بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/06/30 - 19:05:10
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
روغن پایه SN150
نقدی 253 759 253 32,014,045 126,538 چهارشنبه 26 شهریور 1399 8506/0000 7/21
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 چهارشنبه 1 مرداد 1399 9220/0000 30/37
عایق رطوبتی BPP - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 335 335 335 یکشنبه 23 شهریور 1399 0/0000 0
قیر امولسیون CRS1 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 100 100 100 سه شنبه 25 شهریور 1399 67/0000 0/17
قیر MC30 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 100 100 100 سه شنبه 25 شهریور 1399 0/0000 0
قیر MC800 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 100 100 100 شنبه 22 شهریور 1399 218/0000 0/44
قیر اکسیده - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 69 69 69 سه شنبه 27 خرداد 1399 13967/0000 54/54
قیر AC20 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 چهارشنبه 18 تیر 1399 9220/0000 30/37
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 750 750 750 دوشنبه 24 شهریور 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 350 350 350 سه شنبه 25 شهریور 1399 -2/0000 -0/01
قیر 85100 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 یکشنبه 25 آذر 1397 17838/0000 50/58
قیر 4050 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 9,700 9,700 9,700 سه شنبه 23 مرداد 1397 52616/0000 10694/31
قیر AC40 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 6,700 6,700 6,700
قیر AC30 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 7,000 7,000 7,000
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 84 80 80 دوشنبه 24 شهریور 1399 0/0000 0
پلی استایرن انبساطی 500
نقدی 75 75 75 9,309,000 124,120 یکشنبه 23 شهریور 1399 -14454/0000 -10/43
پلی استایرن انبساطی 100
نقدی 25 20 20 3,290,640 164,532 یکشنبه 23 شهریور 1399 1264/0000 0/77
PDA TAR
نقدی 1,000 1,300 1,000 34,289,500 34,290 شنبه 29 شهریور 1399 290/0000 0/85
پلی استایرن معمولی MP08
نقدی 300 100 100 18,193,200 181,932 یکشنبه 23 شهریور 1399 7236/0000 4/14
پلی استایرن مقاوم 7240
نقدی 803 484 330 66,605,220 201,834 یکشنبه 23 شهریور 1399 3954/0000 2
پلی استایرن معمولی 1540
نقدی 803 275 187 34,021,284 181,932 یکشنبه 23 شهریور 1399 7236/0000 4/14
پلی استایرن مقاوم 6045
سلف 220 297 154 31,082,436 201,834 یکشنبه 23 شهریور 1399 3954/0000 2
پلی استایرن معمولی 1115
سلف 44 22 22 4,002,504 181,932 یکشنبه 16 شهریور 1399 19941/0000 12/31
پلی استایرن معمولی 1551
نقدی 506/250 56/250 56/250 10,233,675 181,932 یکشنبه 23 شهریور 1399 7236/0000 4/14
پلی استایرن معمولی 1160
نقدی 308 374 308 52,004,480 168,846 یکشنبه 23 شهریور 1399 3574/0000 2/16
پلی استایرن معمولی 32N
سلف 176 198 176 31,898,944 181,244 یکشنبه 23 شهریور 1399 6548/0000 3/75
پلی استایرن انبساطی R310
سلف 200 220 200 34,723,925 173,620 یکشنبه 23 شهریور 1399 -3640/0000 -2/05
پلی استایرن انبساطی R200
سلف 200 260 200 35,341,090 176,705 یکشنبه 23 شهریور 1399 1386/0000 0/79
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
نقدی 110 154 110 22,686,994 206,245 یکشنبه 23 شهریور 1399 12480/0000 6/44
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
نقدی 110 154 110 23,103,146 210,029 یکشنبه 23 شهریور 1399 26900/0000 14/69
پلی استایرن انبساطی 400
نقدی 35 155 35 7,400,815 211,452 یکشنبه 23 شهریور 1399 23354/0000 12/42
آرگون
سلف 50 150 50 2,359,170 47,183 یکشنبه 23 شهریور 1399 3913/0000 9/04
سولفات سدیم
سلف 600 1,500 600 16,796,700 27,995 یکشنبه 16 شهریور 1399 5094/0000 22/24
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
سلف 350 675 350 69,777,140 199,363 یکشنبه 23 شهریور 1399 11129/0000 5/91
پلی استایرن مقاوم 4512
نقدی 100 40 0 0 یکشنبه 23 شهریور 1399
پلی استایرن معمولی 1309
نسیه 250 100 0 0 یکشنبه 23 شهریور 1399
مس کاتد
نقدی 4,000 2,480 2,460 3,544,618,920 1,440,902 یکشنبه 23 شهریور 1399 14026/0000 0/98
شمش 1000p-99.8
نقدی 2,000 3,800 2,000 853,409,620 426,705 یکشنبه 16 شهریور 1399 -6484/0000 -1/5
بیلت 6063-7
نقدی 400 900 400 190,116,600 475,292 یکشنبه 23 شهریور 1399 -1076/0000 -0/23
شمش 99.9 - 1000p
نقدی 2,000 2,820 2,000 823,823,440 411,912 یکشنبه 23 شهریور 1399 -23880/0000 -5/48
شمش 99.9 - 50p
نقدی 300 920 300 125,294,800 417,649 یکشنبه 23 شهریور 1399 -17578/0000 -4/04
شمش 1000p-99.75
نقدی 1,000 3,425 1,000 452,372,200 452,372 یکشنبه 16 شهریور 1399 10190/0000 2/3
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 128,249,997 42,749,999 یکشنبه 23 شهریور 1399 4028007/0000 10/4
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 118,946,697 39,648,899 یکشنبه 23 شهریور 1399 926907/0000 2/39
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 119,401,419 39,800,473 یکشنبه 23 شهریور 1399 1078481/0000 2/79
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 12 3 123,476,697 41,158,899 یکشنبه 23 شهریور 1399 2436907/0000 6/29
سولفور مولیبدن
نقدی 10 60 10 19,115,550 1,911,555 یکشنبه 23 شهریور 1399 -94184/0000 -4/7
سولفور مولیبدن
نقدی 10 60 10 19,560,000 1,956,000 یکشنبه 23 شهریور 1399 -49739/0000 -2/48
سولفور مولیبدن
نقدی 10 70 10 19,812,590 1,981,259 یکشنبه 23 شهریور 1399 -24480/0000 -1/22
سولفور مولیبدن
نقدی 10 60 10 20,089,990 2,008,999 یکشنبه 23 شهریور 1399 35322/0000 1/79
سولفور مولیبدن
نقدی 10 70 10 20,399,990 2,039,999 یکشنبه 23 شهریور 1399 66322/0000 3/36
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 20,500,090 2,050,009 یکشنبه 23 شهریور 1399 76332/0000 3/87
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 21,346,540 2,134,654 یکشنبه 23 شهریور 1399 160977/0000 8/16
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 20,657,770 2,065,777 یکشنبه 23 شهریور 1399 92100/0000 4/67
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 20,763,230 2,076,323 یکشنبه 23 شهریور 1399 102646/0000 5/2
سولفور مولیبدن
نقدی 10 70 10 20,299,990 2,029,999 یکشنبه 23 شهریور 1399 56322/0000 2/85
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 19,851,500 1,985,150 یکشنبه 23 شهریور 1399 -20589/0000 -1/03
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 19,377,770 1,937,777 یکشنبه 23 شهریور 1399 -67962/0000 -3/39
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 19,200 10,000 997,761,000 99,776 سه شنبه 25 شهریور 1399 1888/0000 1/93
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,000 1,800 1,000 96,659,000 96,659 سه شنبه 25 شهریور 1399 -2188/0000 -2/21
شمش 1000P-99.7
نقدی 2,000 2,780 2,000 820,037,960 410,019 یکشنبه 23 شهریور 1399 -3497/0000 -0/85
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 7,200 9,000 7,200 700,655,800 97,313 سه شنبه 25 شهریور 1399 -3218/0000 -3/2
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 15,000 20,500 15,000 1,507,192,000 100,479 سه شنبه 25 شهریور 1399 -399/0000 -0/4
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 15,000 17,600 15,000 1,448,322,000 96,555 سه شنبه 18 شهریور 1399 5910/0000 6/52
شمش بلوم (125*125)5SP
نقدی 600 800 600 55,515,400 92,526
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 13,600 10,000 992,256,400 99,226 سه شنبه 25 شهریور 1399 -2619/0000 -2/57
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 8,000 7,200 7,200 701,422,000 97,420 شنبه 15 شهریور 1399 8154/0000 9/13
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 14,580,440,868  
آخرین بروز رسانی: 1399/06/30 - 19:05:10
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.