بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1401/03/05 - 12:50:10
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 80/0000 0/07
شمش 1000p-99.75 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,500 1,000 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 40636/0000 5/48
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 چهارشنبه 18 اسفند 1400 20770/0000 19/16
قیر AC10 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,500 2,500 2,500
گوگرد پاستیلی - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 21,000 7,000 0 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401
نبشی 5
نقدی 66 22 22 3,660,800 166,400 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 1093/0000 0/66
تیرآهن 20و22
سلف 690 230 23 3,438,500 149,500 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -2500/0000 -1/64
میلگرد 14تا20-A3
سلف 14,982 22 22 3,580,698 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -4241/0000 -2/54
خاک روی
نقدی 9,000 500 500 52,588,000 105,176 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
نبشی 4
نقدی 200 200 200 32,860,800 164,304 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
نبشی 5
نقدی 200 50 50 8,215,200 164,304 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
میلگرد 14,16-A3
سلف 1,450 375 250 40,250,000 161,000 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 363/0000 0/23
ناودانی 8
نقدی 375 50 50 8,605,000 172,100 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد طول کوتاه A3-12
سلف 75 225 75 11,549,925 153,999 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -339/0000 -0/22
تیرآهن 18-14 نیمه سبک
سلف 3,680 92 46 7,222,000 157,000 شنبه 31 اردیبهشت 1401 0/0000 0
خاک روی
نقدی 3,500 2,000 2,000 379,876,000 189,938 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 10,164 220 220 35,806,980 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -1065/0000 -0/65
میلگرد 14تا20-A3
نسیه 5,016 6,336 5,016 803,097,408 160,107 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -1893/0000 -1/17
میلگرد 18 و 20 - A3
سلف 850 100 100 15,950,000 159,500 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 0/0000 0
میلگرد 18 و 20 - A3
نسیه 8,008 44 22 3,580,698 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -1065/0000 -0/65
میلگرد 22تا32-A3
نقدی 2,500 1,200 200 31,500,000 157,500 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -2871/0000 -1/79
خاک روی
نقدی 15,000 15,000 15,000 1,410,435,000 94,029 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 888 312 120 19,531,080 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -1065/0000 -0/65
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 21,032 44 44 7,161,396 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 12-A3
نقدی 1,500 1,050 375 60,750,000 162,000 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -3380/0000 -2/04
میلگرد 10 و 12 - A3
سلف 704 154 154 25,064,886 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد شاخه 10-A2
نقدی 264 22 22 3,580,698 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگردA3-16,18
سلف 950 275 200 31,900,000 159,500
خاک روی
نقدی 5,000 5,000 5,000 778,825,000 155,765 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 2,112 480 480 78,857,280 164,286 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -3614/0000 -2/15
ناودانی 16
نقدی 50 25 25 4,468,850 178,754 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 4088/0000 2/34
نبشی 10
سلف 897 391 92 14,526,800 157,900 چهارشنبه 31 فروردین 1401 -3148/0000 -1/95
میلگرد 14تا20-A3
نسیه 10,120 1,232 506 82,356,054 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
تیرآهن 20 نیمه سبک
سلف 1,150 368 46 7,061,000 153,500 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -2500/0000 -1/6
نبشی 6
نقدی 100 25 25 4,107,600 164,304 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 2,016 144 24 3,906,216 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14تا20-A3
سلف 110 22 22 3,580,698 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 22 و 25
نقدی 374 22 22 3,580,698 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
تیرآهن24تا30
سلف 690 46 46 6,877,000 149,500 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -2300/0000 -1/52
خاک روی
نقدی 30,000 500 500 6,242,500 12,485 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 22تا32-A3
نقدی 4,356 22 22 3,580,698 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -1065/0000 -0/65
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 726 44 44 7,104,592 161,468
میلگرد 12-A3
سلف 775 1,225 775 128,577,000 165,906 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -3270/0000 -1/93
ناودانی 10
نقدی 375 75 75 12,907,500 172,100 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
ناودانی 12
نسیه 1,500 3,050 50 8,812,850 176,257 چهارشنبه 24 فروردین 1401 -3169/0000 -1/77
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 6,000 4,500 2,775 438,450,000 158,000 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -5792/0000 -3/54
میلگردA3-16,18
سلف 850 875 325 51,350,000 158,000
میلگرد 14تا20-A3
سلف 10,032 3,542 1,298 208,978,000 161,000 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -160/0000 -0/1
خاک روی
نقدی 500 500 500 10,723,000 21,446 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14,16-A3
سلف 2,208 624 600 97,655,400 162,759 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
تیرآهن 14و16
سلف 1,008 912 816 130,500,432 159,927 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -3750/0000 -2/29
شمش طلا 997
نقدی 0/002 0/002 0/002 36,746,684/16 18,364,160 دوشنبه 2 خرداد 1401
شمش طلا 997
نقدی 0/002 0/002 0/002 36,746,684/16 18,364,160 دوشنبه 2 خرداد 1401
شمش طلا 998
نقدی 0/002 0/002 0/002 36,801,925/16 18,382,580 دوشنبه 2 خرداد 1401
شمش طلا 998
نقدی 0/002 0/002 0/002 36,783,542/58 18,382,580 دوشنبه 2 خرداد 1401
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 دوشنبه 2 خرداد 1401
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 11,700 4,700 500,080,000 106,400 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 100/0000 0/09
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 260 500 260 187,008,680 719,264 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 11595/0000 1/64
استایرن منومر
نقدی 960 504 456 144,984,744 317,949 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -782/0000 -0/25
دی اتیل هگزانول
نقدی 1,100 1,100 1,100 455,335,100 413,941 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -6278/0000 -1/49
استایرن منومر
نقدی 3,480 3,576 3,480 1,106,637,504 317,999 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -732/0000 -0/23
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 3,000 0 0 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
شمش طلا 998
نقدی 0/005 0/005 0/005 91,986,430/32 18,382,580 دوشنبه 2 خرداد 1401
بنزن
نقدی 500 500 500 143,078,500 286,157 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 9191/0000 3/32
زایلین مخلوط
نقدی 600 1,440 600 184,245,860 307,076 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 22561/0000 7/93
دی اتیلن گلایکول
نقدی 600 700 600 80,906,750 134,845 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 3911/0000 2/99
دی اتیلن گلایکول
نقدی 143 517 143 22,967,879 160,615 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 14590/0000 9/99
کریستال ملامین
نقدی 70 65 65 37,569,220 577,988 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -86/0000 -0/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 2,002 3,432 2,002 764,464,668 381,850 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 10384/0000 2/8
منو اتیلن گلایکول
نقدی 968 2,068 968 165,584,936 171,059 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 10594/0000 6/6
منو اتیلن گلایکول
نقدی 1,100 2,000 1,100 177,718,425 161,562 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 10836/0000 7/19
ایزوبوتانول
نقدی 253 616 253 83,013,150 328,115 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 48819/0000 17/48
ارتوزایلن
سلف 1,500 860 860 227,987,720 265,102 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 1275/0000 0/48
کریستال ملامین
نقدی 330 330 330 190,736,040 577,988 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -86/0000 -0/01
دی اتیلن گلایکول
نقدی 23 46 23 3,387,785 147,295 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 8300/0000 5/97
دی اتیلن گلایکول
نقدی 600 744 600 81,035,184 135,059 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 4850/0000 3/72
اسید استیک
سلف 1,008 1,560 1,008 168,640,536 167,302 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 2316/0000 1/4
دی اتانول آمین
نقدی 55/200 23 23 6,866,811 298,557 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -687/0000 -0/23
منو اتیلن گلایکول
نقدی 41/400 87/400 41/400 6,832,338/6 165,032 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 25870/0000 18/59
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,210 2,420 1,210 462,555,346 382,277 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 5766/0000 1/53
منومر وینیل استات
نقدی 506 165 165 90,614,370 549,178 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -1262/0000 -0/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 2,002 3,564 2,002 801,941,712 400,570 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 12779/0000 3/3
دی اتانول آمین
نقدی 110 143 110 33,391,160 303,556 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 4312/0000 1/44
لوب کات سنگین
نقدی 14,000 14,000 14,000 2,387,322,000 170,523 دوشنبه 2 خرداد 1401 0/0000 0
قیر 6070
نقدی 100 100 100 11,423,000 114,230 سه شنبه 3 خرداد 1401 -270/0000 -0/24
لوب کات سبک
نقدی 1,000 1,000 1,000 174,971,000 174,971 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 -13333/0000 -7/08
میلگرد 22 و 25 و 32
نقدی 400 75 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
نبشی 4
نقدی 44 44 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
ناودانی 6
نسیه 350 700 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
ناودانی 8
نسیه 350 700 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
ناودانی 10
نسیه 200 400 0 0 شنبه 17 اردیبهشت 1401
ناودانی 14
نسیه 300 600 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
نبشی 3
نسیه 600 900 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
نبشی 4
نسیه 600 900 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
تیرآهن طول کوتاه 14و18 نیمه سبک
سلف 230 69 0 0
تیرآهن 14 تا 18
سلف 2,760 1,541 0 0 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14,20-A3
سلف 950 375 0 0 شنبه 11 اردیبهشت 1395
میلگرد 22 و 25
سلف 925 75 0 0
تسمه فولادی
نقدی 5,496 24 24 4,074,000 169,750 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -5250/0000 -3
تسمه فولادی
نقدی 2,500 50 50 9,000,000 180,000 چهارشنبه 4 اسفند 1400 0/0000 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1
نقدی 120 120 120 29,109,240 242,577 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 1501/0000 0/62
بشکه خالی
نقدی 1/500 4/500 1/500 4,050,000 2,700,000 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 -198999/0000 -6/86
ضایعات فلزی
نقدی 20 40 20 3,400,000 170,000 سه شنبه 3 خرداد 1401 35000/0000 25/93
ضایعات کارتن
نقدی 200 400 200 10,400,000 52,000 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 3000/0000 6/12
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2
نقدی 11 121 11 2,821,489 256,499 شنبه 17 اردیبهشت 1401 -3981/0000 -1/53
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 1
نقدی 1,008 3,336 1,008 288,763,776 286,472 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 3260/0000 1/15
ضایعات باطری
نقدی 1 5 1 6,046,611 6,046,611 سه شنبه 3 خرداد 1401
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1
نقدی 10/080 30/240 10/080 5,372,629/92 532,999 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -31594/0000 -5/6
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1
نقدی 253 605 253 58,909,389 232,843 چهارشنبه 13 بهمن 1400 1302/0000 0/56
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3
نقدی 16 72 16 4,403,024 275,189 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -33701/0000 -10/91
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1
نقدی 495 1,441 495 123,073,808 248,634 سه شنبه 24 اسفند 1400 11456/0000 4/83
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0410AA درجه 1
نقدی 12 87 12 3,967,440 330,620
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 11 121 11 3,025,000 275,000 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 11001/0000 4/17
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2
نقدی 12 96 12 3,775,548 314,629 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -8659/0000 -2/68
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1
نقدی 240 1,080 240 81,078,264 337,826 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -6556/0000 -1/9
ضایعات فلزی
نقدی 200 400 200 21,777,800 108,889 سه شنبه 3 خرداد 1401 -26111/0000 -19/34
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 216 1,176 216 57,992,904 268,486 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 -483/0000 -0/18
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1
نقدی 168 1,656 168 58,103,112 345,852 شنبه 17 اردیبهشت 1401 5708/0000 1/68
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1
نقدی 224 448 224 74,389,176 332,095 چهارشنبه 28 مهر 1400 65096/0000 24/38
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2
نقدی 34 154 34 10,605,956 311,940 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 25003/0000 8/71
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
نقدی 40 380 40 12,844,440 321,111 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 74629/0000 30/28
نرمال بوتانول - OFF درجه 1
نقدی 44 143 44 17,650,996 401,159 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 30403/0000 8/2
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1
نقدی 40 540 40 17,355,560 433,889 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 50190/0000 13/08
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 14,945,590,084/9  
آخرین بروز رسانی: 1401/03/05 - 12:50:10
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.