بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
1402

 

1396

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) تصمیمات مجمع عمومی عادی


     تاریخ انتشار 23 فروردین 1396
 

تصمیمات مجمع عمومی عادی

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 95

 

تاریخ انتشار 3 خرداد 1396

 

1392

   ثبت افزایش سرمایه
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی ثبت افزایش سرمایه
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت         بورس کالای ایران
   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بورس    کالای ایران
   تصمیمات مجمع عمومی عادی
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس      کالای ایران برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بورس          کالای ایران برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391

1391

   گواهی نامه نقل وانتقال
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی توزیع گواهی نامه نقل وانتقال وسپرده اوراق بهادار
   ثبت افزایش سرمایه
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی ثبت افزایش سرمایه
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت        بورس کالای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390
   تصمیمات مجمع عمومی عادی
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس        کالای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1390

1395

اصلاحیه آگهی ثبتی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

تاریخ انتشار 1  آبان 1395

 

آگهی ثبتی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

تاریخ انتشار 1  آبان 1395

 

آگهی ثبتی تصمیمات مجمع عمومی عادی

تاریخ انتشار 1  آبان 1395

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی
     تاریخ انتشار 3 مرداد 1395
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394

 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
     تاریخ انتشار 3 مرداد 1395
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394

 

آگهی ثبت تغییرات آدرس محل شرکت
     تاریخ انتشار 2 مرداد 1395
   آگهی ثبت تغییرات آدرس محل شرکت بورس کالای ایران در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران

  تاریخ انتشار 12   تیر 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1394/12/29

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران

    تاریخ انتشار 12 تیر 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران

 

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1394/12/29

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

  تاریخ انتشار 19   خرداد 1395

 

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

 تاریخ انتشار 19   خرداد 1395

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران

  تاریخ انتشار 9   خرداد 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1394/12/29

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران

    تاریخ انتشار 9 خرداد 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران

 
1394

 اطلاعیه تاکید بر عدم امکان توثیق سهام بورس کالای ایران

    تاریخ انتشار 12  آبان 1394

اطلاعیه تاکید بر عدم امکان توثیق سهام بورس کالای ایران توسط سهامداران طبق ماده 16 اساسنامه شرکت

 

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه

    تاریخ انتشار 25 خرداد 1394

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393

 

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
     تاریخ انتشار 03 خرداد 1394
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)شماره ثبت 301984 و شناسه ملی 10103387520

 

   در خصوص ماده 54 بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 11

     تاریخ انتشار 02 خرداد 1394
 در خصوص ماده 54 بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 اساسنامه بورس کالای ایران

  •  
 
 
1393

   آگهی ثبت افزایش سرمایه
     تاریخ انتشار 11 آبان 1393
   آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بورس کالای ایران در مرجع ثبت         شرکت ها
   گشایش نماد معاملاتی بورس کالای ایران در فرابورس
     تاریخ انتشار 23 تیر 1393
   گشایش نماد معاملاتی شرکت بورس کالای ایران در سامانه معاملات      توافقی شرکت فرابورس
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
     تاریخ انتشار 07 خرداد 1393
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بورس          کالای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392
   تصمیمات مجمع عمومی عادی
     تاریخ انتشار 07 خرداد 1393
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس        کالای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392
   آگهی دعوت به مجمع فوق العاده
     تاریخ انتشار 07 خرداد 1393
   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران       (سهامی عام)
   آگهی دعوت به مجمع عمومی
     تاریخ انتشار 01 اردیبهشت 1393
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام شرکت       بورس کالای ایران

1389

    تصمیمات مجمع عمومی عادی
        تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس        کالای ایران برای سال مالی منتهی به 1388/12/29

1390

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

      تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صاحبان سهام برای      سال مالی منتهی به 1389/12/29
    آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
       تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال      مالی منتهی به 1389/12/29
    تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
       تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صاحبان سهام برای سال       مالی منتهی به 1389/12/29
    تصمیمات مجمع عمومی عادی
       تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
    تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی     منتهی به 1389/12/29

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642200
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.