بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعیه های مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی

تاریخ انتشار
 
موضوع اطلاعیه
1402/06/28 اطلاعیه برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان در هفته منتهی به ١٤٠٢/٠٧/٠٧
1402/06/27
1402/06/21 گشایش انبار شمش طلای بانک صادرات ایران
1402/06/01 اطلاعیه رفع ممنوعیت خرید گواهی سپرده کالایی شمش طلاتوسط اشخاص حقوقی
1402/05/15 اطلاعیه در خصوص شمش های قابل پذیرش در انبار شمش طلای بانک ملت
1402/05/03 اطلاعیه تغییر محل تحویل گیری و تحویل دهی سکه طلای خزانه پذیرش شده بانک رفاه کارگران
1402/03/31 اطلاعیه مربوط به هزینه ارزیابی سکه طلا و شمش طلا 
1402/03/31 اطلاعیه اعلام زمان فعالیت خزانه‌های سکه طلا پذیرش شده نزد بورس کالای ایران
1402/03/08 اطلاعیه برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی ناپیوسته در هفته منتهی به 1402/03/18 
1402/03/01 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی برنج طارم و برنج فجر با سررسید 1402 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبار
1402/03/01 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی زیره سبز با سررسید 1402 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبارها
1402/02/20 اطلاعیه برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان در هفته منتهی به 1402/02/28
1402/02/13 اطلاعیه گشایش انبار شیشه فلوت شرکت سهامی شیشه قزوین جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1402/02/04 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی نخود با سررسید 1402 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبارها
1402/01/28 اطلاعیه گشایش انبار و نمادهای معاملاتی شرکت شیشه سهند فلوت تبریز جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی شیشه جام
1402/01/27 اطلاعیه برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان در هفته منتهی به 1402/02/07
1402/01/26

اطلاعیه گشایش انبار رشته ای بریده ممتاز (نگین) شرکت کشاورزی توس زعفران برادران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید سال 1402

1401/01/21 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی نمادهای ناپیوسته زعفران نگین 0118 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبارها
1402/01/16 اطلاعیه گشایش انبار رشته ای بریده ممتاز (نگین) شرکت آرنیکا کیان توس جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید سال 1402
1402/01/09

اطلاعیه تغییر آخرین روز معاملاتی و انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی ناپیوسته زعفران تولید سال 1400

1402/01/06 اطلاعیه برنامه معاملات گواهی سپرده کالایی سیمان در هفته منتهی به 1402/01/16
1402/01/05 اطلاعیه هزینه‌های انبارداری بابت نگهداری روزانه زعفران، تمام سکه و شمش طلا در معاملات گواهی سپرده کالایی
1401/12/22 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نمادهای گواهی سپرده کالایی ناپیوسته در سال جاری
1401/12/17 گشایش انبار شمش طلای بانک ملت
1401/12/17 ممنوعیت خرید گواهی سپرده کالایی شمش طلا توسط اشخاص حقوقی
1401/12/15 مشخصات گواهی سپرده کالایی شمش طلا
1401/12/14

گشایش نماد معاملاتی شمش طلا جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی

1401/12/13 اطلاعیه گشایش انبار میلگرد A3-18 شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی ناپیوسته (به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی)
1401/12/10 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی سکه طلا "سکه0112پ03" و گشایش نماد معاملاتی جدید "سکه0412پ03" خزانه بانک سامان
1401/12/10 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی خزانه بانک سامان جهت انجام معاملات گواهی سپرده سکه طلا با سررسید سال 1404
1401/11/23 اطلاعیه تغییر مدت زمان لازم جهت ارزیابی کیفی برنج طارم و فجر توسط انبار
1401/11/10 اطلاعیه اصلاح دامنه نوسان قیمت عرضه گواهی سپرده کالایی سکه طلای ربع بهار آزادی
1401/11/09 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی سکه طلا "سکه0111پ05" و گشایش نماد معاملاتی جدید "سکه0411پ05" خزانه بانک آینده
1401/11/09 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی خزانه بانک آینده جهت انجام معاملات گواهی سپرده سکه طلا با سررسید سال 1404
1401/11/04 اطلاعیه تغییر محدوده نوسان قیمت مجاز در نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا
1401/11/03 تغییر محل تحویل گیری و تحویل دهی سکه طلای  خزانه پذیرش شده بانک رفاه کارگران 
1401/10/28 اطلاعیه فرمت وکالت‌نامه اعلامی توسط خزانه بانک رفاه کارگران جهت تحویل گرفتن سکه طلای ربع بهار آزادی از خزانه 
1401/10/27 اطلاعیه نحوه تحویل گرفتن سکه طلای ربع بهار آزادی از خزانه بانک رفاه کارگران
1401/10/26 اطلاعیه برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان با توجه به تعطیلی روز یکشنبه مورخ 1401/10/25
1401/10/19

گشایش نماد معاملاتی سکه طلای ربع بهار آزادی خزانه بانک رفاه کارگران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی ناپیوسته

1401/10/19 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی سکه طلا "سکه0110 پ05" و گشایش نماد معاملاتی جدید "سکه0411پ05" خزانه بانک آینده
1401/10/19 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی خزانه بانک صادرات جهت انجام  معاملات گواهی سپرده سکه طلا با سررسید سال 1403
1401/10/12 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت‌ سیمان اصفهان جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1401/10/05 تغییر هزینه‌های انبارداری بابت نگهداری روزانه زعفران در معاملات گواهی سپرده کالایی
1401/10/04 اطلاعیه تغییر تاریخ آخرین روز معاملاتی و انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی برنج طارم با سررسید 1402
1401/10/03

برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان با توجه به تعطیلی روز سه شنبه مورخ 1401/10/06

1401/09/26 گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) تولید سال 1400 جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی(به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی)
1401/09/26 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید 1401 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبارها
1401/09/20

اطلاعیه تغییر محدوده نوسان قیمت مجاز بازار گواهی سپرده سکه طلا

1401/09/19

اطلاعیه تغییر نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت مجاز در نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا

1401/09/5 اطلاعیه گشایش انبار زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) شرکت کشت و صنعت زرپران یگانه جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید سال 1402
1401/08/28 اطلاعیه تغییر ساعت معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی پیوسته 
1401/08/22 اطلاعیه نحوه محاسبه قیمت پایه شیشه جام در معاملات گواهی سپرده کالایی
1401/08/16 اطلاعیه گشایش انبار زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) شرکت کشاورزی کشت و صنعت طلای سرخ ملل جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید سال 1402
1401/08/11 اطلاعیه گشایش نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) با سررسید سال 1402
1401/08/10
1401/08/09 اطلاعیه گشایش انبار رشته ای بریده ممتاز (نگین) اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خراسان رضوی جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید سال 1402
1401/08/09 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی پسته با سررسید سال 1401 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبارها
1401/08/04 اطلاعیه زمان فعالیت خزانه سکه طلای بانک صادرات ایران
1401/08/03
1401/08/03 اطلاعیه گشایش انبار رشته ای بریده ممتاز (نگین) شرکت نوین زعفران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید سال 1402
1401/08/02 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی شرکت توسعه تجارت برنج مازندران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی برنج فجر
1401/08/02 اطلاعیه تغییر آدرس خزانه سکه طلای پذیرش شده بانک آینده نزد بورس کالای ایران
1401/08/01 اطلاعیه تغییر هزینه‌های انبارداری بابت نگهداری روزانه زعفران در معاملات گواهی سپرده کالایی
1401/07/26 اطلاعیه گشایش انبارهای زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی با سررسید سال 1402
1401/07/19 گشایش انبار و نماد معاملاتی شرکت توسعه تجارت برنج مازندران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی برنج سفید طارم محلی بوجار نشده
1401/07/04 اطلاعیه برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه مورخ 1401/07/05
1401/06/30 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت‌ سیمان کاوان بوکان جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1401/06/15 اطلاعیه خروج انبار زیره سبز شرکت اطلس دانش کویر (مهرزاد) از فهرست انبارهای پذیرش شده نزد بورس کالای ایران
1401/06/08 اطلاعیه دریافت مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های انبارداری نگهداری سکه طلا
1401/05/11 برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی ناپیوسته در هفته منتهی به 1401/05/21
1401/05/09 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی پسته فندقی 32-30 خضرایی
1401/05/05

اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت‌های سیمان لار سبزوار و عمران انارک جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی

1401/05/04 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی نخود با سررسید سال 1402
1401/04/21 برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی ناپیوسته در هفته منتهی به 1401/04/30
1401/04/14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سنگ آهن دانه بندی شرکت معادن سرمک جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی(به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی)
1401/04/08 اطلاعیه تغییر ساعت معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی ناپیوسته
1401/04/04 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی برنج با سررسید 1401 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبار
1401/04/01 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی زیره سبز جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی با سررسید سال 1402
1401/03/31 ممنوعیت خرید اوراق گواهی سپرده کالایی سکه طلا توسط اشخاص حقوقی و کدهای سبد
1401/03/28 اطلاعیه تغییر ساعت معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی سکه طلا
1401/03/28 اطلاعیه اعمال حداکثر مقدار ثبت هر سفارش خرید در نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا
1401/03/10 برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان و شیشه جام درهفته منتهی به 1401/03/20
1401/03/07 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی‌های سپرده کالایی زیره سبز با سررسید سال 1401 و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبارها
1401/03/07
1401/03/04 اطلاعیه نحوه محاسبه قیمت پایه شیشه جام در معاملات گواهی سپرده کالایی
1401/02/24 اعمال حداکثر مقدار ثبت هر سفارش خرید در نمادهای معاملاتی شیشه جام جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1401/02/24 اطلایه گشایش انبار و نماد معاملاتی شرکت شیشه فلوت دماوند جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی (به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی)
1401/02/17 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی نخود با سررسید سال 1401 و مهلت تحویل کالا از انبار
1401/02/07 برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان و شیشه در هفته منتهی به 1401/02/16
1401/01/23 اطلاعیه عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده
1401/01/16 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت سیمان مازندران جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1401/01/15 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی کشمش سبز با سررسید سال 1401 و مهلت تحویل کالا از انبار
1401/01/08 اطلاعیه تغییر هزینه‌ انبارداری سکه طلا در معاملات گواهی سپرده کالایی
1400/12/23 اطلاعیه مهلت خروج یا انتقال سکه طلای موجود در خزانه بانک رفاه و خزانه بانک صادرات در نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی با زمان سررسید اسفند ماه سال 1400
1400/12/21 اصلاح بند 13 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی شیشه جام جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/12/21 گشایش انبار و نماد معاملاتی انبار خلیفه جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی نخود
1400/12/19 گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی کالای شیشه جام شرکت شیشه شناور اردکان جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی (روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی )
1400/12/18 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی شیشه جام جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/12/16 گشایش انبار و نماد معاملاتی انبار اتحادیه کامیاران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی نخود
1400/12/15 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی سکه طلا "سکه0012پ04" و گشایش نماد معاملاتی جدید "سکه0110پ04" خزانه بانک صادرات
1400/12/11 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت سیمان شمال جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/12/08 گشایش انبار و نماد معاملاتی انبار مهرزاد جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زیره سبز
1400/12/07 برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه مورخ 1400/12/10
1400/12/01 اطلاعیه مهلت خروج یا انتقال سکه طلای موجود در خزانه بانک ملت در نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی با زمان سررسید بهمن ماه 1400
1400/11/30 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی سکه طلا "سکه0012پ01" و گشایش نماد معاملاتی جدید "سکه0312پ01" خزانه بانک رفاه کارگران
1400/11/27 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت سیمان منددشتی جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/11/23 اطلاعیه برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی سیمان با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه مورخ 1400/11/26
1400/11/20 اطلاعیه شرایط معاملات بلوک اوراق بهادار در بورس کالای ایران
1400/11/20 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت صنایع سیمان دشتستان جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/11/04 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت سیمان ممتازان کرمان جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/11/03 اطلاعیه انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی سکه طلا "سکه0011پ02" و گشایش نماد معاملاتی جدید "سکه0211پ02" خزانه بانک ملت
1400/11/03 اطلاعیه تغییر نام نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا
1400/10/25 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت بین المللی ساروج بوشهر جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/10/15 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/10/08 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/10/01 اطلاعیه تغییر روزهای معاملاتی و هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی مس کاتد
1400/10/01 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت‌های سیمان نهاوند و سیمان آبیک جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/09/30 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی انبار شیری جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی نخود
1400/09/27 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی زعفران با سررسید سال1400 و مهلت تحویل کالا از انبار
1400/09/24 اطلاعیه گشایش انبار میلگرد A3-18 شرکت فولاد سپید فراب کویر جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی (به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی)
1400/09/24
1400/09/23 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/09/10 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت سیمان کردستان جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/09/03 گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت‌های سیمان کویر کاشان و سیمان زاوه تربت جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/09/03 اطلاعیه اعلام ساعت کاری خزانه‌های سکه طلا با توجه به لغو محدودیت‌های کرونایی
1400/08/26 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 05 کیلوگرمی) شرکت سیمان غرب آسیا جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی (به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی)
1400/08/24 اطلاعیه تغییر ساعت معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی و صندوق کالایی سکه طلا
1400/08/19 تغییر هزینه های انبار داری و ارزیابی زعفران و پسته در معاملات گواهی سپرده کالایی
1400/08/19 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/08/12 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/08/08 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی پسته با سررسید سال1400 و مهلت تحویل کالا از انبار
1400/08/05 گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) با سررسید سال 1401
1400/08/04 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ2 (کیسه 50 کیلوگرمی) جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی
1400/08/03 اطلاعیه تغییر تاریخ آخرین روز معاملاتی و انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی زعفران با سرسید سال 1400
1400/07/28 اطلاعیه گشایش انبار کشمش سبز قلمی خلیل آباد جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی با سررسید سال 1401
1400/07/28 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی پسته فندقی و بادامی با سررسید سال 1401
1400/07/28 اطلاعیه گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) با سررسید سال 1401
1400/06/30 زمان انبارگردانی شرکت زرین زعفران مشرق زمین
1400/06/16 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی شرکت توسعه تجارت برنج مازندران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی برنج
1400/06/07 تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی کشمش تیزابی (کشم0006 پ 02) و مهلت تحویل کالا از انبار
1400/04/28 اطلاعیه اعلام ساعت کاری خزانه‌های سکه طلا با توجه به محدودیت‌های کاری خزانه‌ها
1400/03/30 اطلاعیه تغییر هزینه روزانه انبارداری در نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی پسته
1400/03/29 اطلاعیه گشایش انبارها‌ و نمادهای معاملاتی زیره‌ی سبز درجه یک در بورس کالای ایران جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
1400/03/18 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی نمادهای زیره و مهلت تحویل کالا از انبار
1400/03/11 اطلاعیه تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده برنج (برن0003پ01) و مهلت تحویل کالا از انبار
1400/03/08 اطلاعیه در خصوص فعالیت اشخاص حقوقی و کدهای سبد در معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا
1400/03/04 گشایش نماد معاملاتی خزانه بانک آینده برای معاملات گواهی سپرده سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (ره)
1400/02/21 اطلاعیه خروج انبار پسته شرکت طلای سبز زرند از فهرست انبارهای پذیرش شده نزد بورس کالای ایران
1400/02/12 لزوم ترخیص و خروج کالای موجود در انبارهای رطب مضافتی
1400/02/01 مهلت خروج کالای موجود در انبار کشمش خلیل آباد
1400/01/15 اطلاعیه لزوم ترخیص و خروج کالای موجود در انبار کشمش سبز خلیل آباد در زمان سررسید
1400/01/07 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی برنج سفید طارم انبار شرکت توسعه تجارت برنج مازندران
99/12/10 اطلاعیه انقضای نماد معاملاتی گواهی سپرده سکه طلا "سکه9912پ04"و گشایش نماد معاملاتی جدید "سکه0012پ04" خزانه بانک صادرات
99/12/09 اطلاعیه تغییرات دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی
99/11/29 اطلاعیه گشایش انبار صندوق حمایت تاکستان جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی کشمش
99/11/05 اطلاعیه گشایش انبار شرکت تعاونی وحدت خراسان جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران
99/11/01 اطلاعیه گشایش انبار شرکت تروند زعفران قاین جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران
99/10/24 اطلاعیه گشایش انبار رطب مضافتی اتحادیه کرمان جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
99/10/09 اطلاعیه گشایش انبار رطب مضافتی اتحادیه بم جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
99/09/17 اطلاعیه تغییر مبنای محدوده نوسان قیمت مجاز در نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی
99/09/16 اطلاعیه گشایش انبار و نماد زعفران نگین شرکت زعفران بهرامن
99/09/12 اطلاعیه تغییر هزینه ارزیابی و نگهداری روزانه زعفران در معاملات گواهی سپرده کالایی
99/09/09 اطلاعیه گشایش انبارهای زعفران با نمادهای جدید با سررسید سال 1400
99/09/09 اطلاعیه گشایش انبار پسته فندقی شرکت سبز دانه کویر و شرکت طلای سبز زرند جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی با سررسید آبان1400
99/09/01 مهلت خروج کالای موجود در انبارهای مربوط به نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی با زمان سررسید آبان ماه سال 1399
99/08/28 اطلاعیه گشایش نماد انبار نوین زعفران با سررسید سال 1400
99/08/24 اطلاعیه گشایش نماد انبارهای زعفران با سررسید سال 1400
99/08/19 اطلاعیه گشایش انبارهای زعفران با نمادهای جدید با سررسید سال 1400
99/08/05 اطلاعیه توقف نمادهای گواهی سپرده پسته و زعفران در سررسید آبان 99 و لزوم ترخیص دارایی
99/07/28 اطلاعیه تغییرات دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی
99/07/22 اطلاعیه افزایش ظرفیت خزانه سکه طلای بانک سامان با نماد سکه0112پ03
99/07/20 اطلاعیه افزایش هزینه های روزانه نگهداری کالا در خزانه های سکه طلا و انبارهای زیره سبز
99/07/19 گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی پسته فندقی مه ولات
99/07/15 اطلاعیه تعویق زمان گشایش نماد معاملاتی پسته فندقی انبار مه ولات 32-30
99/07/12 اطلاعیه گشایش انبار و معاملات گواهی سپرده پسته فندقی زرین مه ولات
99/07/09 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی پسته خشک طبیعی خندان بادامی مه ولات
99/06/31 گشایش انبار کشمش سبز قلمی خلیل آباد جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
99/06/31 اعلام زمان سررسید نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران در بورس کالای ایران
99/06/01 گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زیره سبز انبار شرکت اتحادیه تعاونی های روستایی استان خراسان رضوی (دانش)
99/04/14 اطلاعیه تغییر در اندازه واحد معاملاتی در معاملات گواهی سپرده سکه طلا
99/04/11 گشايش نماد معاملاتي گواهي سپرده كالايي زيره سبز انبار شركت هاي كيميا بذر تربت حيدريه، مينو بذر گلستان و صادرات و واردات زيره پاك كني بيهق
99/04/01 مهلت خروج كالاي موجود در انبارهاي مربوط به نمادهاي معاملاتي گواهي سپرده كالايي زيره سبز با زمان سررسيد خرداد ماه سال1399
99/03/03 اطلاعیه گشایش انبارهای زیره سبز درجه یک سررسید 1400
99/02/31 لزوم ترخيص و خروج كالاي موجود در انبارهاي مربوط به نمادهاي معاملاتي گواهي سپرده كالايي زيره سبز در بورس كالاي ايران در زمان سررسيد
99/02/30 اطلاعیه در خصوص فعاليت اشخاص حقوقي در معاملات نمادهاي گواهي سپرده كالايي سكه طلا
99/02/21 اطلاعیه افزایش هزینه‌های ارزیابی سکه‌ی طلا در هنگام پذیرش در خزانه‌های بورس کالا
99/02/21 اطلاعیه تغییر محدوده نوسان قیمت مجاز کلیه نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه‌ی‌طلاتا اطلاع ثانوی
99/02/17 اطلاعیه آغاز فعالیت خزانه بانک سامان جهت تحویل گرفتن سکه بهار آزادی
99/01/16 اطلاعیه آغاز فعالیت خزانه پردیس بانک رفاه کارگران جهت تحویل گرفتن سکه تمام بهار آزادی در سال جدید
99/01/11 اطلاعیه آغاز فعالیت خزانه بانک ملت
99/01/09 اطلاعیه مهلت خروج سکه طلای موجود در خزانه بانک سامان مربوط به نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا با زمان سررسید اسفند ماه سال 1398 
98/12/10 اطلاعیه گشایش نماد زعفران پوشال معمولی انبار صندوق حمایت از بخش کشاورزی بیرجند
98/12/03 اطلاعیه گشایش انبار و نماد زیره سبز مینوبذر گلستان
98/11/30 اطلاعیه انقضای نماد پیشین خزانه بانک سامان و گشایش نماد جدید
98/10/30 گشايش نماد معاملاتي گواهي سپرده كالايي زعفران نگين انبار شركت صندوق حمايت از بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي (بيرجند)
98/10/09 ایجاد امکان تفکیک پسته در انبار پسته فندقی خشک طبیعی خندان 32-30 شرکت طلای سبز زرند
98/09/30 گشایش انبار زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) و پوشال معمولی جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی در استان خراسان جنوبی
98/09/30 گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران پوشال معمولی انبار اتحادیه تعاونی‌های روستایی خراسان رضوی
98/09/24 افزایش ظرفیت نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران
98/09/05

گشایش انبار دوم زعفران شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان در شهرستان تربت حیدریه

98/08/29 مهلت خروج کالای موجود در انبارهای مربوط به نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران با زمان سررسید آبان ماه سال 1398
98/08/27  گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) انبار اتحادیه تعاونی های روستایی کشاورزی خراسان رضوی
98/08/25 افزایش ظرفیت انبار پسته فندقی خشک طبیعی خندان32-30 شرکت طلای سبز زرند
98/08/25
98/08/22 گشایش انبار پسته خشک طبیعی خندان فندقی زرین مه ولات جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
98/08/18 گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران پوشال معمولی انبار شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز
98/08/14

گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) انبار شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز

98/08/14 اعلام آمادگی انبار طلای سبز زرند برای ارسال نمونه محصول پسته به خریداران
98/08/12 گشايش نماد معاملاتي گواهي سپرده كالايي زعفران رشتهاي بريده ممتاز (نگين) و پوشال معمولي انبار شركت نوين زعفران
98/08/11 لزوم ترخیص و خروج کالای موجود در انبارهای مربوط به نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران در بورس کالای ایران در زمان سررسید
98/08/11 گشايش نماد معاملاتي گواهي سپرده كالايي سكه طلاي تمام بهار آزادي خزانه بانك ملت
98/08/06

گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته¬ای بریده ممتاز (نگین) و پوشال معمولی انبار شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان

98/08/01

گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) و پوشال معمولی انبار شرکت زرین زعفران مشرق زمین

98/07/28 اطلاعیه گشایش انبارهای زعفران با نمادهای جدید سال99
98/07/28 اطلاعیه گشایش خزانه سکه طلای بانک ملت
98/07/23 اطلاعیه اعمال محدوده نوسان قیمت مجاز نمادهای گواهی سپرده کالایی
98/07/09

گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی پسته فندقی خشک طبیعی خندان32-30 شرکت سبزدانه کویر

98/07/07 گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی پسته فندقی خشک طبیعی خندان32-30 شرکت طلای سبز زرند
98/07/03 گشایش انبار پسته خشک طبیعی خندان فندقی شرکت طلای سبز زرند جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
98/07/03 گشایش انبار پسته خشک طبیعی خندان فندقی شرکت سبز دانه کویر جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
98/06/04 گشايش نماد معاملاتي گواهي سپرده كالايي زعفران رشتهاي بريده ممتاز (نگين) و پوشال معمولي انبار شركت كشاورزی سحر خیز
98/05/28 گشایش انبار زعفران رشتهاي بریده ممتاز (نگین) و پوشال معمولی انبار شرکت کشاورزي سحرخیز جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
98/05/05 افزایش ظرفیت خزانه سکه طلای بانک سامان پذیرش شده در بورس کالای ایران
98/05/01

گشایش انبار زیره سبز درجه یک شرکت صادرات و واردات زیره پاک کنی بیهق جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی

98/05/01 اصلاحیه اطلاعیه شماره 04344/30 مورخ 01/04/98 در خصوص عرضه زیره سبز درجه یک انبار شرکت کیمیا بذر تربت حیدریه در قالب گواهی سپرده کالایی
98/04/10 گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده زیره سبز درجه یک انبار دانش شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوی
98/04/09 عرضه زیره سبز درجه یک انبار شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی هاي روستایی خراسان رضوي در قالب گواهی سپرده کالایی
98/04/09 اطلاعیه کاهش زمان تسویه گواهی سپرده کالایی از t+2 به t+1
98/04/01 عرضه زیره سبز درجه یک انبار شرکت کیمیا بذر تربت حیدریه در قالب گواهی سپرده کالایی
98/02/29 اطلاعیه راه اندازی سامانه الکترونیکی نوبت دهی پذیرش سکه طلا در خزانه بانک رفاه
98/02/09

عرضه زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) انبار شرکت کشاورزی طلای سرخ گلشید ایرانیان در قالب گواهی سپرده کالایی

98/02/03 افزایش ظرفیت انبار محصول زعفران پذیرش شده در بورس کالای ایران
98/02/03 عرضه زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) انبار شرکت نوین زعفران استان خراسان رضوی در قالب گواهی سپرده کالایی
98/01/25

آخرین فرصت انتقال دارایی از نماد گواهی سپرده کالایی "سکه9712-01" به نماد "سکه 0012پ01"

98/01/21 تغییر هزینه اصالت سنجی سکه طلا در معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران
98/01/21 تغییر محدوده نوسان قیمت معاملات گواهی سپرده کالایی سکه
98/01/18 پذیرش مجدد سکه طلا در خزانه های رفاه، سامان و صادرات
98/01/05

آخرین فرصت انتقال دارایی از نماد گواهی سپرده کالایی "سکه9712-01" به نماد "سکه 0012 پ01"

97/10/12 عرضه زعفران رشتهاي بريده ممتاز (نگين) انبار اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان خراسان رضوي در قالب گواهي سپرده كالايي
97/12/21 انقضای نماد معاملاتی گواهی سپرده سکه طلا "سکه "٠١-٩٧١٢و گشایش نماد معاملاتی جدید
"٠١پ٠٠١٢"سکه
97/08/01 عرضه زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) انبار شرکت زرین زعفران مشرق زمین استان خراسان رضوی
(شهرستان تربت حیدریه) در قالب گواهی سپرده کالایی
97/07/30 عرضه زعفران رشته اي درجه يك(پوشال معمولي) انبار شركت زرين زعفران مشرق زمين استان خراسان رضوي
(شهرستان تربت حيدريه) در قالب گواهي سپرده كالايي
97/12/15 آغاز معاملات گواهی سپرده سکه تمام بهار آزادي طرح امام )ره( در نماد خزانه زرین سپهر بانک
صادرات ایران
96/11/17 آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا تمام بهار آزادي طرح امام(ره)از خزانه بانک سامان

 

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.