العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

اخبار عملیات اجرایی قیمت تضمینی

 

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت جهت عرضه در بورس کالا

در روز دوشنبه 18 بهمن

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51232

انبار حسن آبسالان

404,706

2

51228

سیلوی دانه طلایی

2,085,720

3

51246

انبار سبیلی

846,885

4

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

7,169,314

5

51250

انبار عقیلی

1,202,425

6

51252

انبار غرب کرخه

1,738,078

7

51249

انبار شهید رجایی

475,391

8

51251

سید عباس

552,915

9

51255

انبار پشتیبانی شوش

1,140,748

 

جمع

15,616,182

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای جهت عرضه در بورس کالا

برای روز یکشنبه 17 بهمن 95

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51253

انبار برادران خوب

826,843

2

51233

انبار شجاع

161,819

3

51228

سیلوی دانه طلایی

2,085,720

4

51246

انبار سبیلی

846,885

5

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

7,540,491

6

51250

انبار عقیلی

1,202,425

7

51252

انبار غرب کرخه

1,768,592

8

51226

انبار صفی آباد

46,745

9

51249

انبار شهید رجایی

475,391

10

51251

سید عباس

552,915

11

51255

انبار پشتیبانی شوش

99,708

 

جمع

15,607,534

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت جهت عرضه در بورس کالا

در روز شنبه 16 بهمن 95

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51231

انبار خسرو آبسالان

449,687

2

51233

انبار شجاع

208,441

3

51241

انبار ممسنی

28,852

4

51228

سیلوی دانه طلایی

2,090,509

5

51246

انبار سبیلی

1,844,178

6

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

5,860,686

7

51250

انبار عقیلی

1,202,425

8

51252

انبار غرب کرخه

1,768,592

9

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

2,328,842

10

51249

انبار شهید رجایی

475,391

11

51251

سید عباس

552,915

12

51255

انبار پشتیبانی شوش

1,116,958

13

51247

بنوت

50,381

 

جمع

17,977,857

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای جهت عرضه در بورس کالا

برای روز سه شنبه 12 بهمن ماه 95

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51238

انبار قائدی

346,206

2

51245

انبار محمدی

61,130

3

51233

انبار شجاع

104,603

4

51235

انبار پارسایی

255,524

5

51229

انبار استهبان

68,276

6

51237

انبار دانه طلا

90,091

7

51226

انبار صفی آباد

170,632

8

51228

سیلوی دانه طلایی

4,733,249

9

51246

انبار سبیلی

1,929,554

10

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

7,722,070

11

51250

انبار عقیلی

1,202,425

12

51252

انبار غرب کرخه

1,783,992

13

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

2,278,964

14

51249

انبار شهید رجایی

475,391

15

51251

سید عباس

1,176,530

16

51255

انبار پشتیبانی شوش

48,653

 

جمع

22,491,476

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های مختلف

 جهت عرضه در بورس کالا در روز دوشنبه 11 بهمن ماه

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51244

انبار امیری

11,581

2

51253

انبار برادران خوب

227,200

3

51229

انبار استهبان

151,276

4

51243

انبار الیاسی

9,591

5

51237

انبار دانه طلا

85,844

6

51226

انبار صفی آباد

220,632

7

51228

سیلوی دانه طلایی

4,714,361

8

51246

انبار سبیلی

1,954,178

9

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

6,468,237

10

51250

انبار عقیلی

1,202,425

11

51252

انبار غرب کرخه

1,783,992

12

51248

انبار وحدت

56,764

13

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

2,278,964

14

51249

انبار شهید رجایی

475,391

15

51251

سید عباس

1,176,530

16

51255

انبار پشتیبانی شوش

106,653

 

جمع

20,923,619

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های مختلف

جهت عرضه در بورس کالا در روز یکشنبه 10 بهمن ماه

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

2

51230

انبار پیلتن

254,051

3

51233

انبار شجاع

51,086

4

51244

انبار امیری

1,141

5

51239

انبار براتی

38,693

6

51254

انبار زرین فسا

47,427

7

51243

انبار الیاسی

9,591

8

51237

انبار دانه طلا

18,428

9

51226

انبار صفی آباد

143,459

10

51228

سیلوی دانه طلایی

5,012,001

11

51246

انبار سبیلی

1,969,178

12

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

7,467,604

13

51250

انبار عقیلی

1,202,425

14

51252

انبار غرب کرخه

1,783,992

15

51248

انبار وحدت

24,269

16

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

3,278,964

17

51249

انبار شهید رجایی

475,391

18

51251

سید عباس

1,176,530

19

51255

انبار پشتیبانی شوش

106,653

 

جمع

23,060,983

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های مختلف

جهت عرضه در بورس کالا در روز شنبه 9 بهمن ماه

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

2

51233

انبار شجاع

170,316

3

51244

انبار امیری

1,141

4

51239

انبار براتی

38,693

5

51253

انبار برادران خوب

596,676

6

51234

انبار زرین کبک آباد

125,013

7

51237

انبار دانه طلا

85,844

8

51020

انبار محمدی فر

11,202

9

51226

انبار صفی آباد

143,459

10

51228

سیلوی دانه طلایی

93,972

11

51246

انبار سبیلی

2,247,843

12

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

5,029,332

13

51250

انبار عقیلی

1,202,425

14

51252

انبار غرب کرخه

1,783,992

15

51248

انبار وحدت

366,633

16

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

3,278,964

17

51249

انبار شهید رجایی

475,391

18

51251

سید عباس

1,176,530

19

51255

انبار پشتیبانی شوش

115,027

20

51257

انبار آبگرمک

8,323

 

جمع

16,950,876

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های مختلف

جهت عرضه در بورس کالا در روز چهارشنبه 6  بهمن

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

11

51252

انبار غرب کرخه

1,774,353

2

51233

انبار شجاع

270,316

12

51247

بنوت

803,480

3

51244

انبار امیری

1,141

13

51248

انبار وحدت

402,882

4

51237

انبار دانه طلا

85,844

14

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

3,272,484

5

51020

انبار محمدی فر

11,202

15

51249

انبار شهید رجایی

475,391

6

51226

انبار صفی آباد

183,910

16

51251

سید عباس

2,963,842

7

51228

سیلوی دانه طلایی

1,058,911

17

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

745,595

8

51246

انبار سبیلی

3,198,119

18

51255

انبار پشتیبانی شوش

1,229,476

9

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

3,734,186

19

51257

انبار آبگرمک

8,323

10

51250

انبار عقیلی

1,202,425

 

 

 

 

جمع : 21,421,980

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های مختلف

جهت عرضه در بورس کالا در روز سه شنبه 5 بهمن

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

13

51250

انبار عقیلی

1,202,425

2

51242

انبار حبیبی نسب

306,503

14

51252

انبار غرب کرخه

1,774,353

3

51231

انبار خسرو آبسالان

6,389

15

51247

بنوت

778,561

4

51245

محمدی

145,787

16

51248

انبار وحدت

402,882

5

51244

انبار امیری

1,141

17

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

3,272,484

6

51237

انبار دانه طلا

85,844

18

51249

انبار شهید رجایی

475,391

7

51232

انبار حسن آبسالان

15,154

19

51251

سید عباس

2,338,081

8

51020

انبار محمدی فر

11,202

20

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

1,745,595

9

51226

انبار صفی آباد

178,268

21

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

19,094

10

51228

سیلوی دانه طلایی

5,051,362

22

51255

انبار پشتیبانی شوش

682,941

11

51246

انبار سبیلی

3,261,536

23

51257

انبار آبگرمک

8,323

12

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

7,663,616

 

 

 

 

جمع: 29,427,032

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای جهت عرضه در بورس کالا در روز دوشنبه 4 بهمن 95

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

12

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

6,311,325

2

51231

انبار خسرو آبسالان

6,389

13

51250

انبار عقیلی

1,214,925

3

51244

انبار امیری

1,141

14

51252

انبار غرب کرخه

1,774,353

4

51230

انبار پیلتن

39,666

15

51247

بنوت

778,561

5

51237

انبار دانه طلا

85,844

16

51248

انبار وحدت

100,118

6

51232

انبار حسن آبسالان

328

17

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

3,272,484

7

51020

انبار محمدی فر

11,202

18

51249

انبار شهید رجایی

485,891

8

51229

انبار استهبان

58,696

19

51251

سید عباس

2,338,081

9

51226

انبار صفی آباد

178,268

20

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

1,745,595

10

51228

سیلوی دانه طلایی

5,046,987

21

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

19,094

11

51246

انبار سبیلی

3,220,129

22

51255

انبار پشتیبانی شوش

1,177,096

جمع: 27,866,273

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای در استان های مختلف کشور

جهت عرضه در بورس کالا در روز دوشنبه 27 دی

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51006

انبار گنجی

7,618

17

51226

انبار صفی آباد

859,363

2

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

18

51228

سیلوی دانه طلایی

4,079,331

3

51231

انبار خسرو آبسالان

6,389

19

51246

انبار سبیلی

2,263,533

4

51233

انبار شجاع

279,658

20

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

4,644,532

5

51244

انبار امیری

1,141

21

51250

انبار عقیلی

1,174,324

6

51238

انبار قائدی

1,399,780

22

51252

انبار غرب کرخه

1,633,023

7

51234

انبار زرین کبک آباد

12,948

23

51247

بنوت

825,697

8

51230

انبار پیلتن

539,630

24

51248

انبار وحدت

100,118

9

51239

انبار براتی

4,687

25

51257

انبار آبگرمک

8,323

10

51237

انبار دانه طلا

1,718,200

26

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

1,725,406

11

51232

انبار حسن آبسالان

66,098

27

51249

انبار شهید رجایی

437,257

12

51245

انبار محمدی

90,094

28

51251

سید عباس

3,441,578

13

51229

انبار استهبان

350,243

29

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

930,205

14

51235

انبار پارسایی

867,773

30

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

519,094

15

51253

انبار برادران خوب

530,081

31

51255

انبار پشتیبانی شوش

2,534,658

16

51254

انبار زرین فسا

632,631

 

 

 

 

جمع :  31,683,513

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای در استان های مختلف کشور

جهت عرضه در بورس کالا در روز یکشنبه 26 دی

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51006

انبار گنجی

7,618

17

51226

انبار صفی آباد

859,363

2

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

18

51228

سیلوی دانه طلایی

5,079,331

3

51021

حیدری

12,564

19

51246

انبار سبیلی

2,607,911

4

51231

انبار خسرو آبسالان

302,981

20

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

6,854,744

5

51233

انبار شجاع

2,130,232

21

51250

انبار عقیلی

1,174,324

6

51244

انبار امیری

1,141

22

51252

انبار غرب کرخه

1,633,023

7

51238

انبار قائدی

1,399,780

23

51247

بنوت

1,301,909

8

51234

انبار زرین کبک آباد

12,948

24

51248

انبار وحدت

100,118

9

51230

انبار پیلتن

1,539,630

25

51257

انبار آبگرمک

86,481

10

51239

انبار براتی

4,687

26

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

1,725,406

11

51237

انبار دانه طلا

1,718,200

27

51249

انبار شهید رجایی

453,257

12

51243

انبار الیاسی

20,152

28

51251

سید عباس

3,441,578

13

51232

انبار حسن آبسالان

66,098

29

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

523,761

14

51245

انبار محمدی

90,094

30

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

200,000

15

51229

انبار استهبان

350,243

31

51255

انبار پشتیبانی شوش

4,534,658

16

51254

انبار زرین فسا

854,631

 

 

 

 

جمع: 39,086,963

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های مختلف کشور

جهت عرضه در بورس کالا در روز شنبه 25 دی ماه 95

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 19  از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 20 الی 34 از ساعت 11 صبح

1

51009

انبار مهریک

7,490

19

51254

انبار زرین فسا

997,081

2

 

انبار گنجی

7,618

20

51226

انبار صفی آباد

637,029

3

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

21

51228

سیلوی دانه طلایی

4,373,049

4

51021

حیدری

12,564

22

51246

انبار سبیلی

2,159,043

5

51231

انبار خسرو آبسالان

302,981

23

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

5,213,343

6

51233

انبار شجاع

1,270,561

24

51250

انبار عقیلی

1,133,208

7

51244

انبار امیری

1,141

25

51252

انبار غرب کرخه

1,633,023

8

51238

انبار قائدی

1,399,780

26

51247

بنوت

1,189,445

9

51242

انبار حبیبی نسب

2,298,481

27

51248

انبار وحدت

100,118

10

51234

انبار زرین کبک آباد

12,948

28

51257

انبار آبگرمک

86,481

11

51230

انبار پیلتن

2,304,630

29

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

914,475

12

51241

انبار ممسنی

1,633,431

30

51249

انبار شهید رجایی

453,257

13

51239

انبار براتی

4,687

31

51251

سید عباس

1,951,676

14

51237

انبار دانه طلا

1,744,469

32

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

523,761

15

51243

انبار الیاسی

105,296

33

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

300,000

16

51232

انبار حسن آبسالان

66,098

34

51255

انبار پشتیبانی شوش

3,783,326

17

51245

انبار محمدی

90,094

 

 

 

 

18

51253

انبار برادران خوب

325,691

 

 

 

 

جمع : 37,036,375

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان کرمانشاه، خوزستان، فارس و کردستان

جهت عرضه در بورس کالا در روز چهارشنبه 22 دی

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 20  از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 21 الی 35 از ساعت 11 صبح

1

51020

انبار محمدی فر

87,581

21

51226

انبار صفی آباد

79,049

2

51009

انبار مهریک

7,490

22

51228

سیلوی دانه طلایی

4,571,078

3

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

23

51246

انبار سبیلی

1,609,365

4

51021

حیدری

12,564

24

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

5,228,892

5

51231

انبار خسرو آبسالان

302,981

25

51250

انبار عقیلی

1,035,514

6

51233

انبار شجاع

513,784

26

51252

انبار غرب کرخه

1,519,161

7

51244

انبار امیری

1,141

27

51247

بنوت

975,469

8

51238

انبار قائدی

1,399,780

28

51248

انبار وحدت

100,118

9

51242

انبار حبیبی نسب

2,298,481

29

51257

انبار آبگرمک

86,481

10

51234

انبار زرین کبک آباد

12,948

30

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

426,004

11

51230

انبار پیلتن

2,304,630

31

51249

انبار شهید رجایی

453,257

12

51241

انبار ممسنی

1,300,574

32

51251

سید عباس

1,611,142

13

51239

انبار براتی

4,687

33

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

718,747

14

51237

انبار دانه طلا

76,361

34

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

450,000

15

51240

انبار شفیعی

363,524

35

51255

انبار پشتیبانی شوش

3,981,777

16

51243

انبار الیاسی

235,296

 

 

 

 

17

51232

انبار حسن آبسالان

66,098

 

 

 

 

18

51245

انبار محمدی

320,094

 

 

 

 

19

51253

انبار برادران خوب

500,000

 

 

 

 

20

51254

انبار زرین فسا

1,025,081

 

 

 

 

جمع : 33,679,249

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت جهت عرضه در بورس کالا در روز دوشنبه 20 دی

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51020

انبار محمدی فر

91,500

21

51226

انبار صفی آباد

544,049

2

51005

صفری

7,399

22

51228

سیلوی دانه طلایی

3,601,333

3

51009

انبار مهریک

7,490

23

51246

انبار سبیلی

1,177,932

4

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

24

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

6,293,548

5

51231

انبار خسرو آبسالان

302,981

25

51250

انبار عقیلی

1,003,688

6

51233

انبار شجاع

614,396

26

51252

انبار غرب کرخه

1,519,161

7

51244

انبار امیری

1,141

27

51247

بنوت

367,827

8

51238

انبار قائدی

1,498,817

28

51248

انبار وحدت

100,118

9

51242

انبار حبیبی نسب

2,298,481

29

51257

انبار آبگرمک

86,481

10

51234

انبار زرین کبک آباد

106,597

30

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

426,004

11

51230

انبار پیلتن

2,296,239

31

51249

انبار شهید رجایی

419,056

12

51241

انبار ممسنی

1,300,574

32

51251

سید عباس

448,445

13

51239

انبار براتی

4,687

33

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

971,526

14

51237

انبار دانه طلا

76,361

34

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

450,000

15

51240

انبار شفیعی

363,524

35

51255

انبار پشتیبانی شوش

3,364,538

16

51243

انبار الیاسی

383,296

 

 

 

 

17

51232

انبار حسن آبسالان

568,014

 

 

 

 

18

51245

انبار محمدی

320,094

 

 

 

 

19

51253

انبار برادران خوب

500,000

 

 

 

 

20

51254

انبار زرین فسا

1,025,081

 

 

 

 

جمع : 32,540,478

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت جهت عرضه در بورس کالا در روز یکشنبه 19 دی

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 21  از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 22 الی 36 از ساعت 11 صبح

1

51020

انبار محمدی فر

112,349

22

51226

انبار صفی آباد

558,049

2

51005

صفری

7,399

23

51228

سیلوی دانه طلایی

2,434,055

3

51009

انبار مهریک

7,490

24

51246

انبار سبیلی

939,180

4

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

25

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

6,680,592

5

51231

انبار خسرو آبسالان

267,386

26

51250

انبار عقیلی

957,192

6

51023

چراغی

28,341

27

51252

انبار غرب کرخه

1,724,828

7

51233

انبار شجاع

122,595

28

51248

انبار وحدت

18,398

8

51244

انبار امیری

1,141

29

51257

انبار آبگرمک

86,481

9

51238

انبار قائدی

982,481

30

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

826,004

10

51242

انبار حبیبی نسب

2,298,481

31

51249

انبار شهید رجایی

419,056

11

51234

انبار زرین کبک آباد

41,065

32

51251

سید عباس

1,697,686

12

51230

انبار پیلتن

2,201,616

33

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

692,564

13

51241

انبار ممسنی

1,300,574

34

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

680,000

14

51239

انبار براتی

74,687

36

51255

انبار پشتیبانی شوش

3,857,336

15

51237

انبار دانه طلا

665,771

 

 

 

 

16

51240

انبار شفیعی

423,524

 

 

 

 

17

51243

انبار الیاسی

435,677

 

 

 

 

18

51232

انبار حسن آبسالان

2,043,323

 

 

 

 

19

51245

انبار محمدی

25,250

 

 

 

 

20

51253

انبار برادران خوب

523,408

 

 

 

 

21

51254

انبار زرین فسا

1,146,081

 

 

 

 

جمع : 34,280,160

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای جهت عرضه در بورس کالا در  روز شنبه 18 دی

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 21  از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 22 الی 36 از ساعت 11 صبح

1

51020

انبار محمدی فر

95,065

21

51254

انبار زرین فسا

1,528,251

2

51009

انبار مهریک

7,490

22

51226

انبار صفی آباد

565,754

3

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

23

51228

سیلوی دانه طلایی

2,328,083

4

51231

انبار خسرو آبسالان

89,691

24

51246

انبار سبیلی

645,014

5

51233

انبار شجاع

262,825

25

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

2,546,483

6

51244

انبار امیری

1,141

26

51247

انبار بنوت

64,280

7

51238

انبار قائدی

541,539

27

51250

انبار عقیلی

726,808

8

51242

انبار حبیبی نسب

2,022,385

28

51252

انبار غرب کرخه

704,796

9

51021

انبار حیدری

44,734

29

51248

انبار وحدت

18,398

10

51234

انبار زرین کبک آباد

41,065

30

51257

انبار آبگرمک

58,229

11

51230

انبار پیلتن

2,380,144

31

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

1,057,624

12

51241

انبار ممسنی

1,300,574

32

51249

انبار شهید رجایی

419,056

13

51235

انبار پارسایی

697,830

33

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

371,753

14

51239

انبار براتی

224,687

34

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

300,000

15

51237

انبار دانه طلا

78,462

36

51255

انبار پشتیبانی شوش

2,169,933

16

51240

انبار شفیعی

423,524

 

 

 

 

17

51243

انبار الیاسی

435,677

 

 

 

 

18

51232

انبار حسن آبسالان

1,783,703

 

 

 

 

19

51245

انبار محمدی

55,250

 

 

 

 

20

51253

انبار برادران خوب

4,070

 

 

 

 

جمع : 23,994,418

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای جهت عرضه در بورس کالا در روز  چهار شنبه 15 دی

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 22  از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 23 الی 34 از ساعت 11 صبح

1

51022

انبار نگین غرب

194,613

21

51253

انبار برادران خوب

4,070

2

51020

انبار محمدی فر

95,065

22

51254

انبار زرین فسا

992,732

3

51009

انبار مهریک

7,490

23

51226

انبار صفی آباد

39,896

4

51015

انبار غرب دانه بیتا

100

24

51228

سیلوی دانه طلایی

1,501,448

5

51231

انبار خسرو آبسالان

902,076

25

51246

انبار سبیلی

408,872

6

51233

انبار شجاع

989,947

26

51227

سیلوی شاداب دانه جنوب

2,076,126

7

51244

انبار امیری

1,141

27

51250

انبار عقیلی

686,594

8

51238

انبار قائدی

541,539

28

51252

انبار غرب کرخه

764,796

9

51242

انبار حبیبی نسب

2,052,385

29

51248

انبار وحدت

6,357

10

51021

انبار حیدری

44,734

30

51257

انبار آبگرمک

44,549

11

51234

انبار زرین کبک آباد

41,065

31

51258

انبار شهید بهشتی بی سی

809,104

12

51230

انبار پیلتن

1,802,559

32

51249

انبار شهید رجایی

419,056

13

51241

انبار ممسنی

1,300,574

33

51259

انبار شهید بهشتی دیلم

867,502

14

51235

انبار پارسایی

1,697,830

34

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

300,000

15

51239

انبار براتی

224,687

 

 

 

 

16

51237

انبار دانه طلا

78,462

 

 

 

 

17

51240

انبار شفیعی

423,524

 

 

 

 

18

51243

انبار الیاسی

785,677

 

 

 

 

19

51232

انبار حسن آبسالان

1,522,749

 

 

 

 

20

51245

انبار محمدی

34,969

 

 

 

 

جمع : 21,662,288

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های  خوزستان، فارس، کرمانشاه، کردستان

جهت عرضه در بورس کالا در روز شنبه 11 دی

 

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 26  از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 29 الی 41 از ساعت 11 صبح

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51022

نگین غرب

815,303

21

51243

الیاسی

3,673,688

2

51024

کریمی

31,493

22

51244

امیری

163,004

3

51020

محمدی فر

823,982

23

51232

حسن آبسالان

1,142,610

4

51023

چراغی

624,604

24

51245

محمدی

4,777

5

51009

مهریک

7,490

25

51253

برادران خوب

318,329

6

51011

کامیار ذرت

13,838

26

51254

زرین فسا

1,682,732

7

51015

غرب دانه بیتا

100

27

51226

صفی آباد

2,108,564

8

51231

خسرو ابسالان

784,589

28

51228

سیلودانه طلایی

1,705,582

9

51233

شجاع

276,754

29

51246

سبیلی

371,353

10

51238

قائدی

990,504

30

51247

بنوت

60,372

11

51242

حبیبی نسب

697,909

31

51227

شاداب دانه جنوب

1,376,757

12

51239

براتی

164,705

32

51250

عقیلی

1,028,077

13

51021

حیدری

1,654,734

33

51251

سیدعباس

483,286

14

51236

لبو حسینی

41,345

34

51255

انبار پشتیبانی شوش

877,081

15

51234

زرین کبک آباد

19,813

35

51252

غرب کرخه

1,491,760

16

51230

پیلتن

899,002

36

51248

وحدت

535,513

17

51241

ممسنی

1,320,574

37

51257

آبگرمک

8,323

18

51235

پارسایی

1,011,846

38

51259

شهید بهشتی دیلم

76,233

19

51237

دانه طلا

1,603,468

39

51258

شهید بهشتی بی سی

32,598

20

51240

شفیعی

1,261,074

40

51249

شهید رجایی

74,579

جمع : 30,258,345

 

 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمان:

دامداران، ذرت مورد نیاز را از طریق بورس کالا تامین کنند

 

 چهارشنبه 8 دی 95 : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: دامداران برای تهیه ذرت باید بعد از گرفتن کد بورسی، ذرت مورد نیاز دام های خود را از طریق بورس کالا تهیه کنند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مهدی بنی اسدی افزود: عرضه ذرت در بورس کالا، سال گذشته به طور آزمایشی در استان خوزستان انجام شد و با توجه به نتایج مثبتی که داشت این محصول از امسال در تمام کشور از طریق بورس کالا عرضه می شود. وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی با اجرای خرید تضمینی، هر کیلو ذرت را با هزینه خشک کردن ۱۰ هزار و ۳۶۸ ریال از کشاورزان خریداری می کند که این خرید در حال حاضر در شهرستان ارزوئیه کرمان در حال انجام است. وی ادامه داد: هر کیلو ذرت خریداری شده از کشاورزان، هفت هزار و ۴۰۰ ریال در بورس کالا عرضه می شود.

پیش بینی می شود طی سال جاری تا ۷۰ هزار تن ذرت دانه ای در استان کرمان برداشت شود.

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های  خوزستان، فارس، کرمانشاه، کردستان

جهت عرضه در بورس کالا در روز چهارشنبه 8 دی

 

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 27 از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 29 الی 41 از ساعت 11 صبح

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51022

نگین غرب

955,303

21

51240

شفیعی

1,561,074

2

51024

کریمی

31,493

22

51243

الیاسی

3,973,688

3

51020

محمدی فر

1,523,982

23

51244

امیری

163,004

4

51023

چراغی

1,268,604

24

51232

حسن آبسالان

1,714,913

5

51009

مهریک

7,490

25

51245

محمدی

34,777

6

51003

نگین دانه

22,483

26

51253

برادران خوب

4,551

7

51011

کامیار ذرت

13,838

27

51254

زرین فسا

1,898,692

8

51015

غرب دانه بیتا

100

28

51226

صفی آباد

219,023

9

51231

خسرو ابسالان

375,248

29

51228

سیلودانه طلایی

376,420

10

51233

شجاع

820,956

30

51246

سبیلی

237,394

11

51238

قائدی

2,690,504

31

51247

بنوت

285,103

12

51242

حبیبی نسب

697,909

32

51227

شاداب دانه جنوب

1,170,058

13

51239

براتی

464,705

33

51250

عقیلی

936,911

14

51021

حیدری

1,654,734

34

51251

سیدعباس

583,286

15

51236

لبو حسینی

42,767

35

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

630,000

16

51234

زرین کبک آباد

19,813

36

51255

انبار پشتیبانی شوش

1,469,674

17

51230

پیلتن

2,799,951

37

51252

غرب کرخه

1,036,930

18

51241

ممسنی

1,583,574

38

51248

وحدت

376,649

19

51235

پارسایی

1,011,846

39

51257

آبگرمک

12,887

20

51237

دانه طلا

1,603,468

 

 

 

 

جمع 34,273,802

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های  خوزستان، فارس، کرمانشاه، کردستان 

جهت عرضه در بورس کالا در روز سه شنبه 7 دی

 

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 28 از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 29 الی 41 از ساعت 11 صبح

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

 

 

 

98,049

1

51022

نگین غرب

1,755,303

22

51005

صفری

3,973,688

2

51024

کریمی

31,493

23

51243

الیاسی

288,004

3

51020

محمدی فر

2,323,982

24

51244

امیری

1,492,688

4

51023

چراغی

1,453,604

25

51232

حسن آبسالان

34,777

5

51009

مهریک

7,490

26

51245

محمدی

154,551

6

51003

نگین دانه

22,483

27

51253

برادران خوب

1,699,085

7

51011

کامیار ذرت

13,838

28

51254

زرین فسا

2,219,794

8

51015

غرب دانه بیتا

100

29

51226

صفی آباد

16,726

9

51231

خسرو ابسالان

204,988

30

51228

سیلودانه طلایی

588,809

10

51233

شجاع

672,759

31

51246

سبیلی

207,063

11

51238

قائدی

2,690,504

32

51247

بنوت

2,246,700

12

51242

حبیبی نسب

697,909

33

51227

شاداب دانه جنوب

824,448

13

51239

براتی

718,313

34

51250

عقیلی

583,286

14

51021

حیدری

1,654,734

35

51251

سیدعباس

830,000

15

51236

لبو حسینی

42,767

36

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

275,131

16

51234

زرین کبک آباد

6,865

37

51255

انبار پشتیبانی شوش

1,036,930

17

51230

پیلتن

2,999,951

38

51252

غرب کرخه

505,498

18

51241

ممسنی

1,583,574

39

51249

شهید رجایی

316,654

19

51235

پارسایی

2,505,215

40

51248

وحدت

8,323

20

51237

دانه طلا

1,603,468

41

51257

آبگرمک

98,049

21

51240

شفیعی

1,561,074

 

 

 

 

جمع : 39,950,618

 

آمار موجودی انبارهای ذرت در استان های  خوزستان، فارس، کرمانشاه، کردستان

جهت عرضه در بورس کالا در روز دوشنبه 6 دی

 

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 27 از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 29 الی 40 از ساعت 11 صبح

ردیف

گذر

انبار

مقدار

ردیف

گذر

انبار

مقدار

 

 

 

 

22

51243

الیاسی

3,973,688

1

51022

نگین غرب

1,755,303

23

51244

امیری

288,004

2

51024

کریمی

932,465

24

51232

حسن آبسالان

1,351,145

3

51020

محمدی فر

2,923,982

25

51245

محمدی

194,777

4

51023

چراغی

1,953,604

26

51253

برادران خوب

379,917

5

51009

مهریک

7,490

27

51254

زرین فسا

1,999,085

6

51003

نگین دانه

22,483

28

51226

صفی آباد

133,834

7

51015

غرب دانه بیتا

100

29

51228

سیلودانه طلایی

3,230,622

8

51231

خسرو ابسالان

904,988

30

51246

سبیلی

1,724,582

9

51233

شجاع

672,759

31

51247

بنوت

736,366

10

51238

قائدی

2,890,504

32

51227

شاداب دانه جنوب

5,188,898

11

51242

حبیبی نسب

1,417,909

33

51250

عقیلی

843,756

12

51239

براتی

1,178,313

34

51251

سیدعباس

385,158

13

51021

حیدری

1,646,852

35

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

2,680,517

14

51236

لبو حسینی

553,139

36

51255

انبار پشتیبانی شوش

3,193,476

15

51234

زرین کبک آباد

419,813

37

51252

غرب کرخه

1,136,930

16

51230

پیلتن

2,999,951

38

51249

شهید رجایی

714,198

17

51241

ممسنی

1,583,574

39

51248

وحدت

173,008

18

51235

پارسایی

2,505,215

40

51257

آبگرمک

1,387,106

19

51237

دانه طلا

1,798,365

 

 

 

 

20

51240

شفیعی

1,761,074

 

 

 

 

21

51005

صفری

98,049

 

 

 

 

جمع : 57,740,999

 

 

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای در استانهای کرمانشاه،کردستان، خوزستان، فارس، قزوین

جهت عرضه در بورس کالا در روز یکشنبه 5 دی ماه 95

 

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 28 از ساعت 9 صبح

 

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 29 الی 41 از ساعت 11 صبح

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51022

نگین غرب

1,755,303

22

51005

صفری

98,049

2

51024

کریمی

931,236

23

51243

الیاسی

3,777,883

3

51020

محمدی فر

2,653,614

24

51244

امیری

288,004

4

51010

انبار زالو آب

33,613

25

51232

حسن آبسالان

1,256,845

5

51023

چراغی

1,953,604

26

51245

محمدی

169,518

6

51009

مهریک

7,490

27

51253

برادران خوب

365,143

7

51003

نگین دانه

22,483

28

51254

زرین فسا

1,997,105

8

51015

غرب دانه بیتا

100

29

51226

صفی آباد

133,834

9

51231

خسرو ابسالان

850,027

30

51228

سیلودانه طلایی

2,723,406

10

51233

شجاع

672,759

31

51246

سبیلی

976,038

11

51238

قائدی

2,890,504

32

51247

بنوت

296,387

12

51242

حبیبی نسب

1,417,909

33

51227

شاداب دانه جنوب

4,935,637

13

51239

براتی

1,178,313

34

51250

عقیلی

603,044

14

51021

حیدری

1,646,852

35

51251

سیدعباس

348,694

15

51236

لبو حسینی

553,139

36

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

2,180,517

16

51234

زرین کبک آباد

419,813

37

51255

انبار پشتیبانی شوش

2,616,166

17

51230

پیلتن

2,999,951

38

51252

غرب کرخه

1,136,930

18

51241

ممسنی

1,557,980

39

51249

شهید رجایی

714,198

19

51235

پارسایی

2,505,215

40

51248

وحدت

173,008

20

51237

دانه طلا

1,798,365

41

51257

آبگرمک

1,205,005

21

51240

شفیعی

1,761,074

 

 

 

 

جمع:  53,604,755

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای در استان های کرمانشاه، کردستان، خوزستان ، قزوین، فارس

جهت عرضه در بورس کالا در روز شنبه 4 دی 95

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 29 از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 30 الی 42 از ساعت 11 صبح

 

1

51022

نگین غرب

1,755,303

22

51240

شفیعی

1,761,074

2

51024

کریمی

931,236

23

51005

صفری

60,238

3

51020

محمدی فر

2,089,651

24

51243

الیاسی

3,777,883

4

51010

انبار زالو آب

33,613

25

51244

امیری

288,004

5

51023

چراغی

1,948,285

26

51232

حسن آبسالان

1,587,468

6

51009

مهریک

7,490

27

51245

محمدی 

169,518

7

51003

نگین دانه

1,520,402

28

51253

برادران خوب

1,928,692

8

51015

غرب دانه بیتا

109,341

29

51254

زرین فسا

1,999,561

9

51231

خسرو ابسالان

1,492,297

30

51226

صفی آباد

898,694

10

51233

شجاع

1,362,326

31

51228

سیلودانه طلایی

555,868

11

51238

قائدی

2,495,744

32

51246

سبیلی

667,551

12

51242

حبیبی نسب

1,417,909

33

51247

بنوت

261,489

13

51239

براتی

798,947

34

51227

شاداب دانه جنوب

1,842,263

14

51019

نوردانه تیران

1,384,676

35

51250

عقیلی

841,721

15

51021

حیدری

1,646,852

36

51251

سیدعباس

161,737

16

51236

لبو حسینی

1,517,406

37

51256

انبار کشت و صنعت رجایی

2,960,517

17

51234

زرین کبک آباد

3,765

38

51255

انبار پشتیبانی شوش

1,967,539

18

51230

پیلتن

2,999,465

39

51252

غرب کرخه

1,140,747

19

51241

ممسنی

984,419

40

51249

شهید رجایی

461,764

20

51235

پارسایی

3,119,214

41

51248

وحدت

161,964

21

51237

دانه طلا

1,998,754

42

51257

آبگرمک

13,130

جمع: 53,124,517

 

 

گشایش نمادهای جدید انبارهای ذرت دانه ای استان خوزستان

 

دوشنبه 29 آذر 95 -  متعاقب اطلاعیه مورخ 03/07/1395 در خصوص عرضه گواهی سپرده ذرت دانه ای، به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد 3  مورد از انبارهای ذرت دانه ای استان خوزستان  به شرح ذیل فعال  شده است :

 

نام

نماد

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار آبگرمک

گذر 51257

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار کشت و صنعت رجایی

گذر51256

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار پشتیبانی شوش

گذر51255

 

اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای در استانهای قزوین، فارس، کردستان، کرمانشاه و خوزستان

جهت عرضه در بورس کالا در روز یکشنبه 28 آذر

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 34 از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 35 الی 41 از ساعت 11 صبح

 

1

51022

نگین غرب

1,999,472

22

51241

ممسنی

220,503

2

51024

کریمی

1,070,947

23

51235

پارسایی

1,989,948

3

51013

بهرامی

2,820

24

51237

دانه طلا

1,998,775

4

51020

محمدی فر

2,589,651

25

51240

شفیعی

1,444,035

5

51023

چراغی

1,446,734

26

51005

صفری

39,241

6

51009

مهریک

7,490

27

51243

الیاسی

3,134,909

7

51003

نگین دانه

1,940,922

28

51244

امیری

466,311

8

51015

غرب دانه بیتا

160,410

29

51254

زرین فسا

1,960,397

9

51225

بابایی

420,285

30

51253

برادران خوب

658,733

10

51231

خسرو ابسالان

726,464

31

51002

زرین دانه

4,733

11

51233

شجاع

675,303

32

51232

حسن آبسالان

360,391

12

51238

قائدی

1,975,482

33

51229

استهبان

1,771,554

13

51242

حبیبی نسب

3,705,976

34

51245

محمدی

493,622

14

51006

گنجی

56,305

35

51228

سیلودانه طلایی

3,077,034

15

51239

براتی

763,045

36

51250

عقیلی

1,826,373

16

51019

نوردانه تیران

1,384,676

37

51251

سیدعباس

2,413,120

17

51021

حیدری

1,679,611

38

51247

بنوت

2,824,881

18

51008

دانیال بیستون

28,344

39

51246

سبیلی

3,638,534

19

51236

لبو حسینی

1,341,267

40

51226

صفی آباد

845,783

20

51234

زرین کبک آباد

522,552

41

51227

شاداب دانه جنوب

7,773,669

21

51230

پیلتن

1,853,534

 

 

 

 

جمع : 61,293,836

 
 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای در استانهای قزوین، فارس، کردستان، کرمانشاه و خوزستان

جهت عرضه در بورس کالا در روز چهارشنبه 24 آذر

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 1 الی 33 از ساعت 9 صبح

شروع سفارش گیری انبارها از ردیف 34 الی 40 از ساعت 11 صبح

1

51022

نگین غرب

1,999,472

22

51241

ممسنی

220,503

2

51024

کریمی

1,068,427

23

51235

پارسایی

1,989,948

3

51013

بهرامی

2,820

24

51237

دانه طلا

1,999,889

4

51020

محمدی فر

2,589,651

25

51240

شفیعی

1,444,035

5

51023

چراغی

1,433,217

26

51005

صفری

39,241

6

51009

مهریک

7,490

27

51243

الیاسی

3,134,909

7

51003

نگین دانه

1,940,922

28

51244

امیری

476,052

8

51015

غرب دانه بیتا

160,410

29

51229

استهبان

971,852

9

51225

بابایی

1,545,398

30

51006

گنجی

56,305

10

51231

خسرو ابسالان

726,464

31

51245

محمدی

493,622

11

51233

شجاع

675,303

32

51254

زرین فسا

1,299,064

12

51238

قائدی

1,829,055

33

51253

برادران خوب

658,733

13

51242

حبیبی نسب

3,705,976

34

51227

شاداب دانه جنوب

7,773,669

14

51232

حسن آبسالان

301,054

35

51226

صفی آباد

845,783

15

51239

براتی

763,045

36

51246

سبیلی

2,955,448

16

51019

نوردانه تیران

1,487,922

37

51228

سیلودانه طلایی

2,383,390

17

51021

حیدری

1,629,532

38

51250

عقیلی

1,630,963

18

51008

دانیال بیستون

28,344

39

51251

سیدعباس

1,100,834

19

51236

لبو حسینی

1,667,291

40

51247

بنوت

2,570,869

20

51234

زرین کبک آباد

922,552

 

 

 

 

21

51230

پیلتن

1,543,101

 

 

 

 

جمع : 58,072,555

 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی:

استفاده از بورس کالا در تنظیم بازار کشاورزی، الگوی جهانی است

 

چهارشنبه 24 آذر 95- علی اکبر مهرفرد قائم مقام مقام وزیر جهاد کشاورزی در نشست مدیران ارشد و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها گفت: غلات در دنیا فقط در بورس ها معامله می شود و فرهنگ سازی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا امکانپذیر است.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، علی اکبر مهرفرد،  با اشاره به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که به جایگزینی قیمت های تضمینی به خرید تضمینی اختصاص دارد، گفت: در این قانون که امسال در برخی از محصولات مثل جو و ذرت به صورت کشوری اجرا شده است، محصول پس از بررسی و کشف قیمت در بورس کالا، در انبارهای مجهز نگه داری می شود و کشاورزان ظرف ۴۸ ساعت بهای محصول خود را مطابق تابلوهای بورس دریافت و در صورت پایین تر بودن قیمت ها از نرخ خرید تضمینی، دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می کند.

مهرفرد اضافه کرد: در دنیا بیش از ۱۰ سال است که غلات فقط در بورس داد و ستد می شود و برای اجرای کامل این قانون در ایران ضمن ایجاد و توسعه ساختارها باید مزایای آن فرهنگ سازی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا صورت بگیرد.

 قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با تاکید بر این که تولید هر محصول باید «بسته بازار» داشته باشد،تصریح کرد: در این بسته با پایش میزان تولید و مصرف، از تولید محصولاتی که بازار مصرف داخلی و یا صادراتی نداشته باشد،پرهیز و نسبت به تولید محصولاتی که کمبود وجود دارد، اقدام می شود.

وی با اشاره برگزاری نشستی با حضور وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت و معاون اجرایی رئیس جمهوری در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار داشت: براساس تصمیمات این نشست، مسئولیت تامین و تنظیم بازار تا مرحله عمده فروشی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت خرده فروشی و بازار مصرف به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده شده است.

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای جهت عرضه در بورس کالا

برای روز سه شنبه 23 آذر

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51022

نگین غرب

1,998,513

21

51230

پیلتن

1,306,499

2

51024

کریمی

1,063,751

22

51241

ممسنی

137,253

3

51013

بهرامی

2,820

23

51235

پارسایی

1,989,948

4

51020

محمدی فر

2,518,659

24

51237

دانه طلا

1,999,889

5

51023

چراغی

1,433,217

25

51240

شفیعی

1,444,035

6

51009

مهریک

7,490

26

51005

صفری

39,241

7

51003

نگین دانه

1,940,922

27

51243

الیاسی

3,134,909

8

51015

غرب دانه بیتا

160,410

28

51244

امیری

476,052

9

51225

بابایی

1,063,170

29

51246

سبیلی

2,121,709

10

51231

خسرو ابسالان

679,535

30

51247

بنوت

2,328,871

11

51233

شجاع

472,586

31

51227

شاداب دانه جنوب

7,773,669

12

51238

قائدی

1,630,151

32

51232

حسن آبسالان

199,702

13

51242

حبیبی نسب

3,705,976

33

51229

استهبان

971,852

14

51226

صفی آباد

845,783

34

51228

سیلودانه طلایی

1,769,894

15

51239

براتی

763,045

35

51245

محمدی

468,646

16

51019

نوردانه تیران

1,487,922

36

51250

عقیلی

1,541,069

17

51021

حیدری

1,239,198

37

51251

سیدعباس

963,910

18

51008

دانیال بیستون

28,344

38

51253

برادران خوب

266,137

19

51236

لبو حسینی

1,667,291

39

51254

زرین فسا

1,299,064

20

51234

زرین کبک آباد

913,145

 

 

 

 

جمع

53,854,277

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای

برای روز دوشنبه 22 آذر

 

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

ردیف

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

51022

نگین غرب

1,694,955

18

51008

دانیال بیستون

28,344

2

51024

کریمی

1,063,751

19

51236

لبو حسینی

1,817,291

3

51013

بهرامی

2,820

20

51234

زرین کبک آباد

1,100,277

4

51020

محمدی فر

1,717,384

21

51230

پیلتن

969,761

5

51023

چراغی

1,433,217

22

51241

ممسنی

1,999,465

6

51009

مهریک

7,490

23

51235

پارسایی

830,670

7

51003

نگین دانه

1,940,922

24

51237

دانه طلا

1,998,288

8

51015

غرب دانه بیتا

160,410

25

51240

شفیعی

1,594,035

9

51225

بابایی

1,063,170

26

51005

صفری

39,241

10

51231

خسرو ابسالان

497,148

27

51243

الیاسی

3,134,909

11

51233

شجاع

352,319

28

51244

امیری

486,052

12

51238

قائدی

1,642,955

29

51246

سبیلی

1,619,391

13

51242

حبیبی نسب

3,855,976

30

51247

بنوت

1,936,720

14

51226

صفی آباد

1,195,783

31

51227

شاداب دانه جنوب

7,093,200

15

51239

براتی

913,045

32

51232

حسن آبسالان

90,257

16

51019

نوردانه تیران

1,487,922

33

51229

استهبان

971,852

17

51021

حیدری

1,239,198

34

51228

سیلودانه طلایی

1,653,102

جمع

47,631,320

 

 

 

گشایش نمادجدید انبارهای ذرت دانه‌ای استان فارس و خوزستان

 

یکشنبه 21 آذر - متعاقب اطلاعیه مورخ 03/07/1395 در خصوص عرضه گواهی سپرده ذرت دانه ای، به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد 7 مورد از انبارهای ذرت دانه ای استان فارس و خوزستان به شرح ذیل فعال  شده است :

 

استان

نام

نماد

خوزستان

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار وحدت

گذر 51248

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار شهید رجایی

گذر 51249

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار عقیلی

گذر51250

ذرت دانه‌ای تحویل9512 سید عباس

گذر51251

ذرت دانه‌ای تحویل9512 غرب کرخه

گذر 51252

فارس

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انباربرادران خوب

گذر 51253

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار زرین فسا

گذر 51254

 

اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت به تفکیک نماد برای روز  یکشنبه 21 آذر

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51022

نگین غرب

1,694,955

51234

زرین کبک آباد

595,582

51024

کریمی

1,435,169

51230

پیلتن

1,422,097

51013

بهرامی

2,820

51241

ممسنی

1,380,309

51020

محمدی فر

2,017,384

51235

پارسایی

1,130,670

51023

چراغی

909,404

51237

دانه طلا

1,748,918

51009

مهریک

7,490

51240

شفیعی

1,856,873

51003

نگین دانه

1,991,922

51005

صفری

39,241

51015

غرب دانه بیتا

160,410

51243

الیاسی

2,920,261

51225

بابایی

1,063,170

51244

امیری

786,052

51231

خسرو ابسالان

639,529

51246

سبیلی

1,400,677

51233

شجاع

352,319

51247

بنوت

1,398,135

51238

قائدی

1,673,093

51227

شاداب دانه جنوب

6,960,805

51242

حبیبی نسب

3,955,976

51232

حسن آبسالان

129,329

51226

صفی آباد

1,195,783

51229

استهبان

1,271,852

51239

براتی

886,529

51228

سیلودانه طلایی

660,329

51019

نوردانه تیران

1,472,950

51008

دانیال بیستون

28,344

51021

حیدری

1,239,198

51236

لبو حسینی

1,677,738

جمع کل

46,105,313

 

 

 

 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

کشاورزان ذرت خود را در بورس کالا به فروش برسانند/ مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت می‌شود

 

شنبه 20 آذر - عبدالمهدی بخشنده -  معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی- در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، تاکید کرد: در حال حاضر نیز برداشت ذرت آغاز شده است که منابع آن تامین است. اگر کشاورزان ذرت خود را در بورس کالا به فروش برسانند مابه‌التفاوت قیمت توسط دولت پرداخت می‌شود. همچنین وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است در صورتی که شرکت های خصوصی ذرت را در بورس کالا خریداری نکنند و کشاورزان  ذرت خود را به شرکت پشتیبانی امور دام به فروش برسانند، وزارتخانه باید در کمتر از 10 روز مابه‌التفاوت را به ذرت کاران پرداخت کند.

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت به تفکیک نماد برای روز  شنبه 20 آذر

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51022

نگین غرب

1,659,626

51024

کریمی

1,082,981

51013

بهرامی

2,820

51020

محمدی فر

2,017,384

51023

چراغی

901,000

51009

مهریک

7,490

51003

نگین دانه

1,991,922

51015

غرب دانه بیتا

160,410

51225

بابایی

1,363,170

51231

خسرو ابسالان

441,858

51233

شجاع

223,040

51238

قائدی

1,098,492

51242

حبیبی نسب

3,998,272

51226

صفی آباد

1,695,783

51239

براتی

1,186,529

51019

نوردانه تیران

1,472,950

51021

حیدری

420,144

51008

دانیال بیستون

28,344

51236

لبو حسینی

1,352,649

51234

زرین کبک آباد

495,438

51230

پیلتن

560,420

51241

ممسنی

1,680,309

51235

پارسایی

1,130,670

51237

دانه طلا

1,203,554

51240

شفیعی

1,666,826

51002

زرین دانه

9,407

51005

صفری

39,241

51011

کامیار ذرت

13,838

51243

الیاسی

1,692,803

51244

امیری

139,435

51246

سبیلی

253,231

51247

بنوت

215,506

51227

شاداب دانه جنوب

4,022,355

جمع

34,227,897

 

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت به تفکیک نماد برای روز  چهارشنبه 17 آذر

 

ردیف

محصول

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

1

ذرت دانه‌ای

51022

نگین غرب

1,656,486

2

51024

کریمی

881,848

3

51013

بهرامی

2,820

4

51020

محمدی فر

2,017,384

5

51023

چراغی

769,483

6

51009

مهریک

7,490

7

51003

نگین دانه

1,970,339

8

51015

غرب دانه بیتا

151,106

9

51225

بابایی

1,363,170

10

51231

خسرو ابسالان

314,500

11

51233

شجاع

101,148

12

51238

قائدی

851,358

13

51242

حبیبی نسب

3,998,272

14

51226

صفی آباد

1,695,783

15

51239

براتی

1,186,529

16

51019

نوردانه تیران

1,106,061

17

51021

حیدری

420,144

18

51008

دانیال بیستون

28,344

19

51236

لبو حسینی

1,352,649

20

51234

زرین کبک آباد

495,438

21

51230

پیلتن

560,420

22

51241

ممسنی

1,680,309

23

51235

پارسایی

1,049,097

24

51237

دانه طلا

1,203,554

25

51240

شفیعی

1,666,826

 

جمع

26,530,558

 

 

گشایش نمادهای جدید انبارهای ذرت دانه ای استان فارس و خوزستان

 

سه شنبه 16 آذر -  متعاقب اطلاعیه مورخ 03/07/1395 در خصوص عرضه گواهی سپرده ذرت دانه ای، به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد 7 مورد از انبارهای ذرت دانه ای استان فارس و خوزستان به شرح ذیل فعال  شده است :

 

استان

نام

نماد

خوزستان

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار بنوت

گذر 51247

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبارسبیلی

گذر51246

ذرت دانه‌ای تحویل9512 سیلوی شاداب دانه جنوب

گذر51227

ذرت دانه‌ای تحویل9512 سیلوی دانه طلایی

گذر51228

فارس

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار امیری

گذر51244

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار الیاسی

گذر 51243

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار محمدی

گذر 51245

 

اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت به تفکیک نماد برای روز  سه شنبه 16 آذر

 

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51022

نگین غرب

1,567,279

51024

کریمی

83,122

51013

بهرامی

2,820

51020

محمدی فر

1,993,864

51023

چراغی

659,055

51009

مهریک

7,490

51003

نگین دانه

1,970,339

51015

غرب دانه بیتا

151,106

51225

بابایی

1,363,170

51231

خسرو ابسالان

314,500

51233

شجاع

101,148

51238

قائدی

728,728

51242

حبیبی نسب

3,998,272

51226

صفی آباد

1,695,783

51239

براتی

1,186,529

51019

نوردانه تیران

359,832

51021

حیدری

420,144

51008

دانیال بیستون

28,344

51236

لبو حسینی

1,170,672

51234

زرین کبک آباد

495,438

51230

پیلتن

551,793

51241

ممسنی

1,671,907

جمع

20,521,335

 

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز دوشنبه 15 آذر

 

نماد (گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51022

نگین غرب

1,835,661

51024

کریمی

33,137

51013

بهرامی

2,820

51020

محمدی فر

2,474,350

51023

چراغی

904,558

51009

مهریک

7,490

51003

نگین دانه

1,503,942

51015

غرب دانه بیتا

151,106

51225

بابایی

2,378,259

51231

خسرو ابسالان

314,500

51233

شجاع

101,148

51238

قائدی

446,535

51242

حبیبی نسب

2,627,172

51226

صفی آباد

2,303,021

51239

براتی

1,125,474

جمع

16,209,173

 

 

گشایش نمادهای جدید انبارهای ذرت دانه ای استان فارس در تاریخ 14 آذر

 

متعاقب اطلاعیه مورخ 03/07/1395 در خصوص عرضه گواهی سپرده ذرت دانه ای، به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد 14 مورد از انبارهای ذرت دانه ای استان فارس  به شرح ذیل فعال  شده است :

 

نام

نماد

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار استهبان

گذر 51229

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبارپیلتن

گذر51230

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار خسرو آبسالان

گذر51231

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار حسن آبسالان

گذر51232

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار شجاع

گذر51233

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار زرین کبک آباد

گذر 51234

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار پارسایی

گذر 51235

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار لبو حسینی

گذر 51236

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار دانه طلا

گذر 51237

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار قائدی

گذر 51238

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار براتی

گذر 51239

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار شفیعی

گذر 51240

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار ممسنی

گذر 51241

ذرت دانه‌ای تحویل9512 انبار حبیبی نسب

گذر51242

 

 

اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز یکشنبه 14 آذر

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51022

نگین غرب

1,375,369

51024

کریمی

33,137

51013

بهرامی

2,820

51020

محمدی فر

2,521,912

51023

چراغی

518,079

51009

مهریک

7,490

51003

نگین دانه

1,503,942

51015

غرب دانه بیتا

151,106

51225

بابایی

2,378,259

51002

زرین دانه

70,480

جمع

8,562,594

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز شنبه 13 آذر

 

نماد (گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51022

نگین غرب

192,406

51024

کریمی

33,137

51013

بهرامی

2,820

51020

محمدی فر

1,290,687

51023

چراغی

225,594

51009

مهریک

7,490

51003

نگین دانه

697,428

51015

غرب دانه بیتا

54,951

51225

بابایی

587925

جمع

3,092,438

 

 

نمایندگان مجلس مطرح کردند؛

قیمت تضمینی بهترین راهکار دولت برای حمایت از کشاورزان

 

سه شنبه 9 آذر - اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و عرضه آن در بورس کالا بسیاری از کشاورزان و کارشناسان را به وجد آورده است. به گفته کارشناسان، این اقدام دولت نه‌تنها منجر به حمایت بخش کشاورزی شده، بلکه دست دلالان را نیز کوتاه می‌کند.

  به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از ایانا، قیمت تضمینی در بورس کالا به‌ویژه درباره محصولات کشاورزی، ابتکاری است که کارشناسان به اتفاق معتقدند با اجرای این سیاست، کشاورزانی که سال‌ها با اجرای خرید تضمینی پول خود را با تأخیر می‌گرفتند، امروز با اجرای آن مطالبات خود را به سرعت دریافت کرده‌اند. به‌طور مثال، سیاست قیمت تضمینی جو در سال گذشته به‌صورت آزمایشی در استان کرمانشاه اجرایی شد و امسال نیز برای نخستین‌بار محصول جو کشاورزان کل کشور در بورس کالا به‌صورت قیمت تضمینی عرضه شد که اتفاقاً نشان داد اجرای سیاست قیمت تضمینی نقش بسزایی در روند رشد معاملاتی محصولات کشاورزی در بورس دارد. به جرأت می‌توان گفت این اقدام دولت، حمایتی است در راستای تسریع فروش محصولات کشاورزی و کاهش ضرر و زیان کشاورزان.

زیرا کشاورزان وجه معاملات انجام‌شده در بورس کالا را به سرعت دریافت کرده و با مشکلات کمتری روبه‌رو می‌شوند. به عبارتی با اجرای این طرح، کشاورزان پول معامله‌ای که در بورس کالا انجام شد را به سرعت دریافت کرده و این موضوع موجب رضایت خاطر آنها می‌شود.

قیمت تضمینی، حاشیه امنی برای کشاورزان

نظر افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا گفت: این اقدام دولت حاشیه امنی برای کشاورزان ایجاد می‌کند به شکلی که آنها در برداشت محصولات خود به این امنیت فکری رسیدند که هیچ‌گونه نگرانی برای فروش و حتی نگهداری محصولات خود نداشته باشند. وی بیان کرد: بهتر است به مرور، این اقدام استراتژیک در مورد همه محصولات کشاورزی اجرایی شود؛ لذا با این اقدام نه‌تنها بخش کشاورزی بورس روند مناسبی را تجربه خواهد کرد، بلکه حمایت‌های همه‌جانبه از کشاورز به عمل می‌آید. به گفته افضلی، در حال حاضر بهترین راهکار برای حمایت از کشاورزان، اجرای سیاست قیمت تضمینی است. طبق این گزارش، به‌نظر می‌رسد بورس بهترین محل برای معامله کالاهایی همچون گندم، جو و سایر محصولات کشاورزی است.

از مزیت‌های قیمت تضمینی بورس، پرداخت پول در کمترین زمان به کشاورزان است که این اتفاق در خرید تضمینی کمتر و در قیمت تضمینی بیشتر به چشم می‌خورد. همچنین سیاست قیمت تضمینی به‌دلیل مزیت‌هایش می‌تواند در تمامی محصولات کشاورزی اجرایی شود، به‌طوری‌که بورس با کشاورز قرارداد بسته و محموله‌های انبار را پیش‌فروش می‌کند و از این طریق ارتباط کشاورز با بورس افزایش می‌یابد و تولیدات کشاورزان نظام‌مند شده و روش مورد استفاده سایر کشورها به اجرا درمی‌آید

کوتاهی دست دلالان

در ادامه این گزارش، ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قیمت تضمینی از بهترین راهکارهای دولت برای حمایت از کشاورزان است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه به اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: قیمت تضمینی که یکی از فاکتورهای اصلی حمایت از کشاورزان است، نه‌تنها در بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی تأثیرگذار بوده، بلکه منجر به کوتاهی دست دلالانی می‌شود که پیش از به ثمر رسیدن محصول، با نازل‌ترین قیمت آن را از کشاورزان می‌خرند. به گفته موسوی‌لارگانی، اگر قرار است صادراتی در انواع محصولات کشاورزی داشته باشیم، دولت باید با سیاست قیمت‌های تضمینی، از صادرات حمایت کند. وی در ادامه نوع نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی مدنظرقرار داد، افزود: نرخ‌گذاری‌ها بدون آگاهی از هزینه‌های محصول  نباید باشد، به‌طور مثال مشاهده می شود که در بازار، برای قیمت‌گذاری پیاز بدون اطلاع از هزینه تمام‌شده محصول مورد نظر، نرخی تعیین می‌کنند که به صرفه نیست و این موضوع منجر به مشکلاتی برای کشاورزان می‌شود. وی با اشاره به اینکه کشاورزی می‌تواند مشکلات رکود در اقتصاد کشور را رفع کند، ادامه داد: حتی اگر سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شود، اما در بخش کشاورزی به امنیت دست یابیم، راحت‌تر می‌توانیم موانع را پشت سر بگذاریم.

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز سه شنبه 9 آذر

 

نماد( گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51022

نگین غرب

430,275

51014

بهاردانه

178,180

51024

کریمی

891,387

51006

گنجی

389,515

51010

زالواب

189,943

51013

بهرامی

29,993

51011

کامیار ذرت

35,209

51020

محمدی فر

5,924

51023

چراغی

487,164

جمع

2,637,590

 

 

درخواست کشاورزان روی میز استاندار کرمانشاه و کردستان؛

طرح قیمت تضمینی در بورس کالا برای همه محصولات کشاورزی اجرایی شود

 

سه شنبه 2 آذر 95 - جمعی از کشاورزان ذرت کار استان کرمانشاه و همچنین هفت نهاد در استان کردستان با ارسال نامه ای به استاندار کرمانشاه و کردستان، از اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت دانه ای و جو دامی از طریق بورس کالا اعلام رضایت کردند و از مسوولان خواستار اجرای این طرح برای سایر محصولات کشاورزی از سال آینده شدند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، طرح قیمت تضمینی که از ابتدای سال ۹۴ و با مصوبه هیات وزیران به صورت پایلوت روی دو محصول  جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان اجرایی شد، شاید در آن زمان خیلی مورد توجه مسوولان حوزه کشاورزی کشور قرار نگرفت و کسی گمان نمی کرد این طرح بتواند موجبات تحول بخش بازرگانی کشاورزی و رضایت کشاورزان را تا این حد بدست آورد. موفقیت آن طرح پایلوت در سال ۹۴ باعث شد تا دولت این بار به طور رسمی ذرت و جوی کل کشور را از روند خرید تضمینی چند ده ساله خارج کرده و مکانیسم بازار یعنی استفاده از ظرفیت بورس کالا را جایگزین آن کند. امروز معاملات جو دامی کل کشور در بورس کالا و براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا به اتمام رسیده و همه جوکاران کشور علاوه بر اینکه تنها دو روز کاری پس از فروش محصولشان در بورس به ۷۰ درصد پول خود رسیدند، از هفته ها پیش نیز مابه التفاوت قیمت بورس با قیمت تضمینی را از دولت دریافت کرده اند که این روند سریع پول به کشاورزان در تاریخ بیش از ۳۵ ساله خرید تضمینی بی سابقه بوده است. در طرف دیگر معاملات قیمت تضمینی ذرت دانه ای نیز از اواخر مهر ماه در بورس کالا آغاز شده و روند معاملات این محصول نیز به شیوه ای مطلوب و با پرداخت سریع وجه معاملات به کشاورزان در جریان است.

با این تفاسیر جمعی از کشاورزان ذرت کار استان کرمانشاه در نامه ای به استاندار این استان از خدمات سازمان جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام این استان و بورس کالای ایران به دلیل واریز وجه در کوتاه ترین زمان ممکن به حساب هایشان تشکر کرده اند. همچنین این کشاورزان خواستار شدند که این طرح قانونی در سال آینده و برای سایر محصولات کشاورزی نیز اجرایی شود.

در همین راستا تعاونی روستایی شهرستان کامیاران، گروه غرب دانه بیتا (کارخانه ذرت خشک کنی بیتا)، جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران، شورای اسلامی روستای بلان، شورای اسلامی روستای قره ویس، شورای اسلامی روستای سرچشمه و شورای اسلامی روستای گرگان در نامه ای به استاندار کردستان از اجرای طرح سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت و جو دامی که منجر به پرداخت پول کشاورزان در دو روز کاری شده است، اعلام رضایت کرداند. این نهادها درخواست کرده اند که این طرح در سال های آتی نیز برای کل محصولات کشاورزان استان کردستان ادامه پیدا کند.

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز سه شنبه 2 آذر

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51008

دانیال بیستون

32,458

51023

چراغی

257,291

51022

نگین غرب

662,399

51001

خورشیدی

67,596

51002

زرین دانه

25,647

51014

بهاردانه

174,701

51024

کریمی

865,481

51015

غرب دانه بیتا

99,992

51006

گنجی

389,515

51016

قره دانه غرب

126,168

51021

حیدری

519,279

51010

زالواب

189,943

51013

بهرامی

27,173

جمع

3,437,643

 

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز دوشنبه اول آذر

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51008

دانیال بیستون

26,559

51023

چراغی

834,465

51022

نگین غرب

303,859

51001

خورشیدی

67,596

51002

زرین دانه

25,647

51014

بهاردانه

174,701

51024

کریمی

970,032

51015

غرب دانه بیتا

259,929

51006

گنجی

389,515

جمع

3,052,303

 

 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اجرای طرح قیمت تضمینی:

پرداخت فوری پول جوکاران در ۳۶سال اخیر بی سابقه بود

 

 سه شنبه 25 آبان 95 - با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، برای نخستین بار است که جو کاران طی ۳۶ سال اخیر پول قیمت تضمینی محصولات خود را فورا دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درمورد اجرای طرح قیمت تضمینی جو کل کشور در بورس کالا گفت: یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن جو کشاورزان براساس طرح قیمت تضمینی جمع‌آوری و در بورس کالا عرضه شد که ۷۰ درصد آن بلافاصله از طریق بورس به کشاورزان پرداخت و ۳۰ درصد مابقی را هم دولت پرداخت کرد.

به گفته علیرضا ولی، برای نخستین بار است که جو کاران طی ۳۶ سال اخیر پول قیمت تضمینی محصولات خود را فورا دریافت کردند. او همچنین درمورد وضعیت خرید تضمینی ذرت هم گفت: از آنجایی که برداشت ذرت آغاز شده ۵۸ هزار تن از این محصول را جمع‌آوری کرده‌ایم که ۴۵ هزار تن آن در بورس کالا عرضه و فروخته شده است که همزمان پول مابه‌التفاوت آن را هم پرداخت کردیم.

بنابراین گزارش، اکنون قیمت خرید تضمینی هر کیلو ذرت توسط دولت ۱۰۳۶ تومان است و این محصول در بازار بورس کالا کیلویی ۸۶۰ تومان به فروش می‌رسد که مابه‌التفاوت آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت می‌شود.

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روزسه شنبه 25 آبان

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51013

بهرامی

66,351

51015

غرب دانه بیتا

3,631

جمع

69,982

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز دوشنبه 24 آبان

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51,001

خورشیدی

77,112

51002

زرین دانه

68,537

51011

کامیار ذرت

9,066

51006

گنجی

1,228,454

51015

غرب دانه بیتا

437,229

51014

بهاردانه

439,875

51008

دانیال بیستون

13,447

جمع

2,273,720

 

 

 

 

آمار موجودی انبارهای ذرت دانه ای به تفکیک نماد برای روز سه شنبه 18 آبان

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51001

خورشیدی

72,867

51002

زرین دانه

454,191

51013

بهرامی

288,717

51007

دانه بذر اهورا

36,308

51011

کامیار ذرت

1,192,167

51016

قره دانه غرب

1,347,958

51019

نوردانه تیران

1,851,971

51010

زالواب

434,582

51006

گنجی

1,228,454

51012

کلانتری بهرامی

607,846

51017

یوان

809,323

51009

مهریک

11,840

51014

بهاردانه

106,461

51005

صفری

18,620

51008

دانیال بیستون

9,000

جمع

8,470,305

 

 

 

 

آمار موجودی 15 انبار ذرت استان کرمانشاه در بورس کالا در روز دوشنبه 17 آبان

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51001

خورشیدی

81,620

51004

سیروان

69,289

51002

زرین دانه

252,896

51013

بهرامی

488,717

51007

دانه بذر اهورا

1,427,791

51011

کامیار ذرت

1,382,750

51016

قره دانه غرب

1,997,958

51019

نوردانه تیران

4,405,962

51010

زالواب

834,582

51006

گنجی

1,228,454

51012

کلانتری بهرامی

1,007,846

51017

یوان

1,209,323

51009

مهریک

11,840

51014

بهاردانه

216,461

51005

صفری

18,620

جمع

14,634,109

 

 

مدیر تنظیم بازار و نهاده های کشاورزی استان کردستان خبر داد؛

واریز مابه التفاوت عرضه جو به حساب کشاورزان کردستانی

 

یکشنبه 16 آبان 95 - مدیر تنظیم بازار و نهاده‌های کشاورزی استان کردستان گفت: مابه التفاوت قیمت کشف شده جو در بورس کالا و قیمت تضمینی اعلامی دولت به حساب کشاورزان جوکار کردستان واریز شد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، شهریار حنیفی با اشاره به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصول جو در استان کردستان از طریق عرضه در بورس کالای ایران گفت: با توجه به پرداخت قیمت فروش محصول به کشاورزان از طریق بورس کالای ایران که برابر با ۷ هزار و ۳۰۰ ریال برای هر کیلوگرم جو بود، هفته گذشته نیز مابه التفاوت قیمت تضمینی با نرخ کشف شده در بورس از سوی دولت به حساب کشاورزان جوکار واریز شد.

مدیر تنظیم بازار و نهاده‌های کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: مابه التفاوت تعیین شده توسط شورای اقتصاد با توجه به قیمت تضمینی ۱۰ هزار و ۲۸ ریال برای هر کیلوگرم، ۲ هزار و ۷۲۸ ریال برآورد شد که توسط دولت به حساب کشاورزان جوکار واریز شد.

مدیر تنظیم بازار و نهاده‌های کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: ۲۶ هزار و ۷۷۵ هکتار از زمین‌های زراعی کردستان به کشت جو اختصاص دارد.  

 

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

سیاست قیمت تضمینی، بازی برد-برد برای کشاورزان و دولت

 

یکشنبه 16 آبان 95 - اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا، یک بازی برد-برد برای کشاورزان و دولت است زیرا علاوه بر اینکه فرایند کشف قیمت، فروش محصول و نیز دریافت درآمد برای کشاورزان به راحتی میسر می شود، کاهش بار مالی دولت و همچنین افزایش ارتقای کیفیت محصولات کشاورزان را به همراه دارد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»،  امیرمسعود پرور، مدیر واحد بورس کالا کارگزاری فولاد مبنا به اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: از مشکلات حاکم در طرح خرید تضمینی عدم اعلام قیمت مناسب در زمان مقتضی بر اساس جو بازار بود که این امر منجر به عدم توان تصمیم گیری صحیح از سوی کشاورزان در مورد الگوی کشت و نیز انتخاب نوع محصول خواهد شد. وی افزود:  اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا، یک بازی برد-برد برای کشاورزان و دولت است زیرا علاوه بر اینکه فرایند کشف قیمت، فروش محصول و نیز دریافت درآمد برای کشاورزان به راحتی میسر می شود، کاهش بار مالی دولت و همچنین افزایش ارتقای کیفیت محصولات کشاورزان را به همراه دارد.

پرور با بیان اینکه کشف قیمت در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا در فضایی کاملاً شفاف رخ می دهد، گفت: در ساز و کار سیاست قیمت تضمینی وجه معاملات ظرف چند روز و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی از سوی دولت به کشاورز پرداخت می شود که این امر به دلیل کاهش زمان پرداخت وجه کشاورزان از فروش محصولاتشان باعث رضایت خاطر آنها شده است. مدیر واحد بورس کالا کارگزاری فولاد مبنا به قوانین موجود در راستای اخذ مجوز عرضه محصول در بورس کالا اشاره کرد و گفت: محصول در ابتدا می بایست از شرایط کیفی استاندارد و متناسب برخوردار باشد تا در تابلو معاملاتی بورس کالا قرار گیرد و از آنجا که تضامین مربوط به انجام طرح قیمت تضمینی از انبار های پذیرفته شده در بورس اخذ می شود لذا انبار ها موظف به اطمینان کیفیت محصولات ارائه شده از سوی کشاورزان هستند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در این خصوص می توان گفت که با توجه به مزایای طرح قیمت تضمینی در آینده نزدیک شاهد افزایش کیفیت محصولات کشاورزی در سطح کشور و منطقه خواهیم بود.

کاهش بار مالی دولت

پرور به کاهش بار مالی دولت به عنوان دیگر مزایای موجود در طرح قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت: با عرضه محصولات کشاورزی در چرخه معاملات بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی، دولت به جای پرداخت کل هزینه های خرید تضمینی، مابه التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی را به کشاورزان پرداخت می کند که این موضوع در شرایط فعلی یک امتیاز ویژه برای دولت به شمار می رود. مدیر واحد بورس کالا کارگزاری فولاد مبنا در ادامه اذعان کرد: با توجه به تجربه موفق بورس کالا در پرداخت وجوهات ناشی از معاملات به تولیدکنندگان، این امر نیز در حوزه کشاورزان هم رعایت شده و در کوتاهترین زمان پس از تسویه معاملات از سوی خریدار، مبالغ به حساب آنها واریز می شود.

 

 

آمار موجودی 12 انبار ذرت استان کرمانشاه در بورس کالا در روز یکشنبه 16 آبان

 

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

51001

خورشیدی

68,209

51004

سیروان

69,289

51002

زرین دانه

265,978

51013

بهرامی

330,206

51007

دانه بذر اهورا

1,427,791

51011

کامیار ذرت

1,330,214

51016

قره دانه غرب

1,997,958

51019

نوردانه تیران

4,174,082

51010

زالواب

834,582

51006

گنجی

1,015,939

51012

کلانتری بهرامی

1,007,846

51017

یوان

1,209,323

جمع

13,731,417

 

 

آمار موجودی 5 انبار ذرت استان کرمانشاه و کردستان در بورس کالا در 15 آبان

 

استان

نماد (گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

کرمانشاه

51001

خورشیدی

51,452

کرمانشاه

51004

سیروان

27,947

کردستان

51015

غرب دانه بیتا

87,300

کرمانشاه

51002

زرین دانه

11,680

کرمانشاه

51005

صفری

11,701

 

جمع

190,080

 

 

آمار موجودی 10 انبار ذرت و جو در استانهای، قزوین، کرمانشاه و کردستان در بورس کالا در 9 آبان

 

استان

نماد/محصول

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

کرمانشاه

گذر- ذرت دانه ای

51001

خورشیدی

6,428

کرمانشاه

51003

نگین

220,772

کرمانشاه

51004

سیروان

212,545

کرمانشاه

51002

زرین دانه

130,147

کردستان

51015

غرب دانه بیتا

361,273

کرمانشاه

51013

بهرامی

330,939

کرمانشاه

51010

زالواب

115,810

کرمانشاه

 

51005

صفری

324,517

کرمانشاه

 

51018

اصلاح بذر بیستون

886,748

جمع

2,589,179

 

 

 

 

 

قزوین

گجو- جو

50915

پرهام

7,720

جمع

7,720

 

 

 

گشایش نماد جدید انبار ذرت دانه ای استان کرمانشاه در 8 آبان

 

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد انبار ذرت دانه ای استان کرمانشاه  به شرح ذیل فعال  شده است :

 

نام

نماد

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار اصلاح بذر بیستون

گذر51018

 
اطلاعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

 

 

عرضه ذرت 6 انبار کرمانشاه در بورس کالا  در روز شنبه  8 آبان

 

استان

نماد(گذر)

انبار

مقدار (کیلوگرم)

کرمانشاه

51001

خورشیدی

173,386

کرمانشاه

51002

زرین دانه

120,242

کرمانشاه

51009

مهریک

111,787

کردستان

51015

غرب دانه بیتا

107,965

کرمانشاه

51010

زالواب

894,898

کرمانشاه

51005

صفری

6,658

کرمانشاه

51008

دانیال بیستون

12,748

جمع کل

1,427,684

 

 

عرضه ذرت 6 انبار کرمانشاه در بورس کالا  در روز چهارشنبه 5 آبان

 

استان

گذر

انبار

مقدار (کیلوگرم)

کرمانشاه

51004

سیروان

74,138

کرمانشاه

51002

زرین دانه

89,277

کرمانشاه

51013

بهرامی

219,406

کرمانشاه

51010

زالواب

391,743

کرمانشاه

51005

صفری

123,961

کرمانشاه

51008

دانیال بیستون

273,913

جمع کل

1,172,438

 

 

عرضه ذرت 6 انبار کرمانشاه در بورس کالا  در روز سه شنبه 4 آبان

 

استان

گذر

انبار

حجم( کیلوگرم)

کرمانشاه

51003

نگین

77,311

کرمانشاه

51004

سیروان

216,691

کرمانشاه

51002

زرین دانه

78,812

کرمانشاه

51013

بهرامی

152,480

کرمانشاه

51005

صفری

31,490

کرمانشاه

51008

دانیال بیستون

286,837

  جمع

843,621

 

 

گشایش نماد جدید انبار ذرت دانه ای استان کرمانشاه در 28 مهر ماه

 

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد انبار ذرت دانه ای استان کرمانشاه به شرح ذیل فعال شده است :

 

نام

نماد

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار دانه بذر اهورا

گذر51007

اطلاعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

عرضه ذرت 7 انبار کرمانشاه و کردستان در بورس کالا  در روز چهارشنبه 28 مهر

 

استان

نماد انبار

مقدار (کیلوگرم)

کرمانشاه

گذر 51001خورشیدی

148,077

کرمانشاه

گذر 51004سیروان

82,541

کرمانشاه

گذر 51002زرین دانه

64,801

کرمانشاه

گذر51009 مهریک

637,086

کردستان

گذر 51015غرب دانه بیتا

1,452

کرمانشاه

گذر51013 بهرامی

132,847

کرمانشاه

گذر 51008دانیال بیستون

55,057

جمع

1,121,861

 

 

 

عرضه ذرت 7 انبار کرمانشاه و کردستان در بورس کالا  در روز سه شنبه 27 مهر

 

استان

نماد انبار

مقدار (کیلوگرم)

کرمانشاه

گذر51001- انبار خورشیدی

274,638

کرمانشاه

گذر 51003- نگین دانه

5,308

کرمانشاه

گذر 51004- سیروان غرب

37,803

کرمانشاه

گذر 51002- زرین دانه

61,181

کردستان

گذر 51015-غرب دانه بیتا

574,654

کرمانشاه

گذر 51002- زرین دانه

689،40

کرمانشاه

گذر 51009-انبار مهر یک

169,995

جمع

1,164,268

 

 

 

 

 

عرضه ذرت 6 انبار کرمانشاه و کردستان در بورس کالا  در روز دوشنبه 26 مهر

 

استان

نماد انبار

مقدار (کیلوگرم)

کرمانشاه

گذر51001- انبار خورشیدی

274,638

کرمانشاه

گذر 51003- نگین دانه

5,308

کرمانشاه

گذر 51004- سیروان غرب

37,803

کرمانشاه

گذر 51002- زرین دانه

61,181

کردستان

گذر 51015-غرب دانه بیتا

574,654

کرمانشاه

گذر 51002- زرین دانه

689،40

کرمانشاه

گذر 51009-انبار مهر یک

169,995

 

جمع کل

1,164,268

 

 

 

آغاز عرضه ذرت استان کردستان در بورس کالا در قالب گواهی سپرده کالایی

 

از روز دوشنبه 26 مهر ماه، عرضه و تحویل ذرت کشاورزان ذرت کار استان کردستان به انبارهای پذیرش شده بورس کالا در این استان جهت معامله در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا آغاز می شود.

 بر اساس این گزارش پس از پذیرش و عرضه ذرت استان کرمانشاه، استان کردستان از روز آینده شاهد عرضه و معامله ذرت کشاورزان خود در بورس کالای ایران خواهد بود و معاملات ذرت ماده 33 سال 95 این استان از انبار غرب دانه بیتا واقع در شهرستان کامیاران آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است فرآیندهای اجرایی عرضه و معامله ذرت در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در بخش طرح قیمت تضمینی در صفحه اصلی سایت بورس کالا به آدرس http://www.ime.co.ir/Tazmini.html  l قرار داده شده است. همچنین اطلاعات انبارهای پذیرش شده در بورس کالا در استان های مشمول طرح قیمت تضمینی در بخش انبارها به آدرس http://www.ime.co.ir/Stock-maize.html و پراکندگی جغرافیایی انبارهای پذیرش شده در کشور در کل محصولات و دوره ها در آدرس http://www.ime.co.ir/geographical-distribution.html در دسترس عموم قرار دارد.

 

 

 

گشایش نمادهای جدید انبارهای ذرت دانه ای استان کرمانشاه در تاریخ 25 مهر ماه

 

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد 3 مورد از انبارهای ذرت دانه ای استان کرمانشاه  به شرح ذیل فعال  شده است :

 

نام

نماد

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار دانیال بیستون

گذر51008

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار بهرامی

گذر51013

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار بهاردانه

گذر51014

اطلاعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

گشایش نماد جدید انبار ذرت دانه ای استان کرمانشاه در روز 25 مهر

 

 به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد انبار ذرت دانه ای استان کرمانشاه  به شرح ذیل فعال  شده است :

 

نام

نماد

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار صفری

گذر51005

 اطلاعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

عرضه ذرت 4 انبار کرمانشاه در بورس کالا  در روز یکشنبه 25 مهر

 

روز یکشنبه 25 مهرماه، ذرت 4 انبار در استان کرمانشاه در بورس کالای ایران عرضه می شود. بر این اساس،  309 تن ذرت دانه ای تحويل انبار خورشیدی با نماد (ذرت9510-01) ، 388 تن ذرت دانه ای تحویل انبار نگین دانه دایار با نماد (ذرت9510-03 ) ، 212 تن ذرت دانه ای تحویل انبار سیروان دانه غرب با نماد (ذرت9510-04) و 100 تن ذرت دانه ای تحویل انبار زرین دانه با نماد (ذرت9510-02)در بورس کالای ایران عرضه می شود. خریداران می توانند از ساعت 9.30 صبح الی 11 نسبت به خرید اقدام نمایند.

 

عرضه ذرت 3 انبار کرمانشاه در بورس کالا  در روز شنبه 17 مهر

 

روز شنبه 17 مهرماه،  38 تن ذرت دانه ای تحويل انبار خورشیدی با نماد (ذرت9510-01) ، 225 تن ذرت دانه ای تحویل انبار نگین دانه دایار با نماد (ذرت9510-03 ) و 24 تن ذرت دانه ای تحویل انبار سیروان دانه غرب با نماد (ذرت9510-04) در بورس کالای ایران عرضه می شود. خریداران می توانند از ساعت 9.30 صبح الی 11 نسبت به خرید اقدام نمایند.

 

آمار معاملات ذرت در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته 10 الی 15 مهر 95

نماد

نام

تاریخ معامله

قیمت معاملاتی(ریال)

مقدار معامله شده

(کیلوگرم)

ارزش معاملاتی (ریال)

گذر51001

ذرت دانه اي تحويل 9510انبارخورشيدي

13950711

8,513

508,303

4,327,183,439

گذر51001

ذرت دانه اي تحويل 9510انبارخورشيدي

13950713

8,538

135,594

1,157,701,572

گذر51004

ذرت دانه اي تحويل 9510انبارسيروان دانه غرب

13950714

8,706

161,951

1,409,945,406

گذر51003

ذرت دانه اي تحويل 9510انبارنگين دانه دايار

13950714

8,808

706,647

6,224,146,776

گذر51001

ذرت دانه اي تحويل 9510انبارخورشيدي

13950714

8,919

117,472

1,047,732,768

 

گشایش نمادهای جدید انبارهای ذرت دانه ای استان کرمانشاه در 11 مهر

 

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند نماد 3 مورد از انبارهای ذرت دانه ای استان کرمانشاه  به شرح ذیل فعال  شده است :

 

نام

نماد

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار زرین دانه

گذر51002

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار نگین دانه دایار

گذر51003

ذرت دانه‌ای تحویل9510 انبار سیروان دانه غرب

گذر51004

اطلاعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com  برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارها در سایت بورس کالای ایران در بخش انبارها قابل مشاهده است.

 

 

خبر های جدید  |  همه خبرها

بورس کالای ایران میزبان دادوستد 33 هزار تن وکیوم باتوم

در نخستین روز هفته صورت گرفت؛

بورس کالای ایران میزبان دادوستد 33 هزار تن وکیوم باتوم

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران روز شنبه 4 اسفند ماه میزبان دادوستد 33 هزار تن وکیوم باتوم بود.

رشد حجم و ارزش معاملات در بورس کالای ایران

طی هفته گذشته رقم خورد؛

رشد حجم و ارزش معاملات در بورس کالای ایران

در هفته منتهی به 2 اسفند ماه، 560 هزار و 298 تن انواع کالا به ارزش بیش از 27 هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب رشد 135 و 113 درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد.

عرضه 33 هزار تن وکیوم باتوم در نخستین روز هفته

عرضه 33 هزار تن وکیوم باتوم در نخستین روز هفته

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران روز شنبه 4 اسفند ماه میزبان عرضه 33 هزار تن وکیوم باتوم است.

ثبت پرسش

ایمیل :

موضوع :

متن :

نام :

یکشنبه 5 اسفند 1397 09:12 ق.ظ

دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS