بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1398/06/27 - 09:57:00
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
سلف 4,000 3,700 3,640 346,244,080 95,122 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4278 -4/3
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
سلف 1,500 1,960 1,500 136,027,890 90,685 یکشنبه 17 شهریور 1398 101 0/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,200 912 912 79,002,912 86,626 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1833 -2/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 312 528 192 16,632,192 86,626 سه شنبه 12 شهریور 1398 -3466 -3/85
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
نقدی 720 264 144 12,360,528 85,837 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2595 -2/93
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 624 600 600 51,502,200 85,837 سه شنبه 12 شهریور 1398 -4271 -4/74
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 624 144 144 12,360,528 85,837 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2595 -2/93
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
نقدی 480 96 48 4,120,176 85,837 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2595 -2/93
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5
نقدی 720 120 48 4,313,232 89,859 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2576 -2/79
پلی اتیلن سبک خطی 18B01
نقدی 480 72 24 2,060,088 85,837 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2595 -2/93
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ
نقدی 480 24 24 2,072,160 86,340 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
سلف 506 506 506 47,921,236 94,706 یکشنبه 17 شهریور 1398 -106 -0/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 1,518 1,518 1,518 141,038,898 92,911 یکشنبه 17 شهریور 1398 -104 -0/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 2,002 1,232 1,210 133,172,600 110,060 یکشنبه 17 شهریور 1398 -10137 -8/43
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
سلف 2,002 2,002 2,002 190,115,926 94,963 یکشنبه 17 شهریور 1398 -105 -0/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 506 154 154 15,124,494 98,211 یکشنبه 17 شهریور 1398 -109 -0/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
سلف 506 506 506 48,310,350 95,475 یکشنبه 17 شهریور 1398 -107 -0/11
پلی استایرن معمولی 1551
نقدی 400 55 55 6,001,930 109,126 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
سلف 1,012 1,056 1,012 108,657,076 107,369 سه شنبه 12 شهریور 1398 -6090 -5/37
پلی استایرن مقاوم 7240
سلف 858 770 748 88,676,148 118,551 یکشنبه 17 شهریور 1398 2146 1/84
پلی استایرن معمولی 1540
نقدی 308 803 308 34,638,714 112,463 یکشنبه 17 شهریور 1398 7534 7/18
پلی استایرن معمولی 1460
نقدی 25 25 25 2,670,750 106,830 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,012 1,540 1,012 108,797,414 107,507 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2153 -1/96
پلی استایرن انبساطی 200
نقدی 150 350 150 21,514,720 143,431 یکشنبه 17 شهریور 1398 1069 0/75
پلی استایرن انبساطی 300
نقدی 100 250 100 12,839,790 128,398 یکشنبه 17 شهریور 1398 2061 1/63
پلی استایرن انبساطی 400
نقدی 100 20 10 1,181,770 118,177 یکشنبه 17 شهریور 1398 3256 2/83
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735
سلف 44 44 44 4,537,148 103,117 سه شنبه 5 شهریور 1398 -8675 -7/76
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 704 1,232 704 59,971,626 85,187 یکشنبه 17 شهریور 1398 1375 1/64
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 50 40 40 3,314,840 82,871 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی استایرن انبساطی R200
نقدی 200 160 140 17,043,600 121,740 سه شنبه 12 شهریور 1398 1093 0/91
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 250 90 90 12,166,650 135,185 یکشنبه 17 شهریور 1398 641 0/48
قیر 6070
نقدی 300 300 300 8,760,000 29,200 شنبه 16 شهریور 1398 600 2/1
قیر PG7010
نقدی 1,000 750 750 23,700,000 31,600 شنبه 17 شهریور 1397 12584 66/18
قیر PG6422
نقدی 700 500 500 15,000,000 30,000 دوشنبه 21 خرداد 1397 14190 89/75
وکیوم باتوم
نقدی 35,000 42,000 35,000 982,037,000 28,058 یکشنبه 17 شهریور 1398 972 3/59
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA
نقدی 100 100 100 8,408,400 84,084 یکشنبه 17 شهریور 1398 -954 -1/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901
نقدی 300 320 300 42,688,890 142,296 یکشنبه 17 شهریور 1398 747 0/53
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 1,518 1,958 1,518 158,910,796 104,684 یکشنبه 17 شهریور 1398 -3108 -2/88
پلی استایرن انبساطی نسوز F300
نقدی 100 20 20 2,491,480 124,574 دوشنبه 28 مرداد 1398
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 540 1,020 540 48,184,680 89,231 یکشنبه 17 شهریور 1398 799 0/9
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
سلف 1,100 2,680 1,100 137,956,940 125,415 یکشنبه 17 شهریور 1398 694 0/56
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
سلف 176 44 22 2,308,174 104,917 یکشنبه 17 شهریور 1398 -3942 -3/62
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
نقدی 100 120 100 12,457,400 124,574 سه شنبه 15 مرداد 1398 -3316 -2/59
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
نقدی 704 924 682 60,823,576 89,184 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1400 -1/55
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
نقدی 154 396 154 13,894,870 90,226 سه شنبه 5 شهریور 1398 -5427 -5/67
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
نقدی 682 682 616 54,012,112 87,682 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1511 -1/69
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110
نقدی 330 352 242 21,219,044 87,682 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1511 -1/69
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 704 528 352 30,864,064 87,682 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -1511 -1/69
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 858 528 462 40,021,212 86,626 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -1791 -2/03
پلی کربنات 0710
سلف 175 35 35 10,080,000 288,000 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی کربنات 1012UR
سلف 175 15 0 0 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA
نقدی 200 220 200 16,672,400 83,362 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2417 -2/82
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 1,606 946 836 74,491,780 89,105 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1479 -1/63
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 220 22 22 1,979,912 89,996 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1493 -1/63
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 220 242 220 20,713,990 94,155 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1411 -1/48
قیر MC30 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 200 200 200
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 چهارشنبه 20 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 یکشنبه 17 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,970 3,970 3,970 یکشنبه 10 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 100 100 100 چهارشنبه 23 مرداد 1398 -1324 -4/8
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 200 100 100 شنبه 23 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,100 1,100 1,100 شنبه 23 شهریور 1398 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 4 24 4 335,656 83,914 یکشنبه 17 شهریور 1398 -8685 -9/38
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2
نقدی 66 308 66 5,491,134 83,199 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2221 -2/6
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1
نقدی 88 88 88 6,723,464 76,403 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1
نقدی 660 1,892 660 52,231,806 79,139 سه شنبه 12 شهریور 1398 -9749 -10/97
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 660 792 660 48,147,154 72,950 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4008 -5/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 200 200 200 16,100,000 80,500 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4169 -4/92
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2
سلف 80 80 80 5,682,400 71,030 سه شنبه 12 شهریور 1398 -1426 -1/97
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1
سلف 400 60 60 4,714,140 78,569 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4723 -5/67
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1
نقدی 132 176 132 10,915,476 82,693 دوشنبه 28 مرداد 1398 -8451 -9/27
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 440 1,056 440 37,438,830 85,088 سه شنبه 5 شهریور 1398 -4685 -5/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 440 1,628 440 37,455,506 85,126 سه شنبه 21 خرداد 1398 -7548 -8/14
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1
نقدی 110 22 22 1,781,912 80,996 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1344 -1/63
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0410AA درجه 1
نقدی 50 410 50 4,168,750 83,375
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3
نقدی 15 45 15 888,690 59,246 چهارشنبه 30 مرداد 1398
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2
نقدی 30 210 30 2,453,700 81,790 سه شنبه 4 تیر 1398 -12248 -13/02
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2
نقدی 30 330 30 2,466,870 82,229 چهارشنبه 30 مرداد 1398 -1319 -1/58
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2
نقدی 25 250 25 2,088,975 83,559 چهارشنبه 30 مرداد 1398 -2950 -3/41
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3
نقدی 35 350 35 2,528,015 72,229 چهارشنبه 30 مرداد 1398 -6659 -8/44
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 20 80 20 1,664,380 83,219 دوشنبه 28 مرداد 1398 -3837 -4/41
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 880 550 550 19,700,450 35,819
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 1,012 2,354 1,012 86,190,214 85,168 یکشنبه 17 شهریور 1398 1457 1/74
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
نقدی 1,980 1,914 1,914 186,557,580 97,470 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4385 -4/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
نقدی 220 198 198 16,406,478 82,861 یکشنبه 17 شهریور 1398 -908 -1/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 506 572 506 44,053,790 87,063 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1354 -1/53
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511
نقدی 484 132 132 10,672,200 80,850 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 506 726 506 44,765,248 88,469 سه شنبه 12 شهریور 1398 -2414 -2/66
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 70 160 70 10,863,900 155,199 یکشنبه 17 شهریور 1398 1403 0/91
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 720 696 648 57,740,040 89,105 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1479 -1/63
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 360 240 240 21,385,200 89,105 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1479 -1/63
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
نقدی 648 216 192 17,108,160 89,105 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1479 -1/63
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
نقدی 648 72 24 2,256,120 94,005 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 960 672 648 53,693,928 82,861 یکشنبه 17 شهریور 1398 -908 -1/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV
نقدی 600 48 48 3,880,800 80,850 یکشنبه 17 شهریور 1398 -917 -1/12
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,012 638 528 46,296,096 87,682 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1511 -1/69
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,804 2,794 1,804 162,834,650 90,263 یکشنبه 17 شهریور 1398 521 0/58
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208
نقدی 110 44 44 3,645,884 82,861 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
نقدی 2,000 3,340 2,000 182,227,420 91,114 یکشنبه 17 شهریور 1398 -629 -0/69
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 504 84 84 11,490,444 136,791 یکشنبه 17 شهریور 1398 3175 2/38
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
سلف 1,000 1,140 1,000 81,281,300 81,281 سه شنبه 27 فروردین 1398 856 1/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
سلف 900 1,140 900 81,622,630 90,692 یکشنبه 17 شهریور 1398 -733 -0/8
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 3,102 6,160 3,102 283,275,740 91,320 یکشنبه 17 شهریور 1398 861 0/95
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 5,183,293,516  
آخرین بروز رسانی: 1398/06/27 - 09:57:00
چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642015
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.