بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/05/08 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 سه شنبه 8 تیر 1400 3466/0000 3/84
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 500 500 500 یکشنبه 20 تیر 1400 4548/0000 6/86
عایق رطوبتی BPP - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 100 100 100 دوشنبه 16 فروردین 1400 -50327/0000 -37/89
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 4,000 4,000 4,000 دوشنبه 4 مرداد 1400 -34/0000 -0/05
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 580 580 580 دوشنبه 4 مرداد 1400 -32/0000 -0/05
قیر -RC70 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 100 100 100 دوشنبه 23 تیر 1399 23907/0000 69/6
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 450 450 450 شنبه 8 خرداد 1400 5693/0000 9/4
قیر AC30 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 4 مرداد 1400
روغن پایه SN500
سلف 200 200 100 20,649,800 206,498 دوشنبه 28 تیر 1400 0/0000 0
روغن پایه SN150
نقدی 506 644 506 97,784,730 193,250 دوشنبه 28 تیر 1400 628/0000 0/33
روغن پایه SN500
نقدی 2,024 1,978 1,909 391,345,000 205,000 دوشنبه 28 تیر 1400 0/0000 0
روغن پایه SN500
نقدی 115 46 23 4,749,454 206,498 دوشنبه 28 تیر 1400 0/0000 0
روغن پایه SN150
نقدی 364 286 286 48,620,000 170,000 دوشنبه 28 تیر 1400 1850/0000 1/1
روغن پایه SN600
نقدی 234 234 234 48,320,532 206,498 چهارشنبه 19 خرداد 1400 6985/0000 3/5
سلاپس واکس
نقدی 3,000 2,000 2,000 157,678,000 78,839 دوشنبه 21 تیر 1400 486/0000 0/62
قیر PG6416
نسیه 500 500 500 35,550,000 71,100 دوشنبه 28 تیر 1400 -2441/0000 -3/32
قیر MC250
نسیه 200 75 75 7,125,000 95,000 دوشنبه 28 تیر 1400 0/0000 0
قیر 6070
نسیه 1,000 77 77 5,474,700 71,100 شنبه 12 تیر 1400 3732/0000 5/54
قیر PG6422
نسیه 1,000 579 579 41,166,900 71,100 سه شنبه 5 مرداد 1400 0/0000 0
قیر PG7010
نسیه 700 655 655 48,797,500 74,500 یکشنبه 13 تیر 1400 1680/0000 2/31
اوره گرانوله - OFF درجه1
نقدی 140 10 10 671,810 67,181 شنبه 26 تیر 1400
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1
سلف 300 300 300 36,475,200 121,584 شنبه 22 خرداد 1400 -10555/0000 -7/99
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1
سلف 80 470 80 22,311,920 278,899 شنبه 19 تیر 1400 14265/0000 5/39
پلی اتیلن سنگین LMP
نقدی 60 140 60 11,412,120 190,202 شنبه 26 تیر 1400 -42611/0000 -18/3
پلی استایرن انبساطی 100
نقدی 25 20 20 6,542,560 327,128 یکشنبه 27 تیر 1400 -7235/0000 -2/16
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE
نقدی 15 50 15 3,667,215 244,481 یکشنبه 27 تیر 1400 9926/0000 4/23
پلی پروپیلن پودر درجه 2
نقدی 14 98 14 3,177,986 226,999 شنبه 22 خرداد 1400 9109/0000 4/18
پلی پروپیلن کلوخه
نقدی 14 84 14 2,826,446 201,889 شنبه 19 تیر 1400 -467/0000 -0/23
پلی اتیلن سنگین LMP
نقدی 30 110 30 6,606,600 220,220 شنبه 26 تیر 1400 -20020/0000 -8/33
پلی اتیلن سنگین PEWAX
نقدی 60 360 60 8,759,340 145,989 شنبه 26 تیر 1400 29543/0000 25/37
پلی اتیلن سنگین PEWAX
نقدی 40 240 40 5,327,560 133,189 شنبه 26 تیر 1400 16743/0000 14/38
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE
نقدی 100 165 100 22,304,525 223,045 یکشنبه 6 تیر 1400 20813/0000 10/29
اوره گرانوله - OFF درجه 1
نقدی 100 20 20 1,327,140 66,357 شنبه 29 شهریور 1399
تیرآهن 14 تا 18
سلف 9,384 12,811 8,809 1,308,013,174 148,486 چهارشنبه 23 تیر 1400 1519/0000 1/03
مس مفتول
نسیه 680 30 30 63,600,810 2,120,027 دوشنبه 28 تیر 1400 -1848/0000 -0/09
سبد میلگرد مخلوط
سلف 7,000 7,025 1,450 219,873,650 151,637 چهارشنبه 23 تیر 1400 4371/0000 2/97
ورق قلع اندود
سلف 500 200 200 58,879,400 294,397 سه شنبه 15 تیر 1400 0/0000 0
ورق گالوانیزه G
سلف 850 100 100 24,800,000 248,000 سه شنبه 22 تیر 1400
تیرآهن 14
نقدی 330 1,056 308 45,733,688 148,486 چهارشنبه 23 تیر 1400 230/0000 0/16
تیرآهن 16 و 18
سلف 6,187 10,994 2,093 310,781,198 148,486 چهارشنبه 23 تیر 1400 -3733/0000 -2/45
سبد میلگرد مخلوط
سلف 7,000 8,050 1,850 280,528,450 151,637 چهارشنبه 23 تیر 1400 61/0000 0/04
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 شنبه 26 تیر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,500 2,500 2,500 چهارشنبه 16 تیر 1400 4507/0000 7/3
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 450 450 450 چهارشنبه 11 فروردین 1400 -2779/0000 -4/02
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 700 400 400 دوشنبه 4 مرداد 1400
اسلاک واکس سنگین 40 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 208 416 208 دوشنبه 4 مرداد 1400
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,500 1,500 1,500 شنبه 12 تیر 1400 4690/0000 6/7
اسلاک واکس سبک 10 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 182 390 182 دوشنبه 4 مرداد 1400 -270/0000 -0/18
قیر AC30 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 4 مرداد 1400
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,518 7,392 1,518 235,220,260 154,954 چهارشنبه 23 تیر 1400 1440/0000 0/94
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,100 7,524 1,100 170,564,900 155,059 چهارشنبه 2 تیر 1400
مس کاتد 2
نقدی 1,000 1,760 1,000 2,105,951,200 2,105,951 سه شنبه 8 تیر 1400 166540/0000 8/59
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 506 1,936 506 80,420,098 158,933
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 1,100 9,328 1,100 172,617,192 156,925 چهارشنبه 16 تیر 1400 13688/0000 9/56
سبد میلگرد مخلوط
سلف 1,100 2,530 1,100 173,481,440 157,710 چهارشنبه 23 تیر 1400 4107/0000 2/67
تیرآهن 14و16
نقدی 2,000 8,225 2,000 310,858,000 155,429 چهارشنبه 2 تیر 1400
روغن پایه 180N - صادراتی
نقدی ($) 250 600 250 47,764,967/25 191,059,869 سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 99/0000 14/27
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 9,384 14,881 9,384 1,411,972,875 150,466 چهارشنبه 16 تیر 1400 4331/0000 2/96
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 20,020 38,786 20,020 3,115,451,174 155,617 چهارشنبه 23 تیر 1400 1338/0000 0/87
ورق گالوانیزه G
سلف 2,000 5,750 2,000 519,358,550 259,679 سه شنبه 15 تیر 1400 6679/0000 2/64
تیرآهن 14
سلف 1,012 1,357 1,012 150,827,468 149,039 چهارشنبه 16 تیر 1400 5010/0000 3/48
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک
سلف 240 180 180 105,504,660 586,137 شنبه 26 تیر 1400 24521/0000 4/37
نخ پلی استر 250D48FC
سلف 14 56 14 4,064,060 290,290 دوشنبه 28 تیر 1400 15880/0000 5/79
نخ پلی استر 160D48FC
سلف 42 42 42 11,974,746 285,113 دوشنبه 28 تیر 1400 0/0000 0
متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600
سلف 40 20 20 10,550,480 527,524 شنبه 26 تیر 1400 22069/0000 4/37
نخ پلی استر 48F280DTA
نقدی 240 176 144 47,108,160 327,140 دوشنبه 4 مرداد 1400 24/0000 0/01
سود کاستیک
نقدی 13,000 13,750 13,000 390,454,000 30,035 شنبه 26 تیر 1400 -93/0000 -0/31
اوره پریل
نقدی 700 20 20 1,723,880 86,194 شنبه 26 تیر 1400 512/0000 0/6
اوره گرانول
نقدی 2,200 2,375 2,200 184,747,500 83,976 شنبه 26 تیر 1400 829/0000 1
آمونیاک (مایع)
نقدی 50 50 50 3,720,050 74,401 شنبه 26 تیر 1400
پلی استایرن مقاوم 4512
نقدی 150 10 10 3,552,180 355,218 یکشنبه 20 تیر 1400 5553/0000 1/59
تری اتانول آمین
نقدی 176 176 176 34,884,784 198,209 شنبه 26 تیر 1400
پلی استایرن معمولی 1115
نقدی 44 66 22 6,717,018 305,319 یکشنبه 26 بهمن 1399 72310/0000 31/03
آرگون
نقدی 20 40 20 934,730 46,737 شنبه 26 تیر 1400 3328/0000 7/67
پلی استایرن مقاوم 6045
نقدی 660 429 429 154,742,016 360,704 یکشنبه 27 تیر 1400
کود مایع ازته
نقدی 100 20 20 360,620 18,031 شنبه 26 تیر 1400 -7/0000 -0/04
اسید نیتریک
نقدی 600 500 500 10,000,000 20,000 شنبه 26 تیر 1400 0/0000 0
پلی بوتادین رابر 1220
نقدی 504 302/400 302/400 110,022,796/8 363,832 شنبه 26 تیر 1400 10251/0000 2/9
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G
نقدی 300 40 40 12,433,600 310,840 شنبه 26 تیر 1400 -2410/0000 -0/77
منو اتانول آمین
نقدی 112 32 32 6,231,136 194,723 شنبه 26 تیر 1400 1526/0000 0/79
نخ پلی استر 48F280DTB
نقدی 100 40 40 12,432,000 310,800 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
نخ پلی استر 48F180DTA
نقدی 48 64 48 16,795,616 349,909 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 15330/0000 4/58
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B)
سلف 108 72 72 47,133,072 654,626 شنبه 26 تیر 1400 31020/0000 4/97
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10)
سلف 108 36 36 23,951,268 665,313 شنبه 26 تیر 1400 30862/0000 4/86
نخ پلی استر 250D48FA
سلف 220 440 220 75,433,952 342,882 دوشنبه 28 تیر 1400 2234/0000 0/66
نخ پلی استر 250D48FB
سلف 18 108 18 6,032,808 335,156 دوشنبه 28 تیر 1400 23930/0000 7/69
نخ پلی استر 160D48FB
سلف 36 54 36 11,565,630 321,268 دوشنبه 28 تیر 1400 -3865/0000 -1/19
پلی بوتادین رابر 1220
نقدی 705/600 362/880 362/880 132,027,356/16 363,832 شنبه 26 تیر 1400
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات گرید صندلی خودرو
سلف 108 72 72 47,902,536 665,313 یکشنبه 20 تیر 1400 72508/0000 12/23
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
نقدی 400 815 400 144,452,370 361,131 یکشنبه 27 تیر 1400 -7368/0000 -2
پلی استایرن انبساطی R310
نقدی 100 180 100 33,302,860 333,029 یکشنبه 27 تیر 1400 -6723/0000 -1/98
آلیاژ پلی کربنات LED
سلف 60 5 5 4,574,000 914,800 شنبه 26 تیر 1400 -3401/0000 -0/37
پلی استایرن معمولی MP08
نقدی 150 30 30 9,159,570 305,319 یکشنبه 13 تیر 1400 31219/0000 11/39
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
نقدی 198 198 198 63,987,264 323,168 یکشنبه 27 تیر 1400 1944/0000 0/61
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
نقدی 198 242 198 63,987,264 323,168 یکشنبه 27 تیر 1400 -41641/0000 -11/41
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 1,000 2,640 1,000 255,936,200 255,936 سه شنبه 22 تیر 1400 11712/0000 4/8
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 800 140 120 33,660,120 280,501 دوشنبه 28 تیر 1400 0/0000 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 300 40 40 11,220,040 280,501 دوشنبه 28 تیر 1400 0/0000 0
پلی استایرن معمولی 1551
نقدی 708/750 180 146/250 44,652,903/75 305,319 یکشنبه 27 تیر 1400 7494/0000 2/52
پلی کربنات 0407UR
سلف 100 18/750 18/750 16,663,331/25 888,711 شنبه 26 تیر 1400 11120/0000 1/27
پلی کربنات 1012UR
سلف 120 145 120 106,781,870 889,849 شنبه 26 تیر 1400 12258/0000 1/4
پلی کربنات W1
سلف 60 20 20 18,284,000 914,200 شنبه 26 تیر 1400
پلی استایرن انبساطی نسوز F300
نقدی 300 235 235 75,944,480 323,168 یکشنبه 27 تیر 1400 -15508/0000 -4/58
پلی استایرن معمولی 32N
نقدی 154 66 22 6,770,764 307,762 یکشنبه 27 تیر 1400 7506/0000 2/5
اپوکسی رزین مایع E06 SPL
سلف 101/200 66 66 70,717,680 1,071,480 شنبه 26 تیر 1400 6446/0000 0/61
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC
سلف 83/600 48/400 48/400 47,770,412/8 986,992 شنبه 26 تیر 1400 5938/0000 0/61
پلی وینیل کلراید S57
نقدی 200 360 200 64,975,600 324,878 شنبه 26 تیر 1400 -3122/0000 -0/95
پلی استایرن معمولی 1540
نقدی 1,001 1,188 825 251,888,175 305,319 یکشنبه 27 تیر 1400 7494/0000 2/52
پلی استایرن معمولی 1460
نقدی 55 154 55 16,591,674 301,667 یکشنبه 27 تیر 1400 -6332/0000 -2/06
پلی استایرن معمولی 1160
نقدی 55 143 55 16,578,045 301,419 یکشنبه 27 تیر 1400 4868/0000 1/64
پلی استایرن مقاوم 7240
نقدی 803 1,210 803 294,971,864 367,337 یکشنبه 27 تیر 1400 817/0000 0/22
اوره پریل
نقدی 300 70 20 1,723,880 86,194 شنبه 26 تیر 1400 512/0000 0/6
آمونیاک (مایع)
نقدی 500 120 120 8,928,120 74,401 شنبه 26 تیر 1400 809/0000 1/1
سولفات سدیم
سلف 3,000 2,650 2,650 66,250,000 25,000 یکشنبه 27 تیر 1400 0/0000 0
اوره پریل
نقدی 1,000 50 0 0 شنبه 26 تیر 1400
سیمان مرکب
نقدی 3,000 1,320 1,320 6,058,800 4,590 شنبه 26 تیر 1400 -1110/0000 -19/47
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 9,370 8,000 42,699,150 5,337 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
سلف 7,500 330 230 1,102,620 4,794 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
نقدی 500 40 40 283,200 7,080 شنبه 26 تیر 1400 -700/0000 -9
سیمان تیپ 325-1
نقدی 20,000 19,430 19,330 90,947,650 4,705 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
سلف 7,500 500 500 1,725,000 3,450 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 425-1
نقدی 3,000 950 950 4,465,000 4,700 یکشنبه 27 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 7,600 12,910 7,600 51,925,190 6,832 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 760 760 3,643,440 4,794 شنبه 19 تیر 1400 -642/0000 -11/81
سیمان سفید
نقدی 300 200 200 1,586,000 7,930 شنبه 12 تیر 1400 -1920/0000 -19/49
سیمان تیپ2
سلف 6,000 8,300 6,000 39,036,280 6,506
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 3,370 3,000 11,256,410 3,752 شنبه 26 تیر 1400
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 6,000 510 510 1,759,500 3,450 شنبه 26 تیر 1400 -1132/0000 -24/71
سیمان مرکب
نقدی 2,750 1,300 1,300 6,232,200 4,794
سیمان سفید
نقدی 1,400 1,140 1,140 9,040,200 7,930 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 325-1
نقدی 3,000 1,450 1,450 6,822,250 4,705
سیمان تیپ 525-1
نقدی 2,400 1,740 1,740 8,546,880 4,912 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 5
نقدی 14,000 9,680 9,680 47,219,040 4,878 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 910 860 3,680,800 4,280 یکشنبه 27 تیر 1400
سیمان تیپ 425-1
نقدی 4,500 3,860 3,420 11,970,000 3,500 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
نقدی 800 330 330 3,049,860 9,242 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
سلف 7,000 550 550 2,636,700 4,794 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
نقدی 400 130 130 1,133,600 8,720 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 7,000 3,220 3,220 15,436,680 4,794 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 15,000 10,800 10,600 50,816,400 4,794 شنبه 26 تیر 1400 -1934/0000 -28/75
سیمان تیپ 425-1
سلف 6,500 2,300 2,300 8,047,700 3,499 شنبه 26 تیر 1400
سیمان مرکب
نقدی 5,000 600 200 958,800 4,794 شنبه 12 تیر 1400 -901/0000 -15/82
سیمان تیپ2
نقدی 15,000 11,070 10,870 37,501,500 3,450 شنبه 26 تیر 1400 -2048/0000 -37/25
سیمان تیپ2
سلف 3,000 550 400 1,380,000 3,450 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 5
سلف 15,000 1,980 530 2,585,340 4,878 شنبه 26 تیر 1400
سیمان پوزولانی
نقدی 3,000 330 330 1,582,020 4,794
سیمان سفید
نقدی 700 1,570 700 7,686,300 10,980 شنبه 12 تیر 1400 1130/0000 11/47
سیمان سفید
نقدی 1,000 2,240 1,000 11,772,430 11,772 شنبه 12 تیر 1400 1922/0000 19/51
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 1,050 1,000 3,080,000 3,080 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 360 360 1,725,840 4,794
سیمان سفید
نقدی 400 70 70 583,590 8,337 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 100 100 345,000 3,450
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 1,000 50 50 172,500 3,450 دوشنبه 2 آبان 1390
سیمان تیپ2
سلف 3,500 1,180 1,180 4,071,000 3,450 شنبه 26 تیر 1400 -246/0000 -6/66
سیمان مرکب
نقدی 4,000 980 980 4,698,120 4,794 شنبه 19 تیر 1400 -189/0000 -3/79
سیمان سفید
نقدی 800 440 440 3,836,360 8,719 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 20,340 10,000 80,213,080 8,021 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 12,590 5,000 35,015,370 7,003 شنبه 19 تیر 1400 952/0000 15/73
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 2,810 1,000 6,103,950 6,104 شنبه 19 تیر 1400 109/0000 1/82
سیمان تیپ 425-1
نقدی 6,500 11,280 6,500 41,472,470 6,380 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 5
نقدی 5,000 10,420 5,000 29,381,140 5,876 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 6,730 3,000 21,537,990 7,179 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 4,880 2,000 14,793,500 7,397 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 23,810 8,000 69,621,290 8,703 شنبه 19 تیر 1400 1310/0000 17/72
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 8,940 5,000 30,417,520 6,084 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 13,760 5,000 28,390,500 5,678 شنبه 19 تیر 1400 344/0000 6/45
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 9,520 8,000 49,389,500 6,174 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 4,180 1,000 8,382,100 8,382 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 7,000 5,000 23,359,030 4,672 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 15,510 10,000 61,128,900 6,113 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,500 150 150 517,500 3,450 شنبه 26 تیر 1400 -1331/0000 -27/84
سیمان تیپ2
سلف 5,000 4,690 4,590 22,004,460 4,794 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 600 600 1,848,000 3,080 شنبه 12 تیر 1400
سیمان پرتلند آهکی
نقدی 2,000 2,500 2,000 11,877,950 5,939 شنبه 26 تیر 1400
سیمان 525-1
نقدی 2,400 2,060 2,060 7,350,080 3,568 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 420 370 1,583,600 4,280 شنبه 12 تیر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 7,610 5,000 29,471,200 5,894 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 2,400 2,400 11,505,600 4,794 شنبه 26 تیر 1400 -342/0000 -6/66
سیمان تیپ 425-1
نقدی 10,000 3,900 3,900 13,650,000 3,500 یکشنبه 27 تیر 1400
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 1,000 2,470 1,000 6,823,870 6,824 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 16,000 15,100 15,100 52,095,000 3,450 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 5
نقدی 1,000 200 200 706,800 3,534
سیمان تیپ 5
نقدی 8,000 9,030 8,000 31,169,150 3,896 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 20,000 30,550 20,000 113,160,800 5,658 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 5
نقدی 8,000 8,970 8,000 41,406,700 5,176 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 3,100 2,950 14,142,300 4,794 شنبه 26 تیر 1400 -6/0000 -0/13
سیمان تیپ2
نقدی 12,000 10,690 10,090 48,331,100 4,790 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 325-1
نقدی 10,000 9,880 9,830 46,201,000 4,700 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
نقدی 400 60 60 395,160 6,586 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 15,000 7,410 7,410 25,564,500 3,450 شنبه 26 تیر 1400 -172/0000 -4/75
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 6,150 6,150 29,483,100 4,794 شنبه 26 تیر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
سلف 2,500 360 360 1,540,800 4,280 شنبه 26 تیر 1400 -1070/0000 -20
سیمان تیپ 5
نقدی 6,000 4,620 4,620 16,327,080 3,534 شنبه 26 تیر 1400 -1587/0000 -30/99
سیمان تیپ2
سلف 4,500 2,140 2,120 10,163,280 4,794 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
نقدی 1,000 100 100 588,000 5,880 شنبه 26 تیر 1400 -500/0000 -7/84
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 5,650 5,650 19,492,500 3,450 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
سلف 10,000 1,200 200 690,000 3,450 شنبه 26 تیر 1400 -172/0000 -4/75
سیمان تیپ2
سلف 5,500 1,350 1,350 4,158,000 3,080 شنبه 26 تیر 1400 -770/0000 -20
سیمان تیپ 5
نقدی 5,000 4,590 4,590 22,390,020 4,878 شنبه 26 تیر 1400 -1332/0000 -21/45
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 370 370 1,773,780 4,794
سیمان تیپ2
نقدی 6,000 5,070 5,070 15,615,600 3,080 دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 2580/0000 516
سیمان مرکب
سلف 3,500 130 130 623,220 4,794
سیمان پوزولانی
سلف 10,000 3,120 3,120 14,957,280 4,794 شنبه 26 تیر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 325-1
نقدی 12,000 8,960 8,960 42,156,800 4,705 شنبه 26 تیر 1400
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 4,000 1,720 1,720 8,245,680 4,794 شنبه 26 تیر 1400 -642/0000 -11/81
سیمان تیپ2
نقدی 3,500 9,960 3,500 27,277,700 7,794 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 27,500 28,590 27,500 143,071,110 5,203 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 15,370 8,000 58,610,470 7,326 شنبه 19 تیر 1400 857/0000 13/25
سیمان تیپ2
نقدی 17,500 31,500 17,500 107,095,520 6,120 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
سلف 5,000 5,240 5,000 18,618,150 3,724 شنبه 26 تیر 1400
سیمان پوزولانی
نقدی 4,000 250 250 1,070,000 4,280 شنبه 12 تیر 1400
سیمان بنایی (MC)
نقدی 2,000 360 360 1,725,840 4,794
سیمان تیپ 5
نقدی 1,500 1,290 1,290 4,558,860 3,534 شنبه 19 تیر 1400
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 1,000 160 160 552,000 3,450
سیمان سفید
نقدی 800 240 240 1,903,200 7,930 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
سلف 800 80 80 739,360 9,242 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
نقدی 800 250 250 2,038,500 8,154 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 425-1
نقدی 5,000 950 950 3,324,050 3,499 شنبه 19 تیر 1400 -248/0000 -6/62
سبد میلگرد مخلوط
سلف 1,008 1,608 1,008 157,035,312 155,789 چهارشنبه 16 تیر 1400 15419/0000 10/98
سیمان تیپ2
نقدی 7,000 6,240 6,240 21,528,000 3,450 شنبه 26 تیر 1400 -246/0000 -6/66
سیمان تیپ2
سلف 15,000 4,000 3,250 11,212,500 3,450 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 4,980 4,000 20,242,300 5,061 دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 4496/0000 795/75
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 15,620 5,000 41,516,910 8,303 شنبه 19 تیر 1400 1898/0000 29/63
سیمان تیپ 425-1
نقدی 15,000 40,180 15,000 138,794,600 9,253 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ 425-1
نقدی 12,000 33,940 12,000 103,573,820 8,631 شنبه 26 تیر 1400
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 3,500 2,500 2,450 11,745,300 4,794 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 1,360 1,000 3,838,090 3,838 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
سلف 10,000 1,200 200 958,800 4,794 شنبه 26 تیر 1400 0/0000 0
سیمان سفید
نقدی 800 410 390 3,180,060 8,154 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 6,400 6,400 22,073,600 3,449 شنبه 26 تیر 1400
سیمان سفید
سلف 800 120 120 1,046,280 8,719 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 40,000 48,060 40,000 182,341,710 4,559 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 1,710 1,710 5,899,500 3,450 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 3,750 7,140 3,750 28,769,380 7,672 شنبه 26 تیر 1400
سیمان تیپ2
سلف 14,000 17,880 14,000 80,439,320 5,746
سیمان تیپ2
سلف 1,500 280 280 1,342,320 4,794 شنبه 26 تیر 1400 -342/0000 -6/66
سیمان تیپ2
سلف 5,000 500 0 0 شنبه 26 تیر 1400
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 17,934,581,837/01  
آخرین بروز رسانی: 1400/05/08 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.