بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

گزارشات هفتگی

شهریورماه 1402
منتهی به 24 شهریور
منتهی به 16 شهریور
منتهی به 9 شهریور
منتهی به 2 شهریور

 

 

مردادماه 1402
منتهی به 27 مرداد
منتهی به 19 مرداد
منتهی به 12 مرداد
منتهی به 6 مرداد

 

 

تیرماه 1402
منتهی به 28 تیر
منتهی به 22 تیر
منتهی به 16 تیر
منتهی به 9 تیر

 

 

خرداد ماه 1402
منتهی به 1 تیر
منتهی به 25 خرداد
منتهی به 12 خرداد
منتهی به 5 خرداد

 

 

اردیبهشت 1402
منتهی به 27 اردیبهشت
منتهی به 21 اردیبهشت
منتهی به 15 اردیبهشت
منتهی به 7 اردیبهشت

 

 

فروردین 1402
منتهی به 31 فروردین
منتهی به 25 فروردین
منتهی به 18 فروردین

 

 

اسفندماه 1401
منتهی به 26 اسفند
منتهی به 18 اسفند
منتهی به 11 اسفند
منتهی به 5 اسفند

 

 

بهمن ماه 1401
منتهی به 27 بهمن
منتهی به 20 بهمن
منتهی به 13 بهمن
منتهی به 7 بهمن

 

 

دی ماه 1401
منتهی به 30 دی
منتهی به 23 دی
منتهی به 15 دی 
منتهی به7 دی

 

 

آذر ماه 1401
منتهی به1 دی
منتهی به 25 آذر
منتهی به 17 آذر
منتهی به 11 آذر

 

 

آبان ماه 1401
منتهی به 3 آذر
منتهی به 27 آبان
منتهی به 19 آبان
منتهی به 12 آبان
منتهی به 7 آبان

 

 

مهرماه 1401
منتهی به 29 مهر
منتهی به 21 مهر
منتهی به 15 مهر
منتهی به 7 مهر

 

 

شهریورماه 1401
منتهی به 30 شهریور
منتهی به 24 شهریور
منتهی به 18 شهریور
منتهی به 9 شهریور

 

 

مردادماه 1401
منتهی به 27 مرداد
منتهی به 20 مرداد
منتهی به 14 مرداد
منتهی به 6 مرداد

 

 

تیرماه 1401
منتهی به 31 تیر
منتهی به 24 تیر
منتهی به 16تیر
منتهی به 8 تیر

 

 

خردادماه 1401
منتهی به 2 تیر
منتهی به 26 خرداد
منتهی به 20 خرداد
منتهی به 12 خرداد
منتهی به 6 خرداد ماه

 

 

اردیبهشت ماه 1401
منتهی به 30 اردیبهشت
منتهی به22 اردیبهشت
منتهی به 15 اردیبهشت
منتهی به 9 اردیبهشت ماه

 

 

فروردین ماه 1401
منتهی به 1 اردیبهشت
منتهی به 26 فروردین ماه
منتهی به 19 فروردین ماه

 

 

اسفندماه 1400
منتهی به 27 اسفندماه
منتهی به 19 اسفند ماه
منتهی به 12 اسفند ماه
منتهی به 5 اسفندماه

 

 

بهمن ماه 1400
منتهی به 29 بهمن ماه
منتهی به 21 بهمن ماه
منتهی به 15 بهمن ماه
منتهی به 8 بهمن ماه

 

 

دی ماه 1400
منتهی به 30 بهمن ماه
منتهی به 25 دی ماه
منتهی به 17 دی ماه
منتهی به 10 دی ماه

 

 

آذر ماه 1400
منتهی به 1 دی ماه
منتهی به 26 آذرماه
منتهی به 18 آذر ماه
منتهی به 11 آذر ماه
منتهی به 5 آذر ماه

 

 

آبان ماه 1400
منتهی به 28 آبان
منتهی به 20 آبان
منتهی به 14 آبان
منتهی به 7 آبان

 

 

مهرماه 1400
منتهی به 30 مهر
منتهی به 22 مهر
منتهی به 15 مهر
منتهی به 9 مهر

 

 

شهریور 1400
هفته منتهی به اول مهر
هفته منتهی به 26 شهریور
هفته منتهی به 19 شهریور
هفته منتهی به 12 شهریور
هفته منتهی به 5 شهریور

 

 

مرداد 1400
هفته منتهی به 30 مرداد
هفته منتهی به 21مرداد
هفته منتهی به 15 مرداد
هفته منتهی به 7مرداد

 

 

تیر 1400
هفته منتهی به 31 تیر
هفته منتهی به 25 تیر
هفته منتهی به 18 تیر
هفته منتهی به 11 تیر
هفته منتهی به 4   تیر

 

 

خرداد 1400
هفته منتهی به28 خرداد
هفته منتهی  به 20 خرداد
هفته منتهی به 14 خرداد
 هفته منتهی به 7 خرداد

 

 

اردیبهشت 1400
هفته منتهی به 31 اردیبهشت
هفته منتهی به 24 اردیبهشت
 هفته منتهی به 16 اردیبهشت
هفته منتهی به 9 اردیبهشت

 

 

فروردین 1400
منتهی به 2 اردیبهشت
هفته منتهی به 27 فروردین
هفته منتهی به 20 فروردین

 

 

اسفند99
هفته منتهی به 29 اسفندماه
هفته منتهی به 22 اسفندماه
هفته منتهی به 15 اسفندماه
هفته منتهی به 8 اسفندماه

 

 

بهمن99
هفته منتهی به 30 بهمن
هفته منتهی به 24 بهمن
هفته منتهی به 17 بهمن
هفته منتهی به 9 بهمن
هفته منتهی به 3 بهمن

 

 

دی99
هفته منتهی به 26 دی
هفته منتهی به 18 دی 
هفته منتهی به 11 دی
هفته منتهی به 5 دی

 

 

 

آذر 99
هفته منتهی به 27 آذر
هفته منتهی به 21 آذر
هفته منتهی به 13 آذر
هفته منتهی به 7 آذر

 

 

 

آبان 99
هفته منتهی به 30 آبان
هفته منتهی به 23 آبان
هفته منتهی به 14 آبان
هفته منتهی به 8 آبان

 

 

 

مهر 99
هفته منتهی به اول آبان
هفته منتهی به 24 مهر
هفته منتهی به 18 مهر
هفته منتهی به 10 مهر

 

 

 


شهریور 99

هفته منتهی به 2 مهر
هفته منتهی به 27 شهریور 
هفته منتهی به 14 شهریور
هفته منتهی به 7 شهریور

 

 

مرداد 99
هفته منتهی به 31 مرداد
هفته منتهی به 24 مرداد
هفته منتهی به 17 مرداد
هفته منتهی به 10 مرداد
هفته منتهی به 3 مرداد

 

 

 

تیر 99
هفته منتهی به 27 تیر
هفته منتهی به 20 تیر
هفته منتهی به 14 تیر
هفته منتهی به 6 تیر

 

 

 

خرداد 99
هفته منتهی به 31 خرداد
هفته منتهی به 23 خرداد
هفته منتهی به 16 خرداد
هفته منتهی به 10 خرداد

 

 

اردیبهشت99
هفته منتهی به 31 اردیبهشت
هفته منتهی به 26 اردیبهشت
هفته منتهی به 18 اردیبهشت
هفته منتهی به 12 اردیبهشت
هفته منتهی به 5 اردیبهشت

 

 

فروردین99
هفته منتهی به 29 فروردین
هفته منتهی به 23 فروردین
هفته منتهی به 15 فروردین

 

 

اسفند 98
هفته منتهی به 29 اسفند
هفته منتهی به 22 اسفند
هفته منتهی به 10 اسفند

 

 

بهمن98
هفته منتهی به 2 اسفند
هفته منتهی به 24 بهمن
هفته منتهی به 17 بهمن
هفته منتهی به 10 بهمن
هفته منتهی به 4 بهمن

 

دی98
هفته منتهی به 27 دی
هفته منتهی به 20 دی
هفته منتهی به 12 دی
هفته منتهی به 5 دی

 

 

آذر 98
هفته منتهی به 28 آذر
هفته منتهی به 22 آذر
هفته منتهی به 16آذر
 هفته منتهی به 8آذر

 

آبان 98
هفته منتهی به 1 آذر
هفته منتهی به 24 آبان
هفته منتهی به 17 آبان
هفته منتهی به 10 آبان

 

مهر 98
هفته منتهی به 2 آبان
هفته منتهی به 26 مهر
هفته منتهی به 19 مهر
هفته منتهی به 12 مهر
    هفته منتهی به 5 مهر

 

شهریور 98

هفته منتهی به 29 شهریور
هفته منتهی به 22 شهریور
هفته منتهی به 15 شهریور
هفته منتهی به 7 شهریور

 

 

مرداد 98

هفته منتهی به 31 مرداد
هفته منتهی به 25 مرداد
هفته منتهی به 18 مرداد
هفته منتهی به 10 مرداد
هفته منتهی به 4 مرداد

 

 

 

تیر 98

هفته منتهی به 28 تیر
هفته منتهی به 21 تیر
هفته منتهی به 14 تیر
هفته منتهی به 6 تیر

 

 
 
 

 

خرداد 98
هفته منتهی به 31 خرداد
هفته منتهی به 24 خرداد
هفته منتهی به 17 خرداد
هفته منتهی به 10 خرداد

 

 
 
 
 

 

اردیبهشت 98

هفته منتهی به 2 خرداد
هفته منتهی به 27 اردیبهشت
هفته منتهی به 20 اردیبهشت
هفته منتهی به 13 اردیبهشت
هفته منتهی به 7 اردیبهشت

 

 
 
 

فروردین 98

هفته منتهی به 29 فروردین
هفته منتهی به 22 فروردین
هفته منتهی به12 فروردین

 

 
 

 

اسفند97

هفته منتهی به 25 اسفند
هفته منتهی به 17 اسفند
هفته منتهی به 10 اسفند

 

 

 

بهمن 97

هفته منتهی به 1 اسفند
هفته منتهی به 25 بهمن
هفته منتهی به 18 بهمن
هفته منتهی به 11 بهمن
هفته منتهی به 5 بهمن

 

 

 

دی97

هفته منتهی به 26 دی
هفته منتهی به 21 دی
هفته منتهی به 14 دی
هفته منتهی به 7 دی

 

 

 

 

آذر 97

هفته منتهی به30 آذرماه
هفته منتهی به 22 آذرماه
هفته منتهی به 16 آذرماه
هفته منتهی به 9 آذرماه

 

 

 

 

آبان97

هفته منتهی به 30 آبان
هفته منتهی به 25 آبان
هفته منتهی به 18 آبان
هفته منتهی به 11 آبان
هفته منتهی به 4 آبان

 

 

 

 

مهر 97

هفته منتهی به 27 مهر
هفته منتهی به 20 مهر
هفته منتهی به 13 مهر
هفته منتهی به 6 مهر

 

 

 

 

 

شهریور97

هفته منتهی به 30 شهریور
هفته منتهی به 23 شهریور
هفته منتهی به 16 شهریور
هفته منتهی به 9 شهریور

 

 

 

مرداد 97

هفته منتهی به 1 شهریور
هفته منتهی به 25 مردادماه
هفته منتهی به 20 مردادماه
هفته منتهی به 12 مرداد ماه
هفته منتهی به 5 مردادماه

 

 

تیر 97

هفته منتهی به 29 تیرماه
هفته منتهی به 22 تیرماه
هفته منتهی به 15 تیرماه
هفته منتهی به 8 تیرماه

 

 

خرداد 97

هفته منتهی به 31 خرداد ماه
هفته منتهی به 25 خردادماه
هفته منتهی به 18 خرداد ماه
هفته منتهی به 11 خرداد ماه
هفته منتهی به 5 خردادماه

 

 

اردیبهشت97

هفته منتهی به 28 اردیبهشت ماه
هفته منتهی به 21 اردیبهشت ماه
هفته منتهی به 14 اردیبهشت ماه
هفته منتهی به 7 اردیبهشت ماه

 

 

فروردین97
هفتگی منتهی به 31 فروردین ماه

هفتگی منتهی به ٢٤ فروردين ماه

هفتگی منتهی به 17 فروردین ماه

 

 

اسفند 96

هفتگی منتهی به 29 اسفندماه
هفتگی منتهی به 25 اسفندماه
هفتگی منتهی به 18 اسفندماه
هفتگی منتهی به 11 اسفندماه
هفتگی منتهی به 4 اسفندماه

 

 

بهمن 96

هفتگی منتهی به 26 بهمن ماه
هفته منتهی به 20 بهمن ماه
هفته منتهی به 13 بهمن ماه
هفته منتهی به 6 بهمن ماه

 

 

دی 96

هفته منتهی به 29 دی ماه
هفته منتهی به 22 دی ماه
هفته منتهی به 15 دی ماه
هفته منتهی به 8 دی ماه

 

 

آذر 96

هفته منتهی به 30 آذرماه
هفته منتهی به 24 آذرماه
هفته منتهی به 17 آذر ماه
هفته منتهی به 10 آذر ماه
هفته منتهی به 3 آذر ماه

 

 

آبان 96

هفته منتهی به 26 آبان ماه
هفته منتهی به 19 آبان ماه
هفته منتهی به 12 آبان ماه
هفته منتهی به 5 آبان ماه

 

 

مهر 96

هفته منتهی به 27 مهر ماه
هفته منتهی به 21 مهر ماه
هفته منتهی به 14 مهر ماه
هفته منتهی به 7 مهر ماه

 

 

شهریور 96

هفته منتهی به 31 شهریورماه
هفته منتهی به24شهریورماه
هفته منتهی به 17شهریورماه
هفته منتهی به 10 شهریورماه

 

 

مرداد 96

هفته منتهی به 3 شهریورماه
هفته منتهی به 27 مرداد ماه
هفته منتهی به 6 مردادماه

 

 

تیر 96

هفته منتهی به 29 تیرماه
هفته منتهی به23 تیرماه
هفته منتهی به16 تیرماه
هفته منتهی به 9 تیرماه

 

 

خرداد 96

هفته منتهی به 31 خردادماه
هفته منتهی به 26 خردادماه
هفته منتهی به 19 خردادماه
هفته منتهی به 11 خردادماه
هفته منتهی به 4 خردادماه

 

 

اردیبهشت 96

هفته منتهی به 30 اردیبهشت
هفته منتهی به 23 اردیبهشت
هفته منتهی به 16 اردیبهشت
هفته منتهی به 9 اردیبهشت
هفته منتهی به 2 اردیبهشت

 

 

 

فروردین 96

هفته منتهی به 25 فروردین
هفته منتهی به 18 فروردین

 

 

 

اسفند ماه 95

هفته منتهی به 26 اسفند
هفته منتهی به 19 اسفند
هفته منتهی به 13 اسفند
هفته منتهی به 6 اسفند

 

 

بهمن ماه 95

هفته منتهی به 29 بهمن
هفته منتهی به 21 بهمن
هفته منتهی به 15 بهمن
هفته منتهی به 8 بهمن
هفته منتهی به 1 بهمن

 

 

دی ماه 95

هفته منتهی به 24 دی
هفته منتهی به 17 دی
هفته منتهی به 10 دی
هفته منتهی به 3 دی

 

 

آذر ماه 95

هفته منتهی به 26 آذر 
هفته منتهی به 19 آذر
هفته منتهی به 12 آذر
هفته منتهی به 5 آذر

 

 

آبان ماه 95

هفته منتهی به 27 آبان
هفته منتهی به 20 آبان
هفته منتهی به 13 آبان
هفته منتهی به 6 آبان

 

 

مهر ماه 95

هفته منتهی به 29 مهر
هفته منتهی به 22 مهر
هفته منتهی به 15 مهر
هفته منتهی به 8 مهر
هفته منتهی به 1 مهر

 

 

شهریور ماه 95

هفته منتهی به 25 شهریور
هفته منتهی به 18 شهریور 
هفته منتهی به 11 شهریور
هفته منتهی به 4 شهریور

 

 

مرداد ماه 95

هفته منتهی به 28 مرداد
هفته منتهی به 21 مرداد
هفته منتهی به 14 مرداد
هفته منتهی به 7 مرداد

 

 

تیر ماه 95

هفته منتهی به 31 تیر
هفته منتهی به 24 تیر
هفته منتهی به 17 تیر
هفته منتهی به 10 تیر
هفته منتهی به 3 تیر

 

 

خرداد ماه 95

هفته منتهی به 27 خرداد
هفته منتهی به 20 خرداد
هفته منتهی به 13 خرداد
هفته منتهی به 6 خرداد

 

 

اردیبهشت ماه 95

هفته منتهی به 30 اردیبهشت
هفته منتهی به 23 اردیبهشت
هفته منتهی به 16 اردیبهشت
هفته منتهی به 9 اردیبهشت
هفته منتهی به 2 اردیبهشت

 

 

فروردین ماه 95

هفته منتهی به 26 فروردین
هفته منتهی به 19 فروردین
هفته منتهی به 12 فروردین

 

 

اسفند ماه 94

هفته منتهی به 20 اسفند
هفته منتهی به 13 اسفند
هفته منتهی به 6 اسفند

 

 

بهمن ماه 94

هفته منتهی به 29 بهمن
هفته منتهی به 22 بهمن
هفته منتهی به 15 بهمن
هفته منتهی به 8 بهمن
هفته منتهی به 1 بهمن
 
 

دی ماه 94

هفته منتهی به 24 دی
هفته منتهی به 17 دی
هفته منتهی به 10 دی
هفته منتهی به 3 دی

 

 

آذر ماه 94

هفته منتهی به 26 آذر
هفته منتهی به 19 آذر
هفته منتهی به 12 آذر

هفته منتهی به 5 آذر

 
 

آبان ماه 94

هفته منتهی به 29 آبان
هفته منتهی به 22 آبان

هفته منتهی به 15 آبان

 
 

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.