بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/04/20 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی وینیل کلراید S57
سلف 260 710 260 44,724,270 172,016 سه شنبه 10 تیر 1399 -4563/0000 -2/58
پلی وینیل کلراید S65
سلف 1,000 1,560 1,000 152,404,960 152,405 دوشنبه 9 تیر 1399 -7368/0000 -4/61
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,100 1,870 1,100 182,237,484 165,670 دوشنبه 9 تیر 1399 -5245/0000 -3/07
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نقدی 399 861 399 65,652,636 164,543 دوشنبه 9 تیر 1399 15786/0000 10/61
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نقدی 210 462 210 34,393,695 163,780 دوشنبه 9 تیر 1399 19413/0000 13/45
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نقدی 189 504 189 31,439,688 166,348 دوشنبه 9 تیر 1399 15609/0000 10/35
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نقدی 84 231 84 14,057,946 167,357 دوشنبه 9 تیر 1399 17469/0000 11/65
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نقدی 294 609 294 56,404,047 191,851 دوشنبه 9 تیر 1399 5561/0000 2/99
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C
نقدی 63 126 63 12,131,217 192,559 دوشنبه 9 تیر 1399 4300/0000 2/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 105 105 105 17,743,950 168,990 دوشنبه 9 تیر 1399 7707/0000 4/78
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 66 22 0 0 دوشنبه 9 تیر 1399
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نقدی 147 315 147 27,252,414 185,391 دوشنبه 9 تیر 1399 4566/0000 2/53
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C
نقدی 84 126 84 14,706,258 175,075
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L
نقدی 42 42 42 7,309,596 174,038 دوشنبه 9 تیر 1399 7847/0000 4/72
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L
نقدی 147 105 84 13,797,588 164,257 دوشنبه 9 تیر 1399 7575/0000 4/83
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 147 147 147 24,145,779 164,257 دوشنبه 9 تیر 1399 7575/0000 4/83
پلی پروپیلن نساجی SF060
نقدی 420 1,540 420 71,842,120 171,053 دوشنبه 9 تیر 1399 19762/0000 13/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 88 176 88 15,067,976 171,227 دوشنبه 9 تیر 1399 14545/0000 9/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
نقدی 108/750 478/500 108/750 18,287,661 168,162 دوشنبه 9 تیر 1399 17450/0000 11/58
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 500 1,200 500 81,954,500 163,909 دوشنبه 2 تیر 1399 15682/0000 10/58
پلی پروپیلن نساجی V30S
نقدی 360 520 360 58,167,800 161,577 دوشنبه 7 بهمن 1398 32543/0000 25/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 500 780 500 79,351,780 158,704 دوشنبه 2 تیر 1399 12731/0000 8/72
پلی پروپیلن نساجی PYI250
نقدی 340 640 340 56,636,360 166,578 دوشنبه 12 خرداد 1399 35351/0000 26/94
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C
نقدی 160 100 100 16,425,700 164,257 دوشنبه 9 تیر 1399 -1601/0000 -0/97
پلی پروپیلن فیلم RG1104K
نقدی 435 609 435 79,320,727/500 182,347 دوشنبه 9 تیر 1399 -17980/0000 -8/98
پلی پروپیلن فیلم RG3420L
نقدی 108/750 239/250 108/750 21,211,361/250 195,047 دوشنبه 9 تیر 1399 7508/0000 4
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
نقدی 112/500 450 112/500 18,391,005 163,476 دوشنبه 9 تیر 1399 9581/0000 6/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
سلف 783 1,522/500 783 127,714,129/500 163,109 دوشنبه 9 تیر 1399 11825/0000 7/82
پلی وینیل کلراید S65
سلف 2,992 4,114 2,992 451,662,178 150,957 دوشنبه 9 تیر 1399 -5549/0000 -3/55
پلی وینیل کلراید S60
نقدی 550 594 550 71,356,120 129,738 سه شنبه 10 تیر 1399 4796/0000 3/84
پلی وینیل کلراید S65
سلف 2,750 4,829 2,750 422,389,913 153,596 دوشنبه 9 تیر 1399 -4717/0000 -2/98
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 330 1,232 330 56,217,568 170,356 دوشنبه 9 تیر 1399 17489/0000 11/44
پلی پروپیلن شیمیایی C30G
نقدی 902 2,046 902 147,364,008 163,375 دوشنبه 19 خرداد 1399 21707/0000 15/32
پلی پروپیلن نساجی HP501D
نقدی 154 44 22 3,120,810 141,855 دوشنبه 9 تیر 1399
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 10,309,000 1,030,900 سه شنبه 10 تیر 1399 46468/0000 4/72
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 9,397,360 939,736 سه شنبه 10 تیر 1399 -4963/0000 -0/53
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 11,671,930 1,167,193 سه شنبه 10 تیر 1399 222494/0000 23/55
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 9,422,610 942,261 سه شنبه 10 تیر 1399 -2438/0000 -0/26
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 11,999,990 1,199,999 سه شنبه 10 تیر 1399 255300/0000 27/02
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 12,346,740 1,234,674 سه شنبه 10 تیر 1399 289975/0000 30/69
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 9,430,680 943,068 سه شنبه 10 تیر 1399 -1631/0000 -0/17
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 12,099,990 1,209,999 یکشنبه 26 آبان 1398 469562/0000 63/42
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 12,299,990 1,229,999 سه شنبه 10 تیر 1399 285300/0000 30/2
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 9,454,600 945,460 سه شنبه 10 تیر 1399 761/0000 0/08
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 10,999,990 1,099,999 سه شنبه 10 تیر 1399 155300/0000 16/44
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 9,348,750 934,875 سه شنبه 10 تیر 1399 -9824/0000 -1/04
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 11,107,890 1,110,789 سه شنبه 10 تیر 1399 166090/0000 17/58
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 9,365,960 936,596 سه شنبه 10 تیر 1399 -8103/0000 -0/86
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 9,660,340 966,034 سه شنبه 10 تیر 1399 21335/0000 2/26
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 85,376,697 28,458,899 سه شنبه 10 تیر 1399 3444900/0000 13/77
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 18 3 81,071,997 27,023,999 سه شنبه 10 تیر 1399 2010000/0000 8/04
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 18 3 95,030,193 31,676,731 سه شنبه 10 تیر 1399 6662732/0000 26/64
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 94,540,539 31,513,513 سه شنبه 10 تیر 1399 6499514/0000 25/98
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 90,606,090 30,202,030 سه شنبه 10 تیر 1399 5188031/0000 20/74
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 18 3 80,336,664 26,778,888 سه شنبه 10 تیر 1399 1764889/0000 7/06
مس مفتول
نقدی 400 120 120 123,433,920 1,028,616 دوشنبه 2 تیر 1399 67863/0000 7/06
ورق گرم B
سلف (مچینگ) 32,842 32,842 32,842 2,433,887,778 74,109 دوشنبه 9 تیر 1399 0/0000 0
ورق گرم C
سلف (مچینگ) 8,165 8,165 8,165 631,105,510 77,294 دوشنبه 9 تیر 1399 0/0000 0
ورق سرد B
سلف (مچینگ) 45,573 45,573 45,573 4,566,551,319 100,203 دوشنبه 9 تیر 1399 0/0000 0
ورق گالوانیزه G
سلف (مچینگ) 5,960 5,960 5,960 729,635,120 122,422 دوشنبه 9 تیر 1399 0/0000 0
ورق قلع اندود
سلف (مچینگ) 7,495 7,495 7,495 1,096,383,590 146,282 دوشنبه 2 تیر 1399 0/0000 0
ورق گرم B
سلف 86,900 90,970 86,900 7,455,733,230 85,797 دوشنبه 9 تیر 1399 11688/0000 15/77
ورق گرم C
سلف 45,100 57,530 45,100 4,166,914,290 92,393 دوشنبه 9 تیر 1399 15099/0000 19/53
شمش روی 99.98
نقدی 100 540 100 36,171,300 361,713 سه شنبه 27 خرداد 1399 47124/0000 14/98
شمش روی 99.98
نقدی 100 640 100 37,525,900 375,259 سه شنبه 27 خرداد 1399 60670/0000 19/29
مس کاتد
نقدی 100 100 100 99,555,700 995,557 دوشنبه 9 تیر 1399 47619/0000 5/02
مس مفتول
نسیه 960 140 140 144,006,240 1,028,616 دوشنبه 9 تیر 1399 48498/0000 4/95
مس مفتول
نسیه 1,000 40 40 41,144,640 1,028,616 دوشنبه 9 تیر 1399 48498/0000 4/95
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 سه شنبه 10 تیر 1399 0/0000 0
گوگرد گرانوله - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 12,000 36,000 12,000 دوشنبه 12 خرداد 1399 348/0000 5/61
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 دوشنبه 9 تیر 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 210 210 210 یکشنبه 15 تیر 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 200 200 200 شنبه 14 تیر 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 6,500 6,500 6,500 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 15151/0000 102/77
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,500 1,500 1,500 شنبه 14 تیر 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 20,000 45,000 20,000 یکشنبه 8 تیر 1399 -302/0000 -0/98
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 530 530 530 دوشنبه 9 تیر 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 7,000 7,000 7,000 شنبه 14 تیر 1399 0/0000 0
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 220 220 220 دوشنبه 9 تیر 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 یکشنبه 8 تیر 1399 0/0000 0
روغن پایه SN500
سلف 250 2,225 250 22,950,700 91,803 یکشنبه 8 تیر 1399 12885/0000 16/33
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 264 1,221 264 46,872,078 177,546 دوشنبه 12 خرداد 1399 21372/0000 13/68
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
نقدی 484 836 484 90,637,492 187,268 چهارشنبه 7 خرداد 1399 24747/0000 15/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 286 682 286 47,534,212 166,204 دوشنبه 9 تیر 1399 15783/0000 10/49
پلی وینیل کلراید S65
سلف 1,500 2,760 1,500 228,371,520 152,248 دوشنبه 9 تیر 1399 -3881/0000 -2/49
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 1,078 1,848 1,078 176,503,294 163,732 دوشنبه 9 تیر 1399 14368/0000 9/62
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 1,008 3,360 1,008 171,748,464 170,385 دوشنبه 9 تیر 1399 22100/0000 14/9
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 240 648 240 39,813,120 165,888 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 60722/0000 57/74
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نقدی 777 1,575 777 147,353,073 189,644 دوشنبه 9 تیر 1399 -14283/0000 -7
پلی پروپیلن نساجی HP550J
نقدی 960 1,368 960 154,693,320 161,139 دوشنبه 9 تیر 1399 15234/0000 10/44
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 1,440 2,760 1,440 238,026,360 165,296 دوشنبه 9 تیر 1399 16461/0000 11/06
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 168 432 168 27,486,120 163,608 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 54936/0000 50/55
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 240 456 240 37,210,608 155,044 دوشنبه 9 تیر 1399 6629/0000 4/47
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 816 1,704 816 161,236,704 197,594 دوشنبه 9 تیر 1399 8733/0000 4/62
پلی پروپیلن فیلم RP120L
نقدی 198 528 132 26,121,084 197,887 دوشنبه 9 تیر 1399 9582/0000 5/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
نقدی 374 550 374 63,515,980 169,829 دوشنبه 9 تیر 1399 1530/0000 0/91
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
سلف 220 242 220 36,242,360 164,738 دوشنبه 26 خرداد 1399 4879/0000 3/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
نقدی 110 638 110 22,155,540 201,414 دوشنبه 9 تیر 1399 21055/0000 11/67
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
نقدی 110 308 110 20,509,830 186,453 دوشنبه 9 تیر 1399 19022/0000 11/36
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
نقدی 88 88 88 15,676,320 178,140 دوشنبه 9 تیر 1399 4706/0000 2/71
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
نقدی 220 154 44 7,678,484 174,511 دوشنبه 9 تیر 1399 7861/0000 4/72
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
نقدی 440 264 242 40,895,580 168,990 دوشنبه 9 تیر 1399 7707/0000 4/78
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 26,566,042,025/25  
آخرین بروز رسانی: 1399/04/20 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.