بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستورالعمل بازارگردانی در شرکت بورس کالای ایران

 


مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،   تاریخ تصویب 1395/06/28 

مشتمل بر 19 ماده

 

دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس کالای ایران

 

در اجرای ﻣﺎدۀ 34 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار، اﻳـﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ درخصوص بازارگردانی اوراق بهادار مبتنی بر کالا که به­نحوی در بورس کالای ایران معامله می­شوند و به منظور تعیین حدود تعهدات و نحوۀ فعالیت بازارگردان در بورس کالای ایران در 19 ماده در تاریخ 28/06/1395 به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

فصل اول- تعاریف

مادۀ 1- کلیه اصطلاحات و واژه­هایی که در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند. واژه­های دیگر دارای معانی ذیل می‌باشند:

الف- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻔﺎرش اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ: حداقل تعداد سفارش خرید و حداقل تعداد سفارش فروش که بازارگردان باید طبق تعهدنامۀ بازارگردانی در سامانۀ معاملاتی به­صورت فعال نگهدارد.

ب- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ: حداقل میزان معاملات در نماد معاملاتی مورد بازارگردانی است كه بازارگردان موظف به انجام آن در يك روز معاملاتي می‌باشد تا تعهدات وی طبق این دستورالعمل درآن روز معاملاتی ایفاء شده تلقی شود.

ج- داﻣﻨﺔ مجاز ﻧﻮﺳﺎن قیمت: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﺎز ﻗﻴﻤﺖ نماد معاملاتی در ﻫﺮ جلسۀ معاملاتی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ تسویه و یا قیمت پایانی جلسۀ معاملاتی قبل اﺳﺖ.

د- داﻣﻨﺔ ﻣﻈﻨﻪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﻳﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش در ﻫﺮ نماد معاملاتی بر حسب درﺻـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزارﮔﺮدان در ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس وارد ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 

فصل دوم- شرایط و مراحل اعطای مجوز بازارگردانی

مادۀ 2- هر شخص حقوقی که صلاحيت انجام فعاليت بازارگرداني در بورس به تشخیص سازمان را داشته باشد،  با معرفی  سازمان به بورس و پس از دریافت مجوز بازارگردانی، می­تواند فعالیت خود را در بورس به عنوان بازارگردان آغاز ­نماید.

 

مادۀ 3- جهت دریافت مجوز بازارگردانی در بورس ، متقاضی باید درخواست خود را مطابق با فرمت اعلامی بورس ارائه نماید.

مادۀ 4- درخواست بازارگردانی حداقل شامل موارد ذیل ‌می­باشد:

الف- مشخصات قراردادهای مورد تعهد برای بازارگردانی

ب- حداقل معاملات روزانه

ج- دامنة مظنه

د- حداقل سفارش انباشته

مادۀ 5- بورس حداکثر ظرف 15 روز از دریافت درخواست متقاضی ، نظر خود را مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با درخواست مذکور اعلام مینماید. در صورت موافقت بورس، چنانچه بازارگردان طی مهلت اعلامی، تعهدنامۀ بازارگردانی پیوست این دستورالعمل را امضاء و به تأیید بورس برساند و هم چنین در صورت لزوم تضامین لازم را نزد اتاق پایاپای تودیع نماید، مجوز بازارگردانی  برای وی صادر می­شود. شرایط بازارگردانی و تاریخ آغاز و پایان فعالیت مزبور در مجوز اعطایی ذکر خواهد شد.

مادۀ 6- بورس قبل از اعطای مجوز شروع فعالیت بازارگردانی، قرارداد بازارگردانی در خصوص هر نماد معاملاتی شامل حداقل سفارش انباشته، حداقل معاملات روزانه، دامنۀ مظنه و حداقل دورۀ زمانی مورد قبول برای بازارگردانی را به تأیید سازمان می­رساند.

 مادۀ 7- مجوز بازارگردانی صادرشده توسط بورس، محدود و منحصر به  نمادهای معاملاتی مندرج در مجوز مزبور می­باشد و انجام فعالیت بازارگردانی در هر نماد دیگر منوط به طی مجدد فرایند دریافت مجوز می­باشد.

 

فصل سوم- وظایف و اختیارات بازارگردان

مادۀ 8- بازارگردان موظف است امکانات مورد نیاز جهت انجام فعالیت بازارگردانی را حسب مقررات بورس فراهم نماید.

مادۀ 9- بازارگردان موظف است کلیۀ معاملات بازارگردانی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط بازارگردانی را در سرفصل حساب‌های جداگانه ثبت  و در مقاطع سه ماهه به سازمان گزارش نماید.

مادۀ 10- بازارگردان موظف است، سفارش­هاي خريد و فروش خود را با رعايت شرايط زير وارد سامانۀ معاملات بورس نماید.

الف- قيمت‌هاي پيشنهادي در اين سفارش‌ها بايد در دامنۀ مجاز نوسان باشند.

ب- تفاوت بين كمترين قيمت خريد در سفارش‌هاي خريد و بيشترين قيمت فروش در سفارش‌هاي فروش بازارگردان، حداكثر برابر دامنۀ مظنه باشد.

ج- در هر لحظه از جلسۀ معاملاتی، سفارش‌های خرید و نیز سفارش‌های فروش هر کدام به تعداد حداقل سفارش انباشته در سامانۀ معاملاتی موجود باشد.

د- چنانچه حجم سفارش خريد يا فروش كمتر از حداقل سفارش انباشته شود، بازارگردان موظف است بلافاصله و حداكثر ظرف دو دقيقه، حداقل سفارش انباشته را در سامانه ثبت نمايد.

ه- سایر شرایط مربوط به بازارگردانی مندرج در  تعهدنامه بر روی نماد مربوط را رعایت نماید.

مادۀ 11- حجم معاملات روزانه بازارگردان  باید برابر یا بیشتر از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ باشد.

مادۀ 12- بازارگردان موظف است تعهدات خود را، در دورۀ زمانی مشخص در تعهدنامه و اطلاعیه­های بورس ایفاء نماید.

مادۀ 13- در صورتی­که مقررات و مشخصات مربوط به نماد تعهد شده تغییر کند، بازارگردان می­تواند تقاضای انصراف از فعالیت بازارگردانی خود را حداکثر تا موعد مقرر شده توسط بورس در تعهدنامه بازارگردانی به بورس ارائه نماید. در صورت موافقت بورس با تقاضای انصراف بازارگردان، بورس موظف است موضوع را به سازمان گزارش نموده  و نسبت به اعلام عمومی آن در پایگاه اطلاع­رسانی رسمی خود اقدام کند. در سایر موارد، انصراف از فعالیت بازارگردانی با موافقت بورس و تأیید سازمان امکان­پذیر می­باشد.

مادۀ 14- بازارگردان موظف است از ایستگاه معاملاتی اختصاص یافته برای انجام فعالیت بازارگردانی، صرفاً برای انجام امور مربوط به فعالیت بازارگردانی استفاده نماید.

مادۀ 15- چنانچه شرایط زیر بصورت توأمان دو روز معاملاتی متوالی ادامه پیدا کند، بازارگردان از انجام تعهدات خود در روز معاملاتی بعد معاف می باشد:

الف- وجود صف سفارش خرید یا فروش در نماد معاملاتی به  گونه­ای که صف سفارش به میزان حداقل مقرر  مندرج در تعهدنامۀ بازارگردانی وجود داشته باشد.

ب- در صورتی که طی یک ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی، کمتر از میزان مقرر  مندرج در تعهدنامۀ بازارگردانی معامله شود.

 

فصل چهارم- وظایف و اختیارات بورس در امور مرتبط با بازارگردانی

مادۀ 16- بورس موظف است موارد ذیل را از طریق پایگاه اطلاع­رسانی خود منتشر نماید:

الف- نام و مشخصات بازارگردان­های دارای مجوز  و هرگونه تغییرات آن­ها

ب- فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان و تغییرات آن

مادۀ 17- بورس موظف است بر چگونگی انجام وظایف بازارگردانی  و همچنین استمرار شرایط در نظر گرفته شده در این دستورالعمل نظارت نماید.

 

فصل پنجم- سایر موارد

مادۀ 18- در تعهدنامه بازارگردانی امتیازات ذیل می­تواند برای بازارگردان درنظر گرفته شود:.

الف- تخفیف در هزینه­های دسترسی به سامانه معاملاتی بورس، به تصویب هیئت مدیرۀ بورس.

ب- تخفیف در کارمزد بورس از معاملات بازارگردان، به تصویب هیئت مدیرۀ بورس.

ج- تخفیف در وجوه تضمین موضوع هر قرارداد. تضمینات موضوع این بند باید به تصویب هیئت مدیرۀ  شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه برسد.

مادۀ 19-در صورت نقض مفاد این دستورالعمل یا سایر تعهدات توسط بازارگردان یا بورس، مرجع رسیدگی­­کننده مطابق " دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار"  و سایر مقررات مربوطه به تخلفات انضباطی آن­ها رسیدگی خواهد نمود.

این دستورالعمل در 19 ماده در تاریخ 28/06/1395 به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

پیوست

تعهدنامۀ فعالیت بازارگردانی در بورس کالای ایران

 

به موجب این سند، شرکت .................. به شماره ثبت ............................. ثبت شرکت‌های ................  به شناسه ملی .......................... به نشانی ................................................................................... با نمایندگی ..............دارنده/دارندگان امضای مجاز و تعهدآور شرکت مزبور به موجب روزنامۀ رسمی شمارۀ ............مورخ                            ..........................، که از این پس بازارگردان نامیده می­شود، تعهد می­نماید فعالیت بازارگردانی نمادهای معاملاتی زیر را در شرکت بورس کالای ایران به نحو کامل و صحیح، طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط انجام دهد و کلیۀ مفاد این تعهدنامه مورد پذیرش و تأیید این شرکت است.

بند اول: مشخصات نمادهای معاملاتی مورد تعهد برای بازارگردانی:

ردیف

نماد معاملاتی

دوره زمانی فعالیت

زمان بندی اجرای تعهدات

تعداد معاملات موضوع بند ب مادۀ 15

تعداد حداقل صف سفارش موضوع بند الف مادۀ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم: تعهدات بازارگردان در دورۀ زمانی بازارگردانی به شرح زیر مورد تایید و پذیرش است:

1-    دامنه مظنه:                           حداکثر ................ درصد در هر روز معاملاتی

2-    حداقل سفارش انباشته:              حداقل ................... حجم خرید و حداقل ................... حجم فروش در هر روز معاملاتی

3-    معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ................. معامله

4-    دوره زمانی بازارگردانی:            از تاریخ شروع فعالیت ذکر شده در مجوز بازارگردانی الی..................

بند سوم: زمان بندی اجرای تعهدات در طول جلسه معاملاتی

بازارگردان متعهد است کلیۀ تعهدات را با توجه به زمانبندی و اطلاعیه­های بورس به نحو کامل انجام دهد.

بند چهارم: امتیازات اعطا شده به بازارگردان

1.     ترکیب وجه تضمین اولیه

2.     کارمزد

3.     هزینه‌های دسترسی به سامانه معاملاتی

بند پنجم: ترکیب تضامین بازارگردان

 بازارگردان اقرار می­نماید میزان .................... تضامین به شکل .................... را جهت ایفای تعهدات خویش به اتاق پایاپای ارائه نموده و نامۀ شمارۀ ............................  مبنی بر تأیید اتاق پایاپای به پیوست ارائه شده است.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز

امضاء

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

مهر شرکت

 


پیوست ها

کد: 50056261

زمان انتشار: یکشنبه 2 آبان 1395 01:00 ق.ظ

تعداد نمایش: 2076

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.