درهر صورت، حصول سازش با اعلام رضایت طرفین دعوا امکان پذیر بوده و کمیته حق تحمیل سازش بر طرفین را ندارد.

ماده15:عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزله عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از طرفین گواهی عدم سازش صادر می‏گردد.

ماده16:عدم حضور خوانده پس از سه بار دعوت به جلسه کمیته سازش و انقضای مهلت حداکثر دو ماه، در حکم عدم سازش تلقی می‏شود. در این صورت کمیته سازش با ذکر دلایل و ابلاغ مستندات و صدور گواهی عدم سازش، گواهی مزبور را به هیات داوری ارسال می‏نماید.

ماده17: در صورت تعیین وقت و تشکیل جلسه و عدم حضور خواهان، مراتب صورت جلسه شده و پرونده تا پیگیری بعدی خواهان از فهرست پرونده‏های در جریان خارج می‏گردد. طرح مجدد پرونده بعد از یک سال از سپری شدن تاریخ دعوت مستلزم پرداخت مجدد هزینه رسیدگی می‏باشد.

اطلاعات مرتبط
دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

کد: 500642

زمان انتشار: دوشنبه 4 شهریور 1392 11:00 ب.ظ

منبع: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد نمایش: 608

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.