بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
العربیة  |  English  |  Русский

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/12/10 - 21:15:51
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 21,713,150 2,171,315 یکشنبه 3 اسفند 1399 -123181/0000 -5/37
سولفور مولیبدن
نقدی 10 40 10 20,843,800 2,084,380 یکشنبه 3 اسفند 1399 -210116/0000 -9/16
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,319,520 2,231,952 یکشنبه 3 اسفند 1399 -62544/0000 -2/73
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,537,090 2,253,709 یکشنبه 3 اسفند 1399 -40787/0000 -1/78
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,247,510 2,224,751 یکشنبه 3 اسفند 1399 -69745/0000 -3/04
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 23,248,510 2,324,851 یکشنبه 3 اسفند 1399 30355/0000 1/32
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 23,069,760 2,306,976 یکشنبه 3 اسفند 1399 12480/0000 0/54
شمش روی 99.97
نقدی 150 100 100 65,080,900 650,809 یکشنبه 3 اسفند 1399 7454/0000 1/16
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,538,410 2,253,841 یکشنبه 3 اسفند 1399 -40655/0000 -1/77
سبد میلگرد مخلوط
سلف 4,000 15,400 4,000 458,084,650 114,521
تیرآهن 14 تا 18
سلف 6,739 4,186 299 34,778,185 116,315 چهارشنبه 6 اسفند 1399 479/0000 0/41
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 1,035 2,093 23 2,594,998 112,826
تیرآهن طول کوتاه 30
سلف 506 1,334 506 57,410,300 113,459 دوشنبه 12 آذر 1397 76170/0000 204/27
شمش روی 99.97
نقدی 150 100 100 65,080,900 650,809 یکشنبه 3 اسفند 1399 7454/0000 1/16
بیلت 6063-7
نقدی 500 120 100 58,231,600 582,316 یکشنبه 3 اسفند 1399 18309/0000 3/25
شمش روی 99.98
نقدی 100 100 100 65,080,900 650,809 یکشنبه 3 اسفند 1399
شمش روی 99.98
نقدی 100 100 100 65,080,900 650,809 دوشنبه 29 دی 1399
شمش 99.9 - 1000p
نقدی 1,200 500 500 270,710,000 541,420 یکشنبه 7 دی 1399 34567/0000 6/82
شمش 99.9 - 50p
نقدی 1,000 220 220 119,112,400 541,420 یکشنبه 7 دی 1399 34567/0000 6/82
شمش 1000p-99.8
نقدی 2,000 1,820 1,560 849,919,200 544,820 یکشنبه 3 اسفند 1399 17111/0000 3/24
شمش 1000p-99.75
نقدی 2,000 1,100 1,100 593,803,100 539,821 چهارشنبه 6 اسفند 1399 17112/0000 3/27
شمش 1000P-99.5
نقدی 200 60 0 0 یکشنبه 26 بهمن 1399
دوده صنعتی گرید N330
نقدی 72 162 72 15,624,072 217,001 چهارشنبه 30 مهر 1399
دوده صنعتی گرید N660
نقدی 20 20 20 4,200,000 210,000 چهارشنبه 30 مهر 1399
منو کلرو استیک اسید
نقدی 50 50 50 19,478,150 389,563 یکشنبه 3 اسفند 1399 31440/0000 8/78
PDA TAR
نقدی 2,002 6,656 2,002 120,364,790 60,122 سه شنبه 28 بهمن 1399 4011/0000 7/15
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 9 9 9 288,000 32,000 شنبه 2 اسفند 1399 7500/0000 30/61
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 9 9 9 252,000 28,000 شنبه 2 اسفند 1399 3500/0000 14/29
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 30 30 30 405,000 13,500 شنبه 2 اسفند 1399 -11000/0000 -44/9
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 20 20 20 448,000 22,400 شنبه 2 اسفند 1399 -2100/0000 -8/57
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 20 20 20 1,200,000 60,000 شنبه 2 اسفند 1399 35500/0000 144/9
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 12 12 12 578,400 48,200 شنبه 2 اسفند 1399 23700/0000 96/73
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 9 9 9 312,750 34,750 شنبه 2 اسفند 1399 10250/0000 41/84
ظروف پلی پروپیلن
نقدی 12 12 12 473,400 39,450 شنبه 2 اسفند 1399 14950/0000 61/02
نرمال پارافین
نقدی 500 20 20 3,667,520 183,376 یکشنبه 3 اسفند 1399 4151/0000 2/32
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3
نقدی 400 360 300 36,387,900 121,293 شنبه 2 اسفند 1399 4578/0000 3/92
پلی استایرن انبساطی 100
نقدی 20 40 20 6,732,160 336,608 یکشنبه 3 اسفند 1399 48198/0000 16/71
پلی استایرن مقاوم 7240
نقدی 803 1,375 803 293,889,156 365,989 یکشنبه 3 اسفند 1399 37054/0000 11/26
پلی استایرن معمولی 1540
سلف 803 1,617 803 238,952,725 297,575 یکشنبه 3 اسفند 1399 29323/0000 10/93
پلی استایرن معمولی 1460
نقدی 209 638 209 60,810,783 290,961 یکشنبه 3 اسفند 1399 36017/0000 14/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
نقدی 308 330 308 104,955,488 340,765 یکشنبه 19 بهمن 1399 -13540/0000 -3/82
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
نقدی 308 330 308 105,882,040 343,773 یکشنبه 3 اسفند 1399
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
نقدی 200 650 200 70,460,375 352,302 یکشنبه 3 اسفند 1399 24768/0000 7/56
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
نقدی 500 840 500 174,328,785 348,658 یکشنبه 26 مرداد 1399 196194/0000 128/68
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
سلف 100 240 100 34,206,590 342,066 یکشنبه 26 مرداد 1399 189602/0000 124/36
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
نقدی 350 640 350 119,896,280 342,561 یکشنبه 3 اسفند 1399 27875/0000 8/86
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
نقدی 250 370 250 85,551,000 342,204 یکشنبه 26 مرداد 1399 189740/0000 124/45
پلی استایرن انبساطی نسوز F300
نقدی 200 255 115 36,849,910 320,434 یکشنبه 25 آبان 1399 21318/0000 7/13
پلی استایرن انبساطی R200
نقدی 400 560 400 134,155,390 335,388 یکشنبه 26 مرداد 1399 185386/0000 123/59
پلی استایرن انبساطی R200
سلف 100 120 100 32,558,625 325,586 یکشنبه 26 مرداد 1399 175584/0000 117/05
پلی استایرن انبساطی R310
نقدی 100 140 100 32,821,890 328,219 یکشنبه 3 اسفند 1399 -945/0000 -0/29
پلی استایرن انبساطی R310
نقدی 300 315 300 97,039,180 323,464 یکشنبه 15 تیر 1399 192566/0000 147/11
پلی استایرن انبساطی R310
سلف 100 100 85 27,477,695 323,267 یکشنبه 15 تیر 1399 192369/0000 146/96
پلی استایرن انبساطی F305
نقدی 150 130 130 40,914,250 314,725
پلی استایرن انبساطی F305
سلف 100 90 90 28,325,250 314,725
پلی استایرن انبساطی نسوز F105
نقدی 84 126 84 26,518,884 315,701 یکشنبه 3 اسفند 1399 17204/0000 5/76
پلی استایرن انبساطی نسوز F105
سلف 84 147 84 26,629,197 317,014 یکشنبه 3 اسفند 1399 18517/0000 6/2
سولفات سدیم
سلف 2,200 2,325 2,200 55,109,825 25,050 یکشنبه 3 اسفند 1399 50/0000 0/2
پلی استایرن مقاوم 6045
نقدی 308 308 308 109,128,712 354,314 یکشنبه 3 اسفند 1399 36841/0000 11/6
پلی استایرن معمولی 32N
نقدی 110 176 110 32,987,680 299,888 یکشنبه 26 بهمن 1399 56109/0000 23/02
الکیل بنزن سنگین
نقدی 250 140 140 23,602,180 168,587 یکشنبه 3 اسفند 1399 3815/0000 2/32
پلی استایرن معمولی 1551
نقدی 506/250 731/250 506/250 146,791,811/250 289,959 یکشنبه 3 اسفند 1399 30120/0000 11/59
پلی استایرن معمولی 1161
نقدی 45 168/750 45 13,988,542/500 310,857 یکشنبه 3 اسفند 1399 38378/0000 14/08
پلی استایرن معمولی 1309
نقدی 65 110 65 18,536,435 285,176 یکشنبه 3 اسفند 1399 34639/0000 13/83
کنسانتره سنگ آهن
نقدی 35,000 25,000 25,000 475,000,000 19,000 دوشنبه 27 بهمن 1399
مس کاتد
نقدی 4,000 1,260 260 577,203,380 2,220,013 یکشنبه 3 اسفند 1399 174215/0000 8/52
شمش روی 99.97
نقدی 160 160 160 104,129,440 650,809 یکشنبه 3 اسفند 1399 7454/0000 1/16
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 22,760,570 2,276,057 یکشنبه 3 اسفند 1399 -18439/0000 -0/8
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 23,149,990 2,314,999 یکشنبه 3 اسفند 1399 20503/0000 0/89
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 22,303,250 2,230,325 یکشنبه 3 اسفند 1399 -64171/0000 -2/8
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 21,480,890 2,148,089 یکشنبه 3 اسفند 1399 -146407/0000 -6/38
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 22,025,400 2,202,540 یکشنبه 3 اسفند 1399 -91956/0000 -4/01
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 21,379,970 2,137,997 یکشنبه 3 اسفند 1399 -156499/0000 -6/82
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,025,030 2,202,503 یکشنبه 3 اسفند 1399 -91993/0000 -4/01
شمش 1000p-99.8
نسیه 1,000 400 400 217,928,000 544,820 چهارشنبه 6 اسفند 1399
سولفور مولیبدن
نقدی 10 40 10 21,411,340 2,141,134 یکشنبه 3 اسفند 1399 -153362/0000 -6/68
سولفور مولیبدن
نقدی 10 40 10 21,375,770 2,137,577 یکشنبه 3 اسفند 1399 -156919/0000 -6/84
سولفور مولیبدن
نقدی 10 40 10 20,166,530 2,016,653 یکشنبه 3 اسفند 1399 -277843/0000 -12/11
سولفور مولیبدن
نقدی 10 40 10 21,245,430 2,124,543 یکشنبه 3 اسفند 1399 -169953/0000 -7/41
سولفور مولیبدن
نقدی 10 40 10 21,643,890 2,164,389 یکشنبه 3 اسفند 1399 -130107/0000 -5/67
سنگ آهن دانه بندی
نقدی 50,000 100,000 50,000 539,500,000 10,790 شنبه 11 بهمن 1399 140/0000 1/31
روغن پایه 4-SOC
نقدی 506 184 184 34,040,000 185,000 یکشنبه 3 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070
نسیه 100 100 100 6,500,000 65,000 سه شنبه 5 اسفند 1399 0/0000 0
لوب کات سنگین
نقدی 15,000 15,000 15,000 1,400,760,000 93,384 یکشنبه 3 اسفند 1399 0/0000 0
لوب کات سبک
نقدی 6,000 6,000 4,260 408,193,200 95,820 یکشنبه 3 اسفند 1399 0/0000 0
وکیوم باتوم
نقدی 5,000 5,500 1,500 93,624,000 62,416 یکشنبه 3 اسفند 1399 0/0000 0
وکیوم باتوم
نقدی 5,000 7,000 3,000 178,332,000 59,444 سه شنبه 21 بهمن 1399 3470/0000 6/2
قیر PG6422
نسیه 500 237 237 16,151,550 68,150 شنبه 9 اسفند 1399
پارافین واکس سنگین 5%
نقدی 299 759 299 45,855,491 153,363 یکشنبه 3 اسفند 1399 3508/0000 2/34
اسلاک واکس سبک 10
نقدی 624 806 624 81,408,652 130,463 یکشنبه 26 بهمن 1399 11774/0000 9/92
وکیوم باتوم
نقدی 12,000 23,200 12,000 797,785,000 66,482 دوشنبه 4 اسفند 1399 161/0000 0/24
وکیوم باتوم
نقدی 12,000 24,650 12,000 759,615,100 63,301 سه شنبه 5 اسفند 1399 359/0000 0/57
گوگرد گرانوله
نقدی 1,000 3,000 1,000 41,911,500 41,912 یکشنبه 3 اسفند 1399 9781/0000 30/44
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE
نقدی 25 60 25 5,722,475 228,899 یکشنبه 3 اسفند 1399 14900/0000 6/96
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 چهارشنبه 6 اسفند 1399 0/0000 0
قیر AC30 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 سه شنبه 5 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 4050 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 یکشنبه 26 بهمن 1399 3726/0000 4/87
قیر 85100 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 سه شنبه 14 بهمن 1399 793/0000 1
قیر AC40 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 6,000 6,000 6,000 سه شنبه 5 اسفند 1399 0/0000 0
قیر AC40 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 سه شنبه 5 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,500 2,500 2,500 سه شنبه 5 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 6,000 6,000 6,000 چهارشنبه 6 اسفند 1399
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 چهارشنبه 6 اسفند 1399
خرمای استعمران
نسیه 10 10 10 500,000 50,000 یکشنبه 3 اسفند 1399
خرمای استعمران
نسیه 350 350 350 14,735,000 42,100 یکشنبه 3 اسفند 1399
خرمای استعمران
نسیه 250 250 250 8,350,000 33,400 یکشنبه 3 اسفند 1399
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 200 200 200 سه شنبه 5 اسفند 1399 0/0000 0
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 11,334,479,451/75  
آخرین بروز رسانی: 1399/12/10 - 21:15:51
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.