بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی


مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تاریخ تصویب 1390/07/30

مقدمه:

براساس اختیارات حاصله از بند 2 مادۀ 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 و مادۀ 5 آیین‌نامة‌ اجرایی آن قانون مصوب هیات وزیران و در اجرای مواد 28 و 29 قانون یاد شده، این دستورالعمل با هدف برقراری تناسب میان دارایی‌ها با بدهی‌ها و تعهدات نهادهای مالی و به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذارانی که از خدمات آنها استفاده می‌کنند، تنظیم شده است.

ماده 1- واژه‌های تعریف شده در ماده‌ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384 در این دستورالعمل به همان معانی به کار رفته‌اند. تعاریف اقلام دارایی و بدهی براساس استانداردهای حسابداری ملی ایران است و منظور از تعهد، تعهدات مالی مندرج در جدول پیوست 2 این دستورالعمل می‌باشد.

ماده 2-آن دسته از نهادهای مالی که مجاز به پذیرش تعهدات زیر می‌باشند، موظف‌اند قبل از پذیرش این تعهدات، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی وتعهدات تعدیل شده را به شرح مادة 7 این دستورالعمل محاسبه نمایند:

1) تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید هر گونه اوراق بهادار از جمله اعطای حق اختیار فروش اوراق بهادار به دیگری در بازارهای غیر متشکل؛

2) ضمانت اصل یا حداقل سود سرمایه‌گذاری؛

3) بازارگردانی یا ضمانت نقدشوندگی اوراق بهادار؛

4) اعطای هرگونه حق اختیار خرید دارایی به دیگری در بازارهای غیرمتشکل؛

5) ضمانت، تعهد یا پذیرش پرداخت هرگونه تعهد یا بدهی دیگری- از جمله تعهد یا بدهی احتمالی دیگری- در مقابل شخص ثالث که میزان آن بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (اعم از سالانه یا میان دوره‌ای) بیش از یک درصد جمع دارایی نهاد مالی یا بیش از ده میلیارد ریال هر کدام کمتر است باشد؛

6) هرگونه تعهد یا بدهی دیگر که مبلغ آن براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده(اعم از سالانه یا میان دوره‌ای) بیش از 1% جمع دارایی‌های نهاد مالی یا بیش از ده میلیارد ریال هر کدام کمتراست باشد.

تبصره 1: محاسبۀ نسبت‌های موضوع این ماده باید براساس آخرین تراز آزمایشی حساب‌ها و با فرض پذیرش تعهد موردنظر، صورت پذیرد و در صورتی که نهاد مالی تعهدات موضوع این ماده را بپذیرد (خواه مستقلاً یا با مشارکت شخص یا اشخاص دیگر)، موظف‌است مفاد این ماده (درمحاسبۀ نسبت‌های یادشده) و سایر مواد این دستورالعمل را رعایت نماید.

تبصره 2: در بازارهای متشکل نظیر بورس‌ها که اختیار معاملات و قراردادهای آتی براساس مقررات خاصی معامله می‌شود، سپردۀ گذاشته‌شده نزد مراجع مربوطه کفاف پوشش تعهدات طرفین معامله را می‌دهد، لذا در صورت تعهد خرید یا اعطای حق اختیار فروش یا خرید دارایی به دیگری در این بازارها، سپرده و تعهدات مربوطه نباید در محاسبۀ نسبت‌های موضوع مادۀ 7 این دستورالعمل لحاظ گردد.

ماده 3-آن دسته از نهادهای مالی که تعهدات موضوع مادۀ 2 را پذیرفته‌اند و همچنین کارگزاران، کارگزارمعامله‌گران، بازارگردانان و سبدگردان‌ها، موظفند در مقاطع زمانی زیر، نسبت‌های موضوع مادۀ 7 این دستورالعمل را محاسبه نمایند:

1) حداکثر ظرف 10 روز کاری پس از پایان هر ماه، براساس تراز آزمایشی دفاتر حساب‌ها در پایان آن ماه؛

2) همزمان با تهیة صورت‌های مالی سالانه یا صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (برای مقاطعی کمتر از یک سال) که نهادمالی باید مطابق مقررات مربوطه تهیه نماید، براساس صورت‌های مالی سالانه یا میان دوره‌ای مربوطه؛

تبصره:در مواعد مقرر در بند 2 این ماده، نسبت‌های موضوع مادة 7 باید براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و درصورتی‌که براساس سایر مقررات، حسابرسی صورت‌های مالی میان دوره‌ای نیز الزامی باشد، باید براساس صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده، محاسبه شده و به تایید حسابرس نهاد مالی برسد. در صورت وجود اختلاف نظر بین حسابرس و مدیران نهادهای مالی در مورد اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی که براساس نظر حسابرس تعدیل شده‌اند، محاسبه شده و به تایید حسابرس نهادمالی برسد. درصورتی‌که حسابرس نهاد مالی در اظهارنظر راجع به برخی اقلام صورت مالی، محدودیت اساسی داشته یا رقم تعدیل را تعیین نکرده باشد، آن‌گاه موضوع باید بلافاصله توسط نهاد مالی به سازمان گزارش گردد تا در صورت تشخیص سازمان، میزان تعدیل لازم، با حسابرسی ویژه تعیین گردد.

ماده 4-علاوه بر مواعد زمانی مذکور در مواد 2 و 3، نهادهای مالی موظفند نسبت‌های موضوع مادۀ 7 این دستورالعمل را در مواعد زمانی دیگری که سازمان تعیین می‌کند، محاسبه کنند.

ماده 5-نهادهای مالی موظف‌اند یک نسخه از گزارش محاسبة نسبت‌های موضوع مادۀ 7 را که در مواعد مقرر در مواد 2، 3 و 4 محاسبه نموده‌اند، پس از امضای بالاترین مقام اجرایی نهاد مالی، با ذکر تاریخ تهیه و تاریخ صورت‌های مالی یا تراز آزمایشی مبنای تهیه گزارش مذکور در دفتر نهاد مالی بایگانی نمایند. یک نسخه از صورت‌های مالی یا تراز آزمایشی مبنای تهیه گزارش نیز باید به گزارش مذکور ضمیمه گردد. درصورت درخواست سازمان، نهاد مالی موظف است گزارش‌های تهیه شده را در مهلت مقرر، به سازمان یا سایر مراجعی که سازمان تعیین می‌کند، ارائه نماید.

ماده 6-سازمان در مواردی که ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اظهارنظر حسابرس نهادمالی در مورد صحت محاسبات مربوط به نسبت‌های موضوع مادۀ 7 را الزامی نماید. در این صورت موضوع تابع مقررات مربوط به تهیة گزارش ویژة حسابرسی خواهد بود.

ماده 7-نسبت‌ جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده به شرح زیر محاسبه می‌شوند:

1) نسبت‌ جاری تعدیل شده: حاصل تقسیم جمع دارایی‌های جاری تعدیل شده بر جمع بدهی‌ها و تعهدات جاری تعدیل شده است.

2) نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده: حاصل تقسیم جمع کل بدهی‌ها و تعهدات تعدیل شده بر جمع کل دارایی‌های تعدیل شده است.

در محاسبة این نسبت‌ها، ارزش هر یک از اقلام دارایی، بدهی یا تعهدات با توجه به پایه محاسباتی قید شده در پیوست‌های این دستورالعمل، تعیین شده و در ضریب متناسب خود در جداول یاد شده، ضرب می‌گردد تا به یک قلم دارایی، بدهی یا تعهد تعدیل شده، تبدیل شود.

تبصره 1: درصورتی‌که برای هر یک از تعهدات مندرج در پیوست‌های این دستورالعمل، یک قلم بدهی به عنوان بدهی قطعی یا احتمالی در حساب‌های شرکت منظور شده باشد، در محاسبه‌ نسبت‌های موضوع این ماده، مبلغ بدهی مندرج در حساب‌ها در نظر گرفته نشده و مبلغ تعهد براساس پیوست‌های این دستورالعمل، محاسبه و منظور می‌گردد.

تبصره 2: در محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده، باید ودایع و دارایی‌های امانی دیگران نزد نهادهای مالی (نظیر وجوه مشتریان کارگزاری که به منظور اجرای دستورات خرید نزد شرکت کارگزاری به ودیعه است یا سرمایه‌های مشتریان که برای امر سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار دارد) و دارایی‌هایی که با هر عنوان استفاده از آنها محدود شده است به عنوان دارایی نهاد مالی منظور نشود.

تبصره 3: درصورتی‌که نهاد مالی دارای شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق باشد، مبنای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده، صورت‌های مالی تلفیقی یا شرکت اصلی هر کدام به احتیاط نزدیک‌تر باشد، بوده و در مواردی که تراز آزمایشی ملاک عمل است، تراز آزمایشی و تعهدات شرکت اصلی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 4: درصورتی‌که ضریب یا پایه‌ محاسباتی یک قلم یا اقلامی از دارایی‌ها، بدهی‌ها یا تعهدات نهاد مالی در پیوست‌های این دستورالعمل پیش‌بینی نشده باشد، ضریب یا پایه‌ محاسباتی مربوط، به پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تایید رئیس سازمان، قابل تعیین است.

تبصره 5: برای محاسبة نسبت‌های موضوع این ماده، رعایت احتیاط در تعیین ارزش دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات برآوردی بلامانع است و بلکه توصیه می‌شود. در رعایت احتیاط، ارزش دارایی کمتر از ارزش آن براساس پایة محاسباتی و ارزش بدهی و تعهد برآوردی بیشتر از ارزش آن براساس پایة محاسباتی منظور شده در پیوست‌های این دستورالعمل، در نظر گرفته می‌شود.

ماده 8-مشارکت نهاد مالی با سایر نهادهای مالی یا بانک‌ها در پذیرش تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار (به استثنای اعطای حق اختیار فروش اوراق بهادار به دیگری)، از طریق تشکیل سندیکا مجاز است، مشروط بر اینکه سهم هریک از اعضای سندیکا در تعهد یادشده و سهم کارمزد هریک، براساس یک قرارداد چند جانبه که توسط اعضای سندیکا امضاء شده‌است، معین شده‌باشد.

تبصره 1: نهادهای مالی ملزم‌اند در انعقاد قرارداد موضوع این ماده، شرایط یا نمونۀ قرارداد مصوب سازمان را رعایت نمایند.

تبصره 2: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت نهاد مالی، می‌توانند با رعایت شرایط زیر در سندیکای موضوع این ماده مشارکت نمایند.

الف) شرایط اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید:

الف- 1) مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار از طرف سازمان یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده‌باشد؛

الف- 2) اوراق بهادار از نوع اوراق مشارکت یا اوراق با درآمد ثابت بوده یا حداقل بازدهی برای آن پیش‌بینی شده و اصل و حداقل بازدهی آن توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

الف- 3) بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق‌ سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند (الف-2) را دارد، کمتر نباشد.

ب ) شرایط صندوق مشارکت کننده در سندیکا:

ب- 1) صندوق سرمایه‌گذاری از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد؛

ب- 2) در موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری، مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، قید شده‌باشد؛

ب- 3) سهم صندوق سرمایه‌گذاری از تعهدات یادشده باید به گونه‌ای باشد که در صورت ایفای تعهد صندوق در پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار، نصاب‌های مقرر در امیدنامۀ صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها، نقض نشود.

ماده 9- نصاب‌های قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل‌شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل‌شده برای نهادهای مالی موضوع مواد 2 و 3، به شرح جدول ذیل است:

ردیف

شرح

نصاب قابل قبول

نسبت جاری تعدیل شده

نسبت بدهی و

تعهدات تعدیل شده

1

نهادهای مالی که به عملیات کارگزاری، کارگزارمعامله‌گری، بازارگردانی یا سبدگردانی می‌پردازند.

حداقل معادل یک

حداکثر معادل یک

2

نهادهای مالی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تعهدات موضوع مادة 2 این دستورالعمل را پذیرفته یا قصد دارند بپذیرند.

حداقل معادل یک

حداکثر معادل یک

تبصره 1: درصورتی‌که پذیرش تعهدات جدید موضوع مادۀ 2 توسط نهاد مالی، منجر به نقض نصاب‌های مندرج در این ماده شود، نهاد مالی موظف است از پذیرش تعهد یا تعهدات یادشده خودداری نماید.

تبصره 2: درصورتی‌که در مواقع مقرر در مواد 3 و 4 این دستورالعمل، نقض نصاب‌های موضوع این ماده (ناشی از ایجاد بدهی یا تعهدات قبلی) احراز گردد، نهاد مالی باید بلافاصله موضوع را به همراه برنامه‌های خود برای اصلاح نسبت‌های مذکور، شامل مواعد زمانی اجرای هر برنامه، به سازمان گزارش نموده و اقدامات اصلاحی را بدون فوت وقت شروع نماید. درصورتی‌که سازمان، اصلاحاتی در برنامه‌ ارائه شده در نظر داشته باشد، موضوع را به نهاد مالی ذیربط اعلام و نهاد مالی باید اصلاحات لازم را در برنامه به عمل آورده و متناسب با آن اقدام نماید

تبصره 3: درصورتی‌که پذیرش تعهدات موضوع مادۀ 2 این دستورالعمل توسط نهادمالی مجاز نباشد یا نیازمند اخذ مجوز از سازمان بوده و نهاد مالی هنوز موفق به دریافت این مجوز نشده‌است، نهاد مالی باید از پذیرش تعهدات مذکور خودداری کند، حتی اگر با پذیرش این تعهدات، نصاب‌های مندرج در این ماده نقض نشوند.

تبصره 4: در مواردی که بانک‌ تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست پذیرش تعهدات موضوع مادۀ 2 این دستورالعمل را دارد، باید نصاب‌های مقرر در این ماده رعایت شود یا نسبت کفایت سرمایة افشاء‌شده در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ بانک که طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی محاسبه می‌شود، برابر یا بیشتر از 8 درصد باشد.

ماده 10- درصورتی‌که پذیرش هریک از تعهدات موضوع مادۀ 2 منوط به تایید سازمان باشد، آن‌گاه تاییدیۀ سازمان در صورتی صادر خواهد شد که پذیرش تعهد منجر به نقض نصاب‌های موضوع مادۀ 9 نگردد یا حسب مورد بانک متقاضی نصاب مقرر در تبصرة 4 مادة 9 را احراز نموده باشد. در شرایطی که نصاب‌های شخص متقاضی کمتر از ده درصد در جهت منفی با نصاب‌های یادشده تفاوت داشته‌باشد، تاییدیۀ سازمان صرفاً با پیشنهاد معاونت مربوطه و موافقت ریاست سازمان، قابل صدور است.

تبصره 1: برای صدور تاییدیۀ موضوع این ماده، مبلغ تعهداتی که قبلاً تاییدیۀ سازمان برای پذیرش آن‌ها صادر شده‌است، به‌عنوان تعهد پذیرفته شده توسط نهاد مالی تلقی شده و باید در محاسبة نسبت‌های موضوع مادة 7 لحاظ گردد، مگر اینکه نهاد مالی قبل از پذیرش این تعهدات تقاضای ابطال تاییدیۀ مربوطه را ارائه نماید.

تبصره 2: چنانچه نهاد مالی هنگام درخواست صدور مجوز تعهد پذیره‌نویسی، مدارک و مستنداتی را به سازمان ارائه دهد که به موجب آن قبل از شروع پذیره‌نویسی شخص یا اشخاص دیگری، خرید اوراق بهادار مربوطه را در فرآیند پذیره‌نویسی متعهد شده‌اند، آن‌گاه درصورتی‌که به تشخیص سازمان مستندات مذکور قابل اتکا بوده و شخص یا اشخاص مذکور توانایی مالی کافی به‌منظور ایفای تعهدات خود داشته باشند، نسبت‌های موضوع مادۀ 7 براساس خالص تعهد نهاد مالی متقاضی (پس از کسر مبلغ تعهد شخص یا اشخاص مذکور)، قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 3: در صورتی‌که نهاد مالی یا هریک از اعضای سندیکا در هنگام درخواست صدور مجوز تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، وجوهی را به عنوان پشتوانۀ تعهد خود در این زمینه به حساب بانکی مخصوصی واریز و تایید بانکی را به فرمت موردنظر سازمان ارائه دهد، نسبت‌های موضوع مادۀ 7 براساس خالص تعهد نهادمالی یا عضو سندیکا (پس از کسر مبلغ واریزی به حساب مذکور) و با حذف مبلغ واریزی از سرفصل دارایی‌ها، قابل محاسبه خواهد بود، مشروط بر اینکه (الف) نهاد مالی یا هر شخص دیگر بدون تایید ناشر یا عرضه کنندة اوراق بهادار مربوطه، اجازۀ برداشت از حساب بانکی یادشده را نداشته باشد؛ و (ب) برداشت از حساب بانکی یادشده برای ایفای تعهد نهاد مالی در پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، با دستور ناشر یا عرضه‌کنندۀ اوراق بهادار حسب مورد و بدون نیاز به تایید نهاد مالی، میسر باشد.

ماده 11- تخلف نهاد مالی از مفاد این دستور العمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسیدگی می‌شود. در صورت احراز تخلف مرجع رسیدگی کننده متناسب با درجۀ تخلف (که براساس تبصرۀ 1 این ماده تعیین می‌شود)،یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر خواهد گرفت:

1) تذکر کتبی به نهاد مالی بدون درج در پرونده؛

2) تذکر کتبی به نهاد مالی با درج در پرونده؛

3) اخطار کتبی با درج در پروندۀ نهاد مالی؛

4) محرومیت نهاد مالی از ارائه خدمات یا پذیرش تعهدات موضوع مادۀ 2 این دستورالعمل حداکثر تا سه سال؛

5) محدود کردن فعالیت نهاد مالی حداکثر تا سه سال؛

6) تعلیق فعالیت نهاد مالی حداکثر تا سه سال؛

7) لغو مجوز تاسیس و فعالیت نهاد مالی در شرایطی که تخلف نهاد مالی آسیب جدی به اعتماد عمومی نسبت به فعالان بازار اوراق بهادار وارد نموده‌باشد.

8) جریمۀ نقدی نهاد مالی مطابق آئین‌نامۀ مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید؛

علاوه بر تنبیهات فوق برای نهاد مالی مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند تنبیهات زیر را برای مدیر یا هریک از کارکنان نهاد مالی که فعل یا ترک فعل وی در ایجاد تخلف مؤثر بوده‌است، در نظر بگیرد:

1) تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

2) تذکر کتبی با درج در پرونده؛

3) اخطار کتبی با درج در پرونده؛

4) محرومیت از تصدی سمت در نهاد مالی مربوطه حداکثر تا سه سال؛

5) محرومیت از استفاده از گواهی‌نامۀ حرفه‌ای صادره توسط سازمان حداکثر تا سه سال؛

6) محرومیت از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون و نهادهای مالی حداکثر تا سه سال؛

7) جریمۀ نقدی مطابق آئین‌نامه مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهاد مالی جدید؛

تبصره 1: درجۀ تخلف از این دستورالعمل براساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:

1 – میزان و مدت زمانی‌که مواد این دستورالعمل نقض شده‌است؛

2 – مبلغ تعهداتی که در اثر نقض این دستورالعمل، نهاد مالی موفق به ایفای به‌ موقع آن نشده‌است؛

3 – مدت زمانی که نهاد مالی در اثر نقض این دستورالعمل، در ایفای تعهدات خود تاخیر نموده‌است؛

4 – تعداد افراد ذینفعی که نهاد مالی در اثر نقض این دستورالعمل، نتوانسته تعهدات خود را در قبال آن‌ها به‌موقع ایفا نماید.

تبصره 2: اعمال تنبیهات موضوع این ماده مانع از مجازات‌هایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش‌بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلف یا جرایم به مشتری نهاد مالی یا سایر اشخاص وارد شده‌است، نخواهد شد.

تبصره 3: هر بار تکرار تخلف از این دستورالعمل در طول کمتر از یک‌سال، منجر به تشدید تنبیهات تا دو درجه و در صورت تکرار تخلف در طول کمتر از سه سال، منجر به تشدید تنبیهات تا یک درجه خواهد شد. در مورد مدیران یا کارکنان مؤثر در تخلف، تکرار تخلف در طول یک‌سال منجر به تشدید تنبیهات تا سه درجه و در صورتی‌که تکرار پس از یک‌سال ولی کمتر از 5 سال باشد، تنبیهات تا دو درجه و در صورتی که تکرار پس از 5 سال و کمتر از ده سال باشد، تنبیهات تا یک درجه تشدید می‌شود.

ماده 12- علاوه بر تنبیهات موضوع مادۀ 11، مرجع رسیدگی به تخلفات می‌تواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گسترش دامنۀ آن، اعادۀ وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع اثرات تخلف انجام شده، نهاد مالی را ملزم به موارد زیر نماید:

1) اصلاح یا تقویت نظام کنترل‌های داخلی؛

2) اصلاح رویه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی؛

3) تامین، تکمیل و آموزش نیروی انسانی در بخش‌ها و زمینه‌های خاص؛

4) منع نهاد مالی از گسترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت‌ها تا زمان احراز شرایطی خاص؛

مرجع رسیدگی همچنین می‌تواند برای انجام موارد موضوع این ماده، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشی از فعالیت‌ها یا رفع محدودیت از فعالیت‌های نهاد مالی را منوط به اجرای آن‌ها در مهلت مقرر نماید. در صورت عدم اجرای موارد تعیین شده در این ماده در مهلت مقرر، مرجع رسیدگی می‌تواند تنبیهات مذکور در مادۀ 10 را اعمال کند.

ماده 13- این دستورالعمل در یک مقدمه، 13 ماده و 20تبصره و 2 پیوست در تاریخ 1390/07/30به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

اطلاعات مرتبط
دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی

کد: 500550

زمان انتشار: سه شنبه 19 آذر 1392 01:00 ق.ظ

منبع: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد نمایش: 790

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.