بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

فهرست انبارهای شیشه

نام انبار نام مديرعامل نام محصول ظرفيت (متر مربع) نماد معاملاتی آدرس تلفن نمابر
شرکت شیشه کاوه فلوت علیرضا قربانی گواهي شيشه فلوت6بیرنگAكاوه 10,000 شیشه01ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 2184405 02122198009-10
گواهي شيشه فلوت6بیرنگBكاوه 20,000 شیشه02ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگAكاوه 2,000 شیشه03ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگBكاوه 15,000 شیشه04ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگAکاوه 4,000 شیشه62ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگBکاوه 20,000 شیشه63ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگAکاوه 10,000 شیشه86ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگBکاوه 25,400 شیشه87ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAکاوه 15,000 شیشه88ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBکاوه 15,000 شیشه89ن
شرکت شیشه ایران فلوت سید محمد هاشمی مقدم گواهي شيشه فلوت3بيرنگAايران 10,000 شيشه64ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 2184405 02122198009-10
گواهي شيشه فلوت4بيرنگAايران 10,000 شيشه07ن
گواهي شيشه فلوت4بيرنگBايران 10,000 شيشه08ن
شرکت شیشه ساوه جام اصغر ممتازیان گواهي شيشه شيت2بیرنگAساوه 20,000 شیشه10ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 2184405 02122198009-10
گواهي شيشه شيت3بیرنگAساوه 23,000 شیشه11ن
گواهي شيشه شيت4بیرنگAساوه 30,000 شیشه12ن
گواهی شیشه شیت5بیرنگAساوه  5,000 شیشه72ن
گواهی شیشه شیت6بیرنگAساوه  2,000 شیشه73ن
گواهی شیشه شیت5بیرنگBساوه  1,000 شیشه95ن
گواهی شیشه شیت6بیرنگBساوه  1,000 شیشه96ن
گواهي شيشه شيت8بيرنگAساوه 1,000 شيشه121ن
شرکت شیشه فلوت کاویان محمدرضا صادقی ارجمند گواهي شيشه فلوت10بیرنگAكاويان 28,000 شیشه17ن استان خراسان رضوی- فریمان- کاویان-فاز2 2184405 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت10بیرنگBکاویان 28,000 شیشه18ن
 کاویانA گواهي شيشه فلوت4بیرنگ 25,000 شیشه74ن
گواهي شيشه فلوت4بیرنگBكاويان 25,000 شیشه75ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگAكاويان 10,000 شیشه76ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگBكاويان 1,000 شیشه92ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاویان 25,000 شیشه90ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBکاویان 15,000 شیشه91ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAکاویان 12,000 شیشه93ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBکاویان 12,000 شیشه94ن
گواهي شيشه فلوت12بيرنگBكاويان 1,000 شيشه114ن
شرکت شیشه آسا فلوت سعید حسنی گواهي شيشه فلوت4بیرنگAآسا 21,000 شیشه21ن استان آذربایجان شرقی- مراغه-قره ناز 2184405 02122198009-10
گواهي شيشه فلوت4بیرنگBآسا 129,000 شیشه22ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAآسا 11,000 شیشه77ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBآسا 16,000 شیشه78ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAآسا 23,000 شیشه84ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBآسا 32,500 شیشه85ن
گواهي شيشه فلوت8بيرنگAآسا 4,000 شيشه111ن
گواهي شيشه فلوت8بيرنگBآسا 12,000 شيشه112ن
گواهي شيشه فلوت12بيرنگAآسا 1,000 شيشه115ن
گواهي شيشه فلوت3بيرنگAآسا 12,000 شيشه116ن
گواهي شيشه فلوت3بيرنگBآسا 20,000 شيشه117ن
گواهي شيشه فلوت12بيرنگBآسا 3,000 شيشه118ن
شرکت صنایع شیشه آذر احد محبوبیان گواهی شیشه فلوت6بیرنگAآذر 3,000 شیشه30ن استان آذربایجان شرقی- آذرشهر 4132441172 4132441172
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBآذر 6,000 شیشه31ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBآذر 10,000 شیشه33ن
گواهي شيشه فلوت4سفيدBآذر 25,000 شیشه80ن
شرکت شیشه سهند جام تبریز یعقوب محبوبیان گواهي شيشه فلوت4بيرنگAسهند 10,000 شيشه122ن استان آذربایجان شرقی- آذرشهر 4132441172 4132441172
گواهي شيشه فلوت4بيرنگBسهند 70,000 شيشه123ن
گواهي شيشه فلوت5بيرنگAسهند 10,000 شيشه124ن
گواهي شيشه فلوت5بيرنگBسهند 22,000 شيشه125ن
گواهي شيشه فلوت6بيرنگAسهند 6,000 شيشه126ن
گواهي شيشه فلوت6بيرنگBسهند 20,000 شيشه127ن
گواهي شيشه فلوت8بيرنگAسهند 5,000 شيشه128ن
گواهي شيشه فلوت8بيرنگBسهند 5,000 شيشه129ن
گواهي شيشه فلوت10بيرنگAسهند 5,000 شيشه130ن
گواهي شيشه فلوت10بيرنگBسهند 5,000 شيشه131ن
شرکت شیشه لیا علی توکلی گواهی شیشه فلوت4بیرنگAلیا 60,000 شیشه48ن کیلومتر 25 جاده بویین زهرا-قزوین 2122926130 2122227384
گواهی شیشه فلوت4بیرنگBلیا 18,100 شیشه49ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAلیا 7,000 شیشه50ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBلیا 2,700 شیشه51ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگAلیا 2,500 شیشه52ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگA لیا 4,000 شیشه81ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگA لیا 1,000 شیشه82ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگB لیا 1,000 شیشه83ن
شیشه شناور اردکان محمود عزیزیان شریف آباد گواهی شیشه فلوت4بیرنگAاردکان 20,000 شیشه56ن یزد، اردکان، کیلومتر9 بزرگراه ریاست جمهوری 353105 3532243200
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAاردکان 10,000 شیشه57ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAاردکان 20,000 شیشه58ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگAاردکان 10,000 شیشه59ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگAاردکان 10,000 شیشه60ن
گواهی شیشه فلوت12بیرنگAاردکان 10,000 شیشه61ن
شرکت شیشه فلوت دماوند سروش سلطان آبادی گواهی شیشه فلوت3بیرنگAدماوند 20,000 گشی97ن استان مرکزی- ساوه- شهرک صنعتی کاوه 2184405 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت3بیرنگBدماوند 40,000 گشی98ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگAدماوند 50,000 گشی99ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگBدماوند 80,000 گشی100ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAدماوند 8,000 گشی101ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBدماوند 5,000 گشی102ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAدماوند 3,000 گشی103ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBدماوند 3,000 گشی104ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگAدماوند 5,000 گشی105ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگBدماوند 8,000 گشی106ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگAدماوند 1,000 گشی107ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگBدماوند 1,000 گشی108ن
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.