العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1397/05/23 - 18:40:23
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1,488 16,152 1,488 82,240,272 55,269 دوشنبه 4 تیر 1397 -2421 -4/2
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 240 3,480 240 14,767,680 61,532 دوشنبه 15 مرداد 1397 -3058 -4/73
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 352 5,610 352 21,659,264 61,532 سه شنبه 9 مرداد 1397 -3999 -6/1
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T نقدی 110 968 110 6,894,580 62,678 دوشنبه 15 مرداد 1397 -3116 -4/74
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 سلف 616 176 176 9,447,152 53,677 سه شنبه 16 مرداد 1397 -5522 -9/33
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV سلف 616 3,520 616 30,806,776 50,011 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2486 -4/74
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S سلف 2,508 15,290 2,508 141,837,432 56,554 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2811 -4/74
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ سلف 330 1,782 330 17,041,200 51,640 سه شنبه 26 تیر 1397 600 1/18
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 200 1,340 200 14,942,800 74,714 سه شنبه 16 مرداد 1397 -3204 -4/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1,100 1,815 1,100 61,996,000 56,360 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2839 -4/8
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1,012 660 616 33,065,032 53,677 سه شنبه 16 مرداد 1397 -5522 -9/33
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J نقدی 506 5,060 506 24,859,274 49,129 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2442 -4/74
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 273 2,100 273 15,088,437 55,269 دوشنبه 15 مرداد 1397 -2748 -4/74
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 210 1,701 210 12,921,720 61,532 دوشنبه 1 مرداد 1397 -3583 -5/5
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 110 968 110 6,768,520 61,532 سه شنبه 19 تیر 1397 2921 4/98
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 210 2,247 210 12,921,720 61,532
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1,000 10,860 1,000 52,293,000 52,293 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2093 -3/85
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 110 704 110 6,768,520 61,532
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 سلف 1,000 9,220 1,000 52,293,000 52,293 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2093 -3/85
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 105 1,449 105 6,599,775 62,855 دوشنبه 15 مرداد 1397 -3124 -4/73
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 110 1,826 110 6,914,050 62,855 دوشنبه 15 مرداد 1397 -3124 -4/73
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 315 10,290 315 19,382,580 61,532 دوشنبه 15 مرداد 1397 -3058 -4/73
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 210 5,313 210 12,921,720 61,532 دوشنبه 15 مرداد 1397 -3058 -4/73
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 105 504 105 5,803,245 55,269 دوشنبه 1 مرداد 1397 -3391 -5/78
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD سلف 1,243 12,309 1,243 67,903,847 54,629 دوشنبه 22 مرداد 1397 -2215 -3/9
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 سلف 1,672 9,768 1,672 94,588,384 56,572 دوشنبه 22 مرداد 1397 -2295 -3/9
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1,672 20,273 1,672 88,502,304 52,932 دوشنبه 22 مرداد 1397 -2146 -3/9
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 2,000 28,820 2,000 125,314,000 62,657 دوشنبه 28 اسفند 1396 -6988 -10/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 2,800 23,830 2,800 140,308,000 50,110 سه شنبه 21 فروردین 1397 -3393 -6/34
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف 1,540 5,346 1,540 90,998,600 59,090 دوشنبه 22 مرداد 1397 -2013 -3/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 814 6,402 814 46,698,366 57,369 سه شنبه 3 مرداد 1391
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 12 168 12 364,776 30,398 دوشنبه 15 مرداد 1397 -1511 -4/74
پلی پروپیلن کلوخه نقدی 10 450 10 327,060 32,706 سه شنبه 9 مرداد 1397 -2086 -6
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 60 450 60 3,053,880 50,898 سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 -6617 -11/5
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 نقدی 50 50 50 1,992,100 39,842 سه شنبه 28 فروردین 1397 -6935 -14/83
ضایعات فلزی سلف 15 30 15 242,385 16,159 یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 3459 27/24
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 50 340 50 2,262,150 45,243 سه شنبه 9 مرداد 1397 -35 -0/08
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 80 80 80 2,800,800 35,010 سه شنبه 2 مرداد 1397 115 0/33
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 نقدی 12 36 12 564,768 47,064 سه شنبه 2 مرداد 1397 -1158 -2/4
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نقدی 42 525 42 2,325,918 55,379 دوشنبه 28 خرداد 1397 -1832 -3/2
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 22 517 22 829,488 37,704 سه شنبه 19 تیر 1397 -3201 -7/83
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 25 355 25 837,850 33,514 سه شنبه 9 مرداد 1397 -1596 -4/55
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 نقدی 40 700 40 2,102,000 52,550 سه شنبه 9 مرداد 1397 1024 1/99
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 نقدی 95 380 95 2,732,200 28,760 سه شنبه 28 فروردین 1397 -14259 -33/15
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 نقدی 33 55 33 1,275,285 38,645 سه شنبه 8 خرداد 1397 -2254 -5/51
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 نقدی 60 90 60 2,061,060 34,351 سه شنبه 9 مرداد 1397 -1635 -4/54
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 نقدی 50 400 50 1,137,450 22,749 سه شنبه 26 تیر 1397 -288 -1/25
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 نقدی 60 480 60 2,638,860 43,981 سه شنبه 26 تیر 1397 -556 -1/25
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 800 8,560 800 37,650,400 47,063 سه شنبه 16 مرداد 1397 -1884 -3/85
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 نقدی 200 1,600 200 10,009,600 50,048 سه شنبه 9 مرداد 1397 -1478 -2/87
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 نقدی 200 150 150 7,962,150 53,081 سه شنبه 16 مرداد 1397 -1808 -3/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 نقدی 100 60 50 2,654,050 53,081 سه شنبه 16 مرداد 1397 -1808 -3/29
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 نقدی 60 600 60 2,577,120 42,952 سه شنبه 28 فروردین 1397 -6387 -12/95
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 نقدی 50 450 50 2,004,450 40,089 سه شنبه 28 فروردین 1397 -6052 -13/12
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 نقدی 10 30 10 470,640 47,064 سه شنبه 8 خرداد 1397 -5091 -9/76
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 نقدی 10 190 10 563,910 56,391 سه شنبه 29 خرداد 1397 -4539 -7/45
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 نقدی 25 200 25 1,253,175 50,127 سه شنبه 28 فروردین 1397 -7112 -12/43
پلی اتیلن سنگین کلوخه نقدی 50 1,600 50 2,036,350 40,727 سه شنبه 28 فروردین 1397 657 1/64
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 60 880 60 2,010,840 33,514 سه شنبه 9 مرداد 1397 -1596 -4/55
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 132 660 132 5,024,316 38,063 سه شنبه 16 مرداد 1397 -1893 -4/74
ضایعات فلزی سلف 20 60 20 517,780 25,889 چهارشنبه 2 خرداد 1397 -25111 -49/24
ضایعات فلزی سلف 60 180 60 432,120 7,202 دوشنبه 28 خرداد 1397 -307 -4/09
ضایعات فلزی سلف 152 1,368 152 20,717,600 136,300 دوشنبه 22 مرداد 1397 110491 428/11
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 500 500 500 6,300,000 12,600,000 چهارشنبه 17 مرداد 1397 0 0
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 500 500 500 6,300,000 12,600,000 یکشنبه 27 خرداد 1397 0 0
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 5,000 5,000 5,000 88,200,000 17,640,000 یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 115 37/7
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 5,000 5,000 5,000 88,200,000 17,640,000 یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 115 37/7
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 500 500 500 7,035,000 14,070,000 دوشنبه 22 مرداد 1397 -90 -21/18
قیر 4050 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 1,000 18,564,000 18,564,000 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 4050 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 1,000 20,664,000 20,664,000 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 4,000 4,000 4,000 69,552,000 17,388,000 شنبه 20 مرداد 1397 -12 -2/82
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 4,000 4,000 4,000 79,464,000 19,866,000 شنبه 20 مرداد 1397 -2 -0/42
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 4,000 4,000 4,000 69,888,000 17,472,000 شنبه 20 مرداد 1397 -10 -2/35
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 4,000 4,000 4,000 79,968,000 19,992,000 شنبه 20 مرداد 1397 1 0/21
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 7,000 7,000 7,000 128,478,000 18,354,000 شنبه 20 مرداد 1397 11 2/58
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 7,000 7,000 7,000 143,178,000 20,454,000 شنبه 20 مرداد 1397 12 2/53
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 1,000 17,388,000 17,388,000 شنبه 20 مرداد 1397 -12 -2/82
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 1,000 19,866,000 19,866,000 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 1,000 17,472,000 17,472,000 شنبه 20 مرداد 1397 -10 -2/35
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 1,000 19,992,000 19,992,000 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 2,000 2,000 2,000 36,708,000 18,354,000 شنبه 20 مرداد 1397 11 2/58
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 2,000 2,000 2,000 40,908,000 20,454,000 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 700 700 700 13,818,000 19,740,000 یکشنبه 24 تیر 1397 70 17/5
قیر 4050 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 0 0 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 4050 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 0 0 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 4050 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 0 0 شنبه 20 مرداد 1397
قیر 4050 - صادراتی نقدی ($) 1,000 1,000 0 0 شنبه 20 مرداد 1397
وکیوم باتوم نقدی 10,000 152,775 10,000 149,860,000 14,986 دوشنبه 8 مرداد 1397 0 0
لوب کات سبک نقدی 3,000 3,000 3,000 63,543,000 21,181 دوشنبه 8 مرداد 1397 0 0
گوگرد کلوخه نقدی 1,500 420 420 2,366,700 5,635 دوشنبه 8 مرداد 1397 0 0
اسلاک واکس سنگین ویژه 12% نقدی 713 4,301 713 37,646,400 52,800 سه شنبه 16 مرداد 1397 0 0
وکیوم باتوم نقدی 26,000 26,000 26,000 409,110,000 15,735 یکشنبه 14 مرداد 1397 0 0
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) نقدی 1/5 0/1 0/1 5,395,400 53,954 دوشنبه 22 مرداد 1397
شکر سفید نقدی 100 1,810 100 2,858,100 28,581 شنبه 9 اردیبهشت 1396 3381 13/42
شکر سفید سلف 500 700 500 13,650,575 27,301 یکشنبه 21 مرداد 1397 81 0/3
شکر سفید سلف 500 950 500 13,665,650 27,331 یکشنبه 21 مرداد 1397 43 0/16
شکر سفید سلف 500 1,000 500 13,632,500 27,265 یکشنبه 21 مرداد 1397 -5 -0/02
شکر سفید سلف 500 1,450 500 13,719,500 27,439 یکشنبه 21 مرداد 1397 174 0/64
گندم خوراکی نقدی 1,600 2,000 1,600 14,535,200 9,085 دوشنبه 22 مرداد 1397 65 0/72
گندم خوراکی نقدی 800 800 800 7,216,000 9,020 دوشنبه 22 مرداد 1397 0 0
گندم خوراکی نقدی 800 1,200 800 7,346,400 9,183 دوشنبه 22 مرداد 1397 -86 -0/93
گندم خوراکی نقدی 800 2,000 800 7,439,600 9,300 شنبه 20 مرداد 1397 155 1/69
شکر خام نقدی 1,200 1,000 1,000 24,000,000 24,000 دوشنبه 22 مرداد 1397 0 0
گندم خوراکی نقدی 1,000 1,000 1,000 9,020,000 9,020 دوشنبه 22 مرداد 1397 0 0
گندم خوراکی نقدی 1,000 600 600 5,412,000 9,020 دوشنبه 22 مرداد 1397 0 0
کنسانتره فلزات گرانبها نقدی 3 3 3 18,755,145 6,251,715 یکشنبه 14 مرداد 1397 2000072 47/04
کنسانتره فلزات گرانبها نقدی 3 3 3 21,612,723 7,204,241 یکشنبه 14 مرداد 1397 2952598 69/45
کنسانتره فلزات گرانبها نقدی 3 3 3 19,656,564 6,552,188 یکشنبه 14 مرداد 1397 2300545 54/11
کنسانتره فلزات گرانبها نقدی 3 3 3 11,681,730 3,893,910 یکشنبه 14 مرداد 1397 -357733 -8/41
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,179,360 417,936 سه شنبه 16 مرداد 1397 -20854 -4/75
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,261,600 426,160 سه شنبه 16 مرداد 1397 -16447 -3/72
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 3,977,720 397,772 سه شنبه 16 مرداد 1397 -26207 -6/18
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,012,330 401,233 سه شنبه 16 مرداد 1397 -22746 -5/36
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,006,640 400,664 سه شنبه 16 مرداد 1397 -23315 -5/5
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 3,975,250 397,525 سه شنبه 16 مرداد 1397 -26454 -6/24
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 3,933,950 393,395 چهارشنبه 10 مرداد 1397 -7577 -1/89
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 3,862,640 386,264 چهارشنبه 10 مرداد 1397 -14708 -3/67
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 3,854,000 385,400 چهارشنبه 10 مرداد 1397 -15572 -3/88
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 3,927,550 392,755 چهارشنبه 10 مرداد 1397 -8217 -2/05
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,194,550 419,455 سه شنبه 16 مرداد 1397 -23152 -5/23
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,192,420 419,242 سه شنبه 16 مرداد 1397 -23365 -5/28
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,240,120 424,012 سه شنبه 16 مرداد 1397 -18595 -4/2
سولفور مولیبدن نقدی 10 10 10 4,291,650 429,165 سه شنبه 16 مرداد 1397 -13442 -3/04
آهن اسفنجی سلف 10,000 15,000 10,000 126,700,000 12,670 دوشنبه 25 تیر 1397 -475 -3/61
آهن اسفنجی نقدی 10,000 15,000 10,000 126,700,000 12,670 چهارشنبه 30 خرداد 1397 720 6/03
مس کم عیار (سرباره G ) نقدی 10,000 2,000 2,000 924,000 462 یکشنبه 14 مرداد 1397 -12 -2/53
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1,100 5,071 1,100 70,066,700 63,697 دوشنبه 22 مرداد 1397 -2169 -3/29
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 798 8,043 798 44,104,662 55,269 سه شنبه 29 خرداد 1397 -2039 -3/56
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 770 5,566 770 40,265,610 52,293 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2093 -3/85
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1,210 792 770 41,331,290 53,677 سه شنبه 16 مرداد 1397 -5522 -9/33
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 759 6,578 759 58,631,991 77,249 سه شنبه 16 مرداد 1397 -3076 -3/83
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 420 4,347 420 23,212,980 55,269 یکشنبه 21 مرداد 1397 -2748 -4/74
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 209 3,069 209 15,615,226 74,714 سه شنبه 16 مرداد 1397 -3204 -4/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 770 3,135 770 47,662,230 61,899 دوشنبه 22 مرداد 1397 -2109 -3/29
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 50 850 50 3,978,500 79,570 سه شنبه 16 مرداد 1397 -1129 -1/4
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 50 900 50 3,978,500 79,570 سه شنبه 2 مرداد 1397 -4016 -4/8
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 924 13,188 924 51,068,556 55,269 دوشنبه 15 مرداد 1397 -2748 -4/74
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA سلف 750 8,530 750 38,456,250 51,275 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2550 -4/74
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 100 1,740 100 9,696,700 96,967 سه شنبه 16 مرداد 1397 -4155 -4/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 800 3,960 800 40,088,000 50,110 سه شنبه 26 تیر 1397 -268 -0/53
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1,694 20,064 1,694 70,966,742 41,893 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2084 -4/74
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1,700 20,960 1,700 69,795,200 41,056 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2041 -4/74
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 سلف 350 1,630 350 19,793,900 56,554 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2811 -4/74
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 480 3,312 480 24,005,280 50,011 دوشنبه 15 مرداد 1397 -2486 -4/74
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1,200 18,720 1,200 49,267,200 41,056 سه شنبه 16 مرداد 1397 -2041 -4/74
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 سلف 2,000 20,280 2,000 113,108,000 56,554 سه شنبه 9 مرداد 1397 -2872 -4/83
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 220 3,124 220 9,304,240 42,292 دوشنبه 22 مرداد 1397 -2104 -4/74
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 نقدی 624 2,592 624 32,630,832 52,293 دوشنبه 15 مرداد 1397 -2093 -3/85
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 504 432 432 23,188,464 53,677 دوشنبه 15 مرداد 1397 -5522 -9/33
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 480 2,760 480 24,052,800 50,110 دوشنبه 15 مرداد 1397 -2300 -4/39
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 704 3,542 704 36,814,272 52,293 سه شنبه 9 مرداد 1397 -2130 -3/91
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سلف 330 1,474 330 18,931,770 57,369 سه شنبه 9 مرداد 1397 -2339 -3/92
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 220 1,232 220 11,698,500 53,175 سه شنبه 19 تیر 1397 -297 -0/56
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 4,594,994,143  
آخرین بروز رسانی: : 1397/05/23 - 18:40:23

سه شنبه 23 مرداد 1397 06:40 ب.ظ

دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS