بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1401/05/28 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 16,000 16,000 16,000 سه شنبه 18 مرداد 1401 4102/0000 4/78
قیر MC70 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 290 290 290
شمش 50p-99.8 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 شنبه 8 مرداد 1401 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 650 650 650 سه شنبه 11 مرداد 1401 4102/0000 4/78
شمش طلا 997
نقدی 0/002 0/002 0/002 33,865,024/05 16,924,050 دوشنبه 24 مرداد 1401
شمش طلا 997
نقدی 0/010 0/010 0/010 169,325,120/25 16,924,050 دوشنبه 24 مرداد 1401
نبشی 5
نقدی 44 88 44 6,756,596 153,559 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -1030/0000 -0/67
میلگرد 14تا20-A3
سلف 1,008 48 48 6,969,552 145,199 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -69/0000 -0/05
تیرآهن 14 و 18
سلف 1,472 2,254 966 148,764,000 154,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -2802/0000 -1/79
میلگرد 14,16-A3
نقدی 2,016 72 24 3,484,776 145,199 چهارشنبه 1 تیر 1401 -18945/0000 -11/54
نبشی 4
نقدی 44 88 44 6,785,372 154,213 چهارشنبه 12 مرداد 1401
تیرآهن 18-14 نیمه سبک
سلف 1,403 1,633 897 139,932,000 156,000 چهارشنبه 29 تیر 1401 -7123/0000 -4/37
میلگرد 14,20-A3
سلف 3,498 3,498 3,498 511,505,544 146,228 چهارشنبه 19 مرداد 1401 3006/0000 2/1
ناودانی 6
نقدی 1,100 40 40 6,182,960 154,574 چهارشنبه 19 مرداد 1401
میلگرد 10 و 12 - A3
سلف 1,012 44 44 6,388,756 145,199 چهارشنبه 1 تیر 1401 -18945/0000 -11/54
تیرآهن 14 تا 18
سلف 2,001 2,415 805 127,190,000 158,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -1572/0000 -0/99
میلگرد 14 تا 18 -A3
سلف 4,100 6,850 2,050 293,150,000 143,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 10/0000 0/01
نبشی 4
نسیه 150 225 150 22,999,950 153,333 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -4238/0000 -2/69
تیرآهن 14
سلف 1,265 2,139 1,265 201,217,547 159,065 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -2534/0000 -1/57
میلگرد 22تا32-A3
نقدی 1,650 198 198 28,749,402 145,199 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
میلگرد 14تا20-A3
سلف 5,016 24 24 3,484,776 145,199 چهارشنبه 12 مرداد 1401 -10801/0000 -6/92
میلگرد 22تا28-A3
سلف 3,700 4,875 75 10,725,000 143,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 10/0000 0/01
میلگرد 14تا20-A3
سلف 3,000 96 96 14,022,432 146,067 چهارشنبه 19 مرداد 1401 2845/0000 1/99
میلگرد شاخه 10-A2
نسیه 506 1,056 44 6,288,920 142,930
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 3,850 110 110 15,971,890 145,199 چهارشنبه 19 مرداد 1401 1310/0000 0/91
میلگرد 12-A3
سلف 900 2,500 750 109,671,000 146,228 چهارشنبه 5 مرداد 1401 -958/0000 -0/65
میلگرد 22تا32-A3
نقدی 3,500 2,050 2,050 297,955,200 145,344 چهارشنبه 19 مرداد 1401
میلگرد 10 و 12 - A2
سلف 10,010 22 22 3,194,378 145,199 چهارشنبه 1 تیر 1401 -18945/0000 -11/54
نبشی 4
نقدی 100 75 75 11,241,525 149,887 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -2462/0000 -1/62
بیلت مسی
سلف 40 4 4 9,445,608 2,361,402 چهارشنبه 12 مرداد 1401
تیرآهن 14و16 نیمه سبک
سلف 1,012 1,771 690 109,020,000 158,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -2556/0000 -1/59
ناودانی 12
نسیه 150 150 150 23,815,650 158,771 چهارشنبه 12 مرداد 1401
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 7,900 9,925 7,900 1,150,109,325 145,583 چهارشنبه 19 مرداد 1401 2361/0000 1/65
میلگرد 22 و 28 -A3
سلف 1,496 1,496 1,496 218,757,088 146,228 چهارشنبه 19 مرداد 1401 3006/0000 2/1
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 7,000 25 25 3,629,975 145,199 چهارشنبه 19 مرداد 1401 1977/0000 1/38
تیرآهن 14و16
سلف 1,495 2,185 1,311 207,138,000 158,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -3287/0000 -2/04
میلگرد 14تا20-A3
سلف 5,000 4,025 25 3,575,000 143,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -1047/0000 -0/73
میلگرد 14تا20-A3
نسیه 10,010 4,026 2,002 286,286,000 143,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -222/0000 -0/16
اسلب مسی
سلف 40 3 3 7,084,206 2,361,402 چهارشنبه 12 مرداد 1401
میلگرد 14تا20-A3
سلف 6,138 22 22 3,194,378 145,199 چهارشنبه 19 مرداد 1401 1977/0000 1/38
ناودانی 8
نقدی 800 25 25 3,923,250 156,930 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -1870/0000 -1/18
میلگرد 12-A3
نسیه 506 1,034 22 3,144,460 142,930
تیرآهن20
سلف 897 2,231 667 102,718,000 154,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -3751/0000 -2/38
نبشی 5
سلف 425 25 25 3,747,175 149,887 چهارشنبه 19 مرداد 1401
نبشی 3
نسیه 150 175 150 22,941,000 152,940 چهارشنبه 19 مرداد 1401 493/0000 0/32
میلگرد متوسط 16، 18، 20
نقدی 4,512 4,008 1,368 195,897,600 143,200 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -4180/0000 -2/84
میلگرد 14، 18 و 20 -A3
سلف 4,000 7,325 2,525 361,075,000 143,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 10/0000 0/01
میلگرد 20
نسیه 8,536 22 22 3,208,524 145,842 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -4413/0000 -2/94
میلگرد A3-22
نسیه 2,574 22 22 3,208,524 145,842 چهارشنبه 12 مرداد 1401 453/0000 0/31
ناودانی 14
نسیه 150 150 150 23,815,650 158,771 چهارشنبه 12 مرداد 1401
میلگرد 12-A3
نقدی 600 1,225 600 87,246,475 145,411 چهارشنبه 19 مرداد 1401 830/0000 0/57
نبشی 6
نقدی 150 25 25 3,735,900 149,436 چهارشنبه 12 مرداد 1401
تیرآهن 16 و 18
سلف 1,012 1,725 92 14,168,000 154,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -131/0000 -0/08
ایزوبوتانول
نقدی 275 319 275 55,379,731 201,381 چهارشنبه 12 مرداد 1401 105/0000 0/05
منو اتیلن گلایکول
نقدی 912 576 432 48,556,368 112,399 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -3404/0000 -2/94
زایلین مخلوط
نقدی 500 375 300 70,150,800 233,836 چهارشنبه 29 تیر 1401 6122/0000 2/69
منو اتیلن گلایکول
نقدی 1,067 1,507 1,067 126,835,115 118,871 چهارشنبه 19 مرداد 1401 3068/0000 2/65
دی اتیلن گلایکول
نقدی 650 200 100 13,795,000 137,950 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -537/0000 -0/39
منومر وینیل استات
نقدی 506 198 198 71,193,672 359,564 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -35306/0000 -8/94
آروماتیک سنگین
نقدی 500 20 20 4,587,980 229,399 چهارشنبه 19 مرداد 1401
دی اتیلن گلایکول
نقدی 23 41/400 4/600 634,570 137,950 چهارشنبه 19 مرداد 1401
زایلین مخلوط
نقدی 800 300 260 60,797,360 233,836 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -81/0000 -0/03
بنزن
نقدی 500 500 500 118,315,000 236,630 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -22272/0000 -8/6
دی اتیلن گلایکول
نقدی 143 209 143 20,184,945 141,153 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -2075/0000 -1/45
کریستال ملامین
نقدی 70 15 15 6,672,765 444,851 چهارشنبه 19 مرداد 1401 2497/0000 0/56
بنزن
نقدی 1,500 1,500 1,500 354,945,000 236,630 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -22272/0000 -8/6
دی اتانول آمین
نقدی 110 33 33 8,423,514 255,258 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -1413/0000 -0/55
منو اتیلن گلایکول
نقدی 1,300 575 425 47,769,575 112,399 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -3404/0000 -2/94
منو اتیلن گلایکول
نقدی 41/400 41/400 41/400 4,653,318/6 112,399 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -3404/0000 -2/94
دی اتانول آمین
نقدی 52/800 10/560 10/560 2,695,524/48 255,258 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -1413/0000 -0/55
کریستال ملامین
نقدی 500 275 275 122,334,025 444,851 چهارشنبه 19 مرداد 1401 2497/0000 0/56
ارتوزایلن
سلف 800 800 800 197,374,400 246,718 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -4555/0000 -1/81
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 11,968 22 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
نبشی 10
نقدی 3,000 24 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
نبشی 5
نقدی 50 50 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 2,040 24 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
میلگرد 22تا32-A3
نقدی 864 192 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
میلگرد 14,16-A3
نسیه 2,016 72 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
میلگردA3-16,18
نقدی 2,016 48 0 0 چهارشنبه 1 تیر 1401
میلگرد 22تا32-A3
نقدی 1,512 120 0 0 چهارشنبه 1 تیر 1401
میلگرد 18 و 20 - A3
نقدی 2,016 48 0 0 چهارشنبه 1 تیر 1401
ناودانی 8
سلف 1,000 20 0 0
نبشی 8
نقدی 100 50 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
تیرآهن 12
سلف 138 184 0 0 چهارشنبه 19 مرداد 1401
میلگرد متوسط 16، 18، 20
سلف 4,000 4,800 0 0 چهارشنبه 29 تیر 1401
میلگرد 22 و 25 و 32
سلف 3,600 4,850 0 0 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
میلگرد 14,16-A3
نقدی 264 22 0 0 چهارشنبه 1 تیر 1401
دی اتیل هگزانول
نقدی 1,100 1,100 1,100 299,405,700 272,187 چهارشنبه 19 مرداد 1401 1166/0000 0/43
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
سلف 144 252 144 114,840,000 797,500 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -2500/0000 -0/31
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 13,000 10,000 837,000,000 83,700 چهارشنبه 19 مرداد 1401 0/0000 0
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 300 300 300 182,381,100 607,937 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -92796/0000 -13/24
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 11,600 9,600 803,520,000 83,700 دوشنبه 24 مرداد 1401 -6805/0000 -7/52
استایرن منومر
نقدی 3,672 1,248 336 86,993,088 258,908 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -17816/0000 -6/44
وکیوم باتوم
نقدی 30,000 47,600 30,000 2,760,000,000 92,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -3099/0000 -3/26
استایرن منومر
نقدی 768 816 768 212,587,680 276,807 چهارشنبه 19 مرداد 1401 83/0000 0/03
قیر PG6422
نسیه 700 700 700 68,924,800 98,464 دوشنبه 24 مرداد 1401 3985/0000 4/22
قیر 6070
نقدی 1,200 1,340 1,200 112,800,190 94,000 دوشنبه 24 مرداد 1401
لوب کات سبک
نقدی 6,000 6,000 6,000 853,872,000 142,312 دوشنبه 24 مرداد 1401 0/0000 0
قیر MC250
نقدی 50 48 48 7,680,000 160,000 دوشنبه 24 مرداد 1401
قیر 6070
نسیه 500 70 70 6,892,480 98,464 دوشنبه 24 مرداد 1401
لوب کات سنگین
نقدی 10,000 10,000 10,000 1,386,940,000 138,694 چهارشنبه 19 مرداد 1401 0/0000 0
قیر 6070
نقدی 25 25 25 2,460,000 98,400 سه شنبه 28 تیر 1401
قیر 6070
نسیه 1,300 1,300 1,300 128,003,200 98,464 شنبه 8 مرداد 1401 7184/0000 7/87
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2
نقدی 198 704 198 42,879,474 216,563 چهارشنبه 17 شهریور 1400 29130/0000 15/54
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 2
نقدی 418 1,144 418 89,383,448 213,836 چهارشنبه 22 تیر 1401 -9361/0000 -4/19
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1
نقدی 814 891 737 200,891,460 272,580 چهارشنبه 13 بهمن 1400 4566/0000 1/7
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1
نقدی 240 1,224 240 65,364,360 272,352 چهارشنبه 12 مرداد 1401 -11411/0000 -4/02
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 26 234 26 6,135,974 235,999 چهارشنبه 12 مرداد 1401 -4900/0000 -2/03
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LFI2119 درجه 2
نقدی 44 572 44 12,056,000 274,000 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -1890/0000 -0/69
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1
نقدی 60 160 60 16,233,720 270,562 چهارشنبه 12 مرداد 1401 -14347/0000 -5/04
تسمه فولادی
نقدی 6,000 48 48 7,110,864 148,143 چهارشنبه 19 مرداد 1401
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1
نقدی 500 1,240 500 134,293,800 268,588 چهارشنبه 1 تیر 1401 -43568/0000 -13/96
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2
نقدی 209 605 209 54,200,102 259,331 چهارشنبه 12 مرداد 1401 -35814/0000 -12/13
تخته پالت
نقدی 50 50 50 1,750,000 35,000 چهارشنبه 22 تیر 1401
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2
نقدی 10 90 10 2,404,990 240,499 چهارشنبه 12 مرداد 1401 13500/0000 5/95
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
نقدی 20 120 20 5,156,980 257,849 چهارشنبه 19 مرداد 1401 -33150/0000 -11/39
دیگنیتی
سلف 0/125 0/553 0/125 1,291,630,000 10,333,040,000
فیدلیتی 7 نفره
سلف 0/090 0/534 0/090 896,885,000 9,965,388,889
فیدلیتی 5 نفره
سلف 0/085 0/411 0/085 816,130,000 9,601,529,412
فیدلیتی 7 نفره
سلف 0/085 0/589 0/085 870,570,000 10,242,000,000
دیگنیتی
سلف 0/125 0/867 0/125 1,351,745,000 10,813,960,000
فیدلیتی 5 نفره
سلف 0/090 0/531 0/090 870,295,000 9,669,944,444
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 20,971,421,581/38  
آخرین بروز رسانی: 1401/05/28 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.