بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/09/04 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
نقدی 3,102 858 836 205,112,600 245,350 سه شنبه 27 آبان 1399 848/0000 0/35
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 3,014 979 957 198,130,581 207,033 سه شنبه 27 آبان 1399 2640/0000 1/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 330 110 110 23,844,150 216,765 سه شنبه 27 آبان 1399 -3494/0000 -1/59
منو اتیلن گلایکول
نقدی 800 125 75 7,213,200 96,176 چهارشنبه 28 آبان 1399 -4695/0000 -4/65
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
نقدی 1,500 1,010 860 204,444,360 237,726 سه شنبه 27 آبان 1399 822/0000 0/35
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,000 40 40 10,690,680 267,267 سه شنبه 27 آبان 1399
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
نقدی 1,100 110 22 6,009,168 273,144 سه شنبه 20 آبان 1399 138/0000 0/05
منو اتیلن گلایکول
نقدی 650 475 450 43,279,200 96,176 چهارشنبه 28 آبان 1399 -4695/0000 -4/65
دی اتیلن گلایکول
نقدی 300 150 100 10,806,200 108,062 چهارشنبه 28 آبان 1399 7269/0000 7/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,518 605 539 116,359,859 215,881 سه شنبه 27 آبان 1399 -2066/0000 -0/95
پلی استایرن انبساطی 200
سلف 120 415 120 49,980,430 416,504 سه شنبه 27 آبان 1399 48862/0000 13/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 150 260 150 86,067,970 573,786 سه شنبه 27 آبان 1399 38325/0000 7/16
پلی استایرن انبساطی 300
سلف 120 250 120 47,532,800 396,107 سه شنبه 27 آبان 1399 72912/0000 22/56
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 1,309 671 649 149,261,563 229,987 سه شنبه 27 آبان 1399 3158/0000 1/39
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA
نقدی 110 110 110 21,400,610 194,551 سه شنبه 27 آبان 1399
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA
نقدی 110 176 110 22,947,650 208,615 سه شنبه 27 آبان 1399 5511/0000 2/71
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 435 200 200 112,449,000 562,245 سه شنبه 27 آبان 1399 26784/0000 5
دی اتیلن گلایکول
نقدی 220 132 22 2,377,364 108,062 چهارشنبه 28 آبان 1399 7269/0000 7/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 2,200 220 198 42,919,470 216,765 سه شنبه 27 آبان 1399 -3494/0000 -1/59
کریستال ملامین
نقدی 300 300 300 83,702,700 279,009 چهارشنبه 28 آبان 1399 25505/0000 10/06
اسید استیک
نقدی 1,104 575 529 52,549,802 99,338 چهارشنبه 28 آبان 1399 7080/0000 7/67
دی اتیل هگزانول
سلف 1,100 1,111 1,100 353,032,900 320,939 چهارشنبه 28 آبان 1399 34345/0000 11/98
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,400 1,325 1,325 371,663,825 280,501 چهارشنبه 28 آبان 1399 -1216/0000 -0/43
دی اتیل هگزانول
نقدی 204 421/600 204 65,471,556 320,939 چهارشنبه 28 آبان 1399 34345/0000 11/98
منومر وینیل استات
سلف 506 627 506 96,140,000 190,000 چهارشنبه 28 آبان 1399 -767/0000 -0/4
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 3,000 2,160 1,950 422,565,000 216,700 سه شنبه 22 مهر 1399 -4763/0000 -2/15
منو اتیلن گلایکول
سلف 770 506 440 42,317,440 96,176 چهارشنبه 28 آبان 1399 -4695/0000 -4/65
دی اتیلن گلایکول
سلف 154 220 154 16,927,570 109,919 چهارشنبه 28 آبان 1399 9126/0000 9/05
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 1,000 110 110 23,746,910 215,881 سه شنبه 16 شهریور 1395 177622/0000 464/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
نقدی 1,518 330 154 42,064,176 273,144 سه شنبه 27 آبان 1399 -360/0000 -0/13
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
نقدی 1,606 286 242 52,243,202 215,881 سه شنبه 27 آبان 1399 -2066/0000 -0/95
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460
نقدی 110 66 66 15,689,652 237,722 سه شنبه 27 آبان 1399 87/0000 0/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713
نقدی 110 44 44 10,042,472 228,238 سه شنبه 27 آبان 1399
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 110 66 66 18,596,820 281,770 سه شنبه 27 آبان 1399 -107/0000 -0/04
اوره گرانول
نقدی 2,500 2,050 2,050 90,484,950 44,139 چهارشنبه 28 آبان 1399 -9818/0000 -18/2
سود کاستیک
نقدی 15,000 6,600 6,600 109,137,600 16,536 چهارشنبه 28 آبان 1399 524/0000 3/27
اوره گرانول
نقدی 1,500 200 200 8,827,800 44,139 چهارشنبه 28 آبان 1399 -663/0000 -1/48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 1,776 240 144 30,524,544 211,976 سه شنبه 27 آبان 1399 2619/0000 1/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07
نقدی 230 40 40 8,032,880 200,822 سه شنبه 27 آبان 1399 2561/0000 1/29
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02
نقدی 570 40 40 8,407,960 210,199 سه شنبه 27 آبان 1399 -2045/0000 -0/96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 1,536 360 240 52,008,000 216,700 سه شنبه 27 آبان 1399 -2108/0000 -0/96
دی اتانول آمین
سلف 176 132 132 27,409,272 207,646 چهارشنبه 21 آبان 1399 -5709/0000 -2/68
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 1,000 680 460 99,682,000 216,700 سه شنبه 27 آبان 1399 -2108/0000 -0/96
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,500 580 580 155,014,860 267,267 سه شنبه 27 آبان 1399 -910/0000 -0/34
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 814 66 44 9,498,764 215,881 سه شنبه 27 آبان 1399 -2066/0000 -0/95
ارتوزایلن
سلف 2,000 2,240 2,000 253,564,900 126,782 چهارشنبه 28 آبان 1399 8386/0000 7/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,728 600 576 124,856,640 216,765 سه شنبه 27 آبان 1399 -3494/0000 -1/59
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 240 72 24 5,181,144 215,881 سه شنبه 27 آبان 1399
آروماتیک سنگین
سلف 500 100 100 11,118,800 111,188 چهارشنبه 28 آبان 1399
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,804 3,080 1,804 340,052,306 188,499 سه شنبه 27 آبان 1399 101/0000 0/05
الکیل بنزن خطی
نقدی 900 675 675 189,338,175 280,501 چهارشنبه 28 آبان 1399 -1216/0000 -0/43
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 1,012 2,068 1,012 221,861,772 219,231 سه شنبه 27 آبان 1399 -2250/0000 -1/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
سلف 88 330 88 16,655,078 189,262 سه شنبه 27 آبان 1399 5525/0000 3/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735
سلف 44 286 44 8,365,280 190,120 چهارشنبه 14 آبان 1399 17731/0000 10/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 504 322/560 322/560 136,644,480 423,625 سه شنبه 27 آبان 1399 27484/0000 6/94
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 1,408 132 88 24,036,672 273,144 سه شنبه 27 آبان 1399 -360/0000 -0/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 110 66 44 12,903,880 293,270 سه شنبه 27 آبان 1399 230/0000 0/08
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 198 22 22 6,198,940 281,770 سه شنبه 27 آبان 1399
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
نقدی 1,500 640 560 121,388,400 216,765 سه شنبه 27 آبان 1399 -3494/0000 -1/59
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
نقدی 1,500 290 130 26,914,290 207,033 سه شنبه 27 آبان 1399 2640/0000 1/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
سلف 1,200 300 220 60,091,680 273,144 سه شنبه 27 آبان 1399 -360/0000 -0/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
سلف 378 378 378 166,702,158 441,011 سه شنبه 27 آبان 1399 26850/0000 6/48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
سلف 126 126 126 55,567,386 441,011 سه شنبه 27 آبان 1399 26850/0000 6/48
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
سلف 700 680 500 136,572,000 273,144 سه شنبه 27 آبان 1399 -360/0000 -0/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
سلف 2,024 4,422 2,024 356,730,022 176,250 سه شنبه 27 آبان 1399 13972/0000 8/61
قیر 6070
نسیه 500 300 300 16,500,000 55,000 دوشنبه 26 آبان 1399 5600/0000 11/34
وکیوم باتوم
نقدی 28,000 20,000 20,000 1,096,680,000 54,834 دوشنبه 3 آذر 1399 0/0000 0
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 0/300 0/300 0/300 شنبه 1 آذر 1399
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1
نقدی 1,000 630 490 120,456,210 245,829 چهارشنبه 28 آبان 1399 -324/0000 -0/13
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - HCM4265 درجه 2
نقدی 110 88 66 11,445,192 173,412
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2
نقدی 10 20 10 2,185,150 218,515 چهارشنبه 21 آبان 1399 -11754/0000 -5/1
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1
نقدی 80/640 60/480 60/480 21,337,827/840 352,808 چهارشنبه 21 آبان 1399
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3
نقدی 34/580 17/290 17/290 2,668,763/370 154,353 چهارشنبه 7 آبان 1399 -32008/0000 -17/18
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1
نقدی 154 88 44 11,613,492 263,943 چهارشنبه 12 شهریور 1399 95545/0000 56/74
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 1
نقدی 330 1,100 330 68,068,836 206,269 چهارشنبه 26 شهریور 1399 24292/0000 13/35
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 2
نقدی 44 396 44 8,811,176 200,254 چهارشنبه 26 شهریور 1399 20342/0000 11/31
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1
سلف 170 340 170 19,893,000 117,018 چهارشنبه 28 آبان 1399 12790/0000 12/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 20 120 20 2,975,880 148,794 چهارشنبه 28 آبان 1399 11092/0000 8/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 200 660 200 29,919,960 149,600 چهارشنبه 28 آبان 1399 11898/0000 8/64
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3
سلف 10 30 10 1,111,190 111,119 چهارشنبه 28 آبان 1399 12610/0000 12/8
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1
سلف 500 1,010 500 85,999,500 171,999 چهارشنبه 28 آبان 1399 37504/0000 27/89
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1
نقدی 60 80 60 11,298,340 188,306 چهارشنبه 28 آبان 1399
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 3
نقدی 10 40 10 1,371,900 137,190 چهارشنبه 2 مهر 1399 11300/0000 8/98
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2
نقدی 30 70 30 5,590,470 186,349 چهارشنبه 21 آبان 1399 10163/0000 5/77
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3
نقدی 10 40 10 1,538,890 153,889 چهارشنبه 16 مهر 1399 -4140/0000 -2/62
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1
نقدی 20 120 20 5,177,800 258,890 چهارشنبه 7 آبان 1399 11665/0000 4/72
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2
نقدی 40 120 40 9,080,000 227,000 چهارشنبه 16 مهر 1399 -11525/0000 -4/83
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1
نقدی 286 462 286 71,071,132 248,500 چهارشنبه 16 مهر 1399 6324/0000 2/61
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2
نقدی 19 38 19 3,146,894 165,626 چهارشنبه 21 آبان 1399
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 2,420 3,718 2,420 419,620,652 173,397 سه شنبه 27 آبان 1399 14472/0000 9/11
کریستال ملامین
نقدی 80 75 75 20,925,675 279,009 چهارشنبه 28 آبان 1399 25505/0000 10/06
بنزن
نقدی 1,000 100 100 13,745,800 137,458 چهارشنبه 28 آبان 1399 5233/0000 3/96
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 2,002 3,344 2,002 370,248,692 184,939 سه شنبه 27 آبان 1399 7594/0000 4/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
سلف 66 154 66 12,022,450 182,158 سه شنبه 8 مهر 1399 -7756/0000 -4/08
دی اتیلن گلایکول
نقدی 350 75 0 0 چهارشنبه 28 آبان 1399
منو اتیلن گلایکول
نقدی 704 198 0 0 چهارشنبه 28 آبان 1399
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 1,200 48 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
اسید ترفتالیک
سلف 260 480 260 38,615,360 148,521 چهارشنبه 28 آبان 1399 -884/0000 -0/59
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 1,562 2,376 1,562 289,716,922 185,478 سه شنبه 27 آبان 1399 9259/0000 5/25
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 360 140 140 73,381,840 524,156 چهارشنبه 28 آبان 1399 -38386/0000 -6/82
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 19 آبان 1399 8249/0000 17/01
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 19 آبان 1399 8249/0000 17/01
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 19 آبان 1399 8249/0000 17/01
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 19 آبان 1399 8249/0000 17/01
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 19 آبان 1399 91/0000 0/14
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 سه شنبه 8 مهر 1399 9432/0000 21/44
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 دوشنبه 19 آبان 1399 5818/0000 11/57
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 11,000 5,000 دوشنبه 19 آبان 1399 5109/0000 7/86
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 10,000 23,780 10,000 دوشنبه 19 آبان 1399 6707/0000 13/83
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 2,000 3,000 2,000 سه شنبه 25 شهریور 1399 17609/0000 34/19
گوگرد گرانوله - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 8,000 8,000 0 سه شنبه 15 مهر 1399
مس مفتول
نسیه 610 40 40 74,992,120 1,874,803 دوشنبه 26 آبان 1399 66167/0000 3/66
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 15,000 3,000 3,000 267,855,000 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399 -4110/0000 -4/4
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 15,000 5,800 2,000 178,570,000 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 15,000 5,000 5,000 446,425,000 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399 -4110/0000 -4/4
تختال C
سلف 30,000 20,000 20,000 1,961,300,000 98,065 سه شنبه 27 آبان 1399 -4594/0000 -4/48
تختال C
سلف 15,000 16,000 15,000 1,472,601,000 98,173 سه شنبه 27 آبان 1399 -4486/0000 -4/37
مس مفتول
نسیه 780 20 20 37,496,060 1,874,803 دوشنبه 26 آبان 1399 66167/0000 3/66
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 5,000 7,000 3,000 267,855,000 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399 -4110/0000 -4/4
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 2,500 2,500 1,000 89,285,000 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399 -4110/0000 -4/4
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 5,000 1,000 1,000 89,285,000 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399 -4110/0000 -4/4
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 8,000 11,500 2,500 223,212,500 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399 -4110/0000 -4/4
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 20,000 5,000 2,000 178,570,000 89,285 سه شنبه 27 آبان 1399 -4110/0000 -4/4
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,000 650 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 50,000 600 0 0 سه شنبه 20 آبان 1399
شمش بلوم (125*125)5SP
نقدی 700 400 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,500 800 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,000 1,200 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,500 1,000 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,000 500 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,000 1,000 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 3,000 1,000 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,000 500 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 3,000 1,000 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 800 1,000 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,400 600 0 0 سه شنبه 27 آبان 1399
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 14,035,019,187/21  
آخرین بروز رسانی: 1399/09/04 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.