بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
مشخصات نمادهای گواهی سپرده کالایی

 

نام انبار نماد معاملاتی شرح نماد دارایی پایه واحد لات معاملاتی تاریخ سررسید زمان شروع سفارش‌گیری زمان حراج پیوسته معاملات نحوه انجام معامله روزهای معاملاتی اطلاعیه
سنگ آهن سرمک سنگ0204ن01 گواهي سنگ آهن معادن سرمك(ن) سنگ آهن کیلوگرم 1000 1402/04/31 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
پسته خضرایی پست0108پ11 پسته فندقي32-30خضرايي0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 08:45 الی 09:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
زیره سبزکیمیابذر زیر0203پ01 زیره سبز0203کیمیابذر(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1402/03/31 08:45 الی 09:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
زیره سبزدانش زیر0203پ02 زیره سبز0203دانش(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1402/03/31 08:45 الی 09:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
زيره سبزشركت مينوبذر زیر0203پ04 زيره سبز0203شركت مينوبذر(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1402/03/31 08:45 الی 09:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
زيره سبزمهرزاد زیر0203پ05 زيره سبز0203مهرزاد(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1402/03/31 08:45 الی 09:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
نخود خلیفه نخو0202پ03 نخود متوسط 0202خليفه(پ) نخود کیلوگرم 1 1402/02/31 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
نخود کامیاران نخو0202پ02 نخود متوسط0202 كامياران(پ) نخود کیلوگرم 1 1402/02/31 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان زعف0110پ10 زعفران0110نگين طلاي سرخ(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت تعاونی کشاورزی وحدت خراسان زعف0110پ20 زعفران0110نگین وحدت جام(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت طلای سرخ ملل زعف0110پ21 زعفران0110نگين ملل(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت تروند زعفران قاین زعف0110پ19 زعفران0110نگین تروند قاینات(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت زعفران بهرامن زعف0110پ18 زعفران0110نگين بهرامن(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت صندوق حمایت
از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی
زعف0110پ16 زعفران0110نگين بيرجند(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز زعف0110پ11 زعفران0110نگين سحرخيز(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت نوین زعفران زعف0110پ09 زعفران0110نگين نوین(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی زعف0110پ08 زعفران0110نگين روستا(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت زرین زعفران مشرق زمین زعف0110پ05 زعفران0110نگین زرین(پ) زعفران نگین گرم 1 1401/10/15 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت سبزدانه کویر پست0108پ04 پسته فندقي32-30سبزدانه0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0108پ08 پسته فندقي32-30مه ولات0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0108پ10 پسته فندقي34-32مه ولات0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0108پ09 پسته بادامی34-32مه ولات0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
مهرزاد زیر0103پ05 زیر سبز0103مهرزاد(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1401/03/31 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت تعاونی مینو بذر گلستان زیر0103پ04 زیره سبز٠1٠٣شرکت مینوبذر(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1401/03 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
دانش زیر0103پ02 زیره سبز٠1٠٣دانش(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1401/03 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
کیمیا بذر تربت حیدریه زیر0103پ01 زیره سبز٠1٠٣کیمیابذر(پ) زیره سبز کیلوگرم  1 1401/03 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت توسعه تجارت برنج مازندران برن0104پ01 برنج طارم0104تجارت مازندران(پ) برنج کیلوگرم 1 1401/04/31 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شيري نخو0202پ01 نخود متوسط0202شيري(پ) نخود کیلوگرم 1 1402/02/31 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
خزانه بانک آینده سکه 0111پ 05 تمام سکه طرح جدید 0111 آینده سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1401/11/29 11:30 الی 12:00 12:00 الی 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
انبار خزانه بانک سامان سكه0112پ03 تمام سکه طرح جدید 0112سامان سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1401/12 11:30 الی 12:00 12:00 الی 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
خزانه بانک ملت سکه 0011 پ02 تمام سکه طرح جدید 0011ملت سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1400/11/30 11:30 الی 12:00 12:00 الی 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
خزانه پردیس بانک رفاه کارگران سكه0012پ01 تمام سکه طرح جدید 0012رفاه سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1400/12 11:30 الی 12:00 12:00 الی 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
انبار خزانه زرين سپهر بانک صادرات سكه0012پ04 تمام سکه طرح جدید 0012صادرات سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1400/12 11:30 الی 12:00 12:00 الی 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان لار سبزوار سي تيپ2ن39 گواهي سيمان تيپ2 لار سبزوار(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان عمران انارک سي تيپ2ن40 گواهي سيمان تيپ2 عمران انارک(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان گیلان سبز سي تيپ2ن31 گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) سیمان کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان شمال سي تيپ2ن37 گواهي سيمان تيپ 2 شمال(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان مازندران سي تيپ2ن38 گواهي سيمان تيپ 2 مازندران(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان منددشتی سي تيپ2ن36 گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان دشتستان سی تیپ2ن35 گواهی سیمان تیپ 2 دشتستان (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 _ 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان ممتازان کرمان سی تیپ2ن34 گواهی سیمان تیپ 2 ممتازان (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان کردستان سی تیپ2ن22 گواهی سیمان تیپ 2 کردستان (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سيمان كوير كاشان سي تيپ2ن20 گواهی سیمان تیپ 2 كوير كاشان (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سيمان زاوه تربت سي تيپ2ن21 گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان غرب آسیا سی تیپ2ن19 گواهی سیمان تیپ2غرب آسیا(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان قاین سی تیپ2ن15 گواهی سیمان تیپ 2 قاین (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان شرق سی تیپ2ن16 گواهی سیمان تیپ 2 شرق (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان ماهان کرمان سی تیپ2ن17 گواهی سیمان تیپ 2 ماهان کرمان (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان خزر سی تیپ2ن12 گواهی سیمان تیپ 2 خزر (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان بجنورد سی تیپ2ن13 گواهی سیمان تیپ 2 بجنورد (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان ساوه سی تیپ2ن14 گواهی سیمان تیپ 2 ساوه(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان فارس سي تيپ2ن01 گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان صوفیان سي تيپ2ن02 گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان ارومیه سي تيپ2ن03 گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان فارس نو سي تيپ2ن04 گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان خاش سي تيپ2ن05 گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان شاهرود سي تيپ2ن06 گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان تهران سي تيپ2ن07 گواهي سيمان تيپ2تهران(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان زنجان سي تيپ2ن08 گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان خوزستان سي تيپ2ن09 گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان غرب سي تيپ2ن10 گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان دورود سي تيپ2ن11 گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان هگمتان سی تیپ2ن24 گواهی سیمان تیپ 2هگمتان (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت سیمان هرمزگان سي تيپ2ن32 گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت سیمان کرمان سي تيپ2ن30 گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان سپاهان سی تیپ2ن28 گواهی سیمان تیپ 2 سپاهان (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه طلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان فیروزکوه سی تیپ2ن29 گواهی سیمان تیپ 2 فیروزکوه (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان نهاوند سی تیپ2ن25 گواهی سیمان تیپ 2 نهاوند (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان آبیک سی تیپ2ن27 گواهی سیمان تیپ 2 آبیک (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان سامان غرب سی تیپ2ن18 گواهی سیمان تیپ 2 سامان غرب (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
سیمان فراز فیروزکوه سی تیپ2ن23 گواهی سیمان تیپ 2 فراز (ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت بین المللی ساروج بوشهر سي تيپ2ن33 گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) سیمان تیپ2 کیلوگرم 1000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه، سه شنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت ملی صنایع مس ایران مس0109ن01 مس كاتد ملي مس ايران0109(ن) کاتد مس کیلوگرم 20,000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته شنبه، دوشنبه،
سه شنبه، چهارشنبه
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
شرکت فولاد سپید فراب کویر ميل0109ن01 ميلگردA3-18فولادكوير0109(ن) میلگردA3-18 کیلوگرم 25,000 - 12:45 الی 13:30 13:30 ناپیوسته دوشنبه اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.