بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/08/03 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
بیلت 6063-7
نقدی 300 275 75 60,183,000 802,440 یکشنبه 25 مهر 1400 -30220/0000 -3/63
شمش روی 99.98
نقدی 100 140 20 16,122,000 806,100 یکشنبه 18 مهر 1400 134924/0000 20/1
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 21 3 107,102,664 35,700,888 سه شنبه 27 مهر 1400 14480889/0000 68/24
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 21 3 107,369,100 35,789,700 سه شنبه 27 مهر 1400 14569701/0000 68/66
شمش روی 99.97
نقدی 100 100 100 79,803,900 798,039 دوشنبه 19 مهر 1400
مس کم عیار (سرباره G )
نقدی 10,000 200 200 838,600 4,193 یکشنبه 25 مهر 1400 157/0000 3/89
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 21 3 114,869,997 38,289,999 سه شنبه 27 مهر 1400 17070000/0000 80/44
شمش 1000p-99.85
نقدی 1,000 540 540 403,295,760 746,844 یکشنبه 25 مهر 1400 -31322/0000 -4/03
شمش روی 99.97
نقدی 100 25 25 19,950,975 798,039 یکشنبه 4 مهر 1400
شمش 1000p-99.25
نقدی 500 300 100 73,400,000 734,000 یکشنبه 25 مهر 1400 -6000/0000 -0/81
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 21 3 100,919,997 33,639,999 سه شنبه 27 مهر 1400 12420000/0000 58/53
شمش 1000p-99.8
نقدی 2,000 3,775 2,000 1,513,456,425 756,728 یکشنبه 25 مهر 1400 -13222/0000 -1/72
مس کاتد
نقدی 5,000 1,360 160 383,388,640 2,396,179 یکشنبه 25 مهر 1400 89809/0000 3/89
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 18 3 109,829,997 36,609,999 سه شنبه 27 مهر 1400 15390000/0000 72/53
شمش روی 99.98
نقدی 400 140 100 80,610,000 806,100 یکشنبه 18 مهر 1400 134924/0000 20/1
هیدروکسید آلومینیوم
نقدی 2,000 175 175 20,910,400 119,488 یکشنبه 25 مهر 1400 -959/0000 -0/8
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 18 3 111,479,997 37,159,999 سه شنبه 27 مهر 1400 15940000/0000 75/12
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 250 250 250 چهارشنبه 28 مهر 1400 0/0000 0
قیر AC40 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 450 450 450 چهارشنبه 28 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 500 500 500 چهارشنبه 28 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 200 200 200 چهارشنبه 28 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 4,000 4,000 4,000 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 3,000 350 350 1,207,500 3,450 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان سفید
نقدی 2,500 2,440 2,440 19,895,760 8,154 یکشنبه 25 مهر 1400 -3517/0000 -30/13
سیمان مرکب
نقدی 3,000 70 70 335,580 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان پوزولانی
نقدی 510 510 510 2,444,940 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 3,000 1,000 1,000 3,450,000 3,450 یکشنبه 25 مهر 1400
سیمان تیپ3
نقدی 3,000 100 100 375,000 3,750 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان مرکب
نقدی 3,000 200 200 958,800 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400
سیمان پوزولانی
نقدی 1,000 50 50 239,700 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 5
نقدی 1,000 630 630 2,226,420 3,534 یکشنبه 25 مهر 1400 -514/0000 -12/7
سیمان سفید
نقدی 1,000 430 430 2,831,980 6,586 یکشنبه 25 مهر 1400
سیمان پوزولانی
نقدی 1,000 450 450 2,157,300 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 5
نقدی 1,000 580 580 2,049,720 3,534 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان سفید
نقدی 1,000 360 360 2,370,960 6,586 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان پوزولانی
نقدی 10,000 9,560 9,560 45,830,640 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 -248/0000 -4/92
سیمان تیپ 5
نقدی 500 200 200 706,800 3,534 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 5
نقدی 2,000 710 710 3,463,380 4,878 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 1,500 330 330 1,582,020 4,794 یکشنبه 4 مهر 1400
سیمان تیپ 5
نقدی 1,000 930 930 4,536,540 4,878 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 5
نقدی 500 60 60 292,680 4,878 یکشنبه 25 مهر 1400
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 500 100 100 479,400 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 5
نقدی 18,000 15,800 15,800 77,072,400 4,878 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان مرکب
نقدی 5,000 3,310 3,310 15,868,140 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
شمش طلا 997
نقدی 0/001 0/001 0/001 14,292,000 14,292,000 شنبه 17 مهر 1400
شمش طلا 997
نقدی 0/005 0/005 0/005 71,474,292 14,292,000 شنبه 17 مهر 1400
شمش طلا 997
نقدی 0/001 0/001 0/001 14,292,000 14,292,000 شنبه 17 مهر 1400
شمش طلا 997
نقدی 0/003 0/003 0/003 42,890,292 14,292,000 شنبه 17 مهر 1400
شمش طلا 997
نقدی 0/002 0/002 0/002 28,598,292 14,292,000 شنبه 17 مهر 1400
شمش طلا 997
نقدی 0/001 0/001 0/001 14,292,000 14,292,000 شنبه 17 مهر 1400
شمش طلا 998
نقدی 0/002 0/002 0/002 28,554,776 14,306,000 سه شنبه 27 مهر 1400 287000/0000 2/05
شمش طلا 997
نقدی 0/001 0/001 0 0 شنبه 17 مهر 1400
لوب کات سنگین
نقدی 2,000 2,000 2,000 247,672,000 123,836 شنبه 24 مهر 1400 3347/0000 2/78
گوگرد گرانوله
نقدی 1,000 560 560 22,418,480 40,033 یکشنبه 25 مهر 1400 3823/0000 10/56
لوب کات سبک
نقدی 8,000 8,000 8,000 1,036,864,000 129,608 یکشنبه 25 مهر 1400 3504/0000 2/78
اسلاک واکس سبک 5
نقدی 156 156 156 35,880,000 230,000 یکشنبه 4 مهر 1400 7312/0000 3/28
اسلاک واکس سنگین پترولاتوم
نقدی 130 78 78 17,160,000 220,000 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
لوب کات سنگین
نقدی 12,000 12,000 12,000 1,515,744,000 126,312 یکشنبه 25 مهر 1400 3414/0000 2/78
الیاف استیپل پلی استر
نسیه 80 80 80 30,480,000 381,000 دوشنبه 26 مهر 1400 27525/0000 7/79
الیاف استیپل پلی استر
نسیه 700 40 40 15,570,000 389,250 دوشنبه 26 مهر 1400 35775/0000 10/12
پشم شیشه
نقدی 200 50 50 8,640,000 172,800 شنبه 24 مهر 1400
سیمان تیپ 5
نقدی 6,000 2,610 2,110 7,456,740 3,534 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان مرکب
نقدی 4,000 2,730 2,430 11,649,420 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 -14/0000 -0/29
سیمان تیپ 5
نقدی 10,000 5,180 5,180 25,268,040 4,878 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان سفید
نقدی 1,000 860 860 5,663,960 6,586 یکشنبه 25 مهر 1400 -1/0000 -0/02
سیمان پرتلند آهکی
نقدی 2,900 740 740 3,547,560 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
ضایعات فلزی
سلف 63 252 63 8,986,257 142,639 شنبه 3 آبان 1399 41066/0000 40/43
ضایعات فلزی
سلف 70 280 70 7,251,930 103,599 شنبه 3 آبان 1399 2026/0000 1/99
سیمان سفید
نقدی 1,000 2,980 1,000 11,851,210 11,851 یکشنبه 25 مهر 1400 2716/0000 29/73
سیمان سفید
نقدی 1,700 2,390 1,700 19,384,830 11,403 یکشنبه 25 مهر 1400 -2601/0000 -18/57
سیمان سفید
نقدی 2,500 3,680 2,500 27,678,270 11,071 یکشنبه 25 مهر 1400 -600/0000 -5/14
سیمان سفید
نقدی 600 1,420 600 6,040,010 10,067 یکشنبه 25 مهر 1400 -104/0000 -1/02
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 3,000 3,400 3,000 11,111,950 3,704 یکشنبه 25 مهر 1400 -734/0000 -16/54
سیمان سفید
نقدی 100 250 100 951,300 9,513 یکشنبه 18 مهر 1400 194/0000 2/08
سیمان تیپ 5
نقدی 6,000 13,490 6,000 35,739,200 5,957 یکشنبه 25 مهر 1400 287/0000 5/06
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 6,000 9,360 6,000 37,140,810 6,190 یکشنبه 25 مهر 1400 498/0000 8/75
سیمان سفید
نقدی 1,000 1,770 1,000 10,613,600 10,614 یکشنبه 25 مهر 1400 -1057/0000 -9/06
سیمان پوزولانی ویژه
نقدی 5,000 14,540 5,000 25,866,750 5,173 یکشنبه 25 مهر 1400 297/0000 6/09
سیمان تیپ 5
نقدی 5,000 6,540 5,000 24,428,090 4,886 یکشنبه 25 مهر 1400 8/0000 0/16
سیمان پوزولانی
نقدی 7,500 8,880 7,500 36,669,120 4,889 یکشنبه 25 مهر 1400 95/0000 1/98
سیمان سفید
نقدی 400 1,780 400 4,649,110 11,623 یکشنبه 25 مهر 1400 1452/0000 14/28
سیمان سفید
نقدی 1,000 2,800 1,000 9,862,900 9,863 یکشنبه 11 مهر 1400 479/0000 5/1
سیمان سفید
نقدی 250 400 250 2,069,990 8,280 یکشنبه 25 مهر 1400 -587/0000 -6/62
سیمان سفید
نقدی 2,000 2,800 2,000 17,006,710 8,503 یکشنبه 25 مهر 1400 -632/0000 -6/92
سیمان سفید
نقدی 1,000 1,170 1,000 6,903,150 6,903 یکشنبه 25 مهر 1400 -3034/0000 -30/53
سیمان سفید
نقدی 200 310 200 2,060,720 10,304 یکشنبه 25 مهر 1400 -3700/0000 -26/42
سیمان سفید
نقدی 200 770 200 2,217,900 11,090 یکشنبه 25 مهر 1400 919/0000 9/04
سیمان سفید
نقدی 500 550 500 4,026,130 8,052 یکشنبه 25 مهر 1400 -3928/0000 -32/79
سیمان سفید
نقدی 800 1,500 800 6,959,280 8,699 یکشنبه 25 مهر 1400 -168/0000 -1/89
سیمان سفید
نقدی 1,000 1,960 1,000 9,560,650 9,561 یکشنبه 25 مهر 1400 426/0000 4/66
سیمان تیپ 5
نقدی 18,000 24,740 18,000 88,509,990 4,917 یکشنبه 25 مهر 1400 -10/0000 -0/2
سیمان سفید
نقدی 200 250 200 1,317,200 6,586 یکشنبه 25 مهر 1400 -324/0000 -4/69
سیمان تیپ 5
نقدی 1,000 4,000 1,000 4,721,700 4,722 یکشنبه 25 مهر 1400 1010/0000 27/21
سیمان تیپ 5
نقدی 500 760 500 1,776,440 3,553 یکشنبه 28 شهریور 1400 19/0000 0/54
سیمان تیپ 5
نقدی 1,500 1,580 1,500 5,305,830 3,537 یکشنبه 25 مهر 1400 3/0000 0/08
سیمان سفید
نقدی 1,000 1,130 1,000 8,418,730 8,419 یکشنبه 25 مهر 1400 -3561/0000 -29/72
سیمان تیپ 5
نقدی 400 1,400 400 2,391,600 5,979 یکشنبه 4 مهر 1400 2220/0000 59/06
سیمان سفید
نقدی 1,200 2,960 1,200 11,379,780 9,483 یکشنبه 25 مهر 1400 616/0000 6/95
سیمان سفید
سلف 1,000 1,130 1,000 8,420,410 8,420 یکشنبه 25 مهر 1400 83/0000 1
سیمان تیپ 5
نقدی 1,000 1,420 1,000 5,486,850 5,487 یکشنبه 25 مهر 1400 17/0000 0/31
سیمان سفید
نقدی 1,000 2,490 1,000 10,784,010 10,784 یکشنبه 25 مهر 1400 1649/0000 18/05
سیمان سفید
نقدی 300 850 300 2,616,250 8,721 یکشنبه 25 مهر 1400 -1450/0000 -14/26
شمش روی 99.98
نقدی 100 20 0 0 یکشنبه 11 مهر 1400
شمش روی 99.97
نقدی 100 40 0 0 یکشنبه 18 مهر 1400
شمش 1000P-99.7
نقدی 1,000 250 0 0 یکشنبه 18 مهر 1400
شمش 1000P-99
نقدی 1,000 200 0 0 یکشنبه 25 مهر 1400
شمش 1000p-99.1
نقدی 500 200 0 0 یکشنبه 25 مهر 1400
شمش روی 99.97
نقدی 150 25 0 0 یکشنبه 28 شهریور 1400
شمش روی 99.98
نقدی 200 20 0 0 یکشنبه 7 شهریور 1400
شمش روی 99.98
نقدی 100 25 0 0 یکشنبه 18 مهر 1400
پلی پروپیلن نساجی Z30G
نقدی 550 242 220 81,669,280 371,224 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
پلی پروپیلن نساجی V30S
نقدی 748 264 220 81,669,280 371,224 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نقدی 420 462 399 148,118,376 371,224 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L
نقدی 550 110 88 43,363,144 492,763 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
اسید ترفتالیک
نقدی 264 48 48 12,960,000 270,000 یکشنبه 25 مهر 1400
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 1,100 1,254 1,056 392,012,544 371,224 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
نقدی 220 198 198 78,255,738 395,231 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
پلی پروپیلن پزشکی V30GA
نقدی 1,500 1,360 1,360 507,887,920 373,447 دوشنبه 26 آبان 1399 112799/0000 43/28
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R
نقدی 30 30 30 11,353,440 378,448 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
نخ پلی استر 48F280DTC
نسیه 120 30 30 10,230,000 341,000 دوشنبه 26 مهر 1400 12588/0000 3/83
نخ پلی استر 48F180DTB
نسیه 50 50 50 19,207,600 384,152 دوشنبه 26 مهر 1400 34923/0000 10
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C
نقدی 18 18 18 7,094,790 394,155 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L
نقدی 21 21 21 8,299,851 395,231 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
اسلاک واکس سنگین 40
نقدی 312 338 312 43,623,242 139,818 یکشنبه 25 مهر 1400 -47155/0000 -25/22
اسلاک واکس سبک 8%
نقدی 299 621 299 73,478,215 245,747 یکشنبه 25 مهر 1400 1983/0000 0/81
وکیوم باتوم
نقدی 15,000 45,250 15,000 1,474,435,000 98,296 سه شنبه 27 مهر 1400 3476/0000 3/67
اسلاک واکس سبک 10
نقدی 104 208 104 20,144,514 193,697 یکشنبه 25 مهر 1400 -2694/0000 -1/37
اسلاک واکس سنگین 23-16
نقدی 312 792 312 60,730,248 194,648 یکشنبه 18 مهر 1400 4649/0000 2/45
اسلاک واکس سبک ویژه 10
نقدی 234 390 234 35,399,624 151,280 یکشنبه 28 شهریور 1400 21024/0000 16/14
وکیوم باتوم
نقدی 8,000 28,500 8,000 799,022,500 99,878 شنبه 24 مهر 1400 15812/0000 18/81
پارافین واکس سنگین 5%
نقدی 299 851 299 83,010,703 277,628 یکشنبه 25 مهر 1400 10283/0000 3/85
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نقدی 126 252 126 58,044,714 460,672 دوشنبه 26 مهر 1400 57772/0000 14/34
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 1,008 1,224 1,008 375,969,720 372,986 دوشنبه 26 مهر 1400 1762/0000 0/47
پلی پروپیلن فیلم RG1104K
نقدی 435 674/250 435 200,930,697/75 461,910 دوشنبه 26 مهر 1400 -103647/0000 -18/33
پلی پروپیلن نساجی F30G
نقدی 33 77 33 12,437,667 376,899
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نقدی 630 1,092 630 303,799,734 482,222 دوشنبه 26 مهر 1400 -113217/0000 -19/01
پلی پروپیلن نساجی HP550J
نقدی 720 2,016 720 287,071,680 398,711 دوشنبه 26 مهر 1400 27487/0000 7/4
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
نقدی 110 242 110 44,342,056 403,110 دوشنبه 26 مهر 1400 -3940/0000 -0/97
پلی پروپیلن فیلم HP525J
سلف 792 1,104 792 367,604,232 464,147 دوشنبه 26 مهر 1400 -102325/0000 -18/06
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
نقدی 870 1,392 870 346,057,203 397,767 دوشنبه 26 مهر 1400 25976/0000 6/99
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 63 315 63 26,708,367 423,942 دوشنبه 26 مهر 1400 14850/0000 3/63
پلی وینیل کلراید E6834
نقدی 451 550 451 252,668,966 560,242 دوشنبه 26 مهر 1400 -10075/0000 -1/77
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نقدی 168 315 168 69,644,925 414,553 دوشنبه 26 مهر 1400 5277/0000 1/29
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
نقدی 110 330 110 45,768,690 416,079 دوشنبه 26 مهر 1400 32775/0000 8/55
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
نقدی 609 1,479 609 246,467,628/75 404,709 دوشنبه 26 مهر 1400 33485/0000 9/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C
نقدی 42 147 42 18,587,478 442,559 دوشنبه 26 مهر 1400 30767/0000 7/47
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 200 320 200 74,711,860 373,559 دوشنبه 26 مهر 1400 2335/0000 0/63
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نقدی 420 1,218 420 169,024,569 402,439 دوشنبه 26 مهر 1400 31215/0000 8/41
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 1,100 1,716 1,100 495,178,728 450,162 دوشنبه 22 شهریور 1400 117031/0000 35/13
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 814 1,034 814 303,210,182 372,494 دوشنبه 26 مهر 1400 1270/0000 0/34
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
نقدی 220 748 220 97,407,904 442,763 دوشنبه 26 مهر 1400 24563/0000 5/87
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T
نقدی 63 168 63 26,777,982 425,047 دوشنبه 26 مهر 1400 20303/0000 5/02
پلی پروپیلن نساجی HP500J
نقدی 154 352 154 60,325,628 391,725 دوشنبه 15 شهریور 1400 67626/0000 20/87
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,540 3,773 1,540 706,832,467 458,982 دوشنبه 26 مهر 1400 22869/0000 5/24
پلی پروپیلن نساجی SF060
نقدی 920 1,380 920 371,514,800 403,820 دوشنبه 26 مهر 1400 32568/0000 8/77
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C
نقدی 63 273 63 27,605,214 438,178 دوشنبه 26 مهر 1400
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نقدی 84 273 84 38,657,178 460,205 دوشنبه 26 مهر 1400 28276/0000 6/55
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 600 2,184 600 250,993,992 418,323 دوشنبه 26 مهر 1400 35310/0000 9/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 147 420 147 62,423,634 424,651 دوشنبه 26 مهر 1400 14492/0000 3/53
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نقدی 420 651 420 164,228,463 391,020 دوشنبه 26 مهر 1400 19796/0000 5/33
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,660 2,950 1,660 758,588,300 456,981 دوشنبه 26 مهر 1400 22717/0000 5/23
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 1,100 2,376 1,100 448,374,476 407,613 دوشنبه 26 مهر 1400 31409/0000 8/35
پلی وینیل کلراید S65
سلف 1,700 2,220 1,700 733,159,600 431,270 دوشنبه 26 مهر 1400 6820/0000 1/61
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
نقدی 550 1,254 550 242,422,906 440,769 دوشنبه 26 مهر 1400 12622/0000 2/95
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 18,851,981,271/5  
آخرین بروز رسانی: 1400/08/03 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.